Ketun kierrätyspeli (mobiili) osana koulujen ympäristökasvatusta | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

PelillisyysOppiminenKasvatusHiilijalanjälki

1151 katselukertaa

Kokeilu on luotu 05.03.2019

Jätekukko Oy

Ketun kierrätyspeli (mobiili) osana koulujen ympäristökasvatusta

Kokeilussa halutaan kehittää Ketun kierrätyspeliä (mobiilipeli) työkaluksi koulujen ympäristökasvatukseen erityisesti kestävän kuluttamisen ja lajittelun näkökulmasta. Syksyllä 2018 luotua pilottipeliä on kokeiltu opiskelijoiden taloyhtiössä. Peli kannusti asukkaita lajittelemaan enemmän.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kestävän ja paikallisen kuluttamisen ratkaisut -haasteeseen liittyen: Kokeilun kautta halutaan testata voidaanko pelillistämisen avulla löytää ratkaisuja ja vastata alla mainittuihin kyseisen teeman kysymyksiin erityisesti ympäristökasvatuksen saralla. Miten vaikuttaa ihmisten asenteisiin kuluttamista kohtaan? Millaisia ratkaisuja voidaan löytää paikallisista palveluista ja tuotannosta? Miten kokonaiskulutusta voidaan vähentää? Miten tieto kulutusvalinnoista leviäisi paremmin? Minkälaisia paikallisen ilmastokasvatuksen uusia muotoja voisi löytyä? Kokeilussa halutaan oppia millainen tällaisen pelin pitää olla, että se kiinnostaa kohderyhmää. Halutaan myös tietää, miten peli toimii ala- ja yläkoululaisilla. Halutaan oppia luomaan yhteistyössä oppilaiden kanssa heitä innostava ja osallistava peli.

Miten kokeilu toteutetaan?

Ympäristökasvatustyön saralla halutaan jatkuvasti löytää innostavia ja monipuolisia keinoja tavoittaa erilaisia kohderyhmiä ja Ketun kierrätyspeliä halutaan kehittää ja kokeilla työkaluksi ensin ala- ja yläkouluihin. Peli kannustaa nykyisenä pilottiversiona erityisesti lajitteluun. Siitä halutaan kehittää peli, joka kannustaa kestävään kulutukseen ja herättää miettimään omia kulutusvalintoja sekä antaa monipuolisesti tietoa kestävän kuluttamisen ratkaisuista. Jätekukko ja pelin kehittänyt tiimi yhteistyössä jatkojalostavat pelin sopivaksi kouluille huhti-toukokuussa 2019. Peliä testataan Jätekukon 1-2 kummikoulussa 2-4 luokan kanssa sekä ala- ja yläkouluissa Kuopion lisäksi joko Nurmeksessa, Suonenjoella tai Vesannolla. Tavoitteena on selvittää sopiiko peli ympäristökasvatuksen työkaluksi kouluille. Jos myönteinen päätös saadaan 22.3., niin kokeilun osapuolet (Jätekukko Oy, kehittäjätiimi ja Kuopion kaupungin edustaja) kokoontuvat viikolla 13 (25.-29.3.) aloituspalaveriin. Kouluilla on tavoitteena testata peliä 15.4.-31.5. välisenä aikana kahdessa osassa. Ensin ensimmäistä versiota ja oppilailta saadun palautteen jälkeen muokattua toista versiota. Touko-kesäkuussa pidetään päätöspalaveri ja tuotetaan tulokset ja viestitään kokeilusta.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Jätekukko Oy ja pelinkehittäjätiimi (6 henkilöä, joista 3 henkilöä yrityksestä Rx3 Studio Oy) yhteistyössä valittavien kummikoulujen oppilaiden kanssa. Pelinkehittäjätiimi kehitti asukkaille suunnatun pilottipelin elokuussa 2018 GameJam-tapahtumassa Kuopiossa. Lisäksi mukana on Kuopion kaupungilta yksi henkilö, joka oli mukana asukaspilottipelin kehittämisessä.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjetiksi 5 000 euroa on ajateltu riittävän pelin kehittämiseen kouluille sopivaksi versioksi. Pohja on jo olemassa, joten kehitystyötä ei tarvitse aloittaa alusta vaan sitä muokataan ja testataan. Samalla selvitetään millaisilla taloudellisilla resursseilla peli on mahdollista ylläpitää jatkossa ja mahdollisesti käyttää useammankin kohderyhmän ympäristökasvatuksen työkaluna. Muuta rahoitusta ei ole tiedossa, eikä sitä ole haettu.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Pelinkehittäjä tiimi on ilmoittautunut sitoutuvansa kokeiluun ja Jätekukon kautta käytettävissä on ympäristökouluttajan työpanosta sekä valittavien kummikoulujen oppilaita ja henkilökuntaa. Kuopion kaupungin KierRe-hankkeen puolesta on mukana yksi henkilö kehitystiimissä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

05.03.2019

Lisätietoa kokeilun toteuttajista


Ketun kierrätyspeli ja kehittäjätiimi

Ketun kierrätys pelipilotti kehitettiin syksyllä 2018 opiskelija-asuintaloissa testattavaksi 48 tuntia kestäneessa Game Jam-tapahtumassa. Tapahtumassa eri tiimit kehittivät pelejä ja esittelivät tuotoksensa tuomaristolle, joka valitsi voittajaksi pelin nimeltä Ketun kierrätys. Se on yhteisöllinen mobiilipeli, joka kannustaa tarkkailemaan omaa kierrätystä ja jossa taloyhtiöiden talot kisailevat keskenään kierrätyksen laadusta ja määrästä. Pelin takana on tiimi nimeltä Foxy Beat: Jyri Markkanen, Pauli Ondruska, Niina Räsänen, Roosa Räsänen, Ville Räsänen sekä Lukki Virtanen.


Jätekukko, ympäristökasvatus ja yhteistyö

Jätekukko on kuntien omistama palveluyhtiö, joka tuottaa osakaskunnille lakisääteisesti kuuluvat jätehuollon palvelutehtävät niiden puolesta. Näihin palveluihin kuuluvat kaikki kiinteistöjen päivittäiseen jätehuoltoon liittyvät palvelut, kuten jätteenkuljetuspalvelut, jätehuollon palveluneuvonta, lajitteluasemat, Kuopion jätekeskus sekä Rinki‐ekopisteverkostoa täydentävät ekopisteet. Lisäksi palveluihin kuuluvat veloitukseton neuvonta ja valistus. Jätekukon toimialue kattaa 16 kuntaa ja alueella on noin 220 000 asukasta.


Jätelain 93§ mukaan kunnan tai jäteyhtiön, jonka vastuulla osakaskunnan jätehuollon palvelutehtävät ovat, on jätelain 32 §:ssä tarkoitetussa toiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen määrän ja haitallisuuden vähentämiseksi ja jätehuollon asianmukaiseksi toteuttamiseksi, järjestettävä neuvontaa, tiedotusta ja valistusta. Yhtiön ympäristökasvatuksesta vastaa ympäristökouluttaja.


Jätekukko on myös mukana Pohjois‐Savon ympäristökasvattajien Muikku‐verkko verkostossa. Verkoston tavoitteena on yhdistää Pohjois‐Savon alueella toimivat ympäristökasvattajat ja saada heidät jakamaan tietojaan ja taitojaan sekä oppimaan yhdessä uusia keinoja edistää ympäristökasvatustyötä.


Jätekukko tarjoaa toimialueensa ala-, ylä- ja yhtenäiskouluille tukea kestävän kehityksen työhön kummikoulutoiminnan kautta. Kummikoulu on ympäristökasvatuskokonaisuus, joka pitää sisällään oppitunteja, erilaisia opetusmateriaaleja sekä koulutusta ja muuta apua koulun kestävän kehityksen työhön. Tavoitteena on, että koululla saadaan ympäristötyö alkuun tai lisäpotkua jo aloitettuun työhön ja kummikoulu vuoden jälkeen koulussa pystytään jatkamaan työtä saatujen tietojen ja opittujen taitojen avulla.


Jätekukko haluaa kehittää toimintaansa erilaisten kokeilujen kautta. Yhtiö on tehnyt paljon yhteistyötä myös Kuopion kaupungin kanssa. Jätekukko oli myös mukana asukkaille toteutetussa pelipilotissa syksyllä 2018. Lisätietoja asukkaille toteutetusta pelipilotista: www.savilahti.com/ketun-kierratys


Resurssiviisas Kuopio ja KierRe-hanke

Kuopion kaupungin strategian yksi päätavoitteista on resurssiviisaus. Kuopion tavoitteina on olla jätteetön, päästötön, kestävän kulutuksen ja hyvinvoinnin kaupunki viimeistään vuoteen 2050 mennessä. Kokeilu tukisi myös kaupungin resurssiviisaus tavoitteita. Kuopion resurssiviisausohjelman yksi tavoite on, että Kuopio on Suomen johtava kaupunki luontolähtöisen hyvinvoinnin edistämisessä ja ympäristökasvatuksessa.


KierRe-hanketta (Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa) toteuttavat Varkauden, Kuopion ja Iisalmen kaupungit, Siilinjärven ja Joroisten kunnat sekä ProAgria Pohjois-Savo. Hanketta rahoittavat Pohjois-Savon liitto (EAKR), Pohjois-Savon kehittämisrahasto sekä toteuttajat. Hankkeen tavoitteena on viedä resurssiviisaus osaksi kuntien ja niiden asukkaiden toimintaa.
Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit