Dynaamisen verkostosuunnittelun toimintamalli ja sovellus - DigiPAVe | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

802 katselukertaa

Kokeilu on luotu 08.03.2019

Kuopion kaupunki

Dynaamisen verkostosuunnittelun toimintamalli ja sovellus - DigiPAVe

Kuopion kaupungin ja FCG Konsultointi Oy:n toteuttaman hankkeen tavoitteena on ollut kehittää vuoden 2018 aikana dynaaminen palveluverkkosuunnittelusovellus (DigiPAVe) ja tiedolla johtamista hyödyntävä yhteistyömalli kuntaorganisaatioille.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haluamme auttaa kuntia ymmärtämään toimintaympäristön ja palvelutarpeiden muutoksia pidemmällä aikavälillä ja muodostaa havainnollinen kokonaiskuva siitä, mitä palveluita kunta tulevaisuudessa tuottaa, missä ja miten. Keskeinen kuntien haaste on, että organisaatio- tai yksikkökohtainen tiedontallennus vaikeuttaa tiedon hyödyntämistä merkittävästi. Päällekkäinen tiedontuotanto myös sitoo resursseja tuottamattomiin työvaiheisiin, heikentää tiedon laatua ja lisää virhemahdollisuuksia.

Miten kokeilu toteutetaan?

14.2. - 31.12.2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kuopion kaupunki yhteistyössä FCG Konsultointi Oy:n kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hanke sai rahoitusta Ympäristöministeriön hallinnoimasta KIRA-Digi -ohjelmasta, josta ministeriön rahoitusosuus 83.600€ (koko hanke 209.000€).

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Hankkeen lähtökohdat ovat perustuneet todelliseen, tunnistettuun ongelmaan, jonka ratkaisemiseksi on tarvittu uudenlaista kehitystyötä ja innovaatiokumppanuutta. Kokeiluhankkeen aikana käsitys selkeästä tarpeesta dynaamiselle, tietojärjestelmäpohjaiselle verkostosuunnittelusovellukselle vahvistui. Kokonaisuutena hanke on toteuttanut KIRA-digi –ohjelman tavoitteita edistämällä tiedolla johtamista sekä siirtymistä staattisesta raportoinnista dynaamiseen, tietojärjestelmäpohjaiseen palveluverkkosuunnitteluun. Lisäksi hanke on edistänyt julkisorganisaatioitten siirtymistä tiedon siiloista rajapintaratkaisuihin sekä tarkastelemalla kriittisesti olemassa olevia johtamismalleja ja hakemalla uusia horisontaalisia käytäntöjä digitaalisuuden avulla. Hankkeen saama vastaanotto sekä näkyvyys on ollut hyvä.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilun perusteella voitiin todeta, että hankkeessa kehitetty horisontaalinen tiedolla johtamisen toimintamalli mahdollistaa entisiä käytäntöjä paremmin integroivan ja ennakoivan palveluverkkosuunnittelun. Keskeisin oppi oli se, että digitaalisuus ei itsessään ratkaise palveluverkkosuunnittelun haasteita, vaan todellinen hyöty saavutetaan uudistamalla suunnittelun toimintatapoja yhdessä digitaalisten ratkaisujen kanssa. Kyse on yhteistyön toimintatavasta, jonka on läpäistävä laajasti eri hallinnonalojen vastuualueet ja ydinprosessit.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Dynaamisen sovelluksen avulla voidaan siten oleellisesti lisätä palveluverkkosuunnittelun ja päätöksenteon avoimuutta sekä tilannekuvan hallintaa ja ennakoivaa suunnittelua. Jatkokehityksessä on huomioitava myös tunnistettu tarve julkisesti avoimelle, lähes reaaliaikaiselle ”dashboard” -näkymälle tila- ja palveluverkon suorituskyvystä, kiinteistöjen arvo- ja kuntotiedoista, korjausvelan määrästä, investointiohjelmasta, toimitilatehokkuudesta, energiatehokkuudesta ja toimintakustannuksista. Ratkaisun skaalattavuus edellyttää palveluväylää, joka mahdollistaa sovelluksen ja sen koko resurssien tarjoamisen useammalle asiakkaalle samaan aikaan SaaS-palvelumallia hyödyntäen.