Isä-chat | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

588 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.03.2018

Mari Laaksonen, Tamk

Isä-chat

Isä-chat - digitaalinen palvelukonseptikokeilu Ylöjärvellä

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

* digitaalisten neuvolapalveluita tuotettu vain paikallisesti * digitaalisia palveluita ei ole juurrutettu * isille kohdennettuja terveyden edistämisen palveluita lapsiperhenäkökulmasta ei ole tarjolla * Chatin käyttökokemukset * Digitaalisten menetelmien sopivuus neuvolapalveluihin * Terveydenhoitajien menetelmävalmennuskokemukset * Isien osallistaminen vastuunottamiseen lapsiperheiden elintapoihin

Miten kokeilu toteutetaan?

Hankkeessa tuotetaan malli chatin käyttöön otosta ja sopivuudesta neuvolatyöhön. Terveydenhoitajille suunnattumenetelmävalmennus auttaa käyttöönotossa ja osallistaa menetelmää käyttävät terveydenhoitajat kehittämään palveluita jatkossakin. Kokeilussa tarjotaan isä kohderyhmälle mahdollisuutta osallistua kehittämistyöhön ja chat kokeiluun. * Chat -palvelu isille äitiys- ja lastenneuvolan kautta * pop up -tapahtumia isille ja lapsille (terveysteemat mukana) *terveydenhoitajille menetelmävalmennusta chatin käyttöönotossa 2/2018 - 2/2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

* Tampereen ammattikorkeakoulu ja Ylöjärven kaupungin neuvolapalvelut

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti osittain tavoitteensa. Isä chat toiminta saatiin nopeasti käyntiin ja markkinointi oli laajaa. Kokeilun aikana isä chatin aukioloaikoja (1h/pvä ma-to) muutettiin isiä paremmin tavoittaviksi ajoiksi osittain ilta-aikaan, kun alkukuukausina kokeilussa oli vain vähän yhteydenottoja terveydenhoitajaan chatin kautta. Ilta-aikojen lisääminen ei nostanut yhteydenottojen määrää. 15 isän pilottiryhmä saatiin mukaan kokeilun puolessa välissä. Yhteydenotot eivät kuitenkaan lisääntyneet. Henkilöstö onnistuttiin saamaan mukaan kehittämään digitaalisia palveluita hankkeen aikana, toista kohderyhmää - isiä - ei onnistuttu saamaan kehittämistyöhön muutoin kuin kyselyihin vastaamalla. Menetelmävalmennus terveydenhoitajille uuden työtavan käyttöönottoon saavutti tavoitteensa juurruttamalla menetelmä päivittäiseksi digitaaliseksi työmenetelmäksi ja lisäämällä henkilöstön osaamista. Toiminnalliset tapahtumat saavuttivat tavoitteensa osallistujamäärissä ja yhteistyön kehittämisen näkökulmasta kunnallisten eri sektoreiden, yksityisten ja 3. sektorin tarjoajien välillä. Hankkeesta tehty julkaisu avautuu kaikkien luettavaksi helmikuussa 2019. Hankkeessa tuotetaan lyhyt video menetelmävalmennuksesta helmikuussa 2019. Hanketta on esitelty valtakunnallisessa lape- seminaarissa.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

1.Työntekijät on otettava mukaan muutoksiin työmenetelmiä kehitettäessä. Menetelmävalmennus tukee työtekijöiden positiivista ja avointa suhtautumista muutoksiin. 2. Chat on osa modernia neuvolatoimintaa. Kohderyhmä on oltava riittävän laaja, jotta palvelu toimii kaikkien kannalta hyvin. 3. Toiminnalliset tapahtumat ovat hyvä keino tavoittaa perheet ja osoittaa eri sektoreiden yhteisiä tavoitteita perheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilu antaa sotemuutokseen työkaluja mietittäessä digitaalisten menetelmien käyttöönottoa maakunnissa yhteisinä toimintatapoina. Menetelmävalmennusrunko auttaa työntekijöiden muutospositiivisessa ajattelussa ja antaa ammatillista varmuutta ottaa käyttöön chat palveluita. Hankejulkaisu ja video ovat vapaasti käytetävissä helmikuusta 2019 lähtien:

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

04.12.2018

Perheiden terveyttä ja hyvinvointia on julkisissa hyvinvointipalveluissa edistetty jo pitkään äitien ja lasten kautta. Tässä palvelukokeilussa lähdetään lapsiperheille tarjoamaan uudenlaista chat-palvelua isät edellä. Nykyisin isien vaikutus perhearkeen on kasvanut perhevapaiden lisääntyessä ja isien roolin muuttuessa entistä aktiivisemmaksi ja osallistuvammaksi. Isien elintapatottumukset siirtyvät sukupolvelta toiselle miesten ottaessa enemmän vastuuta perheestään, mutta vaikuttavia, isille kohdennettuja ja heidän kauttaan perheitä saavuttavia ennaltaehkäiseviä terveyspalveluita ei ole saatavilla. Samanaikaisesti perinteisiä palveluita lapsiperheille, kuten neuvolakäyntejä on vähennetty. Palvelujen käyttötottumukset ovat myös miehillä erilaisia kuin naisilla. Isät ovat aktiivisia tiedonhakijoita verkosta ja toivovat digitaalisten palveluiden rinnalle aitoja kohtaamisia hyvinvointipalvelujen tarjoajien kanssa. Tässä hankkeessa pyritään vastaamaan juuri näihin tarpeisiin.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit