Hoitava liikunta | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TerveydenhuoltoTyöttömätLiikuntaMielenterveysTerveysSyrjäytyneetToimintamalliOsallisuusViranomaisyhteistyöHarrastuksetHyvinvointiSokra

666 katselukertaa

Kokeilu on luotu 16.04.2019

Marina Steffansson ja Merja Ylönen, Diakonia-ammattikorkeakoulu

Hoitava liikunta

Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä liikuntatoimi tarjoavat yksilöllisiä vaihtoehtoja liikkumisen aloittamiseen. Palvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas saa liikuntaneuvojan seurannan ja tuen koko palvelussa oloajaksi. Palvelu on asiakkaalle maksutonta

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vähän liikkuvilla tai ei ollenkaan liikkuvilla liikkumattomuus voi pahentaa useita fyysisiä terveysongelmia kuten esimerkiksi diabetesta, verenpainetautia ja ylipainon kertymistä. Liikkumattomuus voi myös lisätä psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia.Yksinäisyys ja sosiaalinen osattomuus liittyvät usein elämäntilanteeseen, jossa ei jakseta lähteä oman kodin ulkopuolelle osallistumaan tai harrastamaan. Palvelujärjestelmän keinot liikkumattomien ihmisten tavoittamiseen ovat rajalliset, vaikka liikunnalla saavutettavat hyödyt tiedetäänkin. Monialainen ja palvelusektoreiden rajat ylittävä tapa toimia puuttuu. Yhteiskunnan näkökulmasta sairaudet sekä psyykkiset ja sosiaaliset ongelmat tuovat kehittyessään monia kustannuksia ja paineita palvelujärjestelmälle. Terveydenedistämistyö on toimivampaa ja vaikuttavampaa. Asiakaskeskeinen ja sektorirajat ylittävä toimintakulttuuri vahvistuu. Ihmiset ovat hyvinvoivia ja aktiivisia.

Miten kokeilu toteutetaan?

Otetaan käyttöön toimivat mallit ja työkalut sektorirajat ylittävän yhteistyön organisointiin. Tarjotaan ohjausta ja yksilöllisiä vaihtoehtoja liikkumisen aloittamiseen sekä autetaan asiakas liikuntapalvelujen piiriin. Motivoidaan asiakasta liikkumaan. Milloin tahansa

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kaupunki

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Toiminnan kustannukset lasketaan esim. kustannus/asiakas/pv/kk/vuosi: Liikunta-aktivointimallin kustannukset ovat 1 232 euroa asiakasta kohden. Noin kaksi kolmasosaa kustannuksista tulee liikuntakortista ja yksi kolmasosa liikunnanohjaajan työpanoksesta.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Asiakkaiden mallista saamia hyötyjä on arvioitu sekä subjektiivisilla että objektiivisilla mittareilla. Tulosten mukaan mallilla on positiivisia vaikutuksia henkilön terveyteen ja hyvinvointiin .

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Tulosten mukaan hoitava liikunta -malliin osallistuneiden keskimääräinen koettu hyvinvointi lisääntyi merkitsevästi. Asiakkaiden keskimääräinen paino ja viskeraalinen rasva laskivat merkitsevästi puolen vuoden seurannassa. ASCOT- ja 15D-mittarin tulokset osoittivat koetun elämänlaadun merkitsevää paranemista sekä puolen vuoden että vuoden seurannassa. Asiakkaiden keskimääräinen aktiivisuus parani merkitsevästi puolen vuoden seurannassa. Kykyviisarin tulosten mukaan kaikilla siinä tarkasteltavilla osa-alueilla oli muutos parempaan vuoden seuranta-aikana. Yhteistyö sosiaali-ja terveystoimen sekä liikuntoimen välillä on mahdollistanut asiakkaiden kokonaisvaltaisen palvelun ja on saavutettu uudenlainen tapa toimia. Työn mielekkyys on lisääntynyt sosiaali-ja terveystoimen sekä liikuntatoimen työntekijöillä asiakkaiden kasvaneen hyvinvoinnin myötä. Työ on tuloksellista.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Malli on otettu käyttöön Pieksämäellä.