Ilmastotyötä pilvessä: oppilaitosten kestävän kehityksen vauhdittaminen hallintokuntien yhteistyötä ja resilienssiä vahvistamalla | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Experiment's themes

KasvatusKuntaYmpäristöJulkishallintoKouluKokeilutJohtaminenAikuiskoulutusToimintamalliDigikuntakokeiluHiilijalanjälki
Experiment created 04.05.2020

Ilmastotyötä pilvessä: oppilaitosten kestävän kehityksen vauhdittaminen hallintokuntien yhteistyötä ja resilienssiä vahvistamalla

Kokeilussa testataan, miten digitaalinen alusta voi tukea kunnan ilmastotyötä. Miten siis kunta kykenee lisäämään ketteryyttään etävuorovaikutuksen avulla ja takaamaan ilmastotyön jatkuvuutta myös poikkeusolosuhteissa? Muutosjohtajuuteen liittyvän kokeilun fokuksessa on Hämeenkyrön kunnan ilmastotyön kestävyyden vahvistaminen, kohteena oppilaitokset. Kokeilussa yhteiskehitetään poikkihallinnollisesti kunnan palvelualoilta, energiaryhmästä ja painotetusti sivistystoimesta koostuvan ydinryhmän avulla toimia, joilla helpotetaan oppilaitosten ilmastotyötä varsinkin kierrätyksessä, ruokahävikin vähentämisessä, energiankäytön tehostamisessa sekä liikkumisessa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Oppilaitoksissa on innostusta lähteä ilmastotyöhön, mutta taustalla saattaa olla hidasteena kuntahallinnon jäykkyys, palvelualojen vähäinen vuoropuhelu sekä keskenään että oppilaitosten suuntaan. Lisäksi oppilaitosten sisältä puuttuu myös yhteinen "ilmastotyön kieli", mikä heijastuu asioiden erilaisena ymmärtämisenä. Teknisten palveluiden tai ruokahuollon käyttämä kielen ja toisaalta opettajien työkielen on havaittu sen verran eroavan toisistaan, että se vaikuttaa kielteisesti uusien ilmastotoimien käyttöönottoon. Näin ollen toimijoiden roolien ja keskenäisen kielen selkeyttäminen voi parantaa myös yhteisen tavoitteen ymmärtämistä ja oikeiden keinojen käyttöönottoa. Kokeilun tarkoituksena on löytää hiilineutraali vuorovaikutusalusta, jota voidaan käyttää kasvotusten tapahtuvien kokoontumisten tukena ja korvaajana. Alustan tarkoituksena onkin taata ilmastotyön keskeytymättömyys poikkeustilankin ajankohtana. Kokeilun tulokset raportoidaan Pirkanmaan liiton ilmasto- ja ympäristöjaostolle, joka tiedottaa laajemmin kokeilun tuloksista.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilun toteuttaa hanketyöntekijä, joka vastaa kokeilun sisällöstä, ja toimii läheisessä yhteistyössä kunnan sivistystoimen kanssa. Etäkokousten/työpajojen tekninen ja vuorovaikutuksellinen fasilitointi ostetaan Zoom-palvelun käyttöön erikoistuneelta konsultilta, jonka kanssa vuorovaikutustilanteet suunnitellaan. Kokeilua ohjaa Pirkanmaan ympäristökasvatus ry:n työvaliokunta Pyrstö, johon kuuluu jäseniä mm. kunnista, oppilaitoksista, järjestöistä ja Tampereen yliopistosta. Kokeilu alkaa elokuussa taustatilanteen ja -tarpeiden kartoittamisella Skype-haastatteluin kuntaorganisaation sisällä. Syyskuussa järjestetään ensimmäinen Zoom-kokous, johon valitaan edustajat palvelualoilta, energiaryhmästä ja painotetusti oppilaitoksista, joissa käytännön ilmastotyön tarpeet ja haasteet tunnistetaan. Dialogiohjattujen työpajojen tavoitteena on nostaa esiin ilmastotyön konkreettisia kipupisteitä sekä löytää yhteistä kieltä ja ymmärrystä. Jokaisen tapaamisen lopussa muodostetaan välitavoitteet seuraavalle kerralle, joita osallistujat pyrkivät toteuttamaan tahollaan. Samalla sähköistä alustaa ja sen elementtien toimivuutta testataan ympäristö- ja aikuiskasvatuksen (ts. -sivistyksen) välineenä kuntakontekstissa. Seuraavat työpajat pidetään loka- ja marras- ja joulukuussa. Osallistujien kanssa arvioidaan myös jokainen vuorovaikutustilanne, mistä muodostuneet kehittämisideat otetaan myös huomioon seuraavassa kokoontumisessa. Lopuksi kokeilun tulokset raportoidaan osallistujille, joiden kanssa arvioidaan toiminnan jatkuminen.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Pirkanmaan ympäristökasvatus ry yhdessä Hämeenkyrön kunnan kanssa. Yhdistyksen työvaliokunnan (Pyrstön) jäsenistöön kuuluu Mahnalan ympäristökoulun johtaja Hämeenkyröstä.

Mikä on kokeilun budjetti?

10 000€: Kokeilua suunnittelemaan ja toteuttamaan palkataan osa-aikainen hanketyöntekijä (4kk). Etäkokousten toteutus hankitaan ostopalveluna.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Pirkanmaan ympäristökasvatus ry ja sen työvaliokunta Pyrstö sekä yli 100 pirkanmaalaisen ympäristökasvattajan verkosto (PYY). Kokeilua vetävällä hanketyöntekijällä on vastuullisen johtamisen, hallintotieteiden sekä ympäristöpolitiikan tutkija-opettajan tausta. Hämeenkyrön kunta on valmis kohdentamaan henkilöstön työaikaa kokeiluun osallistumiseen.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilun tuloksia evaluoidaan arvioivan oppimisen kautta pitkin prosessia yhdessä osallistujien kanssa sekä työvaliokunta Pyrstössä. Tuloksia hyödynnetään Hämeenkyrön kunnan ilmastotyössä ja muutosjohtamisessa. Oppilaitokset saavat uutta potkua omaan ilmastotyöhönsä, koska eri hallintotasojen toimijoiden vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä sekä yhteistä ilmastotyön kielen löytämistä fasilitoidaan. Pirkanmaan ympäristökasvatus saa arvokasta tietoa uuden alustapohjaisen pedagogisen menetelmän soveltuvuudesta sekä kunnan ilmastotyön koulutustarpeista.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Hämeenkyrön kuntaorganisaation johto, palvelualat sekä oppilaitokset ovat kokeilun keskiössä ja osallistuvat kokeilun toteutukseen ja arviointiin. Kunnassa on huomattavan korkea motivaatio ilmastotyön vauhdittamiseen.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Ei.