Kestävän kouluruokailun kokeilut | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

NuoretKiertotalousTerveysRuokaIlmastonmuutosLapset

609 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.08.2017

Suomen ympäristökeskus, Minna Kaljonen, Taru Peltola, Marja Salo, Eeva Furman

Kestävän kouluruokailun kokeilut

Lihan kulutuksen vähentäminen on kiertotalouden periaatteiden mukaista. Edistämme kasvisruokailua kouluruokailussa positiivisessa hengessä. Viemme kasvisruoat vapaavalintaisena vaihtoehtona koulun ruokalistoille kolmessa eri pilottikoulussa (Asikkala, Liperi ja Jyväskylä). Samalla kokeilemme miten oppilaat voivat osallistua ja sitoutua kouluruoan kehittämiseen ja miten kotitalousopetus voi tukea kestävien ruokailutapojen oppimista. (Kuva: kouluruokakilpailu 2016, Vääksyn yhteiskoulu) http://www.sustainablediets.fi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Lihan kulutuksen vähentäminen on kiertotalouden periaatteiden mukaista. Suomen peltopinta-alasta tällä hetkellä rehun tuotantoon kuluu noin 70 % ja maailmanlaajuisestikin osuus on merkittävä. Lihalla on kuitenkin merkittävä asema suomalaisessa ruokavaliossa ja ruokailutavoissa eikä muutos kasvispainotteisempaa ruokavalioon tapahdu sormia napsauttamalla. Ruokailutapojen muuttaminen vaatii kokeiluja niin yksilöiden kuin institutionaalisten toimijoiden parissa. Vuonna 2017 julkaistut kouluruokailusuositukset kehottavat lisäämään kasvisruoan tarjontaa kouluissa. Ne korostavat myös oppilaiden osallisuutta kouluruokailun kehittämisessä ja kouluruokailun integroimista tiiviimmin osaksi opetusta. Kouluissa kasvisruokapäivät ovat kohdanneet vastarintaa ja kasvisruokareseptien kehittäminen lasten makuun sopivaksi vaatii lisätyötä, osaamista ja halua. Kaiken kaikkiaan yläkouluikäisten osallistuminen kouluruokailuun on vähentynyt. Julkiset ruokapalvelut ovat merkittävä toimija ruokailutapojen kestävyyden edistäjänä. Kiertotalouden tiekartassa julkisten ruokapalveluiden rooli kestävien hankintojen edistäjänä on tunnistettu. Haluamme kuitenkin korostaa, että julkiset ruokapalvelut ovat ennen kaikkea hyvinvointipalvelujen tuottajia. Haluamme testata miten he voivat vahvemmin toimia kestävien ruokailutapojen edistäjinä yhdessä koulujen kanssa. Kasvisten syönnin lisääminen on tärkeää myös terveyden ja sairauksien ehkäisyn kannalta. Viedä kasvisruoat positiivisessa hengessä kouluruokailuun ja samalla etsiä tapoja, joilla oppilaat voivat osallistua ja sitoutua kouluruoan kehittämiseen.

Miten kokeilu toteutetaan?

Edistämme kasvisruokailua kouluruokailussa positiivisessa hengessä. Viemme kasvisruoat vapaavalintaisena vaihtoehtona koulun ruokalistoille kolmessa eri pilottikoulussa (Asikkala, Liperi ja Jyväskylä). Samalla kokeilemme miten oppilaat voivat osallistua ja sitoutua kouluruoan kehittämiseen ja miten kotitalousopetus voi tukea kestävien ruokailutapojen oppimista. Suunnittelemme kokeilut yhteistyössä ruokapalvelupäälliköiden, -henkilökunnan, rehtorien ja kotitalousopettajien kanssa. Kokeilujen tavoitteena on löytää ja testata erilaisia tapoja, joilla oppilaat voivat osallistua kasvisruokien kehittämiseen. Samoin viemme kasvisruokien valmistuksen osaksi kotitalousopetusta koulu- ja kotitehtävien muodossa. Testaamme myös ruokailupalvelujen kanssa erilaisia keinoja lisätä kasvisruoan makua ja houkuttelevuutta. Seuraamme erilaisten osallistumisen ja esillepanon tapojen vaikutusta kasvisruoan menekkiin ruokalassa ja maistuvuuteen oppilaiden keskuudessa. Järjestämme kussakin koulussa 2-3 ryhmäkeskustelua oppilaiden kesken kerätäksemme oppilaiden näkemyksiä tehtyihin kokeiluihin ja niiden nostattamiin ajatuksiin kestävästä ruokailuista. Tämä järjestetään osana kotitalousopetusta. Viemme oppilaspalautteen keittiöön jatkokehitystä varten. Olemme integroineet kokeiluihin vahvan tutkimuksellisen elementin. Kokeilut kohdistuvat hitaasti muuttuviin ruokailutapoihin ja –käytäntöihin. Ne nostavat esille hankauskohtia, mutta myös mahdollisuuksia, joita liittyy kasvisruoan lisäämiseen niin nuorten ruokailutavoissa kuin ammattikeittiöiden ja koulujen toiminnassa. Näihin tarttuminen ja ratkaisujen etsiminen auttaa toimijoita parantamaan kasvisruoan suunnittelua, tarjoilua ja valmistusta. Kokeilut tarjoavat myös alustan, jossa voidaan keskustella ruokavaliomuutosten mahdollisuuksista osana kestävämpää ruokajärjestelmää. Kokeilujen tuloksista viestimme HINKU-foorumin, kouluruokailuverkoston, ammattikeittiöosaajien kanssa yhteistyössä. Kokeilujen tutkimuksellinen ja viestinnällinen osuus toteutetaan osana POPRASUS tutkimushanketta (www.sustainablediets.fi). Kokeiluista viestintä tukee SITRAn kiertotaloustiekartan toimeenpanoa. Viemme kasvisruoat vapaavalintaisena vaihtoehtona koulun ruokalistoille kolmessa eri pilottikoulussa (Asikkala, Liperi ja Jyväskylä). Samalla kokeilemme miten oppilaat voivat osallistua ja sitoutua kouluruoan kehittämiseen ja miten kotitalousopetus voi tukea kestävien ruokailutapojen oppimista. Kokeilu ja niiden suunnittelu ja arviointi jakautuvat seuraaviin vaiheisiin: 1. Kokeilujen yhteissuunnittelu (käynnissä) 2. Kasvisruoka tuodaan vapaavalintaisena vaihtoehtona ruokalistalle ja osaksi kotitalousopetusta, syys 2017 3. Menekin seuranta ruokalassa annosmäärittäin, syys 2017 (jatkuen otoksena vuonna 2018) 4. Oppilaskysely kasvisruoan maistuvuudesta, syys 2017 5. Ryhmä- ja palautekeskustelut oppilaiden kanssa osana kotitalousopetusta, syys 2017 6. Ryhmä- ja palautekeskustelut keittiöiden kanssa, 12/2017 7. Yhteinen työpaja kokeiluun osallistuneiden koulujen kesken (1/2018) Kokeilut toteutetaan syksyn 2017 aikana. Yhteissuunnittelu on käynnistynyt jo keväällä 2017 ja tulosten arviointi, analyysi ja niistä viestintä jatkuu vuonna 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilut suunnittelaan ja toteutetaan yhteistyössä Asikkalan, Liperin ja Jyväskylän koulujen ja ruokapalveluiden sekä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. SUomen ympäristökeskus vastaa kokeilujen arvioinnista, tutkimuksesta ja viestinnästä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun paikasta haettavan rahoituksen osuus on yhteensä 5000 €. Kokeilujen suunnittelu ja arviointi rahoitetaan POPRASUS-hankkeesta. Toteutuksen kuluihin osallistuvat myös yhteistyökoulut ja ruokapalvelut osana normaalia työaikaansa. 1) Kokeilujen yhteissuunnittelu (osana POPRASUS-hanketta); 2) Kokeilujen toteutus (osana normaalia työaikaa koululla ja keittiössä); 3) Tutkimusavustajan ja tutkijoiden työaika (kyselyn ja ryhmähaastatteluiden toteutus) 3500 € 4) Kokeiluissa tarvittavat materiaalikulut 800 €; 5) Matkat 700 € 6) Aineiston analyysi ja viestintä (osana POPRASUS-hanketta)

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilut toteutetaan osana Suomen Akatemian "Politiikka, käytännöt ja kestävän ruokavalion muutospotentiaali" -hanketta (sustainablediets.fi). Meillä on hienot ja innostuneet yhteistyökumppanit (Asikkalan tukipalvelut, Vääksyn yhteiskoulu, Liperin ruokapalvelut ja yläkoulu, Jyväksylän kaupunki ja Kylän Kattaus), jotka ovat valmiita tarkastelemaan ja kehittämään omia käytäntöjään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.