Kestävien elämäntapojen markkinapaikka | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta
  • Sparrausta

Kokeilun teemat

ElinkeinoelämäPaikallisuusArkiTuotteetKunnatKestävät elämäntavatPalvelutYritykset

1801 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.04.2020

Kestävien elämäntapojen markkinapaikka

Kokeilun tavoitteena on testata kunnissa, miten paikallisten kestäviä elämäntapoja tukevien palveluiden ja tuotteiden saatavuutta voidaan parantaa. Kestävien tuotteiden ja palveluiden saatavuuden parantaminen on tärkeää, sillä saatavuus lisää kysyntää ja kasvava tarjonta taas mahdollistaa asukkaille helpomman siirtymän kestäviin elämäntapoihin. Kokeilussa kestävien elämäntapojen tutkimus- ja konsulttiyritys D-mat ja digitaalisia palveluita tuottava Frantic kehittävät kaupunkien ohjauksessa Susla-sovellukseen uuden toiminnallisuuden prototyypin: kestävien elämäntapojen markkinapaikan. Markkinapaikka yhdistää asukkaiden kestävien elämäntapojen toteuttamisen ongelmakohdat kestäviä ratkaisuja tarjoaviin yrityksiin. Susla-sovellus on testausvaiheessa oleva uudenlainen hiilijalanjälkimittari, jonka perusominaisuudet on toteutettu osana Sustainable lifestyles accelerator (SLA) -tutkimushanketta. Kokeilun aikana D-mat ja kunnat kartoittavat kokeiluun pyydettävät yritykset, jotka pystyvät edistämään kestävien elämäntapojen kokeiluja. Markkinapaikkaa kokeillaan jokaisessa kokeilun kunnassa kestävien elämäntapojen kokeilussa, johon kunnat kutsuvat asukkaitaan. Osallistujat laskevat Susla-sovelluksen avulla elämäntapojensa hiili- ja materiaalijalanjäljet ja valitsevat jalanjälkiä pudottavia tekoja. Kokeillessaan tekoja he pääsevät hyödyntämään sovelluksessa suoraan heille kohdennettuja yritysten tarjouksia. Asukkaiden, yritysten ja kuntien palautteen avulla Suslan markkinapaikka-ominaisuutta jatkokehitetään hyödynnettäksi koko maassa ja myös kansainvälisesti. Markkinapaikka-ominaisuus liitetään sovelluksen tarjoamiin tekoihin, jotka kattavat ruoan, asumisen, arkiliikenteen, vapaa-ajan ja matkustuksen sekä muun kulutuksen osa-alueet. Markkinapaikka-toiminnallisuuden lisääminen sovellukseen kasvattaa sen paikallista vaikuttavuutta ja sillä voi olla merkittäviä positiivisia vaikutuksia kuntien kestävyyteen suuntautuvalle liike-elämälle ja asukkaiden hiili- ja materiaalijalanjälkien pienentämiseen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kunnissa halutaan johtaa muutosta kohti vähähiilistä maailmaa, mutta riittäviä keinoja asukkaiden ja yritysten aktivoimiseksi on toistaiseksi rajoitetusti. Kokeilu mahdollistaa yritysten järjestelmällisen mukaan pääsyn muutokseen, johon osallistuvat asukkaat ovat kokemusten mukaan hyvinkin valmiita sitoutumaan. Yritykset ovat iso tekijä ihmisten arjen muutoksessa, vaikkeivät sitä aina vielä ole oivaltaneet. Kokeilu avaa asukkaille mahdollisuuden elämäntapojensa kehittämiseen yritysten paremman tarjonnan avulla ja paikallisille yrityksille mahdollisuuden vahvistaa toimintaansa vähähiilisempään ja kestävämpään suuntaan. Kestävien palveluiden ja tuotteiden tunnistaminen ei ole kuluttajille aina helppoa, ja toisaalta kestävät palvelut ja tuotteet saattavat olla hankalasti saatavilla. Kokeilu puuttuu tähän pullonkaulaan tuomalla kestävämpää tarjontaa paremmin ja räätälöidysti saavutettavaksi kuluttajille sellaisessa kontekstissa, jossa nämä ovat valmiita ja motivoituneita muutokseen. Tarjousten kautta sellaiset paikalliset yritykset, joilla on tarjota kestäviä ja vähähiilisiä tuotteita ja palveluja, saavat uusia asiakkaita. Tämä on koronakriisistä kärsivässä ja toipuvassa paikallisyhteisössä yhtä tärkeää kuin kansallisessa kontekstissa, johon markkinapaikka on tarkoitus jatkokehittää kokeilun kokemusten perusteella. Koronakriisissä digitaaliset ratkaisut ja niiden hyödyntäminen uudella tavalla osana arjen toimintoja luovat hyvän pohjan myös Suslan markkinapaikan kaltaisten sovelluksien menestykselle.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kesä 2020: Konseptointi, Yhteistyökumppaneiden kartoittaminen ja kontaktointi kunnissa, Asukkaiden rekrytointi kokeiluun, Markkinapaikan prototyypin kehittäminen sovellukseen. Syksy 2020: Kestävien elämäntapojen kokeilu asukkaille, Markkinapaikan testaus kokeilun aikana, Kokemuksia markkinapaikasta: asukkaiden, yritysten, kuntien ja D-matin yhteinen työpaja. Kevät 2021: Tuloksien viestiminen kuntien kanavilla.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

D-mat oy ja Frantic sen alihankkijana sekä Porvoon, Kuopion ja Kauniaisten kaupungit.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun menot ovat 31500 €. Menot sisältävät Markkinapaikka -ominaisuuden prototyypin lisäämisen Susla-sovellukseen, henkilöstökuluja sekä matkakuluja kunnissa asukkaille järjestettäviin tilaisuuksiin.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

D-mat oy on Michael Lettenmeierin perustama kestäviin elämäntapoihin ja jalanjälkilaskentaan erikoistunut yritys. Yrityksessä työskentelee TaT Michael Lettenmeierin lisäksi FT Sanna-Liisa Sihto-Nissilä (jalanjälkilaskenta), FM Jari Kolehmainen (data-analytiikka), TaK Salla Lahtinen (projektikoordinaattori) ja TaM Sonja Nielsen (palvelumuotoilu). D-mat on erikoistunut hiilijalanjälkilaskentaan ja -laskureihin ja ollut mukana useissa kestävien elämäntapojen kokeiluhankkeissa sekä kehittämässä lukuisia laskureita. Porvoon, Kuopion ja Kauniaisten kaupungit ovat sitoutuneet kestävien elämäntapojen edistämiseen eri yhteyksissä (mm. Porvoon ja Kauniaisten kaupunkistrategiat, Pohjois-Savon energianeuvonta -hanke, resurssiviisas Kuopio -tavoite, Hinku-tavoitteet, Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö 2018-2019). Kokeilussa kaupungit hyödyntävät yhteyksiään elinkeinoelämään ja aikaisempien kokeilujen kokemusta. D-mat oy ja kunnat tekevät tiiviisti yhteistyötä. Frantic vastaa markkinapaikan teknisestä toteutuksesta. Frantic on kokenut kehittäjä, joka on toteuttanut sekä Sitran elämäntapatestin että parhaillaan testattavana olevan Susla-sovelluksen.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilussa opitaan, miten digitaalinen markkinapaikka soveltuu paikallisten kestäviä elämäntapoja tarjoavien tuotteiden ja palveluiden saatavuuden parantamiseen. Kokeilussa päästään myös havainnoimaan sitä, miten sovellus vastaanotetaan kotitalouksissa.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kunnat ovat kokeilussa mukana toteuttamassa kokeilua, jossa markkinapaikkaa testataan. Markkinapaikka suunnitellaan kuntien toiveita vastaavaksi.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu rahoitetaan osittain kansainvälisen Sustainable lifestyle accelerator (SLA) -projektin puitteissa. Kokeilua ei kuitenkaan ole mahdollista toteuttaa ilman Kokeilun paikka -rahoitusta.