Hyvinvointia edistävät kotikäynnit digiaikaan | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

709 katselukertaa

Kokeilu on luotu 11.03.2019

Lapin ammattikorkeakoulu

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit digiaikaan

Tämän hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamallia, jossa hyvinvointia edistävällä kotikäynnillä toteutettava karkea toimintakyvyn arviointitieto tallennetaan digitaalisesti mobiilisovelluksen avulla tietojärjestelmään ja on sitä kautta helpommin analysoitavissa ja hyödynnettävissä.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Lapin ammattikorkeakoulu on jo vuosien ajan toteuttanut yhteistyössä Kemin kaupungin kanssa 75-vuotiaille kaupunkilaisille Hyvinvointia Edistäviä Kotikäyntejä (HEKO). Käynneillä kerätään terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa sekä arvioidaan arjen toimintojen, suoritusten ja osallistumisen edellytyksiä erilaisilla mittauksilla. Yhdeksi haasteeksi ja kehittämiskohteeksi toteutettujen kotikäyntien yhteydessä on noussut oleellisen tiedon kerääminen, hyödyntäminen ja jatkotoimenpiteiden toteuttaminen. Hyvinvointia edistävissä palveluissa, hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä toimintakyvyn arviointiin tarvitaan menetelmiä, jotka ovat riittävän herkkiä osoittamaan ja tunnistamaan varhaisiakin merkkejä toimintakyvyn heikkenemisen uhasta. Kotikäynnillä kerätty tieto on aiemmin tallennettu paperilomakkeille. Kerättyä tietoa on ollut vaikea hyödyntää ja asiakkaan toimintakyvyn kehittymisen seuranta on ollut työlästä. Kokeilussa halutaan oppia uudenlainen toimintatapa HEKO-käyntien toteuttamiseen ja voidaanko tiivistetyllä kysymyspohjalla saada tarvittava, karkea arviointitieto henkilön toimintakyvystä ja kotona selviytymisestä. Kokeilun aikana halutaan myös selvittää, kuinka henkilökohtaisen kotikäynnin luonne muuttuu, kun arviointitieto tallennetaan näppärästi helppokäyttöiseen mobiilisovellukseen, eikä enää tarvitse selata keskustelun aikana pitkää paperilomaketta. Lisäksi pyrkimys on todeta, miten digitaalinen lajiteltu tieto on paljon paremmin hyödynnettävissä jatkossa ja tarvittavien jatkotoimenpiteiden käynnistämisessä, kuin paperilomakkeen vapaamuotoiset tekstikentät.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ongelmaa lähdetään ratkaisemaan kehittämällä tehokkaampi toimintamalli hyvinvointia edistävien kotikäyntien toteuttamiseen, kerättävän tiedon tallentamiseen sekä käsittelyyn hyödyntäen mobiilisovellusta. Sovelluksen sisältö rakentuu kolmesta eri kategoriasta; toimintakyvyn fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset edellytykset. Kategorioiden arviointikohteet ja kysymykset linkittyvät ICF-luokitukseen (International Classification of Functioning, Disability and Health). Kotikäynniltä kerätty digitaalinen tieto on helpommin hyödynnettävissä henkilökohtaisen historian ja myös alueellisen tilastoinnin kannalta. Jos kotikäynnillä nousee joitakin huolenaiheita, jotka vaativat jatkotoimenpiteitä, voi mobiilisovelluksen kautta lähettää viestin tarvittavalle taholle, joka ottaa tapauksen jatkokäsittelyyn. Mobiilisovellusta testataan Hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä. Kotikäynnit on suunnattu 75-vuotta täyttäville kemiläisille, jotka eivät ole sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Lapin ammattikorkeakoulun geronomi- ja terveydenhoitajaopiskelijat toteuttavat käynnit Kemin kaupungin vastuuhenkilön ja opettajien ohjauksessa. 3.9.2018-30.4.2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyössä Kemin kaupungin kanssa. Lapin ammattikorkeakoulusta kokeiluun osallistuu Osallisuus ja toimintakyky, Tulevaisuuden terveyspalvelut sekä Uudistuva teollisuus osaamisryhmittymien asiantuntijoita ja opiskelijoita.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 58 100€ (henkilöstö + flatrate), joka koostuu henkilöstökustannuksista, eri alojen asiantuntijoiden hyödyntämisestä sekä asiantuntijakonsultaatioista.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä. Kokeilun aikana uudistettiin ikäihmisten hyvinvointia edistävien palveluiden toimintatapoja ja parannettiin tarvittavien toimenpiteiden oikea-aikaisuutta ja ennakoitavuutta. Ikäihmisten hyvinvointia edistävien kotikäyntien tavoite ja tarkoitus täsmentyi ja kotikäynnillä kerätyn toimintakyvyn arviointitiedon käsittely nopeutui.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kehitetty toimintamalli nopeuttaa, helpottaa ja säästää aikaa kotikäynnillä kerättävän tiedon tallentamista ja käsittelyä. Tietosuoja ja tietoturva-asiat on otettava huomioon ja niiden selvittäminen ja niistä huolehtiminen vaatii resursseja.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun tulosten pohjalta nähdään mahdollisuus laajemmalle kehittämishankkeelle. Tämä vaatisi yrityksen tuotteistamaan palvelun sekä hyvinvointialan toimijat ja kunnat yhteistyöhön ja sitoutumaan kehittämistyöhön.