Haasta Saaristomeren kunnat asettamaan luonnon monimuotoisuuden tavoitteita ja sitoutumaan niihin! | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

KuntaYmpäristöKouluLuontoIlmastonmuutosOsallistaminenSaaristomeriItämeri

3780 katselukertaa

Kokeilu on luotu 22.11.2021

Sitowise Oy

Haasta Saaristomeren kunnat asettamaan luonnon monimuotoisuuden tavoitteita ja sitoutumaan niihin!

Kokeilumme tavoitteena on, että nopean kokeilumme päätteeksi ainakin 2-3 Saaristomeren yhdeksästä kunnasta, eli Turulla, Kemiönsaarella, Paraisilla, Kustavilla, Kaarinalla, Maskulla, Naantalilla, Salolla ja Taivassalolla, on vähintään yksi uusi Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta koskeva tavoite, johon kunta on sitoutunut. Kokeilun tavoitteisiin kuuluu myös kuntien päätöksentekijöiden tietoisuuden lisääminen luonnon monimuotoisuudesta ja siihen liittyvistä toimista, joita kunnan on mahdollista toteuttaa. Luonnon monimuotoisuutta koskevan tavoitteen määrittelyssä tehdään yhteistyötä paikallisten koululuokkien kanssa. Lukiolaisten kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on tiedon lisääminen oppilaiden parissa sekä oppilaiden osallistaminen kunnan päätöksentekoon ja luonnon monimuotoisuuden työhön.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ilmastonmuutoksen ohella yksi aikakautemme suurimmista haasteista. Hallitustenvälisen luontopaneelin IBPESin mukaan sukupuutto uhkaa jopa miljoonaa eläin- ja kasvilajia. Luonto köyhtyy myös Suomessa ja tuoreimman uhanalaisuusselvityksen mukaan jo joka 9. laji on Suomessa uhanalainen. Luontotyypeistämme joka toinen on uhanalainen. Sitran toukokuussa 2021 julkaisema selvitys ”Missä mennään kuntien ilmasto- ja luontotyössä?” osoittaa kuitenkin, että luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteet kunnissa ovat vielä harvassa. Ainoastaan 64 kuntaa 309:stä on asettanut luonnon monimuotoisuutta koskevan tavoitteen. Ilmastotavoitteita tarkasteltaessa on vastaava luku 206. Saaristomeren kunnista ainoastaan Naantali on selvityksessä luokiteltu aktiiviseksi tavoitteen asettajaksi luonnon monimuotoisuutta koskevien tavoitteiden ja tahtotilan perusteella. Kokeilumme avulla haetaan ratkaisua tähän epäkohtaan ja pyritään sitä kautta varjelemaan ja edistämään Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta ja suojelemaan alueella eläviä uhanalaisia lajeja. Kokeilu myös lisää kuntien päättäjien tietoisuutta luonnon monimuotoisuuden työn tarpeellisuudesta sekä lisää koululaisten tietoisuutta ja osallistaa nuoria kuntien päätöksentekoon.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeiluun pyritään saamaan mukaan 2-3 Saaristomeren kuntaa. Osallistuessaan kokeiluun kunta sitoutuu kuulemaan lukiolaisten yhdessä asiantuntijoiden kanssa määrittelemät ehdotukset Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden tavoitteista, johon kunta voisi sitoutua. Lähtiessään mukaan kokeiluun kunta ymmärtää, että kokeilun tavoitteena on hyväksyä luonnon monimuotoisuutta koskeva tavoite osaksi kunnan ympäristö- ja luontotyötä. Kokeiluun osallistuvista kunnista tunnistetaan lukio, josta valitaan mukaan luokka, jonka kanssa työstetään ehdotuksia Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden tavoitteista, joihin kunta voisi sitoutua. Kuntien ja lukioiden osallistuminen kokeiluun pyritään varmistamaan vuoden 2021 aikana. Kokeiluun osallistuville lukioluokille järjestetään työpaja. Työpajaan kuuluu vierasluento luonnon monimuotoisuudesta ja sen tärkeydestä sekä toimista, joita luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi voidaan tehdä esimerkiksi yksilö- ja kuntatasolla. Työpajaan voi mahdollisesti sisältyä myös ennakkotehtävä. Tavoitteena on lisätä lukiolaisten tietämystä luonnon monimuotoisuudesta ja sen tärkeydestä. Työpaja järjestetään lähityöpajana tai etäyhteyden avulla, riippuen esimerkiksi vallitsevasta koronatilanteesta. Työpajassa oppilaat työstävät yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa ehdotuksia kunnan monimuotoisuuden tavoitteista. Osana työpajoja lukiolaisilta kerätään ajatuksia siitä, mitä he ovat luonnon monimuotoisuudesta oppineet. Lukiolaisille järjestettävät työpajat ajoittuvat tammikuulle 2022. Lukiolaisten tunnistamat ja työstämät ehdotukset Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta koskevista tavoitteista esitellään kunnille. Esittely toteutetaan luokan valitsemien oppilaiden (2-3 oppilasta/luokka) toimesta. Esittely voi tapahtua esimerkiksi osana kunnanvaltuuston kokousta tai se voidaan toteuttaa esimerkiksi esittelemällä tavoite-ehdotuksia kunnanjohtajalle ja/tai ympäristöpäällikölle. Esittelytavasta sovitaan kunkin kokeiluun osallistuvan kunnan kanssa erikseen. Kokeilun tavoitteena on, että kunta sitoutuu vähintään yhteen uuteen tavoitteeseen ja ottaa sen edistämisen osaksi luonto- ja ympäristötyötään. Esittelyt toteutetaan helmikuun 2022 aikana. Kokeilusta ja sen tuloksista laaditaan raportti ja siihen osallistuville kunnille ja lukioluokille toimitetaan kunniakirjat kokeiluun osallistumisesta. Mahdollisuuksien mukaan kokeilusta pyritään viestimään myös esimerkiksi kuntien verkkosivuilla, Sitowisen verkkosivuilla, paikallismediassa ja sosiaalisessa mediassa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun tavoitteiden saavuttamiseksi on ensiarvoisen tärkeää, että 2-3 Saaristomeren kuntaa saadaan osallistumaan kokeiluun. Tämän varmistamiseksi kokeilun toteutus suunnitellaan ja aikataulutetaan huolella, jotta kunnille on selkeää mihin ne kokeiluun osallistuessaan sitoutuvat. Kuntiin ollaan yhteydessä heti kokeilun alkaessa. Asetettujen tavoitteiden toteutumiseksi on lisäksi tärkeää, että kustakin kokeiluun osallistuvasta kunnasta saadaan mukaan myös yksi koululuokka. Koululuokat pyritään löytämään kunnissa sijaitsevista lukioista. Kokeilun myötä oppilaille tarjotaan mahdollisuutta oppia uutta Saaristomeren luonnon monimuotoisuudesta, uhanalaisista lajeista, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä mahdollisuutta päästä osallistumaan kunnan päätöksentekoon ja vaikuttamaan kunnassa tehtävään ympäristötyöhön. Kokeilun toteuttajina uskomme kokeilun tuoman tiedon ja kokemuksen olevan oppilaille arvokasta. Kokeilun toteutuksesta vastaavat Sitowisen asiantuntijat Jaakko Kullberg ja Emma Liljeström, joiden osaaminen on kuvattu tarkemmin myöhemmin hakemuksessa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti koostuu kokeilulle haettavasta kokeilurahasta. Kokeiluraha käytetään pääosin kokeiluun osallistuvien asiantuntijoiden työajan käytöstä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Budjettia voidaan lisäksi allokoida esimerkiksi kokeilun lopputuloksena syntyvän materiaalin (raportti, kunnille/lukioille toimitettavat kunniakirjat kokeiluun osallistumisesta) graafiseen suunnittelun toteutukseen.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilun toteutuksesta vastaavat Sitowisen vanhempi asiantuntija Jaakko Kullberg sekä asiantuntija Emma Liljeström. Jaakolla on vuosikymmenten kokemus uhanalaisten lajiston huomioon ottamisesta sekä ympäristöselvityksistä. Jaakko on koulutukseltaan biologi ja hänen erikoisosaamistaan ovat ekologia, eläintiede, kasvitiede ja hydrobiologia. Julkisuudessa Jaakko tunnetaan erityisesti YLE:n luontoillan hyönteisasiantuntijana. Uhanalaiset perhoset, hyönteiset, linnut, nisäkkäät ja kasvit kuuluvatkin kaikki Jaakon vahvoihin osaamisalueisiin. Kokeilussamme Jaakko toimii luonnon monimuotoisuuden asiantuntijana. Jaakon lisäksi kokeilun toteutukseen osallistuu Emma Liljeström. Emman koulutustausta on ympäristöekologiassa ja hän on toiminut työssään kuntien kanssa jo useiden vuosien ajan. Emmalla on lisäksi kokemusta työpajojen suunnittelusta ja fasilitoinnista. Kokeilussamme Emma toimii projektikoordinaattorina ja vastaa muun muassa kuntien ja koulujen kontaktoinnista ja yhteydenpidosta hankkeeseen osallistuvien osapuolten välillä. Sitowisestä löytyy monipuolista osaamista erilaisiin luontotyyppeihin, kuten vesiluontoon ja ekologiseen maisemasuunnitteluun liittyen, ja tarvittaessa kokeilussa voidaan konsultoida ja hyödyntää myös muita Sitowisen asiantuntijoita. Kokeiluun käytettävä työaika on 110 tuntia. Kokeilulle ei ole myönnetty muuta rahoitusta.

Kuinka avoimesti kehitettävästä ratkaisusta voidaan raportoida?

Suunnittelemaamme kokeiluun ei liity salassa pidettäviä osuuksia, vaan kokeilun tuloksena syntyvät ratkaisut voidaan raportoida avoimesti. Tämän toivotaan edesauttavan vastaavien kokeilujen toteutusta myös muissa Saaristo- ja Itämeren kunnissa. Kokeilun lopputuloksena syntyvään materiaaliin kuuluvat raportti, jossa on kuvattu kokeilun eteneminen ja sen lopputuloksena syntyneet ehdotukset luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä tavoitteista sekä tavoitteet, joihin Saaristomeren kunnat lopulta sitoutuvat. Raportissa kuvataan lisäksi lukiolaisten työpajassa oppimia asioita. Kokeilun tuloksena siihen osallistuneille kunnille ja lukioluokille myönnetään kunniakirjat Saaristomeren luonnon monimuotoisuuden puolesta toimimisesta.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti tavoitteensa suurilta osin. Kokeilun avulla lisättiin sekä kuntien päätöksentekijöiden että lukiolaisnuorten tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta, edistettiin luonnon monimuotoisuustavoitteiden etenemistä kunnissa sekä osallistettiin nuoria kuntien päätöksentekoon ja luonnon monimuotoisuuden edistämistyöhön. Yhtenä kokeilumme tavoitteena oli, että sen päätteeksi kokeiluun osallistuneilla Saaristomeren kunnilla on vähintään yksi uusi Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta koskeva tavoite, johon kunta on sitoutunut. Kokeiluun valikoitui mukaan kaksi Saaristomeren kuntaa, Turku ja Kaarina, joissa molemmissa kokeilu toteutui suunnitelman mukaisesti. Kokeilun aikana lukiolaisnuoret ideoivat työpajoissa ehdotuksia luonnon monimuotoisuuden edistämistavoitteiksi. Työpajojen aikana kehitettiin yhteensä peräti 130 ideaa luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ja säilyttämiseksi. Ideat jatkojalostettiin tavoite-ehdotuksiksi, joista nuoret äänestivät mielestään tärkeimmät esiteltäviksi kunnan päättäjille. Molemmissa kunnissa päättäjät suhtautuivat myönteisesti esiteltyihin ehdotuksiin, ja ehdotukset herättivät keskustelua ja kommentteja. Kaarinassa kaupunki on jatkanut esittelyn jälkeen keskusteluja mahdollisuuksista edistää nuorten ideoimien tavoitteiden toteutumista ja sitoutua niihin. Turussa puolestaan on käynnissä kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelman laatiminen, ja ehdotukset päästiin esittelemään suoraan ohjelman valmistelusta vastaavalle työryhmälle. Monet esitetyistä ideoista on suunnitteilla sisäl-lyttää osaksi ohjelmaa. Työpajoilla tavoitettiin yhteensä noin 80 turkulaista ja kaarinalaista lukiolaisnuorta. Päättäjäesittelyihin osallistui yhteensä noin 15 kuntien päättäjää.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeiluun sisältyi lukioluokkien oppilaille pidetty työpaja, johon sisältyi luento-osuus luonnon monimuotoisuudesta ja ihmisen vaikutuksesta luontoon. Kouluista saadun palautteen perusteella työpajaa ja luentoa pidettiin onnistuneena ja oppilaille uutta tietoa tarjoavana. Toteuttamassamme kokeilussa kehitetty konsepti, jossa lukiolaiset haastoivat kotikuntansa asettamaan luonnonmonimuotoisuuden tavoitteita toimi erinomaisesti. Vinkkinä muille, että konseptia on mahdollista hyödyntää myös muiden aihepiirien haasteissa! Haastajina ja haastettavina voivat toki toimia myös muut tahot, esim. yritykset voisivat haastaa kuntia, kunnat yrityksiä tai vaikka jokin järjestö kunnan. Mahdollisuuksia on valtavasti! Lukiolaiset voisivat myös haastaa muiden Saaristomeren kuntien lukiot haastamaan oman kotikuntansa asettamaan Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta edistäviä tavoitteita.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Toivomme tietysti, että nyt testattua, ja toimivaksi todettua konseptia hyödynnetään myös muissa kunnissa ja muilla toimialoilla. Jotta vastaavanlaisia kokeiluja saataisiin toteutettua eri kunnissa, tarvitaan innokkaita haastajia! Toimimme mielellämme haasteiden fasilitoijina.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

21.01.2022

Kokeilu, jossa Saaristomeren kunnat haastetaan lukiolaisten toimesta asettamaan luonnon monimuotoisuuden tavoitteita käynnistyi joulukuussa!

Turun kaupungin Itämerihaasteen rahoittama kokeilu käynnistyi joulukuussa talvisissa maisemissa.


Seuraavaksi kokeilussa etsitään kuntia, jotka ovat valmiita ottamaan paikallisten koululaisten ideoimat haasteet vastaan ja kouluja, jotka ovat innostuneita haastamaan oman kotikuntansa edistämään Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta!
Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
24.01.2022

Haastajina toimivat koulut ja haastettavat kaupungit on valittu!

Kokeiluun osallistuvat koulut ja kaupungit on valittu.Kaarinan lukion oppilaat tulevat valmistelemaan ehdotuksia luonnon monimuotoisuuden tavoitteista, joihin Kaarinan kaupunki haastetaan sitoutumaan. Turun kaupunki puolestaan haastetaan sitoutumaan vähintään yhteen uuteen luonnon monimuotoisuuden tavoitteeseen Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion toimesta!Ehdotuksia luonnon monimuotoisuuden tavoitteista työstetään oppilaille pidettävissä työpajoissa helmikuun aikana.
Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
14.02.2022

Ensimmäinen työpaja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun kanssa pidettiin ystävänpäivänä 14.2.2022!

Hankkeemme ensimmäinen työpaja pidettiin Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukioluokan kanssa. 


Kysyimme oppilailta mitä heille tulee ensimmäisenä mieleen Saaristomeren luonnon monimuotoisuudesta? Esimerkiksi haavoittuvuus, saastuneisuus ja rikkaus olivat sanoja, joita oppilaille tuli mieleen.


Työpajan aikana kysyimme myös kuinka moni oppilaista arveli kotikaupunkinsa Turun työskentelvän luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Äänet jakautuivat selkeästi Turun eduksi, sillä vaihtoehto kyllä sai 27/28 ääntä! Tämä oli hienoa huomata, sillä Turussahan on juuri valmistumassa uusi LuMo-ohjelma.
Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
15.02.2022

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion toinen työpaja pidettiin 15.2.2022

Toisessa työpajassa oppilaille tuli Saaristomeren luonnon monimuotoisuudesta ensmmäisenä mieleen mm. sinilevä, rikkaus, kalat, tuhoutumassa ja hauraus. Myös lajeja, kuten rakkolevä tunnistettiin työpajan avaavassa tehtävässä.Kysyttäessä miten luonnon monimuotoisuutta voitaisiin Turussa edistää oppilaat keksivät yli 70 ehdotusta! Joukossa oli muun muassa linnunpönttöjen ja hyönteishotellien lisääminen kaupungin alueella, hoitamattomien puistoalueiden määrän lisääminen sekä erilaiset kampanjat ja sosiaalisen median hyödyntäminen tiedon lisäämisen välineinä.Seuraavaksi on vuorossa äänestys, jonka perusteella lopulliset, kaupungille esiteltävät ehdotukset luonnon monimuotoisuuden tavoitteista valitaan. Hankkeen tavoitteena on, että kaupunki sitoutuu ainakin yhteen uuteen tavoitteeseen!
Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
18.02.2022

Viimeinen työpaja pidettiin Kaarinan lukion ensimmäisen luokan oppilaiden kanssa 17.2.2022

Kolmas, ja samalla hankkeen viimeinen työpaja pidettiin Kaarinan lukion oppilaiden kanssa. Esille nousi muun muassa lukion, yhdessä kaupungin viherpalveluiden kanssa toteuttama Perhoskavi-hanke. Hankkeessa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ovat kukin istuttaneet muutamia perhoskasvilajikkeita eli oman vuosikurssinsa nimikkolajikkeita. Tavoitteena on noin 100 perhoskasvin puutarha. Hieno esimerkki kaupungin kanssa yhteistyössä toteutetusta luonnon monimuotoisuutta edistävästä hankkeesta!Työpajat on aloitettu tietovisalla, joka on sisältänyt kysymyksiä luonnon monimuotoisuudesta ja Itämerestä. Kysyimme mm. Miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeää ihmiselle? Katso kuvasta miten oppilaiden vastaukset jakautuivat. Olisitko sinä tiennyt, että jokainen vastaus on yhtä oikein? 


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
21.03.2022

Nuorten ideoimia luonnon monimuotoisuuden tavoitteita esiteltiin Kaarinan päättäjille maaliskuun alussa

Kaarinan lukiolaisten ideoimia luonnon monimuotoisuustavoitteita esiteltiin Kaarinan kaupunginjohtajalle ja toimialajohtajille 1.3.2022 järjestetyssä kokouksessa. Lukiolaisnuoret olivat äänestäneet helmikuussa järjestetyssä työpajassa ideoimistaan ehdotuksista mielestään neljä tärkeintä tavoitetta, jotka esiteltiin kokouksessa päättäjille. Tärkeimpänä tavoitteena nuoret itse pitivät Kaarinan lukion perhoskasvihankkeen jatkamista yhteistyössä Kaarinan kaupungin kanssa.Kokouksessa päättäjät suhtautuivat nuorten ehdotuksiin myönteisesti, ja aihe herätti keskustelua ja kommentteja. Erityisesti perhoskasvihanke nähtiin käytännönläheisenä ja kannatettavana. Kokouksen jälkeen Kaarinan kaupunki ja lukio ovat jatkaneet keskustelua mahdollisuuksista edistää tavoitteiden toteutumista ja sitoutua niihin.
Kommentit
Kuva: Jaakko Kullberg, Sitowise
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit
21.03.2022

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion ideoimat tavoitteet esiteltiin kaupungille

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppilaat pääsivät esittelemään ehdotuksiaan luonnonmonimutoisuustavoitteista kaupungille tänään 21.3.2022. Esiteltäviä tavoitehdotuksia oli valittu yhteensä seitsemän:


1. Lisätään kaupunkivihreää ja monimuotoisuutta edistäviä viheralueita kaupungissa (esim. viherkatot, kaupunkipuistot, piha-alueet).


2. Osallistetaan monimuotoisuuden asiantuntijat mukaan rakennushankkeiden suunnitteluun ja päätöksentekoon. Tehdään päätökset tutkitun tiedon pohjalta.


3. Puhdistetaan Aurajoki.


4. Kartoitetaan uhanalaiset lajit ja niiden esiintymät ja suojellaan lajeja ja niiden elinympäristöjä.


5. Lisätään tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta. Hyödynnetään sosiaalista mediaa, kaupungin verkkosivuja ja eri alustoja.


6. Tiivistetään kaupunkirakennetta ja rakennetaan uudet asuinalueet jo valmiiksi rakennettujen alueiden yhteyteen.


7. Toteutetaan vuosittain luonnon monimuotoisuutta edistävä kampanja/tempaus yhteistyössä TSYK:n lukion kanssa.Kaupungin edustajien kanssa käydyn keskustelun aikan todettiin, että hankkeen ja tavoite-ehdtotusten esittelyn ajankohta ei olisi voinut olla parempi, sillä kaupungin luonnon monimuotoisuuden ohjelmaan valmistellaan juuri ja sen on määrä valmistua vielä tämän vuoden aikana. Joidenkin tavoitteiden todettiin jo osittain sisältyvän ohjelmaan, mutta esim. tiedon lisäämisen osalta saatiin hyviä konkreettisia ideoita, miten tämä voitaisiin toteuttaa."Kiitos, hienosti kiteytetyt tavoitteet! Nuorten viesti ehdottomasti lisää niiden painoarvoa ja helpottaa viemistä eteenpäin päättäjille."Toivomme, että nuorten esittämistä tavoite-ehdotuksista mahdollisimman moni löytyy kaupungin Lumo-ohjelmasta ja, että kaupunki ja TSYK voivat toteuttaa yhdessä jonkin Saaristomeren luonnon monimuotoisuutta edistävän hankkeen!


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit