Ilmastoasiat kunnan päätöksentekoon | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

KuntaDigitalisaatioIlmastonmuutos

1524 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.04.2020

Ilmastoasiat kunnan päätöksentekoon

Kokeilussa kehitetään monistettava ja skaalattava työskentelymalli kuntiin ilmastotyön edistämiseksi. Mallissa päättäjät etsivät kunnan ilmastoratkaisuja tiimeissä, joissa on mukana päättäjiä ja kunnan toiveiden mukaan esim. yritysten edustajia, nuoria ja asiantuntijoita. Työskentelyn tavoitteena on sitouttaa päättäjiä ilmastotyöhön ja määritellä konkreettisia toimenpiteitä esim. kunnan ilmasto-ohjelmaan tai tietylle toimialalle. Yksi työskentelymalli voi olla päätöksen vaikutusten arviointi. Kokeilun tavoitteena on myös testata, miten pelillisyyttä voidaan kytkeä kuntien päätöksentekoon ja lisätä sitä kautta tietoisuutta ja sitoutumista ilmastotyöhön. Työskentelyssä käytetään ja testataan erilaisia olemassa olevia työskentelytapoja ja sovelluksia sekä kehitetään sähköisiä yhteistyötapoja. Toteutuksessa on mukana alueen digi- ja pelialan toimijoita.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Yhä useampi kunta on sitoutunut kunnianhimoisiin ilmastotavoitteisiin. Esimerkiksi Päijät-Häme on Hinku-maakunta, mikä tarkoittaa sitoutumista kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen 80% vuoteen 2030 mennessä. Pelkkä tavoitteiden asettaminen ei kuitenkaan riitä ilmastotyössä, vaan ilmastoasiat täytyy saada osaksi päätöksentekoa. Kuntien resurssit ilmastotyöhön ovat rajalliset ja senkin takia on tärkeää, että kestävyyttä mietitään myös uusien toimintamallien ja systeemisen muutoksen kautta. Ratkaisuiden hakemiseen tarvitaan mukaan päätöksentekijöiden lisäksi esim. asiantuntijoita, yrittäjiä ja muita sidosryhmiä kunnassa. Osallistaminen voi olla kuitenkin vaikeaa esimerkiksi ajanpuutteen takia, joten osallistuminen pitää mahdollistaa helposti esim. digitaalisten ratkaisuiden kautta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilun fasilitoi Päijät-Hämeen liitto ja se toteutetaan Hollolan ja Orimattilan kunnissa eri kohderyhmien kanssa. Toteutus tapahtuu esim. valtuustoseminaarien, lautakuntien työpajojen tai kunnanhallituksen seminaarien yhteydessä syksyllä 2020. Kokeilun aikana valitaan parhaat työskentelytavat sekä foorumit käytettäviksi jatkossa. Tavoitteena on, että kehitettyä konseptia voidaan jatkossa hyödyntää kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa ja laajemminkin päättäjien haastamiseen sekä sitouttamiseen.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttavat Päijät-Hämeen liitto, Hollolan kunta ja Orimattilan kunta. Toimintamallin kehitystä tehdään yhdessä alueen digi- ja pelialan toimijoiden kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti on 6000 euroa. Se sisältää tarkemman toteutussuunnitelman laadinnan, vähintään neljän työpajan toteuttamisen ja konseptit hyödynnettäviksi jatkossa. Osa toteutuksesta tehdään ostopalveluna.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Toiminnassa hyödynnetään Päijät-Hämeen liiton ja kuntien asiantuntemusta ilmastotyöstä, osallistamisesta ja digitaalisuudesta.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Odotamme oppivamme, millaisilla toimintamalleilla tavoitamme parhaiten kuntapäättäjät ja saamme heidät paremmin mukaan ilmastotyöhön. Tietoa kerätään sekä siitä, millä foorumeilla ilmastoasioita on paras keskustella, keitä kutsutaan mukaan keskusteluun että siitä, mitkä käytännön työkalut ovat toimivimpia. Tuloksia arvioidaan sen mukaan, miten hyvin kohderyhmiä tavoitetaan sekä tulosten laadullisella arvioinnilla sen mukaan, mitä uutta kokeilulla saadaan ilmastotyöhön.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kokeilu toteutetaan Hollolassa ja Orimattilassa. Kunnan asiantuntijat ovat mukana tarkemman toteutussuunnitelman tekemisessä sekä käytännön toteutuksessa.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu linkittyy Päijät-Hämeen ilmastotyöhön ja Life IP-ohjelman rahoittamaan Canemure-hankkeeseen, minkä kautta toteutukseen saadaan henkilöresurssia. Kokeiluun tarvittavat ostopalvelut toteutuvat kuitenkin vain ympäristöministeriön rahoituksella.