Kunnan jätehuollon toimintamalli motivoi ilmastotekoihin | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

IlmastoJätteen määrän vähentäminenAsennevaikuttaminenKierrätys

1637 katselukertaa

Kokeilu on luotu 29.04.2020

Kunnan jätehuollon toimintamalli motivoi ilmastotekoihin

Kokeilussa rakennetaan kunnille sopiva toimintamalli jätteiden määrän vähentämiseksi ja kierrätysasteen kasvattamiseksi pilottikohteissa. Toimintamalli ottaa huomioon teknisten ratkaisujen lisäksi ihmisten asenteisiin vaikuttamisen kohde-esimerkeissä. Toimintamalli nostaa esiin parhaat käytänteet jätemäärän vähentämisen ja kierrätyksen lisäämisen jalkauttamiseksi valituissa kohderyhmissä. Tavoitteena on syntyvän jätteen ja sekajätteen määrän merkittävä vähentäminen. Toimintamalli on kopioitavissa vastaaviin kohteisiin kunnissa. Jatkohankkeessa toimintamallia voidaan laajentaa erityyppisiin kohteisiin.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kunnan kasvihuonekaasupäästöt koostuvat monista pienistä puroista, joista yksi merkittävä osa on jätehuollon päästöt. Kehitettävä toimintamalli keskittyy etsimään jätehuoltoon ilmastoratkaisua, joka kannustaa eri henkilöryhmiä pohtimaan materiaalien käyttöä sekä kierrättämään parhaalla mahdollisella tavalla. Kokeilun ydin on kohderyhmä huomioiden tuottaa juuri heille oikeaa tietoa ja siten kannustaa toteuttamaan kierrätystä omassa arjessaan. Samalla varmistetaan, että tehokkaalle kierrätykselle on olemassa sopivat välineet. Toimintamalli on sellaisenaan kopioitavissa vastaaville kohderyhmille. Kokeilu: ● vastaa valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteeseen jätteen määrän vähentymisestä sekä uudelleenkäytön ja kierrätyksen noususta uudelle tasolle; ● valmistaa kuntaa uudistettavan jätelain vaatimuksiin syntypaikkalajittelusta; ● vähentää syntyvän jätteen määrää ja pienentää kunnan hiilijalanjälkeä; ● tehostaa kunnan materiaalien käyttöä, tuo ruokahävikin merkityksen näkyväksi, lisää kierrätystä ja vähentää polttoon menevän jätteen määrää; ja ● lisää kohderyhmään kuuluvien tietoisuutta jätehuollosta ja kannustaa kohderyhmässä olevia kierrättämään tehokkaammin myös kodeissa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilu toteutetaan kokonaisuudessaan kesä-joulukuussa 2020. Toteutukseen valitaan kaksi eri kohdetta kuntakonsernista. Valittavissa kohteissa toteutetaan: 1. alkukartoitus kohteen jätehuollosta 2. käyttäjäkysely 3. lajittelujärjestelmän päivittäminen 4. perehdytys jätteen määrän vähentämisestä sekä kierrätyksestä kohderyhmälle räätälöitynä, eri metodeja hyödyntäen 5. seuranta, neuvonta ja viestintä 6. loppukysely 7. datan analysointi sekä loppuraportti Kunnilla on hyvin monentyyppistä toimintaa kuten toimistoja, päiväkoteja, kouluja, harrastus- ja liikuntatiloja sekä laitoksia. Toimintamallissa mahdollistetaan kierrätys niin työntekijöille kuin asiakkaille. Ensimmäisessä vaiheen kokeilussa ovat mukana Forssan kaupungintalo sekä Kurjenpesän päiväkoti. Kokeilussa kootaan kohderyhmälle soveltuva viestintämateriaali ja ohjeet jätteen määrän vähentämiseksi sekä kierrätyksen lisäämiseksi. Erityisesti painotetaan asennetta ja motivointia. Kokeilun tuloksia seurataan 1.9.-30.11.2020 välisenä aikana (kohdat 4-6). Kokeilun onnistumista mitataan vertaamalla kokonaisjätemäärää sekä sekajätemäärää vuoden 2019 vertailuajankohtaan. Kokeilun onnistumisen mittarina toimivat myös käyttäjäkyselyt, joilla kartoitetaan puhtaanapidon työntekijöiden ja kokeilun päivittäisten käyttäjien lähtötilanne (asenteet, toimintatavat) ja kokeilun päätyttyä kokemukset muutoksesta. Kokeilun matka otetaan osaksi kaupungin viestintää, mikä toimii pohjana myös laajemmalle vaikuttamiselle, toimintamallin viemiselle muihin kaupungin kohteisiin sekä mahdolliselle jatkohankkeelle.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun koordinoi ja toteuttaa Winto Better World Oy yhteistyössä Forssan kaupungin kanssa. Hankkeeseen liittyviä muita tahoja ovat kaupungin elinvoimahankkeista vastaava kehitysyhtiö, puhtaus- ja ateriapalveluita tuottava yhtiö, kuntien yhteisesti omistama jätehuoltoyhtiö sekä kaupungille palveluja tuottava jätteenkuljetusyritys. Winto Better World Oy (projektivastaava) Forssan kaupunki (toteutuskohteet, viestintä, hankinnat) Forssan Yrityskehitys Oy (hankeasiantuntija) Loimijoen Kuntapalvelut Oy (siivous- ja ateriapalveluiden tuottaja) Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (jätehuoltoyhtiö) Envor Group Oy (palvelut tuottava jätteenkuljetusyritys)

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Tulot yhteensä 11 000,00 Kokeiluraha 10 000,00 Muu rahoitus (kaupunki) 1 000,00 Menot yhteensä 11 000,00 Palkat sivukuluineen 8 500,00 Toimisto- ja materiaalikulut 1 500,00 Hankinnat (lajitteluastiat) 1 000,00

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Riikka Kinnunen, FM, yrittäjä Winto Better World Oy Riikka on pitkän linja ammattilainen jätehuolto-, kierrätys- ja kiertotalouskentässä. Riikka on ollut mukana lukuisilla toimialoilla jätehuollon kehitysprojekteissa. Winto on toteuttanut mm. selvitykset Kanta-Hämeen kiertotaloustoimijoista, rakennus- ja purkumateriaalien tietokantojen kehittämisestä sekä Materiaalitorin sisällyttämisestä purkualan Green Deal -sopimukseen. Riikka toimii projektin vetäjänä. Katja Pouta, biotalouden insinööri (tieto- ja viestintätekniikan koulutus, AMK) Katjan osaaminen painottuu datan keräämiseen, analysointiin ja hyödyntämiseen kehitystyössä sekä web- ja sovelluskehittämiseen. Katjalla on kokemusta projekteista ja hänen opinnäytetyönsä Vihreämpi Forssa 2030 kokosi toimenpidesuunnitelman Forssan elinvoimaisuuden ja ekologisuuden kasvattamiseksi kiertotalousajattelun mukaisesti. Katja toimii kokeiluhankkeessa osa-aikaisena asiantuntijana. Forssan kaupunki on sitoutunut rahoittamaan kokeilussa tarvittavat lajitteluastia- ja muut kokeilun kannalta tärkeät hankinnat.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Odotamme oppivamme ihmisten asenteisiin vaikuttamisen keinoja, joita voidaan jakaa toimintamallin kautta myös muihin kuntiin. Kokeilun tuloksia mitataan jätemäärävertailulla sekä kyselyillä.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Forssan kaupunki on sitoutunut hankkeeseen. Mukana ovat kuntaomisteisista yhtiöistä myös Forssan Yrityskehitys Oy, Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Ei saa muuta rahoitusta, hanke ei toteudu ilman tukea.