KNOW2CIRCLE - monikielisen rakennus- ja purkutyökohteen jätelajitteluohjeistuksen lokalisoitu mobiiliratkaisu | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

KiertotalousTeknologiaHävikkiKokeilutOpen dataToimintamalliResurssiviisausKansantalousKiertotaloushaku

1607 katselukertaa

Kokeilu on luotu 21.01.2019

Appsolute Solutions Finland Oy; Smart&Lean

KNOW2CIRCLE - monikielisen rakennus- ja purkutyökohteen jätelajitteluohjeistuksen lokalisoitu mobiiliratkaisu

Kokeilussa tuotetaan digitaalinen ratkaisu, jonka avulla ulkomaiset rakennustyöntekijät saavat aina paikallisen jätehuoltoyhtiön lajitteluohjeet käyttöönsä ajantasaisena ja omalla äidinkielellään, riippumatta siitä missä työmaa sijaitsee. https://www.phj.fi/jatehaku/puujate/ https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/suhdanteet-ja-tilastot/tyovoimakyselyt/2016-kysely/rakennusteollisuuden-tyovoimakysely-2016-tulosten-yhteenveto-taulukoineen.pdf

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Rakennusala työllistää n. 20 000 ulkomaista työntekijää vuosittain. Uudellamaalla joka neljäs (25 %), muualla Suomessa joka 20. (5 %) ja koko maassa keskimäärin joka kuudes (17 %) rakennustyömaan työntekijä on ulkomaalainen. Rakennusteollisuuden työvoimakyselyyn vastanneista 43 % uskoo ulkomaalaisten osuuden kasvamiseen tulevaisuudessa. Ulkomainen työvoima tuo mukanaan haasteita rakennus- ja purkutyömaan arkeen; miten työnohjaus toteutetaan monikielisessä työympäristössä, miten opastetaan ja koulutetaan työvoima toimimaan Suomalaisten standardien ja ohjeiden mukaisesti, miten varmistetaan, että työntekijällä on riittävät tiedot toimia oikein. Rakennusmiesten työ on liikkuvaa. Työkohteet ovat eri puolilla maata ja tällöin alueelliset käytänteet eri jätefraktioiden suhteen on aina varmennettava paikalliselta jätehuoltoyhtiöltä. Yhtiöiden www-sivut tarjoavat tiedot hyvin, mutta usein vain suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Rakennus- ja purkutyömaalla tapahtuva jätelajittelu eri fraktioihin kuuluu jokaisen työntekijän velvollisuuksiin ja työ on tehtävä 0-virheperiaatteen mukaisesti. Virheellinen lajittelu ja käsittely aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia rakennuttajille. Esimerkiksi arvometallien huomiotta jättäminen tai virheellinen lajittelu on merkittävä menoerä rakennuttajalle. Kokeilussa halutaan auttaa ulkomaista rakennustyöntekijää lajittelemaan rakennus- ja purkujätteet työmaalla oikealla tavalla oikeaan paikkaan, ja vähentää työnjohdon opastamiseen käyttämää työaikaa. https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/suhdanteet-ja-tilastot/tyovoimakyselyt/2016-kysely/rakennusteollisuuden-tyovoimakysely-2016-tulosten-yhteenveto-taulukoineen.pdf Miten tämän päivän käännöstyökaluilla (esim. Google Translate) voidaan tuottaa ketterästi olemassa olevista suomenkielisistä kierrätys- ja jätteenkäsittelyohjeista selkeitä ohjeita eri kielille? Miten rakennustyömaiden toimijat ja jäteyhtiöt ottavat kokeilun vastaan? Miten lokalisointi erilaisiin alueelliseen/seudullisiin kierrätyskäytäntöihin toimii? Mitä taloudellisia ja ympäristövaikutuksia ratkaisulla voisi olla? Miten kokeilu on laajennettavissa valtakunnalliseksi ja kansainvälisesti?

Miten kokeilu toteutetaan?

KNOW2CIRCLE on mobiilisovellus, jonka avulla ulkomaalainen rakennustyöntekijä voi perehtyä ja tarkistaa alueen jätehuoltoyhtiön jätteiden lajitteluun ja käsittelyyn liittyvät ohjeistukset - omalla äidinkielellään. Jokaisella rakennustyömaalla on nykylainsäädännön mukaan tehtävä jätesuunnitelma, joten tätä kautta työmaan monikielisyys voidaan osaltaan huomioida. Esimerkiksi Lahdessa sijaitsevalla rakennustyömaalla otetaan käyttöön QR-koodilla varustetut lajitteluastiat. QR-koodin avulla työntekijä pääsee lukemaan Päijät-Hämeen Jätehuoltoyhtiön (www.phj.fi ) ohjeet, jotka on-line käännetään mobiililaitteen käyttäjän valitsemalle kielelle. Helsingin alueella sijaitseva rakennustyömaa puolestaan käyttää HSY:n (Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut) www-sivuston antamia ohjeistuksia. TUOTOKSET Kokeilussa tehdään mobiililaitteelle demonstraatio, jossa osoitetaan miten lokalisoidut (Lahti, Helsinki) jätekäsittelyohjeet käännetään on-line käyttäjän haluamalle kielelle. Rakennusalan ammattilaiset arvioivat konseptin ja demonstraation SWOT-analyysin mukaisesti sekä osallistuvat sovelluksen ominaisuuksien ideointiin. Liiketoimintamahdollisuus esitellään Business Canvas Mallin mukaisesti. VAIKUTUS KNOW2CIRCLE - mobiiliapplikaation vaikutukset rakennustyömaalla kohdistuvat ensisijaisesti ulkomaiseen työntekijään ja työnjohtoon. Heidän työllään lajittelun suhteen on suora vaikutus työnantajan jätekäsittelykustannuksiin. Välillisesti vaikutuksia voidaan nähdä työturvallisuuteen ja mielikuvaan yrityksen yhteiskunnallisesta vastuullisuudesta. Ulkomainen ja myös suomalainen työntekijä saavat helposti käyttöönsä jätelajittelun ajantasaiset ohjeet omalla äidinkielellään. Tiedon ajantasaisuudesta vastaa se jätehuoltoyhtiö, jonka alueella rakennustyömaa sijaitsee. Työntekijä saa näin tietoa tehdä työnsä oikein ja tehokkaasti, joka vaikuttaa hänen motivaatioonsa suorittaa lajittelu oikein ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Rakennustyömaan johtamisesta vastaavien henkilöiden työaikaa vapautuu muuhun työhön ja mahdollisten kielimuurin väheneminen helpottaa heidän kuormitustaan. Säästetty työaika voidaan käyttää muuhun arvoa tuottavaan toimintaan työmaalla. Paikallisen jätehuoltoyhtiön antamat ajantasaiset ohjeet ja ohjeiden saavutettavuus ja luettavuus työntekijän omalla äidinkielellä mahdollistavat jätelajittelun, joka on laadukas jätteen vastaanottajalle eikä aiheuta siellä lisätyötä. Jätteiden lajittelun tehostamiseen kannustaa myös siitä syntyvä taloudellinen hyöty. Lajittelemattoman sekajätteen käsittely on maksullista. Mitä pienemmäksi sen osuus saadaan työmailla painettua, sitä enemmän säästöä syntyy. Mobiilisovellus auttaa konkreettisesti rakennustyömaan työntekijöitä, sekä ulkomaisia että kotimaisia, sekä heidän esimiehiään tekemään jätelajittelua oikein ja siten saavuttamaan rakennus- ja purkujätteen 70 prosentin hyödyntämisasteen vuoteen 2023 mennessä. Lajittelu edistää myös työmaan siisteyttä ja se puolestaan on osaltaan estämässä rakennustyömaalla tapahtuvia työtapaturmia. Työtapaturmien määrä rakennusteollisuudessa on pitänyt 2000-luvulla kärkisijaa verrattuna muihin aloihin. Kaikki toimenpiteet, joilla työtapaturmien määrää saadaan vähennettyä, ovat sekä yksilön, yrityksen että yhteiskunnan kannalta merkityksellisiä. Kokeilun ympärille kerätään rakennusammattilaisten ohjausryhmä, jota täydennetään Päijät-Hämeen Jäteyhtiön ja HSY:n ammattilaisilla. Ohjausryhmän tehtävä on generoida ideoita, tunnistaa riskejä ja ongelmakohtia sekä olla mukana kehittämässä liiketoimintakonseptia. 6.2.2019 - 31.5.2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

AppSolutions Finland Oy, Smart & Lean, yhteystyössä Päijät-Hämeen jätehuolto Oy ja Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

5000 EUR: demon suunnittelu - ja toteutus sekä yhteistyö ja sen koordinointi ohjausryhmä kanssa: Määrittely ja suunnittelu: 2000e; QR-koodien luonti: 500e; Mobiilisovellus ja kielikäännösautomatiikka: 1500e; Käytännön testauskulut: 500e; Dokumentointi ja raportointi: 500e

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Mobiiliapplikaatioiden suunnittelu ja toteutus; Co-creation ja osallistava suunnittelu; UX –User Experience osaaminen; Verkostot sekä rakennuttajiin, rakennusyrityksiin, rakennuskonsultteihin ja jätehuoltoyhtiöihin

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä: idea koettiin hyväksi ja jatkokehittelyn ja laajentamisen arvoiseksi. Saimme rakennettua teknisesti toimivan mobiilisovelluksen, joka toimii värikoodiperiaatteella, ja saimme hyvää ja kattavaa palautetta erilaisilta jätealan toimijoilta.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Opimme sen, että lajittelun tarkempi ja toimivampi ohjeistus olisi erittäin tervetullut monikielisille rakennus- ja purkutyömaille. Saimme uutta tietoa jäte-, purku- ja kierrätysprosessien yksityiskohdista, vastuista ja rahavirroista, samoin kuin konekielisten käännösten tekniikasta. Ehkä suurin oppi oli se, että lajittelun parempi toimivuus on hyvin pienestä kiinni; motivaatiota eri toimijoilla on, mutta ne vaatisivat koordinointia ja omistajuuden ottamista. Toinen oppi on se, että lajitteluohjeiden tämänlainen ohjeistus voisi toimia myös muualla kuin rakennus- ja purkutyömailla; esim. taloyhtiöt, teollisuus ja yleiset kierrätyspisteet.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun päätyttyä olemme yhteydessä niihin toimijoihin, joiden intresseissä (talous, imago, lainsäädäntö) on tehostaa lajittelua. Näitä ovat mm. rakennus- ja purku-urakoitsijat ja jäteyhtiöt. Selvitämme ja kartoitamme miten kokeilua voisi laajentaa käytännön toiminnaksi ja minkälaisia liiketoimintaedellytyksiä ja kerrannaisvaikutuksia sillä olisi.