Avustava lääkeseuranta -sovellus | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TerveydenhuoltoMielenterveysKokeilutToimintamalliViranomaisyhteistyöDigisotetaidot

1668 katselukertaa

Kokeilu on luotu 16.10.2018

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä

Avustava lääkeseuranta -sovellus

Kokeilussa sujuvoitetaan Leponex-lääkettä käyttävien erittäin vaativien psykiatristen potilaiden lääkehoidon seurantaa AVUSTAVA LÄÄKESEURANTA -sovelluksella. Kokeilun tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta, auttaa hoitajaa tekemään lääkehoidon seurannan aina oikein ja vapauttaa hoitajan ty https://www.phhyky.fi/fi/etusivu/ http://www.appsolution.fi/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

TAUSTAA Psykiatristen potilaiden lääkehoidon vaikutuksia arvioidaan mm. seuraamalla asiakkaan tilaa, mittaamalla (esim. laboratoriomittaukset, verenpaineen mittaus, painonseuranta), seuraamalla kuinka paljon potilas tarvitsee lääkkeitä, kysymällä asiakkaalta hänen kokemistaan vaikutuksista, haitoista ja lääkehoidon onnistumisesta. Lääkehoidon vaikutuksia seuraavat asiakkaan lisäksi kaikki hänen hoitoonsa osallistuvat. Kokeilussa sujuvoitetaan Leponex-lääkettä käyttävien erittäin vaativien psykiatristen asiakkaiden lääkehoidon seurantaa digiratkaisulla. Kokeilun tarkoituksena on parantaa potilasturvallisuutta, auttaa hoitajaa tekemään lääkehoidon seurannan aina oikein ja vapauttaa hoitajan työaikaa tarkastus- ja kirjaustyöstä hoitotyöhön. Kokeilussa lääkehoidon seurannan ja potilasturvallisuuden kannalta kriittisin työvaihe eli laboratoriomittausten raja-arvojen ylitysten hälytykset automatisoidaan ja lisäksi tuotettava tablettisovellus mahdollistaa muistutukset sekä lääkehoidon visualisoinnin ja monitoroinnin. Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymän (PHHYKY) alueella on lähes 1000 tämän erikoiskohderyhmän potilasta ja kokeiluun osallistuu heistä n. 400. ONGELMAN YDIN Kuvaus nykyisestä työprosessista: Hoitaja katsoo verikokeiden tulokset Effica-järjestelmästä, tulostaa kaiken paperille (n. 40 sivua/päivä, myös turhat arvot), selaa papereista oikeat kohdat (pieni verenkuva, useita eri arvoja). Paperituloste on hankala lukea, koska siinä ei esimerkiksi ole selkeitä rivejä. Samalla hoitaja kirjautuu toiseen järjestelmään (LifeCare), jonka avautuminen ottaa aikansa Hoitaja hakee yksi kerrallaan yksittäisen potilaan tiedot ja katsoo, onko potilas hakenut lääkkeet, tarkistaa onko verikokeiden arvot turvarajojen sisällä (nämä ovat eri raja-arvot kuin valtakunnan raja-arvot paperitulosteessa), ja kirjaa arvot (3 kpl) sen jälkeen paperitulosteesta LifeCare-järjestelmään. Lopuksi hoitaja päättää, voiko hän kirjoittaa uuden lääke-erän vai ei. Jos arvot ovat tiukempien raja-arvojen ulkopuolella, hoitaja konsultoi lääkäriä, jonka tavoittaminen on hankalaa ja vastauksen viipyminen myös hidastaa prosessia. Tunnistetut ongelmat: Hidasta: tieto tulostetaan sen hallittavuuden parantamiseksi paperille; Käsityötä: hoitaja siirtää 3 tietoa kahden järjestelmän välillä; Vaivalloista: 2 järjestelmää, epäselvät tulosteet, kahdet eri kontrollirajat; Toistuvuus: 40 kpl verikokeiden tulosteita päivittäin - vuodessa lähes 10 0000 kpl ; Henkilökunnalla ei ole tarpeeksi digiosaamista eikä -tukea; Virhealtis: hoitaja tarkistaa turvarajojen ylitykset manuaalisesti ja inhimillisen virheen mahdollisuus on olemassa; Työn vastuullisuus: hoitaja vastaa siitä, että asiakkaan lääkitys on kunnossa. Virheen seuraukset vaikeiden asiakkaiden kanssa voivat olla merkittäviä: psykoosi, kuolema, vakavat sairaudet tms.; Moniammatillinen ryhmä: lääkehoidon vaikutus ei ole välttämättä aina kaikkien hoitoon osallistuvien tiedossa; Kuntien käytännöt Päijä-Hämeessä ovat erilaiset; Epäily, että valtakunnalliset ohjeet eivät ole riittävän ohjaavia. Leponex-lääkeestä, ks. http://www.terveyskirjasto.fi/kotisivut/tk.koti?p_artikkeli=far00592 Miten Leponex-lääkkeen hoitoseuranta tehdään nyt? Miten hoidon ja potilasturvallisuuden kannalta tärkeän prosessivaiheen eli raja-arvojen tarkistuksen sujuvoittaminen vaikuttaa asiakaskokemukseen, työntekijäkokemukseen ja nykyiseen prosessiin? Miten uudet toiminnot eli hälytykset, muistutukset ja monitorointi koettiin? Miten lääkehoidon seurantaa voidaan edelleen kehittää? Miten ratkaisu skaalataan muihin vastaaviin lääkkeisiin?

Miten kokeilu toteutetaan?

TUOTOKSET Tuotos 1: Tuloksena kokeilusta on tablettisovellus, joka avustaa sekä hoitajaa että potilasta vaativan lääkehoidon seurannassa. Sovelluksen avulla sujuvoitetaan hoitajan työtä ja siten vapautetaan kapasiteettia. On arvioitu, että puolet tämän hoitajan työajasta vapautuisi kun käytössä on häntä avustava tablettisovellus. Sovelluksen avulla kerätään yhteen paikkaan kriittistä laboratoriotietoa, jaetaan kerättyä tietoa hoitoon osallistuville henkilöille, hallinnoidaan raja-arvojen ylityshälytykset, muistutukset sekä toteutetaan lääkehoidon visualisointi ja monitorointi. Tuotos 2: Kokeillaan mobiilisovelluksen yhteiskehittämistä yhteistyössä sen käyttäjien, hoitajien ja potilaiden kanssa. Kokeilussa käyttäjät kehittävät omaa työtään suunnittelemalla tarvetta vastaavan tablettisovelluksen yhdessä digiosaajien kanssa. Käytännöllisen tekemisen, osallistumisen ja sovelluksen pilotoinnin ja arvioinnin kautta henkilöstön digitaidot kehittyvät tehokkaasti ja “huomaamatta” verrattuna esim. satunnaisiin koulutuksiin. Tuloksena on raportti yhteiskehittelystä sekä henkilöstön kokemuksista ja havainnoista. Tuotos 3: Kokeilun aikana kerätään tietoa Päijät-Hämeen kuntien välisistä toimintatapaeroista sekä tuotetaan tietoa kansalliselle lääkehoidon seurantaa ohjaavalle organisaatiolle. Tuloksena raportti, jossa tietoa kokeilusta, alueellisista eroista ja suositus ohjaavalle organisaatiolle. HYÖDYT Hoitohenkilöstön reagointi kriisitilanteessa ja hälytysrajojen ylityksessä nopeutuu; Hoitajan aikaa ja kapasiteettia vapautuu muuhun hoitotyöhön; Ei-motivoiva ja arvoa tuottamaton manuaalinen työ vähenee; Hoitajan inhimillisen virheen mahdollisuus vähenee; Hoitajien haastaminen ja osallistaminen toiminnan kehittämiseen voimaannuttaa henkilöstöä, antaa mahdollisuuden vaikuttaa työhön toteutukseen ja lisää heidän työtyytyväisyyttään; Hoitohenkilöstön digiosaaminen lisääntyy kokeilussa tehtävän yhteiskehittelyn (Ideoi - Mittaa- Opi) kautta; Palvelun laatu eli lääkehoidon seuranta potilaan näkökulmasta paranee ja varmistuu; Laboratoriokäynnin muistutukset parantavat resurssien käyttöä; Potilasturvallisuus paranee. Kokeilun aikana testaan seuraavat toiminnot: Paperiprintit (n. 40 kpl/päivä) jätetään pois; Tehdään tablettisovellus, johon hoitaja syöttää vain olennaiset avaintiedot (3 veriarvoa) suoraan Effica-järjestelmästä; Potilas identifioidaan ID-numerolla, jota ei yhdistetä henkilötietoihin; Ohjelma antaa hoitajalle hälytyksen jos Leponexin käytöstä tiettyjen veriarvojen raja-arvot ylittyvät/alittuvat; Ohjelma muistuttaa hoitajaa potilaan tulevasta laboratoriokäynnistä; Ohjelma tuottaa graafisia kuvaajia veriarvoista (vaihtelu) ja trendeistä; Miten PHHYKY, mielenterveyspalvelut kertovat kokeilusta omille sisäisille ja ulkoisille verkostoille ja sidosryhmille; Kokeilussa testataan Lean Start-Up mallin mukaista iteratiivista ja inkrementaalista kehittämistä yhteistyössä sovelluksen käyttäjäryhmän kanssa. Sovelluksen käyttäjäryhmään kuuluvat PHHYKY:n hoitajat ja sidosryhmät. Toistuvat kehittämissyklit noudattavat alla olevaa mallia. Tehdään sovellus käyttäjäryhmän idean, yhdessä käyttäjäryhmän kanssa tarkennettujen prosessikuvausten ja määritysten mukaisesti; Pilotoidaan sovellusta yhdessä työntekijöiden ja potilaiden kanssa rajatulla testijaksolla. Pilotin aikana arvioidaan uudistunutta työprosessia ja sovellusta sekä kerätään dataa sekä työntekijä- että asiakaskokemuksesta; Arvioidaan yhdessä käyttäjäryhmän kanssa kerätyn datan perusteella sovelluksen teknisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia ja niiden vaikutusta työprosessin sujuvuuteen, työntekijäkokemukseen, palvelun laatuun ja asiakastyytyväisyyteen. Oppiminen sekä työprosessista että mobiilisovelluksen toimintamahdollisuuksista madaltavat käyttäjäryhmän digikynnystä; Jatkokehitetään ja täsmennetään sovelluksen ominaisuuksia käyttäjäryhmän uusien ideoiden ja tarpeiden mukaisesti (kohta 1 uudestaan). Kokeilu suoritetaan marraskuun 2018 ja helmikuun 2019 välisenä aikana.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Appsolute Solutions Finland Oy yhteistyössä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän mielenterveysyksikön ja Smart&Lean:n kanssa. Hankkeen työryhmässä psykiatrinen sairaanhoitaja Pia Tyyskä (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä), Tuula Löytty (Smart&Lean) sekä Harri Kuusela ja Janne Flyktman (Appsolute Solutions Finland Oy).

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Suunnittelu ja valmistelut, tietoturva 1 200; Koneet ja laitteet sekä verkkoratkaisut: 1 600; Sovellusarkkitehtuuri ja ohjelmointityö 3 200; Asennukset ja tekninen testaus: 1 200; Digikoulutus 600; Käyttötestaus ja palautteen keruu: 1 000; Dokumentointi ja arviointi 600; Yhteensä 9 400

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Monipuolinen kokemus psykiatrisesta hoitamisesta (Pia Tyyskä P-H Hyky); Digiosaaminen ja sovelluskehitys (ASF Oy); Prosessien osallistava kehittäminen, jatkuva parantaminen (Smart&Lean).

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä, erittäin hyvin! Sovellus suunniteltiin yhdessä ko. työtä tekevän psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa ja saatiin toimimaan hyvin.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta -> ja mitä opittiin? 1) Haluamme oppia, voidaanko hoitajan rutiininiomaista tarkastustyötä vähentää ja avustaa tarpeen mukaan räätälöidyllä tablettisovelluksella. -> Kyllä, huomasimme, että hoitajan rutiininiomaista työtä voidaan vähentää. 2) Haluamme myös havainnoida millaisilla tavoilla hoitohenkilöstöä voidaan innostaa kehittämään omaa työtään ja rohkeasti osallistumaan digisovelluksen suunnitteluun ja käyttöönottoon, ja miten tämä edistää henkilökunnan digivalmiuksia ja -osaamista. -> Käytännön hands in –kokeiluilla voidaan innostaa hoitohenkilöstöä kehittämään omaa työtään ja saada kiinnostumaan digitalisaation eduista. Samalla motivoimme henkilöstöä huomaamatta digivalmiuksien ja –osaamisen kehittämiseen 3) Haluamme myös oppia, miten Lean Start-Up -malli toteutui käytännössä.
-> Huomasimme myös, että Lean Start-Up-malli toteutui ja toimi käytännössä, myös tällaisessa pienessä kokeilussa. Kaksi keskeistä oppia: 1. Kuuntele huolella työntekijän kokemuksia arjen työstä. 2. Huomioi tietosuoja- ja tietoturva-asiat etupainotteisesti sote-alalla, myös kokeiluissa. Vinkkejä: ole ketterä ja rohkea, ja haasta isoja, luutuneita IT-taloja.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun onnistumisen ansiosta sovellus on valmis jatkojalostukseen ja kaksi lääkeyhtiötä on jo sopinut tapaamiset työryhmän kanssa. Isompaa mittakaavaa ajatellen täytyy panostaa saumattomaan ja kaksisuuntaiseen integraatioon olemassa olevien sote-alan perusjärjestelmien kanssa. Vaikka itse sovellus on suhteellisen selkeä ja kompakti kokonaisuus, tämä integraatio vaatii budjetin moninkertaistamista.