Digitaalinen 360-sovellus diabeteksen ehkäisyssä ja osana omahoidon ohjausta | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

AmmattikorkeakouluTerveydenhuoltoTerveysTeknologiaVirtual realityPalvelumuotoiluDiabetes

1043 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.05.2019

Mari Virtanen

Digitaalinen 360-sovellus diabeteksen ehkäisyssä ja osana omahoidon ohjausta

Ohjauksen uudenlaiset, digitaaliset ratkaisut hyödyttävät diabetesriskissä olevia ja jo tautiin sairastuneita, tuomalla merkityksellisen tiedon helposti yksilön saataville. https://youtu.be/b99HEx31_t8 https://youtu.be/Rj2Y10raeNw

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ennaltaehkäisevä ja laadukas ohjaus on merkittävässä roolissa diabeteksen puhkeamisessa ja edelleen jo sairastuneiden diabetespotilaiden vaikuttavassa omahoidossa. Tässä kokeilussa kehitetään digitaalinen ohjaussovellus/ oppimisalusta sairastumisriskissä olevien henkilöiden ja jo sairastuneiden diabetespotilaiden (tyyppi II) ohjaukseen ja testaan sen käyttöä ennaltaehkäisyn ja ohjaamisen välineenä. Sisällöt kehitetään yhdessä diabeetikkojen kanssa työskentelevien diabeteshoitajien kanssa. Laadukkaaseen ohjaukseen liittyvää vaikuttavuustutkimusta tehdään ammattikorkeakoulu ja – yliopistotoimijoiden yhteistyönä. Suurimmat opit liittyvät laadukkaaseen potilasohjaukseen digitaalisilla menetelmillä, niiden konkreettiseen kehittämiseen käytettävyyden ja vaikuttavuuden näkökulmista. Lisäksi saadaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin. Minkälaista ohjausta diabetespotilas tarvitsee ja haluaa? Kuinka toteutuu asiakaslähtöinen kehittäminen? Ovatko kehitetyt ratkaisut käytettävyydeltään korkealaatuisia, ovatko saavutettavia, toimivatko moitteettomasti 24/7? Ovatko potilaat tyytyväisiä uusiin mahdollisuuksiin ja saavatko he niistä tukea sairastumisensa eri vaiheissa? Tuottaako kehitetty ohjaussovellus lisäarvoa potilaalle? Kokemusten perusteella ratkaisua kehitetään edelleen ja sovelletaan potilasohjaukseen myös muiden potilasryhmien osalta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Diabeteksen hoidossa ja siihen liittyvien liitännäissairauksien ennaltaehkäisyssä potilaan motivoituminen hoitoon on keskeisessä roolissa. Erityisesti sairauden alkuvaiheessa ohjauksen tarve on yleensä suuri, sairauteen vaikuttavia tekijöitä, muistettavia ohjeita ja rajoituksia paljon. Digitaalisilla ratkaisuilla tiedon määrää ja oikeellisuutta voidaan hallita asiantuntevasti. Asiakkaalle voidaan tarjota juuri häntä koskevaa tietoa, optimaalisesti, yksilöllisesti ja interaktiivisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Asiantuntevan ravitsemus-, liikunta- ja elämäntapaohjauksen tarjoaminen, helpottaa potilaan sitoutumista sairautensa hoitoon. Digitaaliseen ohjaussovellukseen valitaan asiakkaalle/ potilaalle merkitykselliset sisällöt, jotka ovat helposti käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta, yksilön omien tarpeiden mukaan. Ohjauksessa hyödynnettävä ratkaisu tuo relevantin, asiantuntijoiden arvioiman tiedon yhteen paikkaan, josta sitä on helppo etsiä ja kuluttaa. Ohjaussovellus madaltaa tiedonetsimisen kynnystä, mobiiliskaalautuvuutensa ansiosta. Kokeilussa kartoitetaan diabetespotilaan ohjauksen kannalta merkitykselliset sisällöt eli mitä tietoa diabetespotilas tarvitsee sairautensa eri vaiheissa tai jo ennen sairastumista, joiden perusteella kehitetään digitaalinen 360-ohjaussovellus. Kehitetyn sovelluksen käytettävyyttä arvioidaan asiantuntijoiden, myöhemmin myös diabetespotilaiden, toimesta. Vaikuttavuutta tutkitaan pidemmällä aikavälillä. Sovelluksen tuottamisen ja siihen liittyvän työn osalta kokeilu on toteutettavissa syyslukukaudella 2019. Valmiiseen sisältöön liittyvä tutkimus jatkuu vuodelle 2020.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttamisesta vastaa terveysalan digitalisaation yliopettaja Mari Virtanen Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Kokeilun toteuttamiseen osallistuu Diabeteshoitaja 30 op- täydennyskoulutuksen osallistujia ja kliininen asiantuntija digitaalisissa toimintaympäristöissä- tutkinnon (YAMK) opinnäytetyöntekijä/ - tekijöitä. Lisäksi teknisen alustaratkaisun toteuttamiseen (360-ohjaussovellus) hyödynnetään ulkopuolista toimijaa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 7500 euroa. Tästä 1500 euroa kuluu teknisen alustaratkaisun lisenssikustannuksiin. 360-ohjaussovelluksen kehittämisen työkustannuksiin kuluu 3500 €, matkakuluihin 500 euroa, tilaisuuksien järjestämiseen 300 euroa, viestintämateriaalin tuottamiseen ja viestinnän työkustannuksiin 500 €, tieteellisen julkaisun kielenhuoltoon ja julkaisuprosessiin 500 €. Loput 700 € kuluu tulosten julkistamisen (osallistumismaksut, posterit, majoitus- ja matkakulut) kustannuksiin kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hakijalla on vahva osaaminen digitaalisten menetelmien kehittämisestä, tuottamisesta ja hyödyntämisestä terveydenhuollon eri toiminnoissa (potilasohjaus, henkilöstön perehdytys, korkeakouluopetus). Hakijan väitöskirjatyö (2018) on käsitellyt 360-oppimisympäristöjen käytettävyyttä ja vaikuttavuutta terveysalan opetuksessa, post doc-vaiheen tutkimus keskittyy samaan tematiikkaan. Lisäksi hakijalla on laaja tutkimus- ja viestintäosaaminen, koskien erityisesti digitaalisia sisällöntuotannon menetelmiä ja kanavia (videot, podcastit, sosiaalinen media). Toteutukseen osallistujilla on laaja kliininen osaaminen diabetespotilaiden hoidosta. Toteuttamiseen tarvittava välineistö (lukuunottamatta vuosilisenssiä) on jo olemassa.