Haluamme pienentää asukkaiden vedenkulutusta ja edistää vesiviisasta kiertotaloutta | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

 • Rahoitusta
 • Sparrausta

Experiment's themes

KuntaYmpäristöIlmastoKaupunkiTeknologiaDigitalisaatioIot (esineiden internet)DigikuntakokeiluPelillisyysResurssiviisaus

1894 views

Experiment created 30.04.2020

Haluamme pienentää asukkaiden vedenkulutusta ja edistää vesiviisasta kiertotaloutta

Tavoitteena on kokeilla digitaalista palvelua, joka motivoi uudella tavalla asukkaita vähentämään vedenkulutusta ja edistämään vesiviisasta kiertotaloutta. Digitaalinen palvelu perustuu uusien älykkäiden IoT vesimittarien tarjoamaan ajantasaiseen vedenkulutustietoon ja siitä muodostettavien tietojalosteiden testaamiseen kuluttajilla. Uudet tietojalosteet tarkoittavat esimerkiksi tunti- tai vuorokausitason vedenkulutustiedon visualisointeja ja personoitua vedenkulutuksen vertailutietoa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kotitaloudet ja palvelut ovat merkittäviä veden käyttäjiä jo pelkkää suoraa vedenkulutusta tarkasteltaessa. Vuotavien vesikalusteiden korjaaminen, vesitehokkaat laitteet ja tietoisuus omasta vedenkulutuksesta ovat esimerkkejä mahdollisuuksista vähentää kotitalouksien ja palveluiden suoraa vedenkulutusta. Esimerkiksi jatkuvasti vuotava WC istuin voi lisätä noin 3000 m3:n (n. 7000 € rahassa) ja tipottain vuotava hana noin 30 m3:n (n. 70€ rahassa) vedenkulutusta vuodessa. On arvioitu, että asuinkerrostalossa käyttöveden lämmitys lohkaisee noin 40 % lämmitysenergiasta, joten sen käytön pienentäminen on todella merkittävä tekijä energiatehokkuuden parantamisessa. Arvioiden mukaan veden huoneistokohtainen mittaaminen yhdistettynä asukasvalistukseen vähentää vedenkulutusta noin 10–30%.

Älykkäät etäluettavat vesimittarit yleistyvät nyt Suomessa vauhdilla ja vesihuoltoyhtiöt siirtyvät niiden käyttöön laajalla rintamalla. Niistä saatavaa tietoa hyödynnetään pääasiassa oikeudenmukaiseen todelliseen kulutukseen perustuvan laskutuksen mahdollistamiseen. Samaa tietoa ei kuitenkaan hyödynnetä juuri muuten, vaikka sen avulla voidaan myös motivoida asukkaita vedenkulutuksen vähentämiseen, mikäli se tieto osataan tarjota heille oikeassa muodossa. Tässä voitaisiin käyttää esimerkiksi pelillisyyttä ja erilaisia vertailutietoja, jotka herättäisivät halua vedensäästöön positiivisella asenteella ja vaikkapa palkitsemisen keinoin.

Aiemmin käytössä olleet informatiiviset ohjauskeinot (kuten esimerkiksi viestintä, tiedotus ja koulutus) ovat tärkeitä keinoja tehdä edistää vesiviisaita ratkaisuja ja motivoida kuluttajia. Nyt uusi teknologia (älykkäät etäluettavat vesimittarit) ovat tuoneet niiden rinnalle huomattavasti henkilökohtaisempaa informaatiota, joka toimii tehokkaammin vedenkulutuksen pienentämisen motivaattorina.

Miten kokeilu toteutetaan?

Preventos on asentanut pilot-asiakkailleen keväällä 2020 uuden tyyppiset etäluettavat vesimittarit ja toteuttanut omarahoitteisesti digitaalisen palvelualustan, jonka avulla vedenkulutustiedot siirtyvät langattomasti asiakkaan vesimittarista pilvessä olevaan taustajärjestelmään. Tämä aiemmin tehty työ toimii lähtökohtana kokeilun toteuttamiseen.

Kokeilun toteuttaminen jakautuu kolmeen konkreettiseen osioon:

 1. Asukaskysely: toteutamme kyselyn, jossa esitellään uudenlaisia vedenkulutuksen tietojalosteita ja ideoita personoidun informaation tarjoamisesta asukkaille sekä kysytään heiltä palautetta siitä, miten he kokevat ne motivaattorina nimenomaan vedenkulutuksen pienentämiseen
 2. Palvelun käyttöliittymän muokkaaminen: muokkaamme vedenkuluttajan käyttöliittymän toimintoja kyselyn vastausten perusteella ja annamme palvelun kyselyyn vastanneille kokeiltavaksi.
 3. Työpaja: kokeilujakson jälkeen järjestämme virtuaalisen työpajan kokeilijoille ja keskustelemme heidän kokemuksistaan liittyen palvelun toimivuuteen ja veden kulutuksen pienentämiseen

Tuloksena saadaan:

 1. Vedenkuluttajien (kotitaloudet) näkemys veden kulutuksen pienentämisen motivointiin soveltuvista tietojalosteista (toimiiko personoitu informaatio)
 2. Kokeilemalla testattu esimerkki kotitalouksille suunnatusta uudenlaisesta tietopalvelusta
 3. Videoyhteenveto; kokeilun tulokset kootaan tiiviiseen videoon, jota voidaan käyttää saatujen tulosten levittämiseen valtakunnallisesti. Videolla esitellään esimerkiksi personoidun informaation muodostaminen ja tulokset sen toimivuudesta vedenkulutuksen pienentämisen motivaattorina

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Preventos Informatics Oy:n ja Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut -osaston kanssa. Preventokselta kokeilun toteuttamiseen osallistuvat henkilöt: Mikko Pääkkönen (Ins.yamk), Pasi Pajula (TkL) ja Teemu Räsänen (TkT). Kuopion kaupungin yhteyshenkilönä toimii energianeuvoja Mari Turunen. Kuopion kaupunki ei ole rahoituksen hakijana vaan toteuttaa osuutensa omana kaupunkistrategiaa toteuttavana työpanoksena.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti koostuu toteuttamisen palkkakustannuksista ja ostopalveluista:

1) Palkat 8500 €
 • Kyselyn toteuttaminen
 • Ohjelmointityö
 • Virtuaalisen työpajan toteuttaminen

2) Ostopalvelut 1500 €
 • Kokeilun tulosvideon toteuttaminen

Yhteensä 10000 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Preventos Informatics Oy on kuopiolainen yritys, joka tarjoaa digitaalisia palveluita erityisesti vesihuollon ja teollisuuden toimijoille sekä kiinteistöille. Teemme työtä parantaaksemme vesihuollon turvallisuutta ja kustannustehokkuutta sekä pienentääksemme vesialan hiilijalanjälkeä. Yrittäjillä on noin 20 vuoden työkokemus vesihuollon, ympäristömonitoroinnin ja tietojärjestelmien kehittämisen aloilta. Preventoksen pilvipohjainen palvelujärjestelmä ja olemassa olevat älykkäiden vesimittareiden pilot-asiakkaat (kotitalouksia) toimivat kokeilussa kehitettävän sekä esiteltävän vedenkuluttajan palvelun perustana. Kokeilun toteuttamiseen on käytetty omarahoitusta, jonka avulla on asennettu pilot-asiakkaille etäluettavat vesimittarit sekä toteutettu palvelun digitaalinen taustajärjestelmä.

Kuopion kaupunki on mukana kokeilussa omalla työpanoksellaan. Energianeuvoja Mari Turunen osallistuu kyselyn toteuttamiseen, kuntalaisten kontaktointiin ja tulosten käsittelyyn.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilusta saadaan uudenlaisia kokemuksia älykkäiden etäluettavien vesimittarien tuomista hyödyistä liittyen nimenomaan asukkaiden ja kuntalaisten vedenkulutuksen pienentämiseen. Aikaisemmin tätä tietoa on käytetty vain laskutuksen tarpeisiin mutta myös vedenkulutuksen näkyväksi tekeminen on niiden avulla helppoa. Kokeilun tulokset konkretisoituvat tehdyn kyselyn vastauksissa ja palvelun kokeilun jälkeisessä työpajassa. Lisäksi vedenkulutuksen konkreettista pienenemistä seurataan pilot-asiakkaiden osalta kokeilujakson ajalta. Kokeilun tulokset tiivistetään helposti ymmärrettävään videoon, jonka avulla tuloksia voidaan jakaa laajasti sosiaalisessa mediassa. Tämän osalta seurataan laajempaa kiinnostusta sosiaalisen median seurantakeinoilla.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kuopion kaupungin alueelliset ympäristöpalvelut on sitoutunut mukaan kokeiluun omalla työpanoksellaan. Kokeilu jalkauttaa Kuopion kaupunkistrategiaa käytännöntasolle, sillä resurssiviisaus on yksi Kuopion kaupunkistrategian päätavoitteista. Strategian toteutumista seurataan vuositasolla resurssiviisausohjelmaan asetettujen indikaattorien avulla. Yksi ohjelman veden käyttö ja luonnonvedet –teeman keskeisistä indikaattoreista on asukkaiden veden kulutus (l/as/vrk ), joka oli keskeisen kaupunkialueella vuonna 159 l/as/vrk. Tämä on hiukan valtakunnallista keskiarvoa 140 l/as/vrk korkeampi. Motiva on suositellut, että vedenkulutuksessa pitäisi pyrkiä tasolle 100-120 l/as/vrk. Lisäksi indikaattorina seurataan myös prosentuaalista vuotovesimäärää, joka oli Kuopion Veden talousvesiverkostossa 12 % vuonna 2019. Asukkaiden vedenkulutus on myös yksi energian tuotanto, jakelu ja kulutus –teeman indikaattoreista. Strategian jalkauttamisen ohessa kokeilu tuo kaupungin käyttöön myös uudenlaisia näkymyksiä tulevaisuuden resurssiviisaista ratkaisuista.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilun taustalla olevan digitaalisen palvelualustan kehittämiseen ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen on Preventos saanut Etelä-Savon ELY:ltä yrityksen kehittämisavustusta (ESAELY/0173/05.02.09/2018 - Älykkäiden vesiturvallisuuspalveluiden kehittäminen). Kokeilu ei toteudu ilman nyt haettavaa ympäristöministeriön rahoitusta suunnitellulla aikataululla ja laajuudella.

What has happened during the experiment?

04.05.2020

Älykkäät etäluettavat vesimittarit asennettu - uutta Suomessa!

Heippa!

Asensimme pari viikkoa sitten pilot-asiakkailemme kenties Suomen ensimmäiset langattomalla NB-IoT tiedonsiirtotavalla toimivat älykkäät etäluettavat vesimittarit. NB-IoT (Narrow Band IoT) tiedonsiirto soveltuu hyvin paikallaan oleviin antureihin kuten esimerkiksi vesimittarit joiden akun on kestettävä useita vuosia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä että vedenkulutuksen mittaus- ja hälytystiedot voidaan siirtää langattomasti kaikkialta sieltä missä normaali matkapuhelinverkko toimii eikä tarvita mitään lisätukiasemia. Suomessa olemassa olevien IoT -verkot pääosin kattavat kaupunkialueita, haja-asutusalueiden kiinteistöt ovat niiden ulkopuolella. Jatkossa vedenkulutuksen etäluenta ja ajantasaisen mittaustiedon hyödyntäminen on mahdollista myös maaseudun asukkaille. Näistä tunnelmista on mukava lähteä tätäkin kokeilua rakentamaan ja kokeilemaan miten personoitu vedenkulutustieto toimisi resurssiviisauden parantamisessa.

Millaisia ajatuksia nämä ideat tuovat sinulle mieleen?

Terveisin

Teemu Räsänen

Preventos Informatics Oy

Comments
Kiva kuulla että teillä etenee Teemu! t. Elli ylläpidosta
Moikka Elli, näiden tärkeiden asioiden kehittämisessä riittää puuhaa ja kyllä asiat etenee pienin askelin. Tiesitkö muuten että Suomen Vesilaitosyhdistys totesi tuoreessa julkaisussaan "Taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävä vedenkäytön tehostaminen talousvesihuollossa Suomessa" että kestävän vedenkäytön ja erityisesti kasvihuonekaasupäästöjen osalta veden käytön vähentäminen on kuitenkin merkittävästi kannattavampaa kuin esimerkiksi vesijohtoverkostojen saneeraminen, koska veden lämmittämisessä kuluu paljon energiaa. He totesivat että huoneistokohtainen laskutus on tarkastelluista toimenpiteistä tehokkain vedenkulutuksen vähentämiseksi, mutta myös vesikalusteiden uusiminen tulee jatkossakin pienentämään asutuksen vedenkulutusta. Preventoksen väki lisää tähän vielä ajatuksen siitä että entäpä jos kuluttaja voisi vertailla omaa kulutusta vaikkapa päivittäin muihin vastaaviin kuluttajiin. Elli, mitä tuumaat, herättäisikö tämä sinussa vielä lisää motivaatiota vedenkulutuksen pienentämiseen mikäli kulutuksesi olisi suurempaa kuin muilla/naapurilla/kaverilla? Tällaisia uusia ajatuksia toteutamme kokeilussa...
Hei! Vaikuttaa järkevältä hankkeelta. Oletteko edenneet kevään jälkeen asiassa. Kiinnostaa, koska olen LVI-insinööri, kiinteistönhoitajien opettaja ja päivitän AMK-tutkintoani eli tässä voisi olla jotain opinnäytetyöhönikin. Saa siis vaikka meilata: markku.polamo (at) gmail.com. Joka tapauksessa onnea hankkeelle!
Login to comment
Hide comments