Hävitetään hävikki - vähennetään hävikkiä ja pienennetään hiilijalanjälkeä! | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

RuokaLapsetNuoretIlmastoHävikkiViestintäOsallisuusHiilijalanjälkiYlijäämäruoka
Kokeilu on luotu 30.04.2020

Hävitetään hävikki - vähennetään hävikkiä ja pienennetään hiilijalanjälkeä!

Haluamme vähentää kouluissa syntyvää hävikkiruokaa ja pienentää kouluruoan hiilijalanjälkeä. Niin Palmialla kuin Hämeenlinnan kaupungilla on otettu hävikkiruoan vähentäminen keinoksi pienentää hiilidioksidipäästöjä. Palmialla ruokahävikin seuraaminen ja pienentäminen on yksi keittiöiden ydintoiminnoista. Hämeenlinnan kaupungin Hiilineutraali Hämeenlinna -toimenpideohjelmassa merkittäväksi teemaksi on nostettu kestävä ruoka, jonka konkreettiset toimenpiteet toteutetaan yhdessä ateriapalveluiden kanssa. Kokeilun tavoitteena on vähentää hävikkiruokaa reaaliaikaisen mittauksen, aktiivisen viestinnän ja neuvonnan avulla. Palaute hävikkiruoan määrästä annetaan heti palvelun käyttäjälle, joka kokeilussamme on koulun oppilas, henkilökunta ja keittiö.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilun avulla saadaan palaute hävikkiruoasta reaaliaikaisesti suoraan sen tuottajalle, on kyseessä ruokailija tai keittiö. Konkreettinen hävikkiruoan mittaus ja raportointi yhdistettynä aktiiviseen viestintään ja tietoon kannustaa toimijoita hävikkiruoan vähentämiseen. Kokeilun avulla saadaan osallistettua lapsia ja nuoria toimimaan ilmastoystävällisesti ja näkemään konkreettisen toiminnan tulokset ymmärrettävästi. Nuorten ja lasten osallisuus ja omien toimien merkitys korostuu kokeilussa. Hävikin seurannasta saatua tietoa käytetään hyväksi ruokalistasuunnittelussa, trendien ja ajankuvan tunnistamisessa tuotekehityksessä ja reseptiikan kehittämisessä. Tällä hetkellä hävikin seuranta tapahtuu manuaalisesti viikon aikana mitattujen hävikkimäärien kirjauksella excel-taulukkoon. Henkilökunta punnitsee hävikin keittiövaa'alla ja merkitsee määrät ensin paperille ja viikkokoonti tehdään taulukkoon, josta tieto muokataan havainnollistettavampaan muotoon. Biovaa'an myötä hävikin mittauksen ketju automatisoituu ja tieto saadaan käyttöön heti. Myös hävikin tuottaja, ruokailija tai keittiö, saa palautteen heti tietoonsa, jolloin toiminnan konkreettisuus ja omien vaikutusmahdollisuuksien merkitys korostuu.

Miten kokeilu toteutetaan?

Vähintään kahdelle koululle tullaan syyslukukauden alussa asentamaan ruokailijoiden ja keittiön käyttöön Biovaaka Oy:n modulaariset punnitusyksiköt, jotka mittaavat syntyvää ruokahävikkiä. Opiskelijan palauttaessa ylijäänytta ruokaa keräysastiaan, mittaa Biovaaka hävikin määrän näytölle. Tiedot kerätään pilvipalveluun, josta tiedot saadaan koostettua helposti keittiön, oppilaiden ja henkilökunnan käyttöön. Kokeilun ohessa tarjotaan valituille kohdekouluille aktiivista neuvontaa ja viestintää ruokahävikistä, sen vaikutuksista ja hävikin vähentämisen merkityksestä. Näin yhdistetään aktiivisen tiedonsaannin kautta käytännön vaikuttaminen ja samalla luodaan lapsille ja nuorille mahdollisuus vaikuttaa ilmastotyöhön omilla toimillaan. Kokeilun mittari: hävikin määrän vähentyminen, g/ruokailija

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Palmia Oy ja Hämeenlinnan kaupunki

Mikä on kokeilun budjetti?

Kokeilu budjetoitu niin, että 10 000 euroa riittää kahteen kouluun.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tulemme hyödyntämään jo olemassa olevia resurssejamme kokeilun toteuttamisessa. Palmialla hävikin vähentäminen on osa yrityksen ydintavoitteita, joten henkilökunta on vahvasti motivoitunutta ja osaavaa toimimaan hävikin ehkäisemiseksi. Hämeenlinnan kaupungin ilmastokoordinaattori tulee olemaan apuna viestinnässä ja neuvonnassa ja koulujen ja päiväkotien ateriapalveluista vastaava henkilö on myös tarvittaessa käytettävissä.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilu antaa dataa hävikkiruoan määrästä reaaliaikaisesti, jolloin sen hyödyntäminen ja analysointi nopeutuu. Ilmastoviestinnän kannalta kokeilu tuottaa arvokasta tietoa tiedon yhdistämisestä konkreettiseen toimintaan – millaista viestintää ja neuvontaa ruokapalveluiden käyttäjä tarvitsee, jotta saamme hävikkiä pienennettyä. Hävikin seurannasta saatua tietoa käytetään hyväksi ruokalistasuunnittelussa, tuotekehityksen trendien ja ajankuvan tunnistamisessa ja reseptiikan kehittämisessä. Kokeilun tuloksista viestiminen tapahtuu muun muassa kaupungin verkkosivujen ja sosiaalisen median kautta. Kokeilun mittari: ruokahävikin vähenemä g/ruokailija.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kokeilu toteuttaa Hiilineutraali Hämeenlinna -toimeenpano-ohjelmaa ja ohjelman toimenpiteitä. Ruokahävikin vähentäminen ja kestävä ruoka ovat keskeisiä toimenpiteitä kunnan hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Hämeenlinnan opetuspalvelut on mukana kokeiluun valittujen koulujen myötä.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu ei tule saamaan muuta rahoitusta, eikä tule tällä hetkellä toteutumaan ilman ympäristöministeriön rahoitusta.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit