Asiakaslähtöisten sote-palvelujen integraatio | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

636 katselukertaa

Kokeilu on luotu 04.04.2019

Tampereen ammattikorkeakoulu

Asiakaslähtöisten sote-palvelujen integraatio

Hankkeen tavoitteena on tuottaa digitaalisesta sosiaali- ja terveydenhoidosta muodostuva palvelukokonaisuusmalli, eri teknologioista ja niihin liittyvistä palveluista muodostuva palveluintegraatio.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Miten ja minkälaisella toimintamallilla julkinen, yksityinen ja kolmannen sektorin sote-toimijat tekisivät moniammatillista ja monialaista asiakaslähtöistä yhteistyötä. Kokeilusta opittiin monialaisen ja eri toimijoiden kanssa tehtävää hankeyhteistyötä. Asiakaslähtöisen ajattelun vieminen käytännön palveluihin ei aina ole helppoa ja usein siitä puhutaan ja kerrotaan sitä tehtävän, mutta todellisuudessa moni muu asia menee asiakkaan edelle lopulta. Aito asiakaslähtöinen palveluntuottaminen vaatii suunnittelua ja yhteistä tahtotilaa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon asiakaslähtöinen digitaalisia teknologioita ja etäyhteyttä hyödyntävä palveluintegraatiomalli, joka mahdollistaa oikea-aikaiset ja yksilöllisesti suunnitellut palvelut asiakkaille. Palveluja toteuttivat julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat yhdessä. Hankkeessa päädyttiin etäkuntoutuksen palveluintegraatiomallin kehittämiseen kolmen edellä mainitun toimijan kesken. Kokeilun tavoitteena oli saada kokemusta ja tietoa siitä, miten kuntoutuspalvelut saataisiin toimimaan yhteen asiakaslähtöiseti digitalisaatiota hyödyntäen. Palveluintegraatiomalli saatiin tuotettua tavoitteiden mukaisesti kolmen suunnitellun toimijan yhteisen kokeilun tuloksena. Kokeilu toteutettiin 1.2.2018-30.4.2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Tampereen ammattikorkeakoulu yhdessä Kangasalan sote-keskuksen kuntoutusyksikön, Johanneksen klinikan ja Nääsville ry:n kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hanke sai rahoitusta Pirkanmaan liiton AIKO-hankerahoituskanavasta. Budjetti koostui hankehenkilöstön palkoista, teknologian vuokrauksesta ja asiantuntijoiden palkkioista.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hanketiimi koostui Tampereen ammattikorkeakoulun hanketyöntekijöistä, sote toimijoiden fysioterapeuteista ja ravitsemussuunnittelijasta.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä saavutti. Kokeilimme julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä ja loimme lopulta etäkuntoutuksen palveluintegraatiomallin.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Opittiin, että tällaisen yhteistyön suunnitteluun ja aloitukseen kannattaa varata riittävästi aikaa. Jotta kaikki toimijat ja myös kokeiluun osallistuvat asiakkaat/potilaat saadaan rekrytoitua, se vie aikaa. Kokeilun aikana kaikille osapuolille tuli paljon uutta osaamista ja ymmärrystä digitalisaatiosta ja kolmen toimijan yhteistyöstä.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Hankkeessa mukana olevat organisaatiot kokivat etäkuntoutuksen palveluintegraatiomallin hyödyllisenä ja toteutuskelpoisena. He totesivat hankkeen etäkuntoutusteknologian konkreettisen kokeilun olleen hyödyllinen heidän palveluidensa kehittämisen näkökulmasta. Lisäksi palveluintegraatiokokeilu toi näkyväksi mahdollisuuden integroida eri toimijoiden palveluita asiakaslähtöisesti. Hanke toi toimijoille myös konkreettisia ideoita ja näkökulmia digitalisaation mahdollisuuksista palveluidensa kehittämisessä sekä teknologiamuutoksen johtamisessa. Hankkeessa mukana olevat organisaatiot kertoivat loppuhaastatteluissa alkavansa suunnittelemaan jatkokehittämistä nyt kokeiltuun etäkuntoutusteknologiaan liittyen. He harkitsevat myös vastaavanlaisen sovelluksen hankkimista omiin kuntoutuspalveluihinsa liittyen. Mukana olevat organisaatiot näkivät luodun toimintamallin jalkauttamisen erittäin tarpeelliseksi ja tämän kaltaisen mallin mukaista yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä tulisi lisätä ja jatkokehittää.