1,5 asteen elämäntapojen opetus kouluissa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

KuntaNuoretKouluKokeilutPalvelumuotoiluPelillisyysIlmastonmuutosOppiminenKasvatusLapsetElämäntavatHiilijalanjälki

4872 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.04.2020

1,5 asteen elämäntapojen opetus kouluissa

Kokeilun tavoitteena on testata ja kehittää 1,5 asteen palapelistä kokonaisille ikäluokille soveltuva opetusmateriaali, jonka avulla kunnat voivat edistää eri ikäisten nuorten kestävien elämäntapojen opetusta. Peli perustuu vähähiilisten tekojen vaikutuksen havainnollistamiseen ja se kasvattaa oppilaiden ja opiskelijoiden ymmärrystä siitä, millaiset teot ruoan, asumisen, arkiliikkumisen, matkustuksen ja vapaa-ajan sekä muun kulutuksen osa-alueilla vaikuttavat hiilijalanjälkeen. Kokeilun aikana opettajat ja oppilaat otetaan mukaan pelin kehittämiseen esimerkiksi yhteiskehittämistyöpajoissa ja pelin koulukokeiluissa. Kokeilussa opitaan, miten peli soveltuu kouluihin, millaisia opetuskokonaisuuksia sen ympärille voidaan luoda eri kouluissa ja millaista opastusta opettajat tarvitsevat ohjatakseen pelin pelaamista luokissa. Kokeilun jatkohankkeen aikana pelin prototyyppi kehitetään valmiiksi, jonka jälkeen se on valmis kokonaisten ikäluokkien käytettäväksi yläkouluissa, lukioissa ja ammattiopistoissa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Idea pelin jatkokehityksestä koulujen käyttöön syntyi kymmenen kunnan aivoriihessä. Kaikki kymmenen kuntaa olivat olleet mukana D-mat oy:n vetämässä Kestävien elämäntapojen kiihdyttämössä*, jossa kotitalouksia opastetaan ja kannustetaan vähentämään hiilijalanjälkeään. Vaikka kokeilut olivat olleet tuloksekkaita – kiihdyttämöissä on huomattu, että 1,5 asteen palapelin avulla sekä sitä seuraavalla kokeilujaksolla on mahdollista pienentää kotitalouksien hiilijalanjälkeä 10-30 % – niiden avulla oli mahdollista tavoittaa kerralla vain pieni joukko kotitalouksia. Aivoriihessä pohdittiinkin, miten voisimme tavoittaa suuremman joukon ihmisiä ja erityisesti ne kotitaloudet, jotka eivät tavallisesti hakeudu mukaan kestävän kehityksen hankkeisiin. Ratkaisuksi keksittiin kohdentaa peli myös nuorille, jotka voivat kertoa oppimastaan kotona tai oppia kuinka perustaa tuleva itsenäinen elämä vähähiiliselle pohjalle. 1,5 asteen palapeli vastaa vähähiilisiin tekoihin liittyviin tyypillisiin kysymyksiin, kuten siihen, millä teoilla on merkitystä, mitä juuri minun kannattaisi tehdä, ja onko yksilön toimilla mitään väliä. Pelistä löytyy noin 130 tekoa, jotka soveltuvat erilaisiin elämäntilanteisiin ja jalanjälkivähennystarpeisiin. Pelilauta ja tekojen koot havainnollistavat eri tekojen merkitystä suhteessa valittuun lähtötasoon ja jalanjäljen vähennystavoitteeseen. Parhaimmillaan peli herättää vilkasta keskustelua ja saa pelaajat pohtimaan kriittisesti kulutusvalintojaan, sekä julkisen ja yksityisen sektorin roolia erilaisten vähähiilisten elämäntapojen mahdollistajana. * Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö on kansainvälinen hanke, jota koordinoi saksalainen Wuppertal-instituutti ja rahoittaa tanskalainen KR-säätiö. Suomessa hanketta koordinoi D-mat oy.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilun ensimmäinen vaihe 2020: Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa D-mat oy jatkokehittää 1,5 asteen palapeliä kouluihin soveltuvaan malliin ja tuottaa pelistä uuden prototyypin. Syksyn aikana järjestetään opettajien ja kuntien kanssa yhteiskehittämistyöpaja, jossa työstetään esimerkiksi kouluihin sopivia pelitapoja. Peliä kokeillaan ja kokeiluista kerätään oppeja jatkoa varten. Kokeilun jatkohanke 2021: Pelin prototyyppiä jatkojalostetaan ja peliä testataan. Tavoitteena on valmis, kokonaisille ikäluokille soveltuva peli.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun koordinoi D-mat oy yhteistyössä Vantaan, Lahden ja Lappeenrannan kanssa. Kokeilussa ovat mukana Vantaalta Vantaan ammattiopisto Varia ja Martinlaakson lukio, Lahdesta Salpausselän peruskoulu ja Lappeenrannasta Sammonlahden ja Kesämäen koulu. Lappeenrannassa ja Lahdessa pelin käyttöä on suunnittelemassa Junior University.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun ensimmäisen osan menot ovat yhteensä 18 000 €. Menot sisältävät pelin prototyypin kehityksen ja toteutuksen koulumaailman edellyttämään muotoon, prototyypin tuotannon, opettajien koulutuksen ja yhteiskehitystyöpajat, opetustilanteiden havainnoinnin ja tuloksien arvioinnin, sekä matkustus-, tarvike- ja postituskuluja. Kokeilun jatkohankkeelle on myönnetty 10 000 €.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

D-mat oy on Michael Lettenmeierin perustama kestäviin elämäntapoihin ja jalanjälkilaskentaan erikoistunut yritys. D-matilta kokeilussa on mukana TaT Michael Lettenmeierin (CEO), TaK Salla Lahtinen (projektipäällikkö), FT Sanna-Liisa Sihto-Nissilä (jalanjälkilaskenta), FM Jari Kolehmainen (data-analytiikka), TaM Sonja Nielsen (palvelumuotoilu) ja KTK Annastina Saari (konsultti). D-mat on kehittänyt 1,5 asteen palapelin prototyypin, joka perustuu 1,5 asteen elämäntavat -raporttiin (2019). Kokeilussa D-mat, kunnat ja koulut tekevät tiiviisti yhteistyötä, jossa yhdistetään kestävien elämäntapojen tuntemus pedagogiseen tietoon. Kunnista työhön osallistuu sekä ympäristö- että sivistyspuolen henkilöstöä.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilussa opitaan, miten 1,5 asteen elämäntapoja voidaan opettaa yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Kokeilujen perusteella opimme myös, miten 1,5 asteen palapeliä voidaan hyödyntää eri oppimiskokonaisuuksissa ja miten sitä tulisi kehittää nuorille soveltuvaksi. Kokeilun mittarina on pelin soveltuvuus kokonaisten ikäluokkien käyttöön kouluissa.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kokeilu toteutetaan kuntien ja D-mat oy:n yhteistyönä. Kunnista mukana kokeilussa on sekä ympäristö- että sivistyspuolen toimijat.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu ei toteudu ilman ympäristöministeriön rahoitusta. Kokeilu ei saa muuta rahoitusta.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu oli erittäin tuloksekas. Kokeilun aikana uudistimme 1,5 asteen palapelin ulkomuodon ja sisällön, järjestimme opettajien ja kaupunkien kanssa yhteiskehittämistyöpajan ja opettajat kokeilivat palapelin uutta versiota kouluissa oppilaiden kanssa. Kokeilun eri vaiheissa saatu tieto auttoi meitä hahmottamaan miten palapeliä voidaan käyttää kouluissa ja mitä muutoksia siihen tulisi vielä tehdä, jotta sen käytettävyys paranisi entisestään. Kaiken kaikkiaan palapelin uuteen versioon olivat tyytyväisiä sekä oppilaat että opettajat!

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilun työpajat ja palapelin kokeilu kouluissa osoittivat, millaista opastusta opettajat tarvitsevat palapelin fasilitoinnin tueksi, miten nuoret suhtautuvat peliin ja millaisia laajempia vaikutuksia pelin käytöllä voidaan saavuttaa jos sen käyttö skaalataan kokonaisiin ikäluokkiin. Opimme, että palapeli herättää oppilaiden keskuudessa hyvää ja vilkasta keskustelua ilmastosta ja kestävistä elämäntavoista, ja että nuoret oppivat sen kautta uutta sekä hiilijalanjäljen merkityksestä että siitä, millaisilla teoilla jalanjälkeä voi pienentää. Havaitsimme myös millä palapelin vaiheilla on mahdollista lisätä nuorten ja heidän kotiväkensä keskustelua kestävistä elämäntavoista.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Suurin tavoitteemme on saattaa 1,5 asteen palapeli käytettäväksi kaikissa Suomen kouluissa ja viedä peli myös kansainvälisille markkinoille. Tätä ennen pelin sisältöä, ulkomuotoa sekä peliopasta olisi hyvä kehittää kokeilusta saadun palautteen avulla. Peliin voitaisiin esimerkiksi lisätä nuorille kohdennettua sisältöä, peliopasta kehittää – sekä sisällöllisesti että pelin ilmeeseen sopivaksi – ja esimerkiksi laatia skaalausta helpottava video-opas pelin fasilitoinnin helpottamiseksi.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

19.11.2020

Uusi peli on saapunut painosta ja pian sitä kokeillaan kouluissa


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
12.11.2020

Pelin uusi versio pian valmiina kokeiluihin!

1,5 asteen elämäntapojen opetus kouluissa -kokeilu on ollut tuloksekas! Tapasimme 8.10. kokeiluun osallistuvien opettajien ja kaupunkien edustajien kanssa etätyöpajassa, jonka aikana testasimme 1,5 asteen palapeliä ja keskustelimme sen käytöstä kouluissa. Opettajilla ja kaupunkien edustajilla oli pelistä paljon sanottavaa, erityisesti siitä, millaisia erilaisia tehtäviä siihen voisi liittyä ja kuinka peli soveltuu nuorten käyttöön. Pohdimme esimerkiksi sitä, millaista taustatietoa oppilaat tarvitsevat hiilijalanjälkilaskentaan ja kuinka vanhemmat voivat auttaa nuoria jalanjäljen selvittämisessä. 1,5 asteen palapeli aloitetaan hiilijalanjäljen selvittämisellä, jonka jälkeen lähdetään miettimään, millä erilaisilla kestävillä teoilla jalanjälkeen voi vaikuttaa.Jo ennen työpajaa olemme D-matin porukalla kehittäneet 1,5 asteen palapelin aikaisempaa versiota. Siitä on suunniteltu kompaktimpi ja sen sisältöä on uudistettu nuori käyttäjäryhmä huomioiden. Työpajan keskusteluiden pohjalta lisäsimme peliin väriä ja parhaillaan työstämme opemateriaaleja, eli tietopakettia jonka opettajat saavat käyttöönsä peliin ja pelitapoihin liittyen. Tuore peli on parhaillaan painossa ja pelit lähtevät kouluihin oppilaiden kokeiltavaksi ensi viikon aikana. Kokeilujen jälkeen oppilailta ja opettajilta kerätään kommentteja pelistä ja pelaamisesta. Ensimmäinen extempore-kokeilu pelin aikaisemmalla prototyypillä tehtiinkin jo Sammonlahden koulussa Lappeenrannassa, jossa pelaaminen herätti vilkasta keskustelua.Mukana peliä kokeilemassa ovat Martinlaakson lukio ja ammattiopisto Varia Vantaalta, Salpausselän peruskoulu Lahdesta sekä Sammonlahden koulu ja Lyseon lukio Lappeenrannasta.


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
11.06.2021

Jatkohankkeen kuulumiset

1,5 asteen palapelin koulukokeilu sai keväälle 2021 jatkorahoitusta. Jatkohankkeessa jatkettiin yhteistyötä kolme kaupungin kanssa (Vantaa, Lahti, Lappeenranta) ja usean koulun kanssa. Jatkohankkeen tavoitteeksi asetettiin saattaa 1,5 asteen palapeli kokonaisille ikäluokille skaalattavaan muotoon. Tässä on mielestämme onnistuttu, sillä pelin tuotanto on pian alkamassa ja peli on valmis käytettäväksi kouluissa.Ensimmäisen kokeilukierroksen jälkeen määritimme pelin kehityskohteiksi sisältöjen kehittämisen, pelin ilmeen ja pelilaatikon kohentamisen sekä opettajien oppaan editoimisen. Sisällöissä keskityimme erityisesti pohtimaan pelin soveltuvuutta nuorille, ilmeessä ja pelilaatikossa käytettävyyttä ja opettajien oppaassa sitä, että peli olisi mahdollisimman selkeä ja helppo ottaa käyttöön erilaisissa oppikokonaisuuksissa ja eri ikäisien oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa.Kehitystyötä jatkettiin osaltaan jo viime vuonna saadun palautteen perusteella, mutta palautetta ja mielipiteitä kerättiin yhteistyön kautta myös jatkohankkeessa. Järjestimme tapaamisia partnerikaupunkien kanssa, laadimme webinaarin Lappeenrannan yhteistyökoulujen opettajille, opettajat kokeilivat peliä kouluissa ja teimme lisäksi sähköisen asiakaskyselyn. Koulukokeilut jäivät valitettavasti hyvin vähälle, sillä kevään aikana koronarajoitukset asetettiin myös yläkouluihin. Keskusteluista ja palautteista saatiin hyviä ideoita ja vihjeitä pelin kehitystyöhön.Mitä kevään aikana sitten pelin kehitystyössä tapahtui? Ensinnäkin, päädyimme muuttamaan pelin nimen. Entinen 1,5 asteen palapeli on nyt Ilmastopalapeli. Uusi nimi sai kokeilun partnereilta hyvän vastaanoton. Lisäksi pelille laadittiin omat nettisivut ja sometunnisteet, sekä uutiskirje. Ilmastopalapeli on mielestämme nimenä napakka ja siitä selviää heti, minkä asian parissa liikutaan.Ilmastopalapelin sisällöissä tapahtui myös merkittäviäkin muutoksia. Päivitimme peliin uusia vähähiilisiä tekoja. Pyrkimyksenämme oli lisätä peliin erityisesti sellaisia tekoja, jotka puhuttelevat nimenomaan nuoria. Lisäksi tekojen hiili-impaktilaskenta päivitettiin vastaamaan nykytilannetta Suomessa. Esimerkiksi kaukolämpö on muuttunut Suomessa vähäpäästöisemmäksi, jolloin erilaisten asumisen tekojen impaktia pienennettiin.Peliin lisättiin myös kokonaan uusia elementtejä. Ilmastopalapelin pelipaketti sisältää nyt toiminta- ja toivekortit, jotka auttavat pelaajia käymään läpi omien ensimmäisenä kokeiluun menevien tekojen valinnan ja esittämään toiveita julkiselle ja yksityiselle sektorille. Aikaisemmin pelivaiheet esitettiin vain ohjeissa ja työpajoissa pelivaiheet toteutettiin työpajan vetäjän opastamana. Nyt näitäkin pelivaiheita pääsee tekemään konkreettisten, käsissä pideltävien pelikorttien avulla.Ilmastopalapelin ilmeeseen tehtiin lopulta vain pieniä muutoksia, mutta toki uudet elementit kuten toive- ja toimintakortit, sekä esimerkiksi laajennettu ohjevihkonen saivat oman ilmeensä. Suurin muutos tapahtui pelilaatikossa, johon laadittiin pelimerkeille ja -korteille lokerosysteemi. Tämä parantaa huomattavasti pelin käytettävyyttä ja pelin osasien järjestyksessä pysymistä.Opettajien ohjeistuksia paranneltiin monella tavoin. Laajensimme huomattavasti pelin mukana tulevaa ohjevihkoa ja editoimme viime vuonna laadittua opettajien pdf-opasta, joka lähetetään sähköisenä pelin hankkiville. Lisäksi toteutamme peliin liittyen viisi opettajille suunnattua videota, kunhan uusi peli saadaan painosta. Videoille on nyt laadittu käsikirjoitukset ja kuvaussuunnitelma.Mitäpä vielä. Koska pelin tuotanto tapahtuu Suomessa, haimme ja saimme pelille Avainlippu-merkin. Tietysti iso asia pelin skaalaamisessa oli myös pystyttää pelille myyntipaikka ja muillakin tavoin aloittaa myynti ja markkinointi. Edellä mainitsimmekin, että peli sai oman nettisivunsa, joiden kautta pelin voi hankkia. Laitoimme pystyyn myös ennakkomyyntikampanjan, jonka tarjoushinta on voimassa 25.6. saakka.
Kiitämme yhteistyöstä koko hankkeen ajalta Vantaan, Lappeenrannan ja Lahden kaupunkeja, LUT-yliopisto Junior Universityä sekä Vantaan ammattiopisto Variaa, Martinlaakson lukiota, Salpausselän peruskoulua, sekä Sammonlahden ja Kesämäen kouluja.
http://ilmastopalapeli.fi


#ilmastopalapeli


#ilmastoteko
Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit