Itä - ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -pilotti (ELMO) | Kokeilunpaikka.fi
2

Ketterä kokeilu

-

Kokeilun teemat

1420 katselukertaa

Kokeilu on luotu 22.10.2019

Lapin liitto

Itä - ja Pohjois-Suomen Elinkeinot murroksessa -pilotti (ELMO)

Euroopan komissio valitsi keväällä 2018 Itä- ja Pohjois-Suomen Alueiden elinkeinot murroksessa -pilottiin (Regions in Industrial transition). Itä- ja Pohjois-Suomessa pilotti toteutetaan Elinkeinot murroksessa (ELMO) -pilottina.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Pilotin avulla Euroopan komissio etsii eurooppalaisten alueiden elinkeinojen kehittämiseen uusia toimintatapoja, joilla edistetään kasvua ja työllisyyttä. Keskiössä on älykäs erikoistuminen ja erilaistuminen, jota tehdään organisaatiorajoja ylittävällä yhteistyöllä. Itä- ja Pohjois-Suomi tiivistävät yhteistyötään tehdäkseen pilotin ensimmäisessä vaiheessa yhteisen älykkään erikoistumisen strategian komission asiantuntijoiden ja OECD:n tuella. Itä- ja Pohois-Suomessa pilotin avulla etsitään uusia ylimaakunnallisia toimintatapoja yritys- ja TKI-toiminnan kasvupotentiaalin tukemiseksi. Pilotin toisessa vaiheessa on mahdollisuus saada Euroopan komissiolta erillisrahoitus strategian testaukseen ja pilotointiin vuosien 2019–2020 aikana. Elinkeinot murroksessa -pilotti (ELMO) tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden erilaisille yhteisöille olla mukana synnyttämässä Itä- ja Pohjois-Suomeen tulevaisuuden elinkeinoja, työpaikkoja ja taloudellista kasvua älykkäästi ja kestävästi. Tavoitteena on, että Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Pohjanmaa, Lappi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa ja Pohjois-Savo tiivistävät pilotin aikana yhteistyötään, joka hyödyttää erityisesti IP-alueen elinkeinoelämää. Kiteytetysti voidaankin sanoa, että ELMO-pilotti tarjoaa loistavan etulyöntiaseman selvitä paremmin tulevaisuuden haasteista. ELMO-pilotin avulla on suora mahdollisuus lisätä maakuntien tunnettavuutta ja tuoda esille koko alueen kehittämistarpeita ja -mahdollisuuksia EU:n suuntaan. Samalla luodaan yhteistä itä- ja pohjoissuomalaista imagoa. Euroopan Komissio hyödyntää ELMO-pilotista saatuja kokemuksia tulevan rakennerahastokauden valmistelussa. Itä- ja Pohjois-Suomella on siten aitiopaikka EU-tason verkostoitumiseen ja yhteiseen edunajamiseen. Kokeilusta odotetaan oppia mm. ylimaakunnalisen yhteistyön toimivuudesta pk-yritysten ja tki-organisaatioiden kesken. Odotamme myös, että Itä- ja Pohjois-Suomen alueen toimijat saavat yrityspilotin kautta oppia yhteisen rahoitushakemusten tekemiseen, joita voitaisiin kohdistaa myös suoraan EU:n rahoituslähteisiin.

Miten kokeilu toteutetaan?

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa tekevät tiivistä yhteistyötä Elinkeinot murroksessa –pilotissa (ELMO) Euroopan komission alue- ja kaupunkipääosaston tuella. Tammikuun lopussa 2019 julkistettiin "Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa - Älykkään erikoistumisen strategia vuosille 2019–2023." Strategian tavoitteena on vahvistaa elinkeinojen uusiutumiskykyä ja edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisillä kasvualoilla, joita ovat: biojalostus ja uudet tuotteet, kestävä kaivannaistoiminta, kemianteollisuus, kestävä matkailu ja vetovoima sekä valmistava teollisuus. Yhteisiä kasvualoja tukevat seuraavat osaamisalueet: puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut, teollinen kiertotalous, ICT ja digitalisaatio, sekä innovatiiviset teknologiat ja tuotantoprosessit. Näillä aloilla Itä-ja Pohjois-Suomessa on erityisosaamista, jota voidaan hyödyntää niin ylimaakunnallisessa, kansallisessa kuin kansainvälisessä yritys- ja TKI -toiminnassa. Myös neljännen teollisen vallankumouksen ja työn murroksen tuomiin haasteisiin voidaan paremmin vastata yhdistämällä älykästä erityisosaamista ja resursseja ylimaakunnallisten yhteistyöverkostojen (ekosysteemien) kautta. Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa - Älykkään erikoistumisen strategialla vastataan EU-tason uusiin linjauksiin vuosille 2021–2027: älykkäämpi Eurooppa, vihreämpi ja vähähiilisempi Eurooppa, verkostoituneempi Eurooppa, sosiaalisempi Eurooppa sekä kansalaisten Eurooppa. Euroopan Komissio kannustaa alueita aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön sekä hyödyntämään uusia teknologioita nykyistä tehokkaammin asetettujen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Komission suunnitelmissa on antaa enemmän tukea klustereiden ja ekosysteemien luomiseen Euroopassa alueille, joilla on yhteensopivia resursseja ja älykästä osaamista mm. kiertotaloudessa. Yhteistyön lisäämiselle Itä-ja Pohjois-Suomen maakuntien välillä sekä toimijoiden erilaisten osaamisalueiden verkottumiselle ja hyödyntämiselle on siis tilausta. Pilotin toisessa vaiheessa v. 2019 Itä- ja Pohjois-Suomi aloitti ensimmäisenä pilottialueena High Impact Action -kokeilun Euroopan komission kanssa. Kyseessä on komissiolta saatu 300 000€:n pilottirahoitus, joka Itä- ja Pohjois-Suomessa kulkee nimellä "ELMO yrityspilotti". Yrityspilotissa on kyse kokeilusta uudenlaisesta rahoitusmallista pk-yritysten ja TKI-organisaatioiden yhteiseen tuotekehittämiseen. Yrityspilotissa on jaettavana 6-7 innovaatioseteliä IP-alueen pk- yritysten ja tki-organisaatioiden yhteiseen tuotekehitykseen. Innovaatiosetelit ovat arvoltaan 40 000€ - 45000€, joka kattaa 80% hankkeen kokonaiskustannuksista. Aiheena on puun arvoketjun tuoteinnovaatiot, jotka tukevat erityisesti kiertotaloutta ja digitaalisuutta. Yrityspilottihaku oli avoinna 4.9-2.10.2019. Yrityspilotti raportoidaan Euroopan komissiolle kesällä 2020.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto, Keskipohjanmaan liitto, Pohjois-Karjalan liitto, Pohjois-Savon liitto ja Etelä-Savon liitto.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

300 000€ Euroopan komissiolta.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilua tukee kunkin maakuntaliiton nk. task force --työskentely. Osalla maakuntien liitoista on ELMO-yhteistyötä resursoitu alueellisella hankkeella. Lisäksi toukokuussa 2019 on käynnistynyt ylimaakunnallinen EAKR-hanke toimeenpanemaan yhteistä älykkään erikoistumisen strategiaa ja seuraamaan ja dokumentoimaan yrityspilottia.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit