Digitaalinen 360-ympäristö osana henkilöstön perehdyttämistä | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TerveydenhuoltoTeknologiaAugmented realityOppiminenDigisotetaidot

1473 katselukertaa

Kokeilu on luotu 03.10.2018

Mari Virtanen

Digitaalinen 360-ympäristö osana henkilöstön perehdyttämistä

Kokeilun tarkoituksena on kehittää digitaalinen 360-ympäristö laboratoriohenkilökunnan perehdyttämiseen, testata sen käytettävyyttä ja tutkia vaikuttavuutta osana perehdytysprosessia. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa digitaalisten ympäristöjen soveltuvuudesta henkilöstön perehdyttämiseen. http://visumo.fi/360/bioanalytiikka/ https://uasjournal.fi/koulutus-oppiminen/virtuaaliset-oppimisymparistot-osana-opetuksen-digitalisaatiota/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tällä kokeilulla haluaisin laajentaa työhön perehdyttämisen mahdollisuuksia tarjoamalla joustavan, ajasta ja paikasta riippumattoman digitaalisen ympäristön perehdyttämisen konkreettiseksi työvälineeksi. Kokeilun kohteena on kaikkia työllisiä koskeva, työlainsäädännön velvoittama, työhön perehdyttäminen ja sen uudenlaiset digitaaliset mallit. Tässä kokeilussa hyödynnetään 360-teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Kokeilun tarkoituksena on kehittää henkilöstön perehdyttämiseen soveltuva 360-ympäristö ja selvittää sen käytettävyyttä ja vaikutuksia oikeassa työelämäkonteksissa. Tähän mennessä vastaavia ympäristöjä on kehitetty ja hyödynnetty korkeakouluopetuksessa. Kokeilun päätuloksena toivotaan vahvistusta idean jatkokehittämiselle, idean laajentamiselle tai tarvittaessa suunnan muuttamiselle.

Miten kokeilu toteutetaan?

Aikaamme vahvasti hallitseva teknologian kiivas kehitys luo uusia mahdollisuuksia myös terveydenhuollon prosessien kehittämiseen. Työhön ja työtehtäviin perehdyttäminen on pitkälti perustunut henkilöltä toiselle siirrettävään tietoon, jonka toteuttaminen käytännössä vaatii jatkuvaa resursointia. Perinteiseen tapaan järjestetty perehdyttäminen on sidottu aikaan ja paikkaan ja siihen liittyvien toimijoiden resursseihin. Muuttuva yhteiskunta, muuttuvat toimintamallit ja yksilöt voisivat kuitenkin hyötyä uudenlaisista malleista. Kokeilu tuottaa konkreettisen 360-ympäristön, johon perehdytykseen liittyvät sisällöt voidaan tuottaa. Ympäristöä voidaan kokeilla käytännössä ja malli voidaan helposti monistaa. Kokeilussa selvitetään 360-teknologialla kehitetyn perehdytysympäristön käytettävyyttä ja tutkitaan sen vaikuttavuutta henkilöstön perehdytyksessä. Kokeilu kohdennetaan kliinisen laboratoriotieteen yksiköihin. 11/2018-3/2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Yliopettaja Mari Virtanen & Metropolia ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijat (opinnäytetöitä kl. asiantuntija digitaalisissa toimintaympäristöissä- tutkinnossa). 360-ympäristön tekninen toteutus ulkopuolisen toimittajan kanssa. Sisällön tuottaminen yhteistyössä työelämän kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun kokonaisbudjetti on 10 000 € , sisältäen taustaselvitykset (katsaukset), soveltuvien perehdyttämisympäristöjen kuvaamisen ja tuottamisen, sisällön tuottamisen ja kehittämisen, käytettävyys- ja vaikuttavuustutkimuksen tekemisen ja koko kokeilun kansallisen ja kansainvälisen raportoinnin.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

-

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilun tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa digitaalisten ympäristöjen soveltuvuudesta henkilöstön perehdyttämiseen terveysalalla. Kokeilun taustaselvitysten perusteella (julkaistaan vuonna 2019) todetaan, että kokeiluun valittu menetelmä soveltuu hyvin tämän tyyppiseen kontekstiin. Tavoitteena oli tuottaa tietoa sovelluksen käytettävyydestä ja vaikuttavuudesta osana organisaation perehdytysprosesseja (näistä tuloksia julkaistaan sekä vuoden 2019 että 2020 aikana).

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilun tarkoituksena oli kehittää digitaalinen 360-ympäristö laboratorio- tai hoitohenkilökunnan perehdyttämiseen ja se on tehty. Itseasiassa saman aihepiirin ympärille on syntynyt useita alaprojekteja. Kokeilu on mahdollistanut kliinisten hoito- ja tutkimusympäristöjen panoramakuvaamisen, joihin soveltuvaa, relevanttia, sisältöä on liitetty. Kokeilussa on tuotettu sekä 360-ympäristöjä että multimediasisältöjä (videot, audiot, kuvat..) Kokeilussa on hankittu välineistöä ja lisenssejä tämän työn toteuttamiseen myös jatkossa. Keskeisimmät opit: 1) 360-tekniikan ja välineiden avulla on mahdollista saavuttaa suuria vaikutuksia, pienillä kustannuksilla. Tekniikka on pääsääntöisesti kevyttä, eikä vaadi erityisosaamista (perus digiosaamisen lisäksi) 2) 360-ympäristöt perehdytyksessä ovat herättäneet laajaa mielenkiintoa useissa yhteistyökumppaneissa ja toimijoissa ja se on sovellettavissa/ skaalattavissa monenlaisiin tarpeisiin kohtalaisen vähillä resursseille. Teknisen tuottamisen lisäksi tarvitaan laadukas sisältö ja asiantuntijat sitä tuottamaan. Suurimpana haasteena koettiin ketterän kehittämisen ja sen nopean syklin soveltuvuus terveys- ja hoitoalan toimintakenttään, jossa uusien sovellusten ja menetelmien testaaminen käytännössä vaatii laajahkot taustaselvitykset ja monikymmensivuisen tutkimussuunnitelman. Tämä yhdistettynä kokeilun tiiviiseen aikatauluun toi työryhmälle haasteita. Uskomme kuitenkin, että myös tämä tulee tulevaisuudessa muuttumaan ja ”perinteisestä” kaavamaisesta kehittämisestä siirrytään yhä ketterämpiin malleihin.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilu on mahdollistanut toimintamallin kehittämisen, testaamisen ja tutkimisen. Se on mahdollistanut tarvittavan välineistön hankkimisen. Nämä yhdessä luovat pohjan tulevaisuuden tekemiselle ja sen lähes rajattomille käyttömahdollisuuksille. Työelämäkumppaneiden kiinnostus tekniikan jatkokäyttämiselle on ollut laajaa, joten sitä tullaan ehdottomasti jatkamaan. Näillä eväillä työtä voidaan jatkaa, eikä muita hankintoja tässä vaiheessa tarvita.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

07.03.2019

.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit