Ekologisen ja viihtyisän asumisen elinkaaripalvelu | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

KiertotalousAsuminenIlmastonmuutos

1128 katselukertaa

Kokeilu on luotu 22.08.2017

Kuusio Solutions

Ekologisen ja viihtyisän asumisen elinkaaripalvelu

Kokeilussa luodaan asukkaita ja taloyhtiön hallituksia osallistamalla toimintamalleja ekologisen ja viihtyisän asumisen edistämiseen. Kokeilu on ensimmäinen osa taloyhtiöille suunnattujen elinkaaripalveluiden luomisesta, jossa tavoitteena on saada luotua taloyhtiön tarpeista lähtöisiä elinkaaripalveluita. Kokeiluun otetaan noin 5-10 taloyhtiöitä. Kokeiluun osallistuvat sitoutuvat kokeilemaan jotain kiertotalouden edistämiseen liittyvää palvelua. Ehdotukset kiertotalouspalveluiksi voisivat olla esimerkiksi taloyhtiö/kortteli vertaisvuokrausauto/sähköpyörä, tavaroiden lainaus/kierrätyspiste, taloyhtiö/kortteli kylmätila (hävikkiruuan vähentämiseen), yhteishankinnat (esim. energiakartoitus),taloyhtiön tilojen hyötykäyttöä esim. kerhotilojen avaamista naapurustokokoontumisille. http://www.kuusio.net/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Taloyhtiöiden ekologisuuden ja asumisviihtyyden parantamiseen ei ole keksitty oikein mitään toimivaa keinoa ilman suuria suoria avustuksia.Taloyhtiöissä ekologisuuden ja kiertotalouden edistämisen on erittäin haastavaa, koska isännöitsijällä ja hallituksella ei ole aikaa/osaamista niihin panostaa. Lisäksi on hyvin vaikea löytää taloyhtiöiden tarpeisiin soveltuvia palveluita. Monet taloyhtiöiden ekologisuutta parantavat hankkeet on luotu kaupungin (tai muun tahon) tavoitteet edellä, eikä niissä ole huomioitu taloyhtiöiden tarpeita. Taloyhtiöiden korjaushankkeissa ei mietitä useinkaan asumisviihtyvyyttä vaan hankkeet tehdään korjaustarpeiden mukaan. Tämä kokeilu on ensimmäinen osa laajempaa kokeiluhanketta, jonka tarkoituksena on luoda taloyhtiölähtöinen elinkaaripalvelu ekologisuuden ja asumisviihtyvyyden parantamiseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Nykyinen hankemalli on sellainen, että se vaatii ostajalta aivan liikaa osaamista. Tämä pitäisi kääntää toisinpäin eli taloyhtiön pitäisi vain määritellä, millaisessa taloyhtiössä osakkaat haluavat tulevaisuudessa asua ja yritysten tehtävänä on löytää keinot toiveiden toteuttamiseksi. Tässä kokeilussa olisi luoda taloyhtiölähtöinen hanke, jossa kehitetään aidosti taloyhtiöiden tarpeistä lähtöisin oleva elinkaaripalvelukonsepti. Konseptin tavoitteena on muuttaa alan käytäntöjä enemmän asiakaslähtöiseen suuntaan. Kokeilussa testataan taloyhtiöilähtöisten palveluiden luomista sekä taloyhtiöiden välisen yhteistyön parantamista erilaisilla osallistamiskeinoilla. Lokakuu-joulukuu 2017

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Kuusio Solutions, joka on minun oma yhden ihmisen yritys.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Rahoitustarve kokeilulle on 5000€. Kokeilussa on tarkoitus työllistää työttömiä/opiskelijoita erilaisiin rutiinitehtäviin (kyselyiden vastausten purkamiseen, järjestelyissä auttamiseen yms.). Näihin varataan noin 500€. Tilojen varauksiin ja muihin hankintoihin varataan noin 500€. Loput 4000€ menee oman työajan kustannuksiin (olen itsensätyöllistäjä eikä minulla ole tällä hetkellä muita rahoituslähteitä kokeilulle).

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Olen toiminut neljä vuotta projektisuunnittelijana "Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta"-hankkeessa, jossa neuvoin taloyhtiön hallituksen jäseniä ja ja kuluttajia energiatehokkuuden parantamisesta. Hankkeessa suunnittelin ja toteutin erilaisia kokeiluja taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseksi. Suunnittelin ja toteutin taloyhtiön hallituksille suunnatun suunnitelmallisen kiinteistönpidon koulutuksen, jonka kävi yli 100 taloyhtiön hallituksen jäsentä. Olen ollut mukana myös valmistelemassa muutamia taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä hankkeita. Minulla on erinomaiset verkostot alan toimijoihin sekä pääkaupunkiseudun kaupunkeihin. Erityisesti HSY:n Ilmastoinfon kanssa on tarkoitus jatkossa tehdä yhteistyötä. Viime vuonna toimin neljässä Ympäristöministeriön taloyhtiöiden suunnitelmallista kiinteistönpitoa sekä energiatehokkuutta edistävässä ryhmässä. Olen toiminut myös kuusi vuotta taloyhtiön hallituksessa, joista kaksi vuotta puheenjohtajana. Muuta rahoitusta kokeilulle ei ole.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti tavoitteet osittain. Tavoitteet olivat vähän epärealistisia näin lyhyelle kokeilulle, mutta tavoitteet olivat asetettu pidemmän aikavälin tavoitteille ja tämä kokeilu oli vasta ensimmäinen vaihe. Kokeilu tavoitti tärkeimmän tavoitteensa eli taloyhtiön kiertotalouspotentiaalin kartoittamisen sekä taloyhtiön hallinnon ja asukkaiden kiinnostuksen herättämisen ekologiseen asumiseen.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeiluun oli todella vaikea löytää taloyhtiöitä ja siihen syynä oli taloyhtiöiden haluttomuus tulevaisuuden suunnitteluun. Kokeiluun osallistuvassa taloyhtiössä oli putkiremontti meneillään, joten se ei ollut ihan ideaalinen kohde ekologisuuden parantamiseen. Silti sieltäkin löydettiin erittäin paljon potentiaalia ekologisen asumisen edistämiseen. Asukaskyselyn mukaan asukkaat olivat hyvin kiinnostuneita erilaisista tavoista parantaa ekologisuutta asumisessa. Kaksi tärkeintä oppia ovat: 1. Tärkeintä on päästää asukkaat ja osakkaat itse ideoimaan ja valitsemaan heidän kohteeseen sopivat ratkaisut ekologisen ja viihtyisän asumisen parantamiseen. 2. Palvelu pitää räätälöidä taloyhtiön tarpeisiin. Tässä kohteessa oli taloyhtiöstrategian tekeminen ajankohtaista: Sen vuoksi kokeilussa teetettiin kohteeseen samalla myös laajempi taloyhtiöstrategia, jossa annettiin vinkkejä myös kiinteistönpidon, viestinnän ja hallinnon kehittämiseen. Pelkät ekologisuus vinkit eivät taloyhtiöitä auta/kiinnosta vaan ne pitää sisällyttää kokonaisvaltaiseen toiminnan kehittämiseen, jossa on huomioitu kokonaisvaltaisesti taloyhtiön kiinteistön elinkaarenhallinta.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun toteuttaminen oli todella työläs ja tässä onnistuttiin tekemään vain yhteen taloyhtiöön ekologisen ja viihtyisän asumisen tiekartta (+taloyhtiöstrategia). Koko prosessi pitäisi saada automatisoitua niin, että ohjelma loisi jonkin raportin suoraan kerätyistä taustatiedoista. Palvelussa on hyvä olla myös asukkaita/osakkaita/hallintoa osallistavia työpajoja, mutta niidenkin tulokset pitäisi saada paremmin prosessoitua osaksi loppuraporttia. Prosessin automatisointi vaatisi isomman hankkeen ja jonkin sopivan IT-yrityksen yhteistyötä. Tarkoitus on saada tehtyä jatkohanke prosessin automatisoimiseksi. Lisäksi on tarkoitus selvittää tarkemmin taloyhtiöiden tulevaisuuden suunnittelun haluttomuuteen liittyviä haasteita. Näiden jälkeen olisi tavoitteena saada pystyyn isompi kokeiluhanke, jossa oikeasti luotaisiin johonkin taloyhtiöön ekologiseen ja viihtyisään asumiseen tähtäävä kiinteistönpidon elinkaaripalvelu.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

25.01.2018

Taloyhtiöissä ekologiseen asumisen edistäminen on erittäin vaikeaa. Siihen yhtenä syynä on taloyhtiöiden vaikeus löytää heille sopivaa palvelua. Usein taloyhtiöissä ei edes osata nähdä syy-seuraus suhteita asumisviihtyvyyden ja heikon kiinteistönpidon kanssa. Tässä kokeilussa on tarkoitus "hoksauttaa" taloyhtiöt näkemään oman taloyhtiönsä potentiaalit asumisviihtyvyyden parantamiseen. Järkevästi toteutettuna peruskorjausten yhteydessä parannetaan myös asumisviihtyvyyttä. Tämä vaatii kuitenkin etukäteissuunnittelua, jotta taloyhtiössä on peruskorjauksiin lähdettäessä parannustarpeet selvillä.


Kokeilussa luodaan asukkaita ja taloyhtiön hallituksia osallistamalla toimintamalleja ekologisen ja viihtyisän asumisen edistämiseen. Kokeilu on ensimmäinen osa taloyhtiöille suunnattujen elinkaaripalveluiden luomisesta, jossa tavoitteena on saada luotua taloyhtiön tarpeista lähtöisiä elinkaaripalveluita. Kokeiluun otetaan noin 5-10 taloyhtiöitä. Kokeiluun osallistuvat sitoutuvat kokeilemaan jotain kiertotalouden edistämiseen liittyvää palvelua. Ehdotukset kiertotalouspalveluiksi voisivat olla esimerkiksi taloyhtiö/kortteli vertaisvuokrausauto/sähköpyörä, tavaroiden lainaus/kierrätyspiste, taloyhtiö/kortteli kylmätila (hävikkiruuan vähentämiseen), yhteishankinnat (esim. energiakartoitus).


Kokeilu aloitetaan taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle tehtävällä perustietokyselyllä, jossa selvitetään taloyhtiön nykyiset toimintatavat sekä ominaisuudet. Lisäksi järjestetään asukaskysely, jossa kartoitetaan asukkaiden toimintatapoja ekologisen asumisen suhteen sekä heidän toiveitaan parannuksista. Jokaiseen taloyhtiöön laitetaan palauteseinä (sähköinen (esim. Trello) ja paperinen), jossa jokainen voi käydä kertomassa oman näkemyksensä ekologisuuden ja asumisviihtyvyyden haasteista ja ratkaisuista. Alkukartoituksen tiedot kerätään yhteen ja niistä tehdään taloyhtiöille tiekartta ekologiseen ja viityisään asumiseen, jossa on kartoitettu potentiaalit ekologisuuden ja asumisviihtyvyyden parantamiseen.


Taloyhtiöiden välistä yhteistyötä parannetaan fasilitoiduilla yhteistyöpajoilla, joissa kehitetään uudenlaisia muotoja taloyhtiöiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Yhteistyö voi olla esimerkiksi erilaisten yhteishankintojen suunnittelua, joiden potentiaalit tunnistetaan alkukartoituksen (kyselyt) perusteella. Työpajojen tavoitteena on löytää jokin pysyvä muoto taloyhtiöiden väliselle yhteistyölle. Se voi olla esimerkiksi säännölliset tapaamiset (jokainen taloyhtiö toimii vuorotellen järjestäjänä) ja/tai facebook-ryhmä.


Kokeilun jälkeen on tarkoitus jatkaa yhteistyötä taloyhtiöiden kanssa kehittämällä jatkohanke, jonka tavoitteena on saada tässä kokeilussa syntyneet ideat toteutettua. Jatkohankkeessa kehitetään yritysten kanssa taloyhtiöiden tarpeisiin vastaava elinkaaripalvelu sekä rahoituslaitoksen kanssa taloyhtiöiden rahoituksen helpottamiseen liittyvä palvelu (esim. Viron energia-avustusmallin testaus).


Olen itse toiminut neljä vuotta taloyhtiöiden energiatietouden parantamiseen liittyvässä hankkeessa (Pääkaupunkiseudun Kuluttajien Energianeuvonta), jonka myötä minulla on erinomaiset yhteistyöverkostot alan toimijoihin ja pääkaupunkiseudun kaupunkeihin Helsinki, Espoo, Vantaa ja HSY. 


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit