Haasta Saaristomeren kunnat asettamaan luonnon monimuotoisuuden tavoitteita ja sitoutumaan niihin! | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

KuntaYmpäristöKouluLuontoIlmastonmuutosOsallistaminenSaaristomeriItämeri

128 katselukertaa

Kokeilu on luotu 22.11.2021

Sitowise Oy

Haasta Saaristomeren kunnat asettamaan luonnon monimuotoisuuden tavoitteita ja sitoutumaan niihin!

Kokeilumme tavoitteena on, että nopean kokeilumme päätteeksi ainakin kolmella Saaristomeren yhdeksästä kunnasta, eli Turulla, Kemiönsaarella, Paraisilla, Kustavilla, Kaarinalla, Maskulla, Naantalilla, Salolla ja Taivassalolla, on vähintään yksi uusi Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta koskeva tavoite, johon kunta on sitoutunut. Kokeilun tavoitteisiin kuuluu myös kuntien päätöksentekijöiden tietoisuuden lisääminen luonnon monimuotoisuudesta ja siihen liittyvistä toimista, joita kunnan on mahdollista toteuttaa. Luonnon monimuotoisuutta koskevan tavoitteen määrittelyssä tehdään yhteistyötä paikallisten koululuokkien kanssa. Lukiolaisten kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on tiedon lisääminen oppilaiden parissa sekä oppilaiden osallistaminen kunnan päätöksentekoon ja luonnon monimuotoisuuden työhön.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ilmastonmuutoksen ohella yksi aikakautemme suurimmista haasteista. Hallitustenvälisen luontopaneelin IBPESin mukaan sukupuutto uhkaa jopa miljoonaa eläin- ja kasvilajia. Luonto köyhtyy myös Suomessa ja tuoreimman uhanalaisuusselvityksen mukaan jo joka 9. laji on Suomessa uhanalainen. Luontotyypeistämme joka toinen on uhanalainen. Sitran toukokuussa 2021 julkaisema selvitys ”Missä mennään kuntien ilmasto- ja luontotyössä?” osoittaa kuitenkin, että luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet kunnissa ovat vielä harvassa. Ainoastaan 64 kuntaa 309:stä on asettanut luonnon monimuotoisuutta koskevan tavoitteen. Ilmastotavoitteita tarkasteltaessa on vastaava luku 206. Saaristomeren kunnista ainoastaan Naantali on selvityksessä luokiteltu aktiiviseksi tavoitteen asettajaksi luonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden ja tahtotilan perusteella. Kokeilumme avulla haetaan ratkaisua tähän epäkohtaan ja pyritään sitä kautta varjelemaan ja edistämään Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta ja suojelemaan alueella eläviä uhanalaisia lajeja. Kokeilu myös lisää kuntien päättäjien tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden työn tarpeellisuudesta sekä lisää koululaisten tietoisuutta ja osallistaa nuoria kuntien päätöksentekoon.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeiluun pyritään saamaan mukaan 2-3 Saaristomeren kuntaa. Osallistuessaan kokeiluun kunta sitoutuu kuulemaan lukiolaisten yhdessä asiantuntijoiden kanssa määrittelemät ehdotukset Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden tavoitteista, johon kunta voisi sitoutua. Lähtiessään mukaan kokeiluun kunta ymmärtää, että kokeilun tavoitteena on hyväksyä luonnon monimuotoisuutta koskeva tavoite osaksi kunnan ympäristö- ja luontotyötä. Kokeiluun osallistuvista kunnista tunnistetaan lukio, josta valitaan mukaan luokka, jonka kanssa työstetään ehdotuksia Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden tavoitteista, joihin kunta voisi sitoutua. Kuntien ja lukioiden osallistuminen kokeiluun pyritään varmistamaan vuoden 2021 aikana. Kokeiluun osallistuville lukioluokille järjestetään työpaja. Työpajaan kuuluu vierasluento luonnon monimuotoisuudesta ja sen tärkeydestä sekä toimista, joita luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi voidaan tehdä esimerkiksi yksilö- ja kuntatasolla. Työpajaan voi mahdollisesti sisältyä myös ennakkotehtävä. Tavoitteena on lisätä lukiolaisten tietämystä luonnon monimuotoisuudesta ja sen tärkeydestä. Työpaja järjestetään lähityöpajana tai etäyhteyden avulla, riippuen esimerkiksi vallitsevasta koronatilanteesta. Työpajassa oppilaat työstävät yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ehdotuksia kunnan monimuotoisuuden tavoitteista. Osana työpajoja lukiolaisilta kerätään ajatuksia siitä, mitä he ovat luonnon monimuotoisuudesta oppineet. Lukiolaisille järjestettävät työpajat ajoittuvat tammikuulle 2022. Lukiolaisten tunnistamat ja työstämät ehdotukset Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta koskevista tavoitteista esitellään kunnille. Esittely toteutetaan luokan valitsemien oppilaiden (2-3 oppilasta/luokka) toimesta. Esittely voi tapahtua esimerkiksi osana kunnanvaltuuston kokousta tai se voidaan toteuttaa esimerkiksi esittelemällä tavoite-ehdotuksia kunnanjohtajalle ja/tai ympäristöpäällikölle. Esittelytavasta sovitaan kunkin kokeiluun osallistuvan kunnan kanssa erikseen. Kokeilun tavoitteena on, että kunta sitoutuu vähintään yhteen uuteen tavoitteeseen ja ottaa sen edistämisen osaksi luonto- ja ympäristötyötään. Esittelyt toteutetaan helmikuun 2022 aikana. Kokeilusta ja sen tuloksista laaditaan raportti ja siihen osallistuville kunnille ja lukioluokille toimitetaan kunniakirjat kokeiluun osallistumisesta. Mahdollisuuksien mukaan kokeilusta pyritään viestimään myös esimerkiksi kuntien verkkosivuilla, Sitowisen verkkosivuilla, paikallismediassa ja sosiaalisessa mediassa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun tavoitteiden saavuttamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että 2-3 Saaristomeren kuntaa saadaan osallistumaan kokeiluun. Tämän varmistamiseksi kokeilun toteutus suunnitellaan ja aikataulutetaan huolella, jotta kunnille on selkeää mihin ne kokeiluun osallistuessaan sitoutuvat. Kuntiin ollaan yhteydessä heti kokeilun alkaessa. Asetettujen tavoitteiden toteutumiseksi on lisäksi tärkeää, että kustakin kokeiluun osallistuvasta kunnasta saadaan mukaan myös yksi koululuokka. Koululuokat pyritään löytämään kunnissa sijaitsevista lukioista. Kokeilun myötä oppilaille tarjotaan mahdollisuutta oppia uutta Saaristomeren luonnon monimuotoisuudesta, uhanalaisista lajeista, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisuutta päästä osallistumaan kunnan päätöksentekoon ja vaikuttamaan kunnassa tehtävään ympäristötyöhön. Kokeilun toteuttajina uskomme kokeilun tuoman tiedon ja kokemuksen olevan oppilaille arvokasta. Kokeilun toteutuksesta vastaavat Sitowisen asiantuntijat Jaakko Kullberg ja Emma Liljeström, joiden osaaminen on kuvattu tarkemmin myöhemmin hakemuksessa.

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeilun budjetti koostuu kokeilulle haettavasta kokeilurahasta. Kokeiluraha käytetään pääosin kokeiluun osallistuvien asiantuntijoiden työajan käytöstä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Budjettia voidaan lisäksi allokoida esimerkiksi kokeilun lopputuloksena syntyvän materiaalin (raportti, kunnille/lukioille toimitettavat kunniakirjat kokeiluun osallistumisesta) graafiseen suunnittelun toteutukseen.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilun toteutuksesta vastaavat Sitowisen vanhempi asiantuntija Jaakko Kullberg sekä asiantuntija Emma Liljeström. Jaakolla on vuosikymmenten kokemus uhanalaisten lajiston huomioon ottamisesta sekä ympäristöselvityksistä. Jaakko on koulutukseltaan biologi ja hänen erikoisosaamistaan ovat ekologia, eläintiede, kasvitiede ja hydrobiologia. Julkisuudessa Jaakko tunnetaan erityisesti YLE:n luontoillan hyönteisasiantuntijana. Uhanalaiset perhoset, hyönteiset, linnut, nisäkkäät ja kasvit kuuluvatkin kaikki Jaakon vahvoihin osaamisalueisiin. Kokeilussamme Jaakko toimii luonnon monimuotoisuuden asiantuntijana. Jaakon lisäksi kokeilun toteutukseen osallistuu Emma Liljeström. Emman koulutustausta on ympäristöekologiassa ja hän on toiminut työssään kuntien kanssa jo useiden vuosien ajan. Emmalla on lisäksi kokemusta työpajojen suunnittelusta ja fasilitoinnista. Kokeilussamme Emma toimii projektikoordinaattorina ja vastaa muun muassa kuntien ja koulujen kontaktoinnista ja yhteydenpidosta hankkeeseen osallistuvien osapuolten välillä. Sitowisestä löytyy monipuolista osaamista erilaisiin luontotyyppeihin, kuten vesiluontoon ja ekologiseen maisemasuunnitteluun liittyen, ja tarvittaessa kokeilussa voidaan konsultoida ja hyödyntää myös muita Sitowisen asiantuntijoita. Kokeiluun käytettävä työaika on 110 tuntia. Kokeilulle ei ole myönnetty muuta rahoitusta.

Kuinka avoimesti kehitettävästä ratkaisusta voidaan raportoida?

Suunnittelemaamme kokeiluun ei liity salassa pidettäviä osuuksia, vaan kokeilun tuloksena syntyvät ratkaisut voidaan raportoida avoimesti. Tämän toivotaan edesauttavan vastaavien kokeilujen toteutusta myös muissa Saaristo- ja Itämeren kunnissa. Kokeilun lopputuloksena syntyvään materiaaliin kuuluvat raportti, jossa on kuvattu kokeilun eteneminen ja sen lopputuloksena syntyneet ehdotukset luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä tavoitteista sekä tavoitteet, joihin Saaristomeren kunnat lopulta sitoutuvat. Raportissa kuvataan lisäksi lukiolaisten työpajassa oppimia asioita. Kokeilun tuloksena siihen osallistuneille kunnille ja lukioluokille myönnetään kunniakirjat Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden puolesta toimimisesta.