Asukkaat ilmaston asialla -verkosto | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Hiilijalanjälki

556 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2019

Hertsikan Pumppu -osuuskunta

Asukkaat ilmaston asialla -verkosto

Kokeilussa selvitetään asukaslähtöistä ilmastotoimien kehittämistä Länsi-Herttoniemessä. Mitkä ovat asukkaiden ja taloyhtiöiden esteet hiilijalan pienentämiseen sekä tavoitteena on motivoida ja sitouttaa näitä ilmastotoimiin. Keinoina kysely, teemaillat sekä tiedon jakaminen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Asumisen osuus suomalaisten hiilijalanjäljestä on noin kolmannes. Suurin osa rakennusten päästöistä muodostuu käytön aikaisesta energiankulutuksesta. Helsingissä asumisen päästöt muodostavat puolet kaikista päästöistä. Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Asukkaat päättävät monista asuinrakennusten ylläpitoon, korjauksiin ja käyttöön liittyvistä asioista taloyhtiöiden hallituksissa tai investoimalla omien erillistalojensa korjauksiin. Myös Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) asukkaat vaikuttavat talotoimikuntien, vuokralaistoimikuntien ja vuokralaisneuvottelukunnan kautta. Herttoniemeläisten ilmastokeskustelussa Sitran Erätauko-päivänä tunnistettiin, että taloyhtiöissä tiedon, vertaistuen tai konkreettisten mallien tai esimerkkien puuttuminen estävät asukkaita edistämästä ja kehittämästä ilmastoystävällisempiä kiinteistöratkaisuja alueen taloissa. Kiinteistöjä hallinnoiville asukkaille ei toistaiseksi kehitetty vertaistukiverkostoja ilmastotoimiin liittyen, vaikka “ruohonjuuritason” yhteisöillä tiedetään olevan merkittävä potentiaali ilmastohaasteen ratkaisemisessa. Myös Herttoniemessä verkosto olisi uusi. Kokeilusta halutaan oppia lisää siitä, miten asukaslähtöinen kehittäminen sekä ihmisten kohtauttaminen sitouttaa ja motivoi asukkaita toimimaan hallinnoimiensa kiinteistöjen päästöjen vähentämiseksi. Kokeilussa rakennetaan ja käynnistetään Asukkaat ilmaston asialla -verkosto, jonka toiminnalle etsitään kokeilun aikana pysyvää muotoa. Kokeilulla halutaan myös testata asuinaluekohtaisen asukasverkoston mallia, jotta ideaa voitaisiin levittää. Myös hankkeen tuloksena syntyvät päästövähennyksiin tähtäävät toimintamallit ovat levitettävissä toisaalle.

Miten kokeilu toteutetaan?

Asukkaat ilmaston asialla - kokeiluhankkeessa halutaan jatkaa asukaslähtöistä ilmastotoimien kehittämistä Länsi-Herttoniemessä. Kokeiluhankkeessa selvitetään tarkemmin, millaisia esteitä herttoniemeläiset taloyhtiöiden hallitusten edustajat, omakotitaloasukkaat sekä Hekan asukkaiden edustajat kokevat sekä tarjotaan näille sellaista apua ja tukea sekä kehitetään yhdessä toimintamalleja näiden esteiden ylittämiseen. Tavoitteena on motivoida ja sitouttaa asukkaita ilmastotoimiin omassa asuinrakennuksessaan tarjoamalla asukaslähtöistä tukea sekä kohtaamisia vertaisten kanssa. Kokeilun avulla herttoniemeläisten taloyhtiöiden yhteenlaskettuja päästöjä voidaan vähentää merkittävästi. Asukaslähtöinen kehittäminen motivoi ja sitouttaa kiinteistöjä hallinnoivia asukkaita toimimaan talonsa päästöjen vähentämiseksi, sillä käsiteltävät teemat suunnitellaan asukkaiden itse esittämien tarpeiden perusteella. Lisäksi verkostossa asukkaat pääsevät näkemään, miten toiset talot toimivat, mikä kannustaa vähentämään päästöjä myös itse. Kokeilun aikaansaamat päästövähennykset voivat syntyä lyhyellä aikavälillä (esim. hankkeen inspiroimana toteutetut energiansäästötoimet) tai pitkällä aikavälillä (esim. kestävämmät energianhankintaratkaisut). Kokeiluhankkeessa laaditaan alueen taloyhtiöille, omakotitaloille sekä Hekan talotoimikunnille ja vuokralaistoimikunnalle kysely, jolla selvitetään, mikä estää heitä toteuttamasta ilmastotoimia sekä millaista apua, tukea ja tietoa kaipaisivat. Kyselyn tulosten perusteella järjestetään 2 teemailtaa, joihin kutsutaan kaikkien alueen taloyhtiöiden hallitusten edustajat, omakotiasukkaat sekä Hekan talotoimikuntien ja vuokralaistoimikunnan edustajat. Teemaillat suunnitellaan siten, että niissä asukkailla olisi mahdollisuus saada tukea näiden kaipaamiin kysymyksiin sekä keskustella ja verkostoitua toistensa kanssa. Teemailtoihin kutsutaan asiantuntijoita teeman mukaisesti. Esimerkiksi jos asukkaat olisivat kiinnostuneita kehittämään energiaremontteja yhdessä muiden taloyhtiöiden kanssa, teemailtaan voidaan pyytää juridista neuvontaa tai teknistä ja kokemustietoa lisäeristysremonteista. Kunkin illan tuotoksena laaditaan toimintamalli tai jotain muuta sellaista pysyvää, jota taloyhtiöt voivat hyödyntää itse myös jatkossa ja myös muut taloyhtiöt muilla alueilla. Tämän lisäksi toteutetaan aktiivista ja monikanavaista viestintää koko kokeilun ajan Länsi-Herttoniemen alueella. Viestinnässä hyödynnetään somekanavia sekä kaikkia alueen yleisiä ilmoitustauluja. Kokeilun tulokset ja laaditut toimintamallit ratkaisuista, joilla kannustetaan taloyhtiöitä tekemään yhteistyötä hiilipäästöjen vähentämiseksi julkaistaan www.hertsikanpumppu.fi -nettisivuilla. Huhtikuu-heinäkuu 2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Hertsikan Pumppu -osuuskunta sekä joukko herttoniemeläisiä asukkaita, jotka hankkeen ovat kehittäneet ja ideoineet. Hertsikan Pumppu on Länsi-Herttoniemen ja Herttoniemen alueella toimiva, asukastoimintaa järjestävä yleishyödyllinen osuuskunta, jonka tavoitteena on rakentaa Herttoniemeen uudenlaista yhteisöllisyyttä. Hertsikan Pumppu koordinoi hankkeen kehittäjäryhmän toimintaa sekä hankkeen viestintää ja markkinointia. Kokeiluun osallistuu myös herttoniemeläinen kulttuuriympäristöalan opiskelija, joka tekee osana hanketta opinnäytetyötään ja toteuttaa hankkeen kyselyn. Kokeilu toteutetaan käytännössä yhteistyössä herttoniemeläisten asukkaiden, taloyhtiöiden ja Hekan vuokratalojen talotoimikuntien ja vuokralaistoimikunnan kanssa. Hertsikan Pumpun yhteistyökumppanina toimii Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Ympäristönsuojeluyksikkö, joka osallistuu teemailtoihin ja tarjoaa ilmastoasiantuntemustaan asukkaille.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hankkeen budjetti 5000 euroa. Tästä 1 000 euroa käytetään kyselyn ja tilaisuuksien sekä näiden raportoinnin suunnitteluun osallistuvalle opiskelijalle. 1500 euroa muihin asiantuntijapalkkioihin (teemaillat), 1500 euroa hankkeen ja tilaisuuksien sekä lopputulosten viestintään sekä graafisiin palveluihin, 500 euroa materiaaleihin sekä 500 euroa tilaisuuksien järjestämiseen.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hertsikan Pumppu on hyvin verkostoitunut toimija Länsi-Herttoniemen alueella. Osuuskunnalla on käytettävissään palkattu työntekijä, jonka palkkaukseen osuuskunta saa Helsingin kaupungin asukasosallisuusavusta. Hertsikan Pumpulla on omat Facebook- ja www-sivut. Hertsikan Pumppu käyttää joustavasti alueen eri tiloja, kuten kirjastoa ja nuorisotaloa. Hertsikan Pumpulla ei ole omia tiloja.