1,5 asteen elämäntapojen opetus kouluissa | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Experiment's themes

IlmastonmuutosKasvatusKuntaLapsetNuoretOppiminenKouluKokeilutPelillisyysPalvelumuotoiluHiilijalanjälkiElämäntavat
Experiment created 30.04.2020

1,5 asteen elämäntapojen opetus kouluissa

Kokeilun tavoitteena on kokeilla ja kehittää 1,5 asteen elämäntapapelistä kouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin soveltuva opetusmateriaali. Pelin avulla kunnat voivat edistää kouluissa ja oppilaitoksissa tapahtuvaa kestävien elämäntapojen opetusta eri kouluissa ja kouluasteilla. Kokeilu tehdään neljällä paikkakunnalla ja tavoitteena on luoda malli, jota voidaan hyödyntää kaikissa Suomen kouluissa. Kokeilussa testataan 1,5 asteen elämäntapapeliä yläkouluissa, ammattiopistoissa ja lukioissa. Peli perustuu arkisten tekojen merkityksen visuaaliseen havainnollistamiseen ja se kasvattaa oppilaiden ja opiskelijoiden ymmärrystä siitä, millaiset asiat ruoan, asumisen, arkiliikkumisen, matkustuksen ja vapaa-ajan sekä muun kulutuksen osa-alueilla vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Peli opastaa oppilaita oman sekä oppilaan perheen hiilijalanjäljen pienentämiseen valitsemalla ja kokeilemalla oman elämäntavan hiilijalanjälkeä pienentäviä tekoja. Kokeilun aikana toteutetaan pelin prototyyppi, yhteiskehitetään opettajien kanssa pelin ohjaamista ja soveltuvuutta eri kouluihin, testataan prototyyppiä eri ryhmissä, havainnoidaan opetustilanteita ja lopuksi kootaan kokemukset yhteen työpajassa opettajien ja kuntien kanssa. Kokeilussa opitaan, miten peli soveltuu kouluihin, millaisia opetuskokonaisuuksia sen ympärille voidaan luoda eri kouluissa ja millaista koulutusta opettajat tarvitsevat ohjatakseen pelin pelaamista luokissa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Idea pelin jatkokehityksestä koulujen käyttöön syntyi kymmenen kunnan aivoriihessä, kun pohdimme, miten voisimme tavoittaa myös ne kotitaloudet, jotka eivät hakeudu kestävän kehityksen hankkeisiin. Kunnat ovat tehneet huomattavia sitoumuksia ilmastopäästöjen pienentämiseksi. Sitoumusten toteuttaminen vaatii myös asukkaiden toimenpiteitä hiilijalanjälkiensä pienentämiseksi elämän eri osa-alueilla. Kestävien elämäntapojen kokeiluissa on huomattu, että 1,5 asteen elämäntapapelin avulla sekä sitä seuraavalla kokeilujaksolla on mahdollista pienentää kotitalouksien hiilijalanjälkeä 10-30 %. Yläkoulujen, lukioiden ja ammattiopistojen kautta on mahdollista tavoittaa huomattava osa kuntien asukkaista. Peli antaa välineitä opiskelijoiden ja kotien väliseen ilmastokeskusteluun, jolloin opitut keinot voivat muuttua kodeissa teoiksi. Lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien tapauksessa peli voi myös vaikuttaa siihen, millaisia elämäntapoja oppilaat omaksuvat muuttaessaan omilleen koulujen päätyttyä. Pelin yhteydessä käytävä keskustelu auttaa nuoria ymmärtämään, millaisia mahdollisuuksia heillä itsellään on vaikuttaa ilmastonmuutokseen, millainen rooli heidän perheellään on ja millaiset muutokset yhteiskunnassa, infrastruktuurissa ja yritysten tarjonnassa auttavat toteuttamaan kestävämpiä elämäntapoja. Kokeiluun otetaan mukaan yläkoulujen ja lukioiden lisäksi myös ammattiopistot, koska nämä joskus jäävät ilmastokeskustelussa lukioiden varjoon. Ammattiin opiskelevat kuitenkin edustavat puolta ikäluokastaan ja niissä on kysyntää 1,5 asteen elämäntapapelin kaltaiselle, konkreettiselle ja ratkaisuhakuiselle opetusmateriaalille. Ensimmäinen kokeiluun mukaan ilmoittautunut koulu onkin Vantaan ammattiopisto Varia. 1,5 asteen elämäntapapelin prototyyppiä on pilotoitu sadoilla kotitalouksilla sekä Suomessa että kansainvälisesti. Pelin prototyyppi on osoittautunut havainnolliseksi ja innostavaksi keinoksi ihmisten aktivointiin hiilijalanjälkiensä pienentämiseksi, mutta sitä päätyy usein pelaamaan jo valmiiksi ympäristötietoiset ihmiset. Nykyisessä muodossaan peli ei vielä sovellu opetuskäyttöön, koska sen ulkomuoto ei sovi luokkatyöskentelyyn ja pelin sisältö ei toistaiseksi huomioi nuorten elämää.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kesä 2020: Pelin prototyypin kehittäminen ja tuotanto. Syksy 2020: Yhteistyökoulujen kontaktointi, Opettajien koulutus ja yhteiskehittämistyöpaja, Opetustapahtumat ja opetuksen havainnointi, Yhteenvetotyöpaja kokeilun onnistumisesta, Kokeilun tuloksien analysointi. Kevät 2021: Kokeilun tuloksien viestintä koulusektorilla (kaupungit), Pelin jatkokehitys valmiiksi tuotteeksi ja markkinointi (D-mat), Valmiin pelin lanseeraustapahtuma (D-mat ja yksi tai useampi kaupunki)

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilua toteuttaa D-mat oy sekä Vantaa, Kauniainen, Lahti ja Lappeenranta. Kokeiluun tulee mukaan Vantaan ammattiopisto Varia ja Martinlaakson lukio, Kauniaisten lukio ja Lahdesta kaksi yläkoulua. Lappeenranta osallistuu hankkeeseen, mutta sen rooli on kokeilussa opastaa Lahtea toteuttamaan Junior University -toimintaa yläkouluissa, joissa 1,5 asteen peliä kokeillaan. Lappeenrannan tavoitteena on hyödyntää peliä kaikissa 8. luokissa keväällä 2021.

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeilun menot ovat yhteensä 18 000 €. Menot sisältävät pelin prototyypin kehityksen ja toteutuksen koulumaailmaan edellyttämään muotoon, prototyypin tuotannon, opettajien koulutuksen ja yhteiskehitystyöpajat, opetustilanteiden havainnoinnin ja tuloksien arvioinnin, sekä matkustus-, tarvike- ja postituskuluja.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

D-mat oy on Michael Lettenmeierin perustama kestäviin elämäntapoihin ja jalanjälkilaskentaan erikoistunut yritys. Yrityksessä työskentelee TaT Michael Lettenmeierin lisäksi FT Sanna-Liisa Sihto-Nissilä (jalanjälkilaskenta), FM Jari Kolehmainen (data-analytiikka), TaK Salla Lahtinen (projektikoordinaattori) ja TaM Sonja Nielsen (palvelumuotoilu). D-mat on kehittänyt 1,5 asteen elämäntapapelin prototyypin, joka perustuu 1,5 asteen elämäntavat -raporttiin (2019). Kokeilussa D-mat, kunnat ja koulut tekevät tiiviisti yhteistyötä, jossa yhdistetään kestävien elämäntapojen tuntemus pedagogiseen tietoon. Kunnista työhön osallistuu sekä ympäristö- että sivistyspuolen henkilöstöä. Kokeilun rahoitus jakautuu Kokeilu paikka -rahoitukseen sekä kuntien rahoitusosuuksiin (katso budjetti). Arvio käytettävästä työajasta: D-mat oy: 1,5 htkk; Kaupungit: 4 x 1 htkk

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilussa opitaan, miten 1,5 asteen elämäntapoja voidaan opettaa kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Kokeilujen perusteella opimme myös, miten 1,5 asteen elämäntapapeliä voidaan hyödyntää eri oppimiskokonaisuuksissa ja miten sitä tulisi kehittää nuorille soveltuvaksi.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kokeilu toteutetaan kuntien ja D-mat oy:n yhteistyönä. Kunnista mukana kokeilussa on sekä ympäristö- että sivistyspuolen toimijat.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu ei toteudu ilman ympäristöministeriön rahoitusta. Kokeilu ei saa muuta rahoitusta.