Kirkkonummen ilmastopäivät – kaikki mukaan ilmastotyöhön! | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Experiment's themes

KuntaIlmastoOsallisuusYhteisöllisyysIlmastonmuutosJärjestötYrityksetKestävä kehitys

1509 views

Experiment created 29.04.2020

Kirkkonummen ilmastopäivät – kaikki mukaan ilmastotyöhön!

Kirkkonummen ilmastopäivät-kokeilun tavoitteena on saada kunnan eri toimijat, kuntalaiset, yritykset ja järjestöt, innostumaan ilmastotyöstä sekä luoda me-henkeä yhteisen ”hiilineutraali Kirkkonummi”-tavoitteen saavuttamiseksi. Kokeilulla rakennetaan uusi, pysyvä ilmastopäivät-konsepti sekä käynnistetään kunnan ilmastotoimijoiden verkostomaista toimintaa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kunnassa on tunnistettu tarve saada laajempaa näkyvyyttä kunnan tekemälle ilmastotyölle mutta myös tarve löytää ja kehittää uusia keinoja ilmastotietoisuuden lisäämiseksi sekä ilmastoystävälliseen elämäntapaan ja toimintaan kannustamiseksi. Kunnan tavoitteena on saada kannustettua eri toimijoita, yrityksiä, järjestöjä sekä kuntalaisia mukaan ilmastotyöhön. Samalla halutaan luoda yhteinen foorumi, jolla eri toimijat voivat esitellä omaa ilmastoystävällistä toimintaansa sekä ilmastofiksuja palvelujaan ja tuotteitaan. Eri toimijat yhteen kokoava tapahtuma antaa mahdollisuuden myös oppia toisilta sekä luo ensiaskeleet kunnan laajuisen ilmastotoimijoiden verkoston kehittämiselle. Uskomme, että yhdessä toteutettava kokeilu edesauttaisi ja motivoisi merkittävästi yhteistyöhön mukaan lähtemistä, siihen sitoutumista sekä verkoston syntymistä. Kunnassa ei ole aiemmin järjestetty ilmastoteemaisia koko kunnan yleisötapahtumia, mutta niitä on asukkaiden ja muiden toimijoiden puolelta toivottu. Haluamme vastata kokeilulla näihin toiveisiin.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilun avulla järjestetään Kirkkonummen ensimmäiset ilmastopäivät syksyllä 2020, 1-2-päiväisenä tapahtumana. Ilmastopäivissä järjestään ohjelmaa eri kohdeyleisöille, tarjoamalla mm. neuvontaa ja tietoiskuja työkaluista, palveluista ja tuotteista, joiden avulla jokainen voi ottaa osaa yhteisen hiilineutraali Kirkkonummi-tavoitteen saavuttamiseksi. Ilmastopäivien aikana on tarjolla myös muuta ilmastoystävällistä oheistoimintaa. Kokeilun tarkoituksena on informaatio-ohjauksen keinoin kannustaa eri toimijoita sekä kuntalaisia oman hiilijalanjälkensä pienentämiseen ja mahdollisuuksien mukaan tarjota myös tietoa erilaisten ilmastotekojen vaikuttavuudesta. Kokeilun mahdollisesta myötävaikutuksesta välillisiä päästövähennyksiä voi syntyä niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Tapahtuma toimii samalla lähtölaukauksena uudelle kunnan ilmastotoimijoiden verkostolle. Yrityksille ilmastopäivät tarjoavat mahdollisuuden tulla esittelemään omaa ilmastotyötään sekä ilmastofiksuja palvelujaan ja tuotteitaan. Mukaan halutaan myös paikallisia järjestöjä ja yhdistyksiä esittelemään toimintaansa ja kertomaan, miten juuri heidän toimintansa tukee kunnan kestävää elämäntapaa ja ilmastoystävällistä toimintaa kunnassa. Ilmastotietoisuuden lisäämistä ja neuvontaa on tarkoitus kokeilun jälkeenkin lisätä ja toteuttaa aktiivisesti verkoston toimijoiden kautta. Tapahtumakonsepti on toteuttavissa ja skaalattavissa muihin kuntiin ja alueille.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Tapahtuman toteuttaa Kirkkonummen kunta, yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Mukana suunnittelussa ja toteutuksessa ovat Kirkkonummen yrittäjät ry., Kirkkonummen kuntakeskusyhdistys, KIDE ry., Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry. sekä Kirkkonummen Porkkalan Martat ry ja Kirkkonummen Heikkilän Martat ry.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun suunnittelu ja markkinointi: 2000€, kokeilun toteuttaminen: (tilavaraukset, laitteet, materiaalit, kalusteet) 6000€, ohjelma (esiintyjien palkkiot, matka- ja majoituskulut) 2000€. Yhteensä: 10 000€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kunnassa on eri toimialojen edustajista koostuva HINKU-ohjausryhmä sekä ilmastokoordinaattori, jotka osallistuvat tiiviisti tapahtuman suunnitteluun ja siitä viestimiseen. Kirkkonummen kunnalla on lisäksi laajat yritysyhteistyöverkostot ja kunnassa on erittäin aktiivista järjestötoimintaa, mikä edesauttaa Ilmastopäivien toteuttamiseen tarvittavien kumppanien löytymistä ja tapahtuman järjestämistä. Ilmastopäivien järjestämiseksi perustetaan oma järjestelytiimi, joka huolehtii tapahtuman konkreettisesta toteuttamisesta, markkinoinnista sekä tavoitteiden saavuttamisesta. Kokeilulla ei ole muuta rahoitusta käytössä.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Toivomme saavamme arvokasta tietoa tapahtumakonseptin toimivuudesta, seuraamalla tuloksia erityisesti kävijämäärän ja kävijäpalautteen perusteella mutta myös yhteistyökumppanien palautteen ja kehitysideoiden kautta. Kokeilu voisi parhaimmillaan innostaa uusia toimijoita mukaan ilmastoyhteistyöhön, minkä odotamme tapahtuvan jo kokeilun suunnitteluvaiheessa, mutta myös kokeilun jälkeen. Kokeilu palvelee myös ilmastotyön näkyväksi tekemistä. Odotamme löytävämme uusia kumppaneita ilmastotyön jalkauttamiseen ja toteuttamiseen koko kunnan alueella.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kirkkonummen kunta on päävastuussa kokeilun sunnnittelusta ja toteutuksesta.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilulla ei ole muuta rahoitusta eikä se toteudu ilman ympäristöministeriön rahoitusta.