Goodwill - hyvän tahdon sijoitusneuvonta sovellus | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

733 katselukertaa

Kokeilu on luotu 28.10.2017

Tuomo Salovuori, Goodwill ry

Goodwill - hyvän tahdon sijoitusneuvonta sovellus

Luodaan järjestelmä, jolla lahjoittaja (vapaaehtoistyön-, asiantuntijuuden-, yritysten pro bono työn-, varallisuuden-) löytää haluamansa kohteen, saa tarvitsemaansa neuvontaa ja jossa on koottu eri lahjoittamisen muotojen hyviä käytäntöjä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Julkinen hyvinvointijärjestelmämme ei pysty vastaamaan yhä lisääntyviin haasteisiin. Myös monet sosiaali- ja terveysjärjestöt tekevät yleishyödyllistä työtä erittäin pienillä resursseilla ja kovan paineen alla. Samaan aikaan yhteiskunnassa olisi suuri valmius ”tehdä hyvää” ja osallistua merkitykselliseen toimintaan antamalla vapaaehtoinen panos hyviin hankkeisiin. Kolme neljästä suomalaisesta pitää tärkeänä sitä, että voi työssään auttaa muita. Perinteinen vapaaehtoistoiminta on kuitenkin jakautunut vaikeasti saavutettavaksi ja se tarjoaa väylän vain tietynlaiselle toiminnalle. Perinteinen vapaaehtoistyö ei innosta kaikkia ja paljon potentiaalia jää käyttämättä. Esimerkiksi jos ATK- osaaja tai lakimies haluaisi tarjota muutaman tunnin kuukaudessa työpanostaan ilmaiseksi, hänen on vaikea löytää mielekästä kohdetta. Kuitenkin monissa sote- järjestöissä tällaiselle panokselle olisi huutava tarve. Tiedän kokemuksesta, että myös monilla yrityksillä olisi valmius tehdä pro bono -työtä, mutta rakenteita, kannustavia esimerkkejä ja hyviä malleja tälle ei ole olemassa. Kohteiden löytäminen pro bono -toiminnalle on vaikeaa. Niille, jotka haluaisivat lahjoittaa rahaa, ei ole olemassa kunnollista sijoitusneuvontaa ( kuten muilla sijoittajilla), jonka avulla voisi vertailla eri mahdollisuuksia ja saisi halutessaan palautetta lahjoittamansa rahan käytöstä. Hyvien lahjoituskohteiden löytämisen vaikeus ja epäily siitä, että raha ei tule käytetyksi hyvin, estää monia lahjoittamasta varallisuuttaan. Tietoisuus siitä, että vapaaehtoinen, hyvin asioihin osallistuminen voi olla osa hyvää elämää ei ole riittävän tunnettu. Ymmärrystä siitä, että hyvän tekeminen parantaa omaa hyvinvointiamme voidaan kehittää voimavaraksi sekä yksilöille että työyhteisöille. Negatiivisia asioita korostava uutisvirta luo toivottomuutta, ja on lamauttavaa. Tämän rinnalle voidaan nostaa tietoisuutta siitä, että hyviä asioita tehdään koko ajan, ja me voimme olla mukana tällaisessa itseämme ja yhteisöjämme voimauttavassa toiminnassa kukin omalla tavallamme Kokeilu antaisi mahdollisuuden oppia ja luoda hyviä käytäntöjä lahjoittamisen eri muodoille. Kokeilussa voisi paneutua myös niihin tekijöihin, jotka ovat esteenä uudenlaiselle vapaaehtoistyölle, lahjoittamiselle ja yhteisöjen pro bono osallistumiselle ja tätä kautta pyrkiä poistamaan osallistumisen esteitä. Samalla voisi selvittää, mikä merkitys esim. yritysten pro bono osallistumisella on työyhteisön hyvinvointiin ja tuloksellisuuteen. Yhteiskunnallisella tasolla mielenkiintoinen kysymys on se, mikä rooli hyvinvointivaltiossa tulisi olla kansalaisten vapaaehtoisella roolilla muiden auttamisessa. Tähän löytyisi varmasti uusia näkökulmia keskustelun kautta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ratkaisun yhtenä välineenä toimisi sovellus, jonka avulla voi hakea ja vertailla itseään kiinnostavia lahjoittamisen kohteita. Jos haluaisi esim. antaa panoksensa jonkin lastensuojelujärjestön toimintaan jollakin tietyllä alueella, sovellus auttaisi etsimään sote-järjestöjen esittelemiä mahdollisuuksia tällä alueella. Tähän rinnalle luotaisiin hyviä käytäntöjä vapaaehtoistyöhön, yritysten pro bono projekteihin ja esim. asiantuntijuuden lahjoittamiseen ( sopimukset, vakuutukset, vastuut yms). Viestinnässä nostettaisiin hyvän tekemisen merkitystä osana omaa hyvinvointiamme ja hyvää elämää. Negatiivisen uutisvirran rinnalle tuotaisiin tietoisuutta siitä, että hyvien asioiden tekeminen ja niiden uutisointi on voimaannuttavaa ja vahvistaa toivon ilmapiiriä. Ideaa voisi testata yhdellä tai muutamalla paikkakunnalla, jossa kerättäisiin paikallisten järjestöjen tarpeet ( vapaaehtoistyön-, asiantuntijuuden-, pro bono työn ja varojen tarve tiettyihin projekteihin). Asiasta tiedotettaisiin hyvin ja sovelluksen avulla tämän paikkakunnan kansalaiset ja yhteisöt voisivat etsiä itselleen sopivia kohteita. Hyviä käytäntöjä hiottaisiin samalla ja merkitykselliseen tekemiseen rohkaiseva viestintä olisi tässä tukena. Kunhan riittävät resurssit saadaan idean eteenpäin viemiseksi.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilu tarvitsee luotettavan ja neutraalin toimijan, joka ei itse rahasta toiminnastaan. Ideaa on esitelty esim. SOSTElle, jonka kumppanuus olisi tässä arvokasta.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilu vaatisi resurssit sovelluksen ja sivuston kehittämiseen ( 40 000-60 000e ). Tosin tästäkin osan voisi toteuttaa pro bono työnä. Henkilöstöresurssit: Sivuston ylläpitäjä ja yhteyksien luoja järjestöihin 1-2 hlöä. Hyvien käytäntöjen luomiseen ( vakuutukset, sopimukset, yhteistyömallit yritysten kanssa jne) 1 henkilö. Viestintä 1 -2 henkilöä + pro bono kumppaneita

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Hankekokemusta, verkostoja.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

09.11.2017

Ratkaisun yhtenä välineenä toimisi sovellus, jonka avulla voi hakea ja vertailla itseään kiinnostavia lahjoittamisen kohteita. Jos haluaisi esim. antaa panoksensa jonkin lastensuojelujärjestön toimintaan jollakin tietyllä alueella, sovellus auttaa etsimään sote-järjestöjen tarpeita tällä alueella. 

Tähän rinnalle luotaisiin hyviä käytäntöjä vapaaehtoistyöhön, yritysten pro bono projekteihin ja esim. asiantuntijuuden lahjoittamiseen ( sopimukset, vakuutukset, vastuut yms).

Viestinnässä nostettaisiin hyvän tekemisen merkitystä osana omaa hyvinvointiamme ja hyvää elämää. Negatiivisen uutisvirran rinnalle tuotaisiin tietoisuutta siitä, että hyvien asioiden tekeminen ja niiden uutisointi on voimaannuttavaa ja vahvistaa toivon ilmapiiriä.Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit