Harrastetaksi | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

NuoretKaupunkiTeknologiaLiiketoimintamallitKokeilutHarrastuksetLiikenneLapsetHiilijalanjälki

1080 katselukertaa

Kokeilu on luotu 01.03.2019

Harrastetaksi

Harrastetaksikokeilussa kehitetään liiketoimintamallia, joka helpottaa lapsiperheiden harrastuskuljetuksia ja edistää kestäviä liikkumismuotoja arjessa. Yhteiskuljetuksiin perustuvan palvelumallin avulla vähennetään yksityisautoilun tarvetta ja sitä kautta liikennepäästöjä. https://www.valonia.fi/fi/liikkuminen/liikkuminen-ajankohtaista/583403-harrastetaksikyselyn-tulokset https://www.kyyti.com/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Rajoittaaksemme ilmastonmuutosta 1,5 asteeseen meidän on vähennettävä päästöjämme huomattavasti. Suomen tavoitteena on päästöjen leikkaaminen 80 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. Yksi merkittävimmistä päästön lähteistä on liikenne, joka aiheuttaa viidenneksen hiilidioksidipäästöistämme. Hiilineutraalia yhteiskuntaa tavoitellessa yksityisautoilua tulisi vähentää huomattavasti. Perheiden arjessa lasten harrastusmatkat lisäävät auton käyttöä. Usein perheillä on tämän vuoksi tarve useammalle autolle. Harrastusmatkojen järjestäminen on haastavaa myös aikataulujen kannalta, sillä harrastukset alkavat usein vanhempien työpäivän aikana. Valonia ja Turun kaupungin CIVITAS ECCENTRIC -hanke selvittivät syksyllä 2018 harrastetaksin tarvetta ja mahdollisuuksia kyselyllä. Harrastetaksipalvelun tarve on ilmeinen: suurin osa vastaajista (86%) ilmoitti halukkuutensa palvelun käyttöön. Kokeilun tavoitteena on kerätä käyttäjien kokemuksia harrastetaksin jalkauttamiseksi pysyväksi toimintamalliksi Turun seudulla. Kokeilusta opimme, millaisia todellisia tarpeita ja toiveita asiakkailla on harrastuskuljetusten suhteen ja mitä erityispiirteitä harrastetaksipalvelun toteutuksessa tulee ottaa huomioon. Saamme myös tietoa palvelun ja sovelluksen toimivuudesta, kannattavuudesta ja kehittämistarpeista niin käyttäjän kuin palveluntuottajan näkökulmasta. Mallin kehittämisessä on paljon haasteita, joten kokeilun avulla palvelusta muotoillaan sujuvaa ja käyttäjäystävällistä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Harrastetaksikokeilussa kokeillaan mallia, jossa tavoitteena on tarjota turvallista ja kestävämpää arkiliikkumista harrastuskuljetuksiin. Samalla palvelu helpottaa perheiden ajankäyttöä ja arjen suunnittelua. Kokeilu toteutetaan ajalla 4.4.–16.5. yhteistyössä Kyyti Groupin Tiimikyyti-palvelun kanssa. Kokeiluun voivat osallistua perheet harrastusseurasta ja harrastuksesta riippumatta, mikäli reitti ja aikataulu palvelee perheen tarpeita. Kokeilujakson aikana kuljetuksia tehdään alustavasti tiistaisin ja torstaisin klo 14-18 Varissuolta Impivaaraan ja takaisin. Kyytiin nousu- ja kyydistä jättöpaikat määritellään alustavan reittiehdotuksen mukaan. Kokeilussa yhdensuuntaisen matkan hinta on 5€ / hlö. Kokeiluun osallistuvat rekisteröityvät liikennöinnin järjestävän Kyyti-palvelun sovellukseen, jonka kautta matkat tilataan ja maksetaan. Maaliskuun lopussa järjestetään asiasta kiinnostuneille infotilaisuus, jossa tiedotetaan käytännön järjestelyistä ja kerätään kokeiluporukka. Kokeilu toteutetaan huhti-kesäkuun aikana ja ajankohta suunnitellaan vielä tarkemmin urheiluseuran ja kokeiluryhmän kanssa

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Valonia yhteistyössä Kyyti-palvelun kanssa. Myös Turun kaupungin kanssa tehdään yhteistyötä. Impivaaran liikuntakeskuksen alueella toimivat paikalliset urheiluseurat ovat tärkeässä roolissa kokeilun toteuttamisessa, sillä seurat viestivät kokeilusta jäsenilleen ja edistävät siten osaltaan palvelun käyttöönottoa jatkossa. Seurojen kanssa ollaan jo tehty yhteistyötä kyselyn ja kokeilun suunnittelun osalta syksyllä 2018. Harrastetaksipalvelumallin kehittäminen perustuu Valonian ja Turun kaupungin CIVITAS ECCENTRIC -hankkeen syksyllä 2018 tehtyyn selvitykseen harrastetaksin tarpeesta ja mahdollisuuksista.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetti koostuu viestintä- ja markkinointikuluista kohderyhmälle (1000€) ja palveluntuottajan kustannuksista eli paikallisen kumppaniyrityksen kahden tilabussin käyttö kokeilussa (n. 4800€). Tavoitteena on, että kokeiluun osallistuu tarpeeksi käyttäjiä, jolloin osa kustannuksista katettaisiin matkatilausten tuloilla. Kokeilulle ei ole tällä hetkellä muuta rahoitusta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Valonia on aktiivinen toimija seudullisessa liikennejärjestelmätyössä, jossa yhtenä päätarkoituksena on kestävien kulkumuotojen ja uusien, innovatiivisten ja kestävien liikkumisen palvelujen edistäminen. Valonia toimii muun muassa seudullisen liikennejärjestelmätyön viisaan liikkumisen alatyöryhmän fasilitoijana. Kokeilua varten on olemassa hyvät verkostot aiemman pohjatyön ansiosta: kohderyhmä on jo tavoitettu, palveluntarjoaja on olemassa ja yhteistyökumppanien kanavissa viesti saadaan välitettyä tehokkaasti. Käytettävissämme on Valonian kanavien (uutiskirje, verkkosivut, sosiaalinen media, tiedotteet) lisäksi Kyyti Group Oy:n, Turun kaupungin ja urheiluseurojen kanavat. Kyyti-palvelulla on vankkaa osaamista uudenlaisten liikkumisen palvelujen kehittämisestä ja he toteuttivat treenitaksipilotin Helsingin seudulla syksyllä 2018. Kokeilussa käytetään Kyydin olemassa olevaa sovellusta.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu muodostui lopulta aiemmasta suunnitelmasta poiketen niin, että se toteutettiin kolmen viikon jaksona 13.-31.5. ja kokeiluryhmälle matkat olivat maksuttomia. Kokeilun tavoitteena oli kerätä käyttäjien kokemuksia ja selvittää miten harrastetaksipalvelusta voisi muotoutua pysyvä toimintamalli Turun seudulla. Tavoitteena oli oppia, millaisia todellisia tarpeita ja toiveita asiakkailla on harrastuskuljetusten suhteen ja mitä erityispiirteitä harrastetaksipalvelun toteutuksessa tulee ottaa huomioon. Kokeilussa haluttiin tietoa palvelun ja sovelluksen toimivuudesta, kannattavuudesta ja kehittämistarpeista niin käyttäjän kuin palveluntuottajan näkökulmasta liiketoimintamallia ajatellen. Kaikkiin näihin saatiin kokeilun kautta vastauksia ja erityisesti asiakkaiden näkökulma ja palvelun erityistarpeet korostuvat kokeilun tuloksissa. Kokeilun kautta nousi esiin, mitä mallissa pitää vielä kehittää ja mihin suuntaan liiketoimintamallia voisi viedä. Kokeilu saavutti asetetut tavoitteet ja opit ovat erittäin oleellisia jatkoa ajatellen.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Yleisarviona vanhemmat ja lapset pitivät palvelusta ja suurin osa kokeilun palautekyselyyn vastanneista haluaisi, että palvelu jatkuu. Palvelun koettiin helpottavan arkea ja mahdollistavan auton käytön vähentämisen. Liiketoimintamallin muotoiluun saatiin kokeilussa tärkeää tietoa ja tähän osuuteen tulisi seuraavaksi laittaa resurssia. TÄRKEIMMÄT OPIT: 1. Palvelukokemuksen hiominen lapsiystävälliseksi. Lapsen pitää kokea, että palvelu on kiva, turvallinen ja selkeä. Tärkeä tieto on, että yhdistelyn edellyttämä matka-ajan jousto halutaan lasten ollessa kyseessä mieluummin kyydissäoloaikaan kuin siihen, että harrastuspaikkaan perille saavuttaisiin aiemmin. Lapset siis mielummin ovat auton kyydissä kuin odottavat harrastuspaikalla harjoitusten alkua. Kuljettajien ohjeistukseen tulee kiinnittää huomiota, esimerkiksi noutopisteeseen saavutaan vasta sovittuna noutoaikana, jotta lapsi ei luule noudon aikaistuneen nähdessään auton pihalla. Auto ei ole aina sama, mikä lisää epäselvyyttä lasten keskuudessa. Siksi autot tulee merkitä selkeästi Harrastetaksi-logolla (esim. kiinteä teippaus tai suuret irrotettavat magneettilogot kyljissä). Kokeilun lyhyen ajan vuoksi autot merkittiin vain logo-lapuin autojen ikkunoihin, ei tarroituksin. 2. Maksuhalukkuus: palvelusta ollaan valmiita maksamaan, mutta se tarvinnee subventiota. Kokeiluun osallistuneiden maksuhalukkuus yllätti positiivisesti: lähes 90% vastaajista voisi maksaa alle 10 km pituisesta matkasta 4€ ja 60% voisi maksaa yli 10 km matkasta 6€. Nämä hinnat olivat esillä sovelluksessa, vaikka testaajat saivatkin käyttää palvelua kokeilun aikana maksutta. Sovelluksessa vaihtoehtoisina kulkutapoina näkyi myös joukkoliikenne Föli, pyöräily ja kävely. Toisaalta esitetyt ja nyt arvioidut hinnat tarkoittavat, että palvelun tarjoaminen vaatii ainakin alkuvaiheessa jonkinlaista subventiota autojen täyttöasteen ollessa pienempi ennen kuin palvelun volyymi kasvaa.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun perusteella kasassa on ainekset hyvälle ja tarpeelliselle palvelulle: vanhemmat selkeästi kaipaavat palvelua ja lapset ovat myös valmiita jatkamaan sen käyttöä. Palvelun käyttöönottoon ja laajentamiseen tarvitaan laajempi arviointi potentiaalisesta kysynnästä, matkojen reitittymisestä ja yhdistelypotentiaalista. Tätä varten tulisi koota vielä tarvittavat matka-aineistot ja simuloida ne. Tämän simuloinnin pohjalta voidaan edelleen arvioida palvelun skaalautumista ja millaista subventiota palvelun käynnistäminen ja pyörittäminen vaatii, esim. kaupungilta tai urheiluseuroilta. Kokeilun pohjalta on muotoiltu yhdenlainen toimintamalli, jonka avulla voidaan suunnitella tarkemmin jatkoa ja esitellä seuraavia askelia palvelun käyttöönottoon. Myös harrastetaksin todellisia vaikutuksia ja hiilidioksidipäästöjen vähennyksiä tulee laskea. Jatkohanke toteutetaan ja rahoitusta haetaan yhdessä Valonian ja Kyydin kanssa. Seuraavassa on esitetty jatkohankkeen suunnitelma: 1. Suuntaa antavan matkadatan tuottaminen aiemman kyselyn pohjalta (2 htp, syyskuun alku). 2. Matkadatan tuottaminen tarkemman kyselyn pohjalta (5 htp, syyskuu). 3. Reittien, yhdistelyasteen, hiilidioksidipäästöjen ja kustannussäästöjen simulointi eri kalusto- ja palvelukonfiguraatiolla Kyyti Ride -testiympäristöllä (5 htp, lokakuun alku). 4. Tulosten raportointi, esittely ja toiminta- ja yhteistyömallin jatkokehityksen ideointityöpaja yhdessä Turun seudun kuntien (mm. Turku, Kaarina) ja harrastusseurojen edustajien kanssa, mm. TPS ja Kaarinan pallo (3 htp, lokakuun loppu). 5. Näiden tuloksena laaditaan kiinnostuneille kaupungeille/kunnille suunnitelma laajempaa kokeilua varten, joka sisällytetään vuoden 2020-2021 budjetteihin. Tällöin toteutetaan vähintään yhden vuoden pitempi pilotti. Jatkohankkeelle haetaan avustusta yhteensä 9500 €.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

30.08.2019


7.5.2019 Työpaja innosti pientä mutta aktiivista porukkaa kokeiluun


Pidimme työpajan kiinnostuneille seuroille ja vanhemmille yhdessä Kyydin kanssa. Paikalla ollut kokeilijoiden joukko oli pienehkö, kolmesta eri seurasta, mutta keskustelu oli sitäkin antoisampaa. Ennen työpajaa pyrittiin kartoittamaan sopivia potentiaalisia seuroja kokeiluun osallistujiksi, jotta saataisiin reiteiltään ja aikatauluiltaan mahdollisimman yhteneväisiä treenikuljetuksia. Työpajassa pääsimme taas niiden kinkkisten kysymysten äärelle, miten haastavaa perheillä on harrastusten aikataulujen ja kyytien kanssa. Samansuuntaisia tuloksia saimme viime syksynä tehdyssä selvityksessä. Miten paljon kuljetuksia tehdään omilla autoilla samaltakin suunnalta samalle suunnalle, kun kyytejä voisi yhdistää ja jakaa! Myös päivien pituus ja ruokailut aiheuttavat omia haasteitaan. Joillain harrastukset alkavat niin pian koulun loppumisen jälkeen, ettei julkisilla ehdi ajoissa ja vanhempien pitää kesken työpäivän lähteä kuljettamaan lapsia treeneihin. Harrastusten paikat saattavat myös vaihdella viikoittain. Vanhemmilla saattaa mennä 1,5 tuntia illassa whatsapissa seuraavan päivän treenien ja kuljetusten sopimiseen!


Työpajan päätteeksi todettiin, että halutaan olla se joukko, joka harrastetaksia edistää ja pyritään siten innostamaan myös muita mukaan! Puhuttiin, että muut kyllä kiinnostuvat ja seuraavat perässä, kun naapurit, tutut ja seurakaverit käyttävät helppoa ja kätevää palvelua. Kokeilu alkaa nyt 13.5. ja se kestää kolme viikkoa. Suunnittelussa ja aloittamisessa on ollut omat haasteensa - miten optimoida ajoja ja perustaa reittejä, joissa volyymi olisi riittävä. Tarvetta palvelulle on paljon ja sellaista viestiä tulee monesta suunnasta. Kuitenkin käytännön toteutus onkin hankalaa, kun kyseessä on lapset ja nuoret joiden halutaan tietenkin olevan oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja eri perheillä on erilaisia tarpeita. Omalla autolla ajaminen on myös tottumiskysymys ja turvallisuus on tärkeintä.


Kokeilun aikana pyritään löytämään vastauksia, toimiiko palvelu käyttäjien näkökulmasta ja miten kuljetukset parhaiten sujuvat niin perheiden kuin kuljetusyritysten mielestä. Jotta palvelu voi laajentua, tulee sen tietenkin olla yrityksille kannattavaa ja asiakkaille sopivan hintaista. Keräämme kokeilun aikana ja sen jälkeen palautetta kokeilijoilta, niin vanhemmilta kuin lapsilta ja nuorilta. Kyyti tuo teknologian tarjoajana tärkeän näkökulmansa palvelun ja sovellusten kehittämiseen ja heidän paikalliset kumppaninsa taas ajoihin ja niiden kannattavuuteen. Mielenkiintoinen kokeilu tulossa!


26.6.2019 Hyvät tulokset ja hyvä kokemus näin lyhyestä kokeilusta


Kokeilu on nyt takana, se toteutettiin käytännössä 13.-31.5. joka arkipäivä klo 14-21 välisenä aikana yhdellä Jalobusin tila-autolla ja tarvittaessa Multitaito Oy:n henkilötakseilla. Kuljettajilla oli autoissa Kyydin driver-sovellus, jolla kuljetukset operoitiin. Käyttäjät tilasivat kyydit Kyyti-sovelluksella. Kyyti kehitti kokeilua varten kaksi uutta toiminnallisuutta treenikyytien tilauksiin ja heille kokeilussa mukana oleminen oli myös hyödyllistä. Kokeilijoille lähetettiin palautekysely kokeilun jälkeen ja palautetta kerättiin vapaamuotoisemmin myös kokeilun aikana sähköpostitse.


Kaiken kaikkiaan kokeilijoita rekisteröityi Kyyti-sovellukseen 45, joista matkoja tilanneita 26. Matkoja tilattiin 174, joista ajettiin 113. Matkan pituuden keskiarvo oli 8km ja mediaanimatka 6,4km.


Pikaisten kyselyjen jälkeen, muilta vanhemmilta; he sanovat rakastavansa tätä, lapset taas tuntuvat kaikki jännittävän hieman. Ajan kanssa varmasti tottuvat, jos ja kun tästä saataisiin pysyvämpää 
Tällaista pitäisi e.h.d.o.t.t.o.m.a.s.t.i. kehittää ja kunnolla, toimivaksi ja mahdollisimman laajasti palvelemaan mahdollisimman suurta joukkoa lapsia. Jos palvelu sakkaa ja lopetetaan muutaman kk:n päästä, se voi johtua korkeintaan tiedotuksen puutteesta.
On erittäin tarkoituksenmukainen ja helpottaa etenkin aikaisin iltapäivällä alkaviin harrastuksiin kulkemista!


Kokeilussa saatiin paljon sellaista tietoa, mitä ei aiemmin ole ajateltu tällaista palvelua muotoillessa. Palautekyselyssä nousi asioita, joita ei ole aiemmin Kyydin kokeiluissa otettu huomioon – erityisesti lapset kohderyhmänä ja mitä erityisominaisuuksia lasten kuljettaminen vaatii. Jatkossa tällaisen palvelun tuottamiseen ja kilpailutukseen on hyvä korostaa palvelun selkeyttä asiakasryhmän eli lasten näkökulmasta. Esimerkiksi autot tulee merkitä selkeästi ja sekä vanhemmille että lapsille antaa tieto siitä, että autot voivat vaihdella. Autojen merkintään ei voitu kokeilun lyhyyden vuoksi panostaa riittävästi esimerkiksi teippauksilla. Kokeilun aikana autoissa oli Harrastetaksin logo a4-paperilla tuulilasissa. Lisäksi lapsille oli hämmentävää, että autot saapuivat jopa 15 minuuttia etuajassa, jolloin he kiirehtivät ulos – noutopaikkaan saapumisajasta tarvitsee tarkempaa ohjeistusta kuskeille.


Lasta jännitti se jos taksi ei tule ja hän myöhästyy treeneistä tai jos hän on itse myöhässä eikä taksi odota.
Joskus lapsi saapui harrastepaikalle hieman turhan ajoissa, jolloin pitkästyi hieman. Kesällä ei aiheuttanut ongelmaa mutta talvella saattaa olla kurja joutua odottamaan, koska saleille ei usein pääse sisään etukäteen. Muuten homma toimi myös hänen näkökulmastaan erittäin hyvin.
Nuorempaa vähän pelotti, onko kyyti tulossa, tuleeko oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan, oli vähän epävarmuutta.
Kyydissä olo jännitti hieman, etenkin jos joutui olemaan yksin kyydissä.
Kuskit oli mukavia, ja juttelivat lapselle joka on mielestäni tärkeä lapselle.

 

  

Palvelu on kokeilijoiden mielestä tarpeellinen ja sille on kysyntää. Nämä ajatukset vastaavat jo aiemmin teetetyn kyselyn tuloksia tällaisen palvelumallin tarpeellisuudesta. Maksuhalukkuus yllätti positiivisesti: lähes 90 % vastaajista voisi maksaa alle 10 km pituisesta matkasta 4 €, ja 60 % voisi maksaa yli 10 km pituisesta matkasta 6 €. Nämä hinnat olivat esillä sovelluksessa, vaikka testaajat saivatkin käyttää palvelua kokeilun aikana maksutta.  Sovelluksen käyttöönotossa oli alkuun hankaluuksia, mikä johtui siitä, että ryhmä sai linkin sovellukseen tutustuttavaksi ennen kuin se oli valmis käyttöön ja tilausten alku viivästyi alun teknisestä ongelmasta johtuen. Kun tekniset ongelmat oli korjattu, sovellus ja tilaus toimi hyvin ja volyymin lisäämiseksi kokeilumahdollisuutta tarjottiin myös muille kuin alusta asti suunnittelutyöpajassa mukana olleelle aktiiviryhmälle.


Entistä selkeämmin pidän hulluutena sitä, kuinka paljon aikaa meillä menee autossa istumiseen ja kuinka paljon enemmän sain aikaiseksi kotona, kun ei tarvinnut kuskata lapsia.
On helpottanut suuresti perheen arkea.
Ihan loistava palvelu, toivon jatkoa!
Kokemus oli erittäin positiivinen.
Stressitaso pieneni, kun ei tarvinnut hampaat irvessä kiirehtiä liikenteessä


Kokeiluryhmä oli varsin pieni ja sekä noutopaikat että harrastuspaikat olivat alueellisesti hajallaan, jolloin ei syntynyt niin paljon yhteiskuljetuksia kuin olisi toivottu. Kausi oli loppumassa ja osa harrastuksista oli myös siirtynyt jo ulkokentille, jolloin harrastuspaikat vaihtelivat kevään aikatauluista. Osalla harrastuspaikat vaihtelivat paljonkin päivästä riippuen. Kuljetusten volyymin pitäisi olla suurempi, jotta ajojen yhdistelyt onnistuisivat paremmin ja saataisiin nostettua yhdistelyastetta. Tässä voisi olla mukana seuroja aktiivisemmin, jolloin aikatauluja ja ajoja voitaisiin miettiä huoltajien ja joukkueenjohtajien tai valmentajien kanssa. Hiilijalanjäljen pienentäminen vaatii ajoihin volyymia ja suurempaa yhdistelyastetta, mikä voitaisiin todennäköisesti saavuttaa puoli vuotta tai jopa vuoden palvelun ylläpidolla. Pitemmässä pilotoinnissa saataisiin varmasti enemmän käyttäjiä ja sitä kautta tulokset olisivat parempia. Auton omistajuus ei muutu hetkessä, se vaatii pitempiaikaista ajattelun ja käyttäytymisen muutosta ja uusia, tarjolla olevia mahdollisuuksia muiden liikkumismuotojen valintaan auton sijaan. Auton käyttötapa voi kuitenkin muuttua lyhyessäkin ajassa, kun sopivia palveluita on tarjolla ja niiden huomataan helpottavan arkea ja liikkumista sekä vaikuttavan myös positiivisesti oman hiiilijalanjäljen pienentämiseen.Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit