Biohakkerointia peliin - hyvinvointi vanhusten hoivakodissa | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

HoivaPalvelutaloDigisotetaidot

1359 katselukertaa

Kokeilu on luotu 16.10.2018

Kuhmon kaupunki

Biohakkerointia peliin - hyvinvointi vanhusten hoivakodissa

Kuhmo, Onnellisten ihmisten kaupunki, kokeilee biohakkerointia ikäihmisten hoivakodissa asuvan onnellisuuden ja hänen kanssaan työskentelevän henkilöstön työhyvinvoinnin saavuttamiseksi.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Suomi on maailman onnellisin kansa, haluamme olla maailman onnellisin kaupunki. Se koskee myös viimeisiä elinvuosiaan hoivakodissa asuvaa ikäihmistä. Se koskee myös hoivakodissa työskentelevää henkilöstöä. Oletuksemme, osin tietoon perustuva on, että henkilöstön työhyvinvointi ja asukkaan onnellisuus ja hyvä elämä korreloivat keskenään. Ajattelemme, että henkilöstö ilahtuu siitä, kun voi tuottaa iloa ja hyvää elämää ikäihmisille. Nyt tosiasia on, että vanhuspalvelut eivät ole kovin vetovoimainen työpaikka. Menestyäksemme tulevaisuuden kilpailussa sen on ehdottomasti oltava sitä. Ikäihmisten hoivakodin, elämän viimeisen kodin, elinpiiri on helposti suppea. Ikäihminen on liian usein kohde, ei aktiivinen toimija. Haluamme tietää, mitä ikääntyneille kuuluu ja miten se vaikuttaa työntekijöiden työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen. Mittauksen jälkeen saamme sekä ikäihmisestä että häntä hoitavasta henkilöstöstä tulokset. Mittauksen aikana henkilöstö pitää päiväkirjaa omista ja ikääntyneiden kokemuksista. Mittauksessa mukana oleva henkilöstö kokeilee kolmen päivän ajan heitä itseään innostavia asioita, joiden he olettavat ilahduttavan myös ikäihmisiä. Mittauksen jälkeen katsotaan miten hyvin henkilöstön hyvät teot korreloivat ikäihmisen koettuun onnellisuuteen ja vastaavasti miten ikäihmisen onnellisuus peilautuu työntekijän työssäviihtymiseen. Alla esimerkki First Beat mittauksen raportista, josta voi lukea mm. stressipiikit, hyvän olon ja palautumisen: Eli mittaamme koettuja asioita molemmin puolin, yhdistämme käytännön teot ja tähtäämme maksimaaliseen onnellisuuteen ja työhyvinvointiin yhteisenä asiana. Saamme kokeilun aikana tiedon niistä asioista, jotka vaikuttavat molemminpuoliseen onnellisuuteen ja voimme henkilöstöstrategisin keinoin vaikuttaa siihen, että erilaiset työyhteisöt Kuhmon vanhuspalvelujen lisäksi saavat nuo keinot käyttöönsä. Annamme saaduilla tuloksilla Kainuun sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstöstrategiaan yhden uuden ulottuvuuden, jota voimme hyödyntää myös Kuhmon kaupungin henkilöstöstrategiassa. Tällä luomme käyttöömme uuden workflown, jolla henkilöstö voi tuoda täysimittaisesti osaamisensa ja työaikansa ikäihmisen hyvän elämän mahdollistamiseksi. Tämä workflow tulee palvelemaan sekä Kuhmon että maakunnan kaikkia työyksiköitä. Tämä esimerkki mahdollistaa ikäihmisen muuttumisen objektista subjektiksi. Muutamme paradigman ja muutos on mahdollista ottaa käyttöön myös kaikissa muissa ikäihmisten hoito- ja palvelutaloissa koko Suomessa. Tiedotamme kokeilusta ensisijaisesti Kuhmon kaupungin nettisivuilla, josta sitä jaetaan laajasti sosiaalisen median eri kanavien kautta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Teetämme ikäihmisille ja heitä hoitavalle henkilöstölle First Beat –mittauksen. Mittaukseen otetaan mukaan 12 vanhusta ja kuusi hoitajaa. Pyydämme henkilöstön edustajia kokeilun ajan tekemään täydet työvuorot, jonka aikana mittaukseen osallistuva ryhmä elää vahvasti yhdessä kolmen päivän ajan. Mittaukset tehdään siis samaan aikaan ja mitataan yhtäjaksoisesti kolme vuorokautta. Kokeilujakson aikana pyritään elämään mahdollisimman tavanomaista arkea, mutta päiviin sisällytetään olemassa olevia hyviä käytänteitä ja joku uusi kokeilu, jotka tukevat asukkaiden hyvinvointia esim. paistetun pullan tuoksu, musiikinkuunteluhetkiä, ulkoilu. Vanhuspalveluissa kysytään yleensä, onko hoito hyvää, jolloin kysymysen asettelulla luodaan ennakkoon asetettu olettamus. Haluamme kysyä ikäihmiseltä millaisia ovat hänen hyvän elämän elementit. Ikäihminen on ihminen ihmisten joukossa – hän on vain elänyt hieman kauemmin. Siksi aloituskysely, joka tehdään samansisältöisenä sekä ikäihmisille että hoitajille, on erilainen kuin mitä normaalisti käytetään. Katso pitkäkuvaus

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Mittaus toteutetaan Kuhmon Hoivakodilla tammikuussa. Ennen sitä kokeiluasetelma vielä tarkennetaan. Tämän mitatun asiakaskokemuksen pohjalta muotoillaan workflow niin, että se tuottaa maksimaalisesti hyvinvointia henkilöstölle ja onnellista elämää ikäihmisille. Viikko valmistelua – Kolme päivä kokeilua – Kolme viikkoa muutosmuotoilua – Jatkuva viestintä ja kokemusten jakaminen. Kainuun SoTe –kuntayhtymällä on henkilöstöä, josta varmasti löydämme ne innokkaimmat mittaukseen. Meillä on Kuhmon kaupungin strategia, jonka painopistealueena on asukkaiden hyvinvointi. Kokeilua tukee myös Kuhmon kaupungin nykyinen kehittämiskulttuuri. Käytännön mittausten suorittaminen ja raportointi annetaan sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyön mahdollisuudeksi. Kokeiluun hankittavan kokeiluosaamisen ja muutosmuotoiluosaamisen hankimme kehittämiskoulutuksessa mukana olevilta kumppaneiltamme.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Mittausmenetelmä on kallis – biohakkerointi on. Mutta haluamme vaikuttavan mittauksen näin. Koeasetelman luomiseen ja kokeiluun tarvitsemme kokeiluosaamisen asiantuntijoita. Myös muutosmuotoilun työpajat on toteutettava parhaalla mahdollisella asiantuntemuksella, jotta saamme realistiset workflowt työkaluksi henkilöstöstrategiaan. Kuhmon kaupungin henkilöstön ammattitaitoa käytetään valmistelu- ja hallinnointityössä. Kokeilun kokonaisbudjetti on 25000€, josta 15000€ pystymme rahoittamaan omana työnä ja omina hankintoina ja haemme kokeilun toteuttamiseen 10000€ kokeilurahaa. Kokeilun valmisteluun kuluu 5000€, kokeilun toteuttamiseen 10000€ ja muutosmuotoiluun 10000€.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Katso pitkäkuvaus

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Tavoitteet saavutettiin ja osittain jopa ylitettiin. Kokeilun myötä henkilökunta aktivoitui ajattelemaan vanhuksen henkilökohtaisia tarpeita, mieltymyksiä, toiveita ja unelmia. Vanhuksen tyytyväisyys ja hyvinvoinnin lisääntyminen säteili työntekijöihin sekä vanhuksen läheisiin. Kokeilu veti mukaan koko henkilöstön sekä muita toimijoita yli sektorirajojen. Hoitokodin omat olemassa olevat henkilöstön ja fasiliteettien vahvuudet kannattaa löytää ja muistaa hyödyntää täysimääräisinä. Ylitimme kokeilullamme uutiskynnyksen.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Monialainen kehittäjäyhteisö hoitotyön ulkopuolelta pystyy rohkaisemaan avoimeen ajatteluun ja jopa madaltaa hoitotyön ammattilaisten uskallusta kokeilla rohkeasti uusia työtapoja. Arjen olemassa olevilla digilaitteilla ja -sovelluksilla pystytään tuottamaan lisää hyvinvointia ja sisältöä vanhusten päiviin heidän yksilölliset tarpeensa huomioiden. Vinkki 1: Hyppää boxin ulkopuolelle! Laatikon ulkopuolelta katsottaessa monesta asiasta voi löytyä yllättäviä kehitysmahdollisuuksia. Vinkki 2: Hyödynnä olemassa olevia digilaitteita ja -sovelluksia. Aina ei tarvitse käyttää suuria rahamääriä vaan uudella ajattelulla voi saada positiivisia muutoksia aikaan.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun seurauksena julkaistaan Biohakkeroinnin käsikirja vanhuspalveluissa. Siinä kirjoitetaan Vanhuspalvelun uusi tarina, jossa kerrotaan mistä tulee onnellisuus. Kirjassa kuvataan vanhusten profiilit, jotka ovat tarinoita heidän taustoistaan ja unelmistaan. Tämän käsikirjan avulla toimintamallia tullaan laajentamaan muihin Kainuun Soten vanhuspalveluyksiköihin. Biohakkerointi jäi elämään Kuhmon hoitokoti Honkalinnaan, jossa otettiin käytäntöön mm., että jokainen vanhus saa hoitohenkilökunnalta käyttöönsä 2 h/vko aikaa, jolloin toteutetaan vanhusten toiveita ja unelmia. Lisäksi kokeilu avasi yhteistyökanavat mm. musiikkiopisto ja perusopetus, jotka osallistuivat innolla tuottamaan iloa vanhuksille.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

16.10.2018


Esimerkki alkukyselystä


Esimerkki First Beat mittauksesta
Uutuusarvo ja innovatiivisuus

<em>Miten uusi ja erityinen kokeilun idea on?</em>

Kokeilu lähtee uudesta palvelutuotannon ajattelusta, jossa asiakas ei ole palveluiden kohde vaan aktiivinen, tasavertainen toimija. Ikäihmisten hoivakodin on oltava attraktiivinen solu, joka vetää puoleensa, osallisuuteen ja hyvään elämään. Henkilöstöllä on oltava mahdollsuus tuoda osaamisensa täysimittaisesti ikäihmisten hyvän

elämän eteen. Siksi mittaus ja koko asetelma on hyvin erityinen.

<em>Soveltaako kokeilu jotain ratkaisua kokonaan uudella tavalla tai onko se alueellisesti uusi?</em>

First Beat -mittaukset hyvinvoinnin ja unen mittauksina ovat erittäin suosittuja, mutta niiden käyttö esimerkiksi vanhuspalveluissa on käytännössä nolla. Työssä, jossa työtä muotoilemalla henkilöstön näkökulmasta työpäivästä voi saada fyysisen harjoituksen. Muilla aloilla tällä mittausmenetelmällä on todettu hyvinkin tuttuja tuloksia, mutta käsittääksemme näitä ei ole tehty jaettuina kokemuksina vanhusten kanssa.

<em>Tuoko kokeilu uudenlaisia ratkaisuja johonkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kannalta olennaiseen haasteeseen?</em>

Ikäihmisten osallisuus omaan elämäänsä on erittäin oleellinen haaste. Vanhuspalveluissa on vain yksi prosessi, elämä. Ja sen omistaa suvereenisti ikääntynyt itse. Me muut mahdollistamme sen. Valinnanvapauden toteutuessa tavalla tai toisella, tämä on aivan keskeinen kysymys. Myös talouden näkökulmasta. Tarvitsemme vanhuspalveluihin myös rajusti itseohjautuvuutta asiakkaan osallisuuden rinnalla. Kokeilu tuottaa siihen uudenlaisia ratkaisuja.

Vaikutukset sote-alan digiosaamisen ja työelämätaitojen kehittämiseen

<em>Kohdistuuko kokeilu laajasti tunnistetun ongelman korjaamiseen?</em>

Vanhuspalveluissa on jopa digikammoisuutta ja hyvinvoinnin mittaaminen on oikeasti terveydenhuollon pahoinvoinnin mittaamista ja häiriöihin reagoimista. Hyvän elämän tavoite on kirkastumassa, mutta siihen meiltä puuttuu välineet. Marevanin tiedämme ja terveystietokin on hallussa – mutta emme tiedä mitään ihmisen yksinäisyydestä, pelosta, ahdistuneisuudesta, huonosti nukutuista öistä… Meidän on saatava ikkuna niihin. 

<em>Viekö kokeilu sote-alan digiosaamista tai työelämätaitoja eteenpäin?</em>

Ehdottomasti. Se tekee työelämästä innostavampaa, digitaalisempaa ja yhteisöllisempää.

<em>Tuottaako kokeilu monistettavan mallin tai toimintamahdollisuuden?</em>

Mallit (uudet workflowt) jaetaan Kainuun soten ja Kuhmon kaupungin henkilöstöstrategian toteuttamisen työvälineeksi ja edelleen monistettavaksi muualle Suomeen.

<em>Mitkä ovat kokeilijoiden mahdollisuudet (verkostot, resurssit) tulosten levittämiseen tai toimimiseen vaikutusten tuottamiseksi?</em>

Kuhmon kaupungin sivustot, viestintä- ja jakelukanavat. Viestinnän ja kehittämisen ammattilaiset sekä Kuhmon kaupungin ja Kainuun maakunnan hyvinvointityöryhmät. Kokeilun sitominen yhdeksi arjen työkaluksi hyvinvointityössä.

Toteuttamiskelpoisuus

<em>Ovatko ratkaisun kannalta olennaiset organisaatiot ja tahot mukana toteutuksessa?</em>

Kuhmon kaupunki ja Kainuun sote –kuntayhtymä ovat mukana.

<em>Millaisia resursseja (esim. työaika, osaaminen, verkostot, muu rahoitus ym.) kokeilulla on käytettävissään kokeilun toteuttamiseen?</em>

Kokeilun toteuttamiseen on käytettävissä oma osaamisemme kehittäjinä, viestijänä ja hyvinvoinnin ammattilaisina. First Beat on tuttu kokeiluosaamisen ja muutosmuotoilun asiantuntijakumppaneillemme. Tunnemme sote-alan,  valinnanvapauden ja digitaalisuuden kentät hyvin.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit