Etumatka - Tiedolla tulosta | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

586 katselukertaa

Kokeilu on luotu 22.11.2018

Lapin ammattikorkeakoulu

Etumatka - Tiedolla tulosta

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja luoda innovatiivisia keinoja skannata toimintaympäristöä ja tuottaa tehokkaasti ennakointitietoa toimintaympäristöstä ja markkinoista.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Toimintaympäristö ja markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa ja myös Lapissa yritysten / organisaatioiden on yhä vahvemmin pystyttävä tunnistamaan sekä tulevaisuuteen vaikuttavat globaalit että paikalliset muutosvoimat. Liiketoimintaan liittyvän datan analysoinnista on tullut välttämättömyys globaalissa kilpailussa mukana pysymiseksi, minkä vuoksi yritysten kilpailukyvyn varmistaminen toimialasta riippumattomasti edellyttää data-analytiikan haltuun ottamista. Ennakoivaa (data-)analytiikkaa hyödyntävät yritykset kasvat selvästi nopeammin kuin vertailuyritykset (EY & Forber Insight 2016). Kokeilujen tavoitteena on ymmärtää paremmin toimintaympäristöä, kilpailijoita, asiakkaita sekä organisaation omia sisäisiä prosesseja.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ennakointityö auttaa yrityksiä varautumaan ja tekemään päätöksiä, jotka ovat kestäviä ja kannattavia myös tulevaisuudessa. Teknologian kehittyessä myös ennakointityökalut kehittyvät. Toimintaympäristön arviointiin, kilpailija- ja markkina-analyysiin sekä oman toiminnan tarkasteluun on olemassa monia järjestelmiä ja työkaluja. Tarjonnan runsauden vuoksi on haastavaa tietää, mitkä työkalut ovat oman yrityksen / organisaation kannalta ominaisuuksiltaan sopivimpia ja kannattavia. Hankkeessa tehdään konkreettisia kokeiluja erilaisia laadullisia ennakointimenetelmiä, määrällistä dataa ja analytiikkaa hyödyntäviä menetelmiä yhdistelemällä. Hankkeessa kokeillaan erilaisia tapoja hankkia, yhdistellä, jäsentää ja analysoida tietoa toimintaympäristöstä ja kilpailijoista hyödyntäen erilaisia olemassa olevia tietovarantoja (big data), digitaalisia järjestelmiä ja työkaluja/-menetelmiä. 1.8.2018-30.4.2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Lapin AMK yhdessä yritysten kanssa, joilla on tarve luoda tai uudistaa strategiaansa, halu kasvaa tai laajentaa toimintaansa tunnistamalla perinteisiä toimintatapoja haastavia, uusia avauksia.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Hankkeen kokonaisbudjetti on 46 000€. Hankkeen rahoittaja on Lapin liitto, AIKO-rahoitus.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Ennakointikokeiluissa kokeiltiin uusia tapoja yhdistellä, jäsentää ja analysoida tietoa lappilaisten yritysten ja organisaatioiden käyttöön ja sitä kautta tunnistettiin uusia ketteriä malleja toimintaympäristön ennakointiin. Kokeilujen aikana kerättiin tietoa havaittuihin tulevaisuuden haasteisiin. Hanke onnistui tavoitteissaan järjestää yritysryppättäin kolme eri teemaista työpajaa, jotka tuottivat kolme uutta, monipuolista, tietoa hyödyntäviä vaihtoehtoista mallia lappilaisten yritysten toimintaympäristön ennakointiin. Kokeilujen myötä saatiin tietoa ennakointimenetelmien ja datatyökalujen hyödyntämisestä sekä muodostettiin kehittämisehdotuksia niiden jatkokäyttöön.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilut tarjosivat yritysryppäille mahdollisuuden uusien liiketoimintamallien, toimialojen välisten toimintatapojen ja yhteistyömuotojen kokeilulle sekä tutustuttivat osallistujat ennakointiajattelun hyötyihin ja avoimen datan hyödyntämisen mahdollisuuksiin kuin myös haasteisiin. Kokeilujen avulla tuotettiin tulevaisuustietoa alueen yritysten ja organisaatioiden hyödynnettäväksi käyttäjälähtöisesti sekä vahvistettiin korkeakoulujen, yritysten sekä muiden TKI-toimijoiden osaamista ja tuettiin alueellista ennakointiyhteistyötä.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilut osoittivat ennakointimenetelmien ja avoimen datan työkalujen tuottaman tiedon hyödyntämisen päätöksenteossa sekä toiminnan kehittämiseen vaikuttavien johtopäätösten tekemisessä, vaativan vielä toimenpiteitä. Jotta lappilaisilla yrityksillä olisi valmiudet tehdä ennakoivaa liiketoiminnan kehittämistä ja hyödyntää avointa dataa, on ennakoinnin ja data-analytiikan osaamista tulevaisuudessa vahvistettava. Tämä edellyttää avoimeen dataa pohjautuvien ennakointimenetelmien jatkokehittämistä sekä hyvien käytänteiden jakamista ja omaksumista käyttöön.