Digiavusteinen muistelu vanhustyössä | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

AmmattikorkeakouluHoivaIkäihmisetPalvelutaloYhteisöAsuminenYksinäisyysDigisotetaidotHyvinvointi

601 katselukertaa

Kokeilu on luotu 10.10.2018

Sanna Häkkinen & Jonna Salmijärvi, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Digiavusteinen muistelu vanhustyössä

Ideana on luoda toimintamalli, joka tukee ikäihmisen ja työntekijän välistä vuorovaikutusta digitaalisuuden avulla. Työmenetelmänä on muistelu, jossa hyödynnetään digitaalisia valokuvia ja videoita vanhuksen omasta kotiympäristöistä. Mallin tavoitteena on ylläpitää ikäihmisen hyvinvointia.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Koti on monelle meistä tärkeä asia. Ikäihmiselle siirtyminen palveluasumiseen saattaa olla suurin elämänmuutos vuosikymmeniin. Tuomalla digitaalisia valokuvia ikäihmisen menneisyydestä sekä lähimenneisyydestä osaksi palveluasumisen arkea, voidaan lisätä ikäihmisen itsearvostusta ja auttaa palveluasumiseen siirtymisen liittyvien tunteiden käsittelyssä. Samalla voidaan saada syvyyttä ja laatua asiakaskohtaamiseen. Muistelua voidaan toteuttaa yksin, työntekijän kanssa tai ryhmässä. Kokeilun tavoitteena on koota ikäihmisten, heidän läheistensä sekä palveluasumisen ammattilaisten kokemuksia digitaalisten materiaalien käytöstä muistelutyössä. Käytännön tavoitteita ovat valokuvien ja videoiden kerääminen, säilyttäminen ja yhteinen katselu asiakkaiden yksityisyyden suojaa sekä tietosuojaa kunnioittaen. Samalla kehitetään henkilöstön teknisiä valmiuksia. Kokeilun sisällöllisinä tavoitteina on vahvistaa muistelumenetelmän käyttöä asiakastyössä, vähentää ikäihmisten yksinäisyyden tunteita, edistää uuden identiteetin rakentumista osana muuttunutta asuinympäristöä sekä lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Muistelun tarkoituksena on syventää asiakkaan ja työntekijän välistä vuorovaikutusta sekä auttaa käsittelemään kotiympäristöstä palveluasumiseen siirtymisen vaihetta ja siihen liittyviä tunteita. Digitaaliset välineet mahdollistavat elämänkokemusten ja entisen arjen tuomisen nykytilanteeseen valokuvien ja videoiden välityksellä aidon tuntuisesti ja moniulotteisesti. Kokeilun tarkoituksena on kerätä ikäihmiseltä ja hänen sukulaisiltaan digitaalisia valokuvia ja videoita sekä koota vanhoja valokuvia digitaaliseen muotoon. Näitä valokuvia ja videoita hyödynnetään muisteluhetkissä, joissa vanhusta kannustetaan kertomaan aikaisemmista elämänvaiheistaan ja -kokemuksistaan. Muistelua on tarkoitus toteuttaa yksin, ryhmässä tai kahdenkeskisissä hetkissä työntekijän kanssa. Valokuvia ja videoita voidaan katsella yhdessä isolta näytöltä tai vaikkapa luoda yhteisöllisyytta ryhmässä arvuutellen kenen elämästä näytettävä valokuva kertoo. Käytännön kokeilun kautta on mahdollisuus kokeilla ja luoda muisteluun erilaisia malleja ja menetelmiä , joita työntekijät voisivat hyödyntää helposti omassa työssään. Keskeisessä roolissa ovat digitaalisuus ja digitaaliset valokuvat ja videot sekä myös niihin liittyvä tietosuoja ja henkilökohtaisten valokuvien käsittelyn käytännöt sosiaalialan palvelussa. Osaksi kokeilua voi liittä myös esimerkiksi alueellisia maakuntarkistojen materiaaleja. Hyväksi havaittuja toimintamalleja voidaan juurruttaa käytäntöön mm. ammattikorkeakoulun sosiaalialan opiskelijoiden harjoittelujen kautta. Suunnittelu- ja valmistelutyö sekä yhteydenotot palvelutaloihin marras-joulukuu 2018. Kokeilun toteuttaminen palvelutaloissa tammikuu 2019. Kokemusten kokoaminen, raportointi ja toimintamallin paketointi sekä hyvien käytäntöjen jalkauttaminen helmikuu 2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilu toteutetaan yhteistyönä siten, että Sanna Häkkinen ja Jonna Salmijärvi toimivat asiakastyön ja digitaalisuuden asiantuntijoina. Organisoimme kehittämistyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta käsin, toteuttaen digitaalisen muistelutyön kokeiluvaiheen yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa. Käytännön toimijoina ovat palveluasumisen yksikön Keski-Suomen alueella. Kokeilun avulla perehdytämme palveluasumisen henkilöstöä digiavuisteisen muistelun toimintamalliin.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun suurimmat kustannuserät ja arviot niiden kustannuksista ovat: - asiantuntijoiden työtunnit, yhteensä 7000€ - matkakustannukset, noin 800€ - pienimuotoisista hankinnoista palvelutaloihin, mm. muistitikut, noin 200€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Sisällöllistä ja käytännön osaamista meillä on asiakastyöhön, toimintakyvyn ja osallisuuden vahvistamiseen (mm. ICF), ryhmätoiminnan ohjaamiseen, digitaalisuuteen sekä kehittämisprojektien toteuttamiseen. Aito kiinnostus asiakkaiden hyvinvointiin innostaa meitä tällaiseen kehittämiseen. Voimme käyttää esimerkiksi informointiin ja materiaalien tuottamiseen oman organisaatiomme digitaalisia välineitä ja sovelluksia.