2

Ketterä kokeilu

-

  • Rahoitusta

Experiment's themes

IlmastonmuutosResurssiviisausDigisotetaidotHiilijalanjälkiHyvinvointi
Experiment created 21.04.2020

Sote-sektorin ekologinen jälleenrakennus - Ympäristöystävällisyys osana neuvolan arkea

Tavoitteena on kokeilla planetary health -ajattelun mukaisten ilmastolle ja yleensä ympäristölle sekä hyvinvoinnille hyödyllisten elämäntapavalintojen ohjausta ja tukea sote-asiakkaille. Pilottikohteena ovat lastenneuvolan asiakkaat. Kokeilu on sote-sektorilla täysin uusi alueellisesti ja valtakunnallisesti, mutta myös kansainvälisesti. Tavoitteena on tutkia tämän kokeilun hyödyllisyyttä ja vaikuttavuutta. Tavoitteena on ottaa sote-sektorin käyttöön yhteinen kokonaisvaltaisen ajattelun ja ympäristöasioiden jäsentämisen uusi työkalu, GHH-kehys (generalistis-holistis-holarkistinen jäsentämisen kehys). Tämä GHH-malli on kehitetty Helsingin yliopiston Kudelma-verkostossa ja on käytössä opettajien koulutuksessa Transformer-hankkeessa ja järjestökentässä. Kokeilun tavoitteena on testata GHH-kehyksen hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä sote-toimialalla.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Sote-toimialalla on merkittävä rooli ympäristökuormituksessa ja sen ratkaisemisessa, mutta käytännön toimia ei ole vielä otettu käyttöön, kokeiltu eikä tutkittu. Korona-pandemian johdosta planetaarisesti kestävän terveydenhuollon varmistaminen on aiempaakin tärkeämpää. On syytä kehittää palveluita niin että tarpeellisia palveluita saadaan myös kriisien aikana ja ne ovat pitkäjänteisesti kestävällä pohjalla. Tämä kokeilu pohjustaa Lahden kaupungin Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 -hankkeeseen (European Green Capital 2021) liittyviä sote-sektorin ekologisen jälleenrakennuksen kehittämis-ja tutkimustoimia pilottina. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä (P-Hhyky) on 7000 työntekijää, ja se tuottaa kaikki alueen julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut eikä kunnilla ole enää sote-alan omaa henkilöstöä. Kokeilun monistaminen ja tutkiminen suuressa mittakaavassa on jatkossa mahdollista kuntayhtymän kautta. Neuvolan henkilökunta ja asiakkaat ovat keskeinen kestävää muutosta mahdollistava yhteiskunnan ryhmä. On yleisesti tunnistettu, että lapsen saamisen yhteydessä vanhemmat miettivät lapsen ja perheen tulevaisuutta ja myös ravitsemusta ja ruokavaliota. Toisaalta se on vaihe, jolloin hankitaan paljon tavaraa koteihin. Jotta vanhemmat saisivat tukea kestävän elämäntavan vaihtoehtoihin tässä merkittävässä vaiheessa, halutaan tätä tietoa ja tukea tarjota neuvolan kautta. Perheet osallistuvat kattavasti neuvoloiden palveluihin, joten kokeilu tavoittaa erityisen hyvin ihmisiä ja perheitä, jotka eivät muuten ole ilmasto- ja ympäristötietoisia. Kokeilun avulla voidaan lisätä perheiden ja sote-toimijoiden motivaatiota hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Kokeilun avulla voidaan testata digitaalisten välineiden mahdollisuuksia tuottaa samaan aikaan sekä terveys- että ilmastohyötyjä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Yhden valikoidun neuvolan 3-4 terveydenhoitajaa ja heidän esimiehensä muodostavat kokeilutiimin. Tälle tiimille tarjotaan kestävän hyvinvoinnin ja kestävien elintapojen käytännön planetary health -koulutus. Ryhmän käyttöön pohjustetaan työpajoissa Helsingin yliopiston Kudelma-verkostossa monitahoisten ongelmien ymmärryksen lisäämiseen kehitetty jäsennystyökalu, GHH-kehys, joka antaa ymmärrystä ja tukee motivaatiota pitkäjänteisen muutoksen tavoittelussa. Tiimi saa kokeilun ajan sparrausta työnsä tueksi. Kokeilutiimin asiakkaista valikoidaan 10 - 15 kiinnostunutta perhettä, joille tarjotaan tietoa planetary health -näkökulmasta ja terveydelle sekä planeetalle suotuisten elämäntapojen omaksumisesta. Perheiden käyttöön tuotetaan videomateriaalia, jota on helppo katsoa esim. imetyksen ohessa. Pilottiasiakkaat saavat käyttöönsä ravitsemuksen terveellisyyden ja hiilijalanjäljen digitaalisen seurantatyökalun, MealLoggerin ja henkilökohtaisen liikkumisen päästökauppasovelluksen CitiCap:in, joiden avulla he voivat seurata elämäntapavalintojensa vaikuttavuutta. Seurantajakson päätteeksi analysoidaan tulokset elämäntapojen ilmastoystävällisyyden muutoksen suhteen. Hankkeessa tutkitaan sekä työntekijöiden että asiakkaiden kokemuksia kokeilun alussa ja lopussa. Kokeilu on osa sote-sektorin ekologisen jälleenrakennuksen laajaa Green sote-hanketta Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä, ja voidaan monistaa useisiin yksiköihin pilottijakson päätteeksi. Kokeilun tuloksia voidaan käyttää hyödyksi valtakunnallisesti, ja tulosten hyödyntämisestä on kiinnostunut mm. THL.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Lahden kaupunki osallistuu tuottamaan hankkeen tietovideomateriaalin, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä tarjoaa kokeiluun tilat, henkilökunnan työajan ja osallistuu hankkeen arviointiin, Helsingin yliopiston ympäristötieteen Kudelma-verkosto tarjoaa kokeiluun neuvolatyöntekijöiden koulutuksen planetary health -elämäntavoista ja GHH-kehyksen käytöstä, Helsingin yliopiston sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen ja johtamisen ohjelma, Lahden kaupunki ja P-Hhyky sekä Lääkärin sosiaalinen vastuu ry toteuttavat kokeilun suunnittelun ja koordinoinnin.

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeiluun haetaan 10 000 euroa. - Neuvolahenkilökunnan koulutus 7000 euroa (3-4 työpajaa ja sparraus kokeilun ajan) - Ravitsemuksen seurantatyökalun (MealLogger) ja liikkumisen päästökauppasovelluksen (Citicap) käyttö valikoiduilla neuvolan asiakkailla 2500 euroa (käytön ohjaus, tulosten koonti) - Seurantajakson analysointi ja raportointi 500 euroa

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Yhteensä yhden lääkärin kokoaikainen työaika koordinointiin; työryhmä, jossa mukana Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän johdon edustajat, Lahden kaupungin ympäristöneuvontapäällikkö ja suunnitteluun osallistuneet sote-ammattilaiset; Helsingin yliopiston sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen ja johtamisen yksikön sote-rakenteiden tuntemus; HY:n ympäristötieteen Kudelma-verkoston asiantuntemus ja koulutus kompleksisista ympäristökysymyksistä, GHH-kehyksen käyttöönoton ohjaus; THL:n asiantuntemus sosiaali- ja terveydenhuollon käytänteiden tiedottamisesta; Suomen ympäristökeskuksen SYKE:n asiantuntemus hiilijalanjäljen mittaamisessa; MealLogger- ja Citicap-instrumentit

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilu tuo täysin uutta tietoa siitä, miten tärkeäksi ilmastoystävällisen elämäntavan ohjaus koetaan neuvoloissa. Kokeilusta opitaan, millä tavoin ilmastoystävällisiä elämäntapoja tulisi kannustaa sote-sektorilla. Kokeilun tuloksia mitataan kyselyllä, jossa tutkitaan osallistujien kokemuksen ja toiminnan muutosta. Tuloksia mitataan myös elämäntapojen hiilijalanjäljen muutoksen avulla. Kokeilusta opitaan, miten digitaaliset välineet saattavat auttaa neuvoloiden työssä ja tuoda hyötyjä sekä terveydelle että ilmastolle / ympäristölle.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kokeilussa on mukana Lahden kaupungin ympäristökehitysyksikkö suunnittelemassa ja toteuttamassa pilottiin liittyvää koulutusta sekä neuvontamateriaalia perheille sekä tulosten koostamista. Kokeilu tehdään P-Hhykyn toimipisteessä ja kuntayhtymän hallinto osallistuu kokeilun suunnitteluun ja koordinointiin sekä tulosten raportointiin. Kuntayhtymästä valitaan yksi lastenneuvolan toimipiste, ja kokeiluun osallistuvat terveydenhoitajat voivat vaikuttaa asiakkaille tarjottavaan materiaaliin ja neuvontaan.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilulle ei ole haettu muuta rahoitusta. Ilman ympäristöministeriön rahoitusta kokeilu ei toteudu. Green sote -hankkeelle haetaan rahoitusta useista lähteistä tänä vuonna, jolloin kokeilun toimintamallia voidaan monistaa vuoden 2021 aikana muissa alueen neuvoloissa ja muissa sote-yksiköissä.