Kiertotalouden palvelut yhteiseen paikalliseen omistukseen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

KulttuuriKiertotalousLiiketoimintamallitKokeilutYhteisöToimintamalliOsallisuusYhteistyöViranomaisyhteistyöLähiruokaAsukastoimintaYhteisöllisyysDemokratiaToimeentuloOsaaminenPolitiikkaJohtaminenViestintäResurssiviisausKansantalousTasa-arvo

933 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.08.2017

Osuuskunta Ehta Raha

Kiertotalouden palvelut yhteiseen paikalliseen omistukseen

Kiertotalous perustuu palveluiden käyttämiseen, jolloin on tärkeää, että me kuluttajat itse omistamme meille palveluita tuottavat yritykset. Omistajuus sallii kuluttajan valvoa toiminnan eettisyyttä, mutta se myös lisää mahdollisuuksia pääoman keräämiseen yhteisten tarpeiden täyttämistä varten. Erityisesti ruoka, asuminen, energia ja vesi ovat perustarpeita, joiden kuuluisi olla yhteisessä, hajautetussa omistuksessa ja yhteisessä hallinnassa. Suomesta puuttuu vielä malli ja mahdollisuus paikalliseen, pitkäjänteiseen yhteisomistajuuteen. http://www.ehtaraha.fi/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kiertotalouteen perustuvien, paikallisten ja voittoa tavoittelemattomien yritysten oman pääoman ehtoinen rahoittaminen on nykyisen sijoittajansuojaa ja joukkorahoitusta koskevan lainsäädännön puitteissa erittäin hankalaa. Osakesijoittaminen tulkitaan keinoksi kerryttää korkoa sijoittajan pääomalle, ei pitkäjänteiseksi sitoutumiseksi paikalliseen omistajuuteen, jolloin osakesijoittamista myös säädellään erittäin tiukasti. Tämä ehkäisee jälkimmäisen mallin toteuttamisen käytännössä. Kiertotalouden paikallisille tuotantomuodoille ei ole olemassa riittävästi uusia, kärsivällisen rahoittamisen muotoja. Lisäksi paikallisen omistajuuden mallien puute estää asukkaita osallistumasta perustarpeidensa tuotantoon alueellaan, asettaen yrittäjien ja asukkaiden intressit keinotekoisesti vastakkain ja jarruttaen siten yhteistuotannosta syntyviä sosiaalisia ja ekologisia innovaatioita. Löytää kuluttajien, yrittäjien ja viranomaistahojen mielestä toimiva malli siirtokelvottomien osakkeiden käyttämiseen rahoitusvaihtoehtona. Saattaa 1-2 kiertotalouden yritystä vahvaan alkuun omistajapohjan laajentamisessa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Siirtokelvoton osake mahdollistaisi paikallisten yritysten oman pääoman ehtoisen joukkorahoituksen keräämisen. Siirtokelvotonta osaketta ei vielä selkeästi määritelty suomalaisessa lainsäädännössä, mutta idean toteuttaminen virallisena kokeiluna kansainvälisten esimerkkien pohjalta voi antaa sille uskottavaa näyttöä lainsäädännön muutoksen tueksi. Kun siirtokelvottomuus Suomessakin tunnustetaan viranomaisen taholta, vältyttäisiin väärinkäytöksiltä ja kuluttajansuoja toteutuisi. Oman pääoman ehtoisen joukkorahoituksen helpottuminen vähentäisi arvopohjaisen yrittämisen riskejä. Se antaisi myös eväitä paikallisiin ainutlaatuisiin tarpeisiin vastaavien yritysten syntyyn. Kuluttajat voisivat ryhtyä omistamaan palveluita tai tuotantolaitoksia yhteisesti, sekä voisivat investoida palveluihin, joita todella tarvitsevat ja haluavat nähdä omassa elämässään. Siirtokelvotonta osaketta ei voi jälleenmyydä, joten se ehkäisisi keinottelua. Siirtokelvottoman osakkeen ja sen laatustandardien virallistaminen edistäisi eettisen ja kärsivällisen piensijoittamisen markkinoiden kehittymistä koko maassa, kun ne olisivat säädeltyjä, mutta joustavammin kuin agressiivinen tuottohakuinen sijoitustoiminta edellyttää. Kokeilussa valmistellaan kaksi yhteisomistuksen mallia: osuuskunta- ja osakeyhtiömalli (sääntö- ja yhtiöjärjestysmallit) tehdään konkreettinen opaskirja ja viestintäohjeet yhteisomistajuuteen valmistautuville yritykselle (vrt. Standard Mark) testataan uudenlaisia omistajuuden malleja yritysten asiakkaiden (mahdollisten omistajien) näkökulmasta testataan uudenlaisia omistajuuden malleja lakiasiantuntijoiden ja viranomaisten kanssa, jotta mallin voisi ottaa käyttöön laadukkaana mahdollisimman pian ja jouhevasti Tutkimme ulkomaisia malleja ja tehtyjä kokeiluja ja teemme sääntö/yhtiöjärjestysmalleista, viestintäohjeista sekä käytännön opaskirjasta suomenkieliset versiot, jotka sopivat suomalaiseen kontekstiin. Annamme nämä ohjeet 1-2 yhteisomistajuutta harkitsevan yrityksen käyttöön, jotka valmistavat ohjeiden pohjalta heille sopivat säännöt, rakenteet ja viestintäsuunnitelman. Käymme nämä käytännön tilanteisiin sovelletut säännöt tai yhtiöjärjestykset sekä osakeantien viestintäsuunnitelmat läpi lakiasiantuntijoiden ja viranomaisten (esim. Finanssivalvonta) kanssa. Järjestämme kokeiluun osallistuville yrityksille ja niiden mahdollisille sijoittajille simuloidun sijoittajatapaamisen, jossa mahdolliset tulevat omistajat pääsevät tutustumaan osakeantimateriaaliin ja kysymään kriittisiä kysymyksiä yrittäjille ja hankkeen vetäjille. Näin testaamme mallien toimivuutta ja yritysten rahoitusvalmiutta todellisten asiakasomistajuutta harkitsevien ihmisten kanssa. Lisäksi luomme piensijoittajien ja yritysten tapaamisella uudenlaista, kiertotalouden yritysmuotojen vuorovaikutteisen kehittämisen ja vertaisoppimisen kulttuuria. Materiaali ja ohjekirjat valmistellaan lokakuussa. Lakiasiantuntijoiden että viranomaisten konsultaatiot voivat alkaa heti, kun luonnokset ovat esittelykelpoisia. Yritysten kanssa aletaan valmistella osakeantimateriaaleja marraskuussa 2017. Simulaatiotapaamiset yhdessä yritysten asiakkaiden kanssa pidetään joulukuussa 2017. Tulokset ja materiaalit julkaistaan verkkojulkaisuna joulukuun lopussa 2017, viimeistään tammikuussa 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Osuuskunta Ehta Raha Osuuskunta Ehta Rahan tavoite on olla yhteishyvän talouden työkalu. Yhteishyvän talous on visio inhimillisestä ja kestävästä taloudesta ja elämäntyylistä. Ehta Raha tekee joukkorahoitusta, jossa ekologisten, sosiaalisten ja kulttuurihankkeiden rahoitusta tarvitsevat tekijät löytävät rahoittajia. Osuuskunta palvelee myös neuvomalla talousasioissa sekä tarjoaa kirjanpitopalveluita ja tekee muita taloushallinnon rutiinitehtäviä. Osuuskunta Ehta Rahan tiimi tekee tutkimuksen perustyön: tiedonhaun, kääntämisen, yhteistyön yritysten ja asiakkaiden kanssa sekä pääosin neuvottelut viranomaisten ja lakiasiantuntijoiden kanssa. Marika Lohi, taloushallinnon asiantuntija ja rahoitusneuvoja Minna Koski, kirjanpito, taloushallinto ja palkanlaskenta Kimmo Hokkanen, viestintäasiantuntija, tuotekehitys, asiakasprosessit Tanja Korvenmaa, myynti, markkinointi, rahoitusneuvonta, yhteisön rakentaminen Kaisa Seppäinen, projektipäällikkö, yhteiskunnallisten vaikutusten mittaamisen asiantuntija Ida Bergmann Ida Bergmann toimii tutkimusprojektityöntekijänä Aalto-yliopiston teknisessä korkeakoulussa talousoikeuden tutkimusryhmässä. Lisäksi hän tekee tekee oikeusvertailevaa tutkimusta mm. Britannian oikeuteen liittyen Teraloop Oy:lle. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen maisteri. Ida on työskennellyt Suomen ympäristökeskuksessa projektissa, jossa hän on vertaillut 9 Euroopan maan (mm. Britannian) jätelainsäädäntöä. Hän on lisäksi kirjoittanut sekä oikeusnotaarin että oikeustieteen maisterin lopputyönsä oikeusvertailevaa tutkimusmetodia käyttäen. Ida Bergmann toimii tiimin asiantuntijana tehden tutkimukselle rungon, tarkistaa lähdeviitteet ja valmiin aineiston sekä tarvittaessa osallistuu neuvotteluihin virkamiesten kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Budjettilaskelma on täällä: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1biNTvfqJzKp2MtkoJco6Woj2GPcEvjARQ2XAcCiTw-g/edit?usp=sharing Osuuskunta Ehta Rahalla on omarahoitusta tähän tutkimustyöhön varattuna noin 5000 euroa. Tarvitsemme lisää rahoitusta materiaalin työstämiseen julkaistavaan muotoon sekä uusien mallien testaamista varten. Kokeilun kustannuksia ovat palkkakustannukset sekä simulaatiotilaisuuksien järjestämiseen liittyvät kustannukset. Palkkakustannukset Tutkimus, kääntäminen, kirjoittaminen 0.75 kk 2034,08 euroa Lakiasiaintoimiston ja viranomaisten kanssa neuvottelut, materiaalin tarkistus 0.25 kk 664,52 Osakeantimateriaalin valmistelu yhdessä yritysten kanssa 0.5 kk 1410,08 Sijoittajatapaamisten järjestelyt, palautteen kerääminen ja kokoaminen 0.5 kk 1329,04 Materiaalin oikoluku, kuvitus, julkaisu verkkojulkaisuna 0.5 kk 1329,04 Palkat yhteensä (sis. sivukulut x0.22) 8255,44 Lakiasiaintoimiston konsultaatio 800,00 Tilavuokra 2x 300 600,00 Tarjoilu 2x 100 200,00 Työpajamateriaalit 2x 50 100,00 Muut kustannukset yhteensä 1700,00 Kulut yhteensä 9955,44 Tulot Omakustannusosuus 4955,44 Kokeilun paikka - apuraha 5000,00 TULOT YHTEENSÄ 9955,44

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Osuuskunta Ehta Rahalla on ensi käden kokemusta kiertotalouden yrittäjien tarpeista ja joukkorahoituksen toimivuudesta erilaisissa yritysmuodoissa ja eri aloilla. Osuuskunnalla on pitkä kokemus sääntöjen ja yhtiöjärjestysten laatimisesta yhteiskunnallisille yrittäjille. Osuuskunta Ehta Raha on saanut vuosiksi 2017-2018 EaSI-rahoituksen Euroopan Unionin Työttömyyttä ja Sosiaalisia Innovaatioita koskevasta rahastosta Rahoitusvoimala -hankkeelle. Rahoitusvoimala -valmennusohjelma on tarjonnut kevään 2017 aikana yli 25:lle yritykselle käytännön neuvontaa sekä luonut vahvat asiantuntijaverkostot yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja rahoituksen kentälle Suomeen. Hankkeen puitteissa osuuskunnalla on mandaatti ottaa kantaa alan lainsäädännön kehittämiseen sekä Suomessa että Euroopassa. Pitkän kokemuksen sekä EU -hankkeen ansiosta osuuskunnalla on runsaasti kansainvälisiä kontakteja sekä yhteiskunnallisten yritysten valmennus- ja rahoitusorganisaatioihin Pohjoismaissa ja Manner-Euroopassa, että yhteisörahoittamisen pioneereihin Iso-Britanniassa. Rahoitusvoimala -hankkeen mentorina toimii englantilaisen Charity Bankin perustaja Malcolm Hayday, jolla on 20 vuoden omakohtainen kokemus paikallistalouden hankkeiden rahoitusvalmennuksesta. Kontaktien ansiosta Suomen uusi kokeilu voi saada sekä uskottavuutta että kansainvälistä näkyvyyttä, ja osuuskunnalla on ainutlaatuinen mahdollisuus oppia parhaiten kehittyneistä malleista eri Euroopan maissa.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä. Kokeilussa kerättiin runsaasti tietoa ja tiivistettiin verkostoa kiertotalouteen liittyvien ja yhteiskunnallisten yritysten rahoitusmahdollisuuksien tiimoilta.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Saatiin koottua selkeä tietopaketti, jolla yhteisöllistä rahoitusta harkitsevat kokeilut voivat yhtiömuodosta riippumatta alkaa koota materiaalia ja rakentaa omaa toimintaansa joukkorahoituksen vastaanottamiseksi. Opittiin paljon uutta benchmarkkaamalla britannialaista mallia ja huomattiin se, ettei toisenlaiseen yhteiskuntaan rakennettu malli välttämättä helposti käänny toiseen vaan vaatii laajaa pohjatyötä. Toinen oppi on se, että yrityksen rahoitusmallin laatiminen on aina yksilölllistä riippuen tekijöistä ja pohjalla olevasta rakenteesta. Vinkkinä, että kannattaa käyttää jonkin verran aikaa viestin kiteyttämiseen ja selkeyttämiseen ja kuitenkin melko nopeasti näyttää sitä muille sidosryhmille ja ottaa vastaan palautetta!

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Jatkamme keskustelua verkostossa ja osallistumme rahoitusmahdollisuuksien kehittämiseen. Rahoituksen ohjekirjaa hyödynnetään seuraavassa yhteiskunnallisten yritysten valmennusohjelmassa, joka toteutuakseen vaatii vielä suunnittelua ja yhteistyökumppaneita.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

31.08.2017

Suomesta puuttuu malli paikalliseen, yhteiseen omistajuuteen

 

Palveluiden paikallinen yhteisomistus voi olla esimerkki aivan uudenlaisesta, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästä tuotannosta. Omistajina voimme vaikuttaa tuotannon laatuun, eettisyyteen, hankintaketjuihin ja siihen, miten palvelut vähitellen muokkautuvat sekä todellisia tarpeitamme  että kiertotalouden ekologisia periaatteita vastaaviksi. Erityisesti ruoka, asuminen, energia ja vesi ovat perustarpeita, joita on järkevää hallinnoida ja omistaa yhteisesti.

 

Suomesta löytyy runsaasti ihmisiä, jotka haluavat tukea ja edistää paikallista, arvopohjaista liiketoimintaa ja sitoutua sen kehittämiseen omistajina. Ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää maailmaa rakentavat kiertotalouden yritykset myös tarvitsevat oman pääoman ehtoista rahoitusta, osuuksia tai osakkeita, esimerkiksi viljelymaan tai tuotantovälineiden ostamiseen.

 

Arvopohjaiset yritykset tekevät osuus- tai osakeantejaan jo nyt itsenäisesti. Tällä hetkellä piensijoittajien, kuluttajien ja palvelunkäyttäjien, jotka haluaisivat tukea toimintaa, on kuitenkin vaikea tavoittaa palveluntarjoajia ja sijoituskohteita, joita he voisivat aidosti oppia tuntemaan. Tarvitaan siis markkinapaikka, välittäjä tai useampi, joka voisi koota tarjoukset yhteen. Uusi joukkorahoituslaki vaatii kuitenkin raskaita lupaprosesseja ja pääomia siirtokelpoisten osakkeiden välittäjältä.

 

Yksi uusi mahdollisuus yhteiseen omistajuuteen ja markkinapaikan luomiseen voisi olla mallintaa sekä siirtokelvottomia osakkeita että niiden sääntelyn selkeyttämistä ja keventämistä. Sen paremmin siirtokelvottomien osakkeiden ehtoja kuin niillä osakeantia tekevien yritysten viestintästandardeja ei ole määritelty Suomessa. Nykyinen lainsäädänto ei siis varmista kuluttajansuojan toteutumista, vaan luo riskin väärinkäytöksiin.

 

Miten siirtokelvottoman osakkeen malli ratkaisee ongelman?

 

Siirtokelvoton osake mahdollistaisi paikallisten yritysten oman pääoman ehtoisen joukkorahoituksen keräämisen. Se vähentäisi yrittämisen riskejä ja antaisi eväitä paikallisiin ainutlaatuisiin tarpeisiin vastaavien yritysten syntyyn. Kuluttajat voisivat liittyä yhteen omistamaan sellaisia palveluita tai tuotantolaitoksia, jollaisia todella tarvitsevat ja haluavat nähdä omassa elämässään.

 

Suomessa voitaisiin ottaa mallia brittiläisestä <em>Community Share</em> -mallista.

Community Share on Englannissa kehitetty malli paikalliseen omistajuuteen, missä pitkäjänteisyys toteutuu seuraavasti: osakkeet eivät ole siirrettävissä edelleen, mutta yhtiö voi lunastaa ne takaisin tietyissä olosuhteissa (non-transferable, withdrawable). Osakkeita ei siis voi myydä eteenpäin, kuten tavallisia osakkeita jälkimarkkinoilla. Tämän mallin ansiosta  osuus- tai osakeanteja on voitu tehdä joukkorahoituksella ilman raskasta byrokraattista prosessia, jota tavallisessa yleisölle tarjottavassa osakeannissa tarvitaan.

 

Raskaan, kaikki arvopaperimarkkinalain pykälien täyttämän esitteen sijaan Englannissa on kehitetty myös <em>Standard Mark </em>-viestintäpohja, jolla arvopohjaisten yritysten osake- tai osuusanneista viestitään mahdolliselle uudelle omistajalle. Sijoittaja saa näin tarpeellisen ja riittävän tiedon sijoituskohteesta sellaisessa muodossa, jonka ymmärtää jokainen lukija. Standard Mark auttaa myös yhteiseen omistajuuteen valmistautuvia yrityksiä kehittämään rakenteitaan ja käytäntöjään laadultaan yhtenäisemmiksi sekä paremmin toimiviksi.

 

Esimerkkejä onnistuneista Community Share -osakeanneista Britanniasta:

 

Awel Co-op, Wales

Osuuskunnan verkkosivut: http://awel.coop/about-us/

Tarkemmat tiedot osakeanneista: http://communityshares.org.uk/directory/enterprise/awel-limited

 

Awel Co-op on rakennuttanut kaksi tuuliturbiinia Mynydd y Gwrhyd:in, 20 mailiä Swanseasta pohjoiseen. Rakennustyöt aloitettiin 14. maaliskuuta 2016 ja työ valmistui aikataulussa. Sähkö myydään korkeimpien tarjousten perusteella uusiutuvaa energiaa ostaville sähköyhtiöille ja se menee paikallisen sähköverkon kautta jakeluun.

<em>“ </em><em>We are delighted to announce that our Share Offer has gone above £2 million which is the highest ever in Wales to our knowledge. Over 800 individuals have invested, but we received a particular boost with the support of the Friends Provident Foundation who invested £100,000. This is the maximum single investment allowed under a co-op Share Offer and represents a strong endorsement of our work.” </em>Tiedote osuuskunnan verkkosivulla 12.4.2017

 

Taloudelliset syyt investointiin

<ol>
 • Projekti tuottaa voittoa
 • Mukaan voi liittyä vain 50 punnan hinnalla
 • Tuotto-odotus on 5% vuodessa
 • Korkotuotot voidaan sisällyttää uuteen brittiläisessä Personal Savings Allowance- järjestelmään, mikä tarkoittaa, että korkotuotoista ei peritä veroja
 • </ol>

  Yhteisölliset syyt

  <ol>
 • Tuuliturbiinien huolto ja käyttö hoidetaan ostamalla palvelu paikallisilta yrittäjiltä, mikä mahdollistaa paikallisten työpaikkojen säilymisen
 • Voitot käytetään paikallisen yhdistyksen toimintaan, jonka tarkoitus on edistää polttoaineomavaraisuutta ja kehittää muita uusiutuvan energian tuotantoaloitteita. Rahoituksen arvo saattaa olla jopa yli 3 miljoonaa puntaa projektin aikana.
 • Olet mukana auttamassa tavoittamaan yhteisen maalin: olla hiilivapaa yhteisö vuoteen 2030 mennessä  
 • </ol>

   

  Ympäristöön liittyvät syyt

  <ol>
 • Kaksi tuuliturbiinia tuottaa puhdasta, uusiutuvaa  energiaa 2500 ihmisen käyttöön vuosittain yhteensä. Tulevaisuudessa tulemme tuottamaan sähkön suoraan paikallisille kuluttajille, mutta tällä hetkellä lainsäädäntö ei salli sitä (Kuten Hollannissa tai Saksassa)
 • Turbiinit säästävät hiilidioksidipäästöjä yhteensä 11 800 tonnia vuodessa, jos niillä korvataan hiilipohjaista energiantuotantoa
 • 20 vuoden aikana tämä tekee yhteensä 236 000 tonnia, mikä on arvokas panos ilmastonmuutoksen riskin torjumisessa
 • Puhumattakaan rikki- ja typpihiukkasista, jotka aiheuttavat ilman saastumista, vahingoittavat viljelymaata ja vaarantavat hiilityöntekijöiden terveyden
 • </ol>

   

  Sutton Community Farm

  Farmin verkkosivu: http://suttoncommunityfarm.org.uk/join-in/buy-a-share/

  Tarkemmat tiedot osakeannista: http://communityshares.org.uk/directory/enterprise/sutton-community-farm-limited

   

  Sutton Community Farm on seitsemän eekkerin (noin 3 ha) pientila. Se sijaitsee niin lähellä Lontoota, että sieltä voi nähdä keskustan pilvenpiirtäjät. Viljely tilalla alkoi vuonna 2010: lähistön asukkailla oli tarve saada tuoretta, terveellistä, kestävästi tuotettua ruokaa ja he halusivat saada käyttöönsä yhteisen tilan, jossa harjoitella erilaisia taitoja, liikkua ja tavata ystäviä. Koska Sutton on yhteisön omistama tila, jokainen yhteisön jäsen voi osallistua toimintaan ja samalla kehittää yhteisöä ja sen tekemisiä näköiseensä suuntaan.

   

  Ensimmäinen osakeantikierros sulkeutui 29.2.2016. Sillä kerättiin 18 000 puntaa, mikä ylitti runsaasti 10 000 punnan minimitavoitteen ja oli tärkeä lisäys yhteisöviljelmän pääomaan ja työskentelykapasiteettiin. Yhteisössä on nyt yli 140 osakkeenomistajaa.

   

  Toinen osakeanti sulkeutui 26.5.2017 ja siinä kerättiin 81 632 puntaa (minimitavoite 68 575 puntaa). Investoijia tällä kierroksella oli 302. Pääoma käytettiin tuotantotilojen rakentamiseen, niin että yhteisöfarmi voi palvella 400 asiakasta eli toimittaa vihanneslaatikot yhteisön jäsenille viikottain.

  Kommentit
  Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
  Piilota kommentit