Kustannustehokas liityntäliikenne | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

YmpäristöKaupunkiTeknologiaSaavutettavuusPalvelumuotoiluIlmastonmuutosLiikenneAutomaatioKestävä kehitysAlustatalousHiilijalanjälki

1148 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.04.2020

Kustannustehokas liityntäliikenne

Espoon kaupungilla on tavoitteena kehittää liikkumisen ratkaisuja tehokkaammiksi ja vähähiilisemmäksi yhteistyössä eri yritysten kanssa. Uusia palveluita toivotaan syntyvän erityisesti liikennehubien vaikutusalueille, ja näiden hubien saavutettavuuden parantamiseksi halutaan kehittää uusia, kestäviä liikkumispalveluita. Liityntäliikenne joillekin hubeille on koettu haastavaksi ja myös liikennehubien välistä julkista liikennetarjontaa halutaan parantaa. Ongelmaa on pyritty ratkaisemaan erilaisilla HSL:n kutsupohjaisilla liikennekokeilulla (esim. Kutsuplus ja ViaVan), mutta näide kustannustehokkuus ei ole yltänyt toivotulle tasolle. Kokeilun aikana hyödynnetään uutta monipuolista kutsuliikenneteknologiaa, jolla on mahdollista luoda erilaisia kutsuliikenteen operointimalleja (mm. deviated route) soveltuen erityisesti liityntäliikenteeseen (käytössä useita vuosia mm. Denverissä). Hankkeessa simuloidaan ensin valitun alueen liityntäliikenteen palvelutarve ja valitaan kustannustehokas operointimalli hyödyntäen aiempien kutsupohjaisten liikennekokeilujen tuloksia ja oppeja. Tämän jälkeen optimoitua palvelua kokeillaan viikon ajan. Kokeilu edistää hiilineutraali Espoo 2030 -tavoitetta, YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman Agenda2030 tavoitteiden toteutumista sekä Espoon kaupunginvaltuuston asettaman autonomisen linja-autoliikenteen tavoitteen toteutumista.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Espoon kaupungilla on tavoitteena kehittää liikkumisen ratkaisuja tehokkaammiksi ja vähähiilisemmäksi yhteistyössä eri yritysten kanssa. Uusia palveluita toivotaan syntyvän erityisesti liikennehubien vaikutusalueelle, ja näiden hubien saavutettavuuden ja niiden välisen julkisen liikenteen tarjonnan parantamiseksi halutaan kehittää uusia, kestäviä liikkumispalveluita. Kokeilun aikana suoritettavan simulaation avulla voidaan selvittää kutsupohjaisen liityntäliikenteen tehokas toimintamalli liikennehubien vaikutusalueella. Kokeilun avulla Espoon kaupunki voi selvittää uusien liikkumispalveluiden mahdollisuuksia vähentää henkilöautolla liikkumisen kysyntää sekä selvittää näiden palveluiden liiketoimintamahdollisuuksia. Kokeilu edistää hiilineutraali Espoo 2030 -tavoitetta, YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelman Agenda2030 tavoitteiden toteutumista sekä Espoon kaupunginvaltuuston asettaman autonomisen linja-autoliikenteen tavoitteen toteutumista.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilun aikana toteutetaan valitun Espoon liikennehubin liityntäliikenteen simulointi erilaisilla operointimalleilla kaupungin toimittamaa liikkumisdataa käyttäen. Mahdollisesti hyödynnetään myös HSL:ltä saatavia Via Van -kokeilun matkadatoja ja myös Kutsuplus-matkoja. Lisäksi Kyyti hyödyntää simuloinnissa Rambollin Brutus-mallilla simuloitua, henkilöliikennetutkimukseen pohjautuvaa matkadataa. Kokeilun aikana kootusta matkadatasta valitaan muutama nykytilannetta hyvin edustava päivä, joiden matkat simuloidaan. Simulointia varten määritellään 2-4 erilaista skenaariota yhdistämällä mm. seuraavia tekijöitä: 1) operointimalli: esim. deviated route, first/last mile, checkpoint, many-to-many, jne., 2) palvelualue: esim. muutama esimerkkialue tai varioidaan metroaseman palvelualueen kokoa, 3) joustoparametrit eli sallitut lähtö- tai saapumisaikaikkunat ja 4) kuinka paljon ja minkä kokoisia autoja on käytettävissä eri aikoina. Simuloinnin jälkeen kokeillaan valittua operointimallia noin viikon ajan. Tähän varataan yhteensä 40 autotuntia. Palveluajat ja autojen määrät valitaan simuloinnin pohjalta. Kokeilun pohjalta syntyy suunnitelma laajemman palvelukokeilun toteuttamiseksi. Simulointi voi myös osoittaa, että kutsupohjaisen liikenteen järjestäminen on hyvin haasteellista. Tämäkin tieto auttaa Espoon kaupunkia ja joukkoliikennetoimijoita suuntaamaan toimintaansa. Aikataulu: Simulointi ja operointimallin valinta 4 viikkoa, jonka jälkeen palvelukokeilu 1 viikko

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Kyyti Group Oy.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun kustannukset ovat yhteensä 12 000 €, joka jakautuu seuraavasti: 1) Simulointi ja operointimallin valinta 10 000 € ja 2) Viikon kokeilun yhteensä 40 autotuntia 2 000 €. Haettava kokeiluraha: 10 000 €.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kyyti Group Oy on ollut palveluistuvan liikkumisen edelläkävijä jo vuodesta 2016 kestävän liikkumisen saralla Suomessa ja ulkomailla. Kyyti Group:in tarjoamalle alustalle on kehitetty ratkaisuja, joilla parannetaan syrjäseutujen liikkumispalveluita (Porvoon Kyläkyyti, PostAuton Kollibri, Sitran ALPIO-hanke, Feonix Michigan), helpotetaan harrastuskuljetuksia (esim. PPJ, NääsMaaS, Turun harrastetaksi), mahdollistetaan työmatkapalvelut (Valmet Automotive), operoidaan liityntäliikennettä (Denver) sekä muutetaan työasiamatkoja tehokkaammiksi ja ympäristöystävällisemmiksi (Helsinki KYMP, Espoon kaupunki, Ramboll). Kokeilun paikka - projektin puitteissa toimitettavan kokeilun käytössä ovat vastaavia operaatioita varten kehitetyt tekniset ominaisuudet sekä alan edelläkävijöistä koostuvan tiimin ammattitaito.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilussa on tarkoitus selvittää, voiko Espoon liityntäliikennettä ratkaista kustannustehokkaasti toisenlaisella kutsuliikenneratkaisulla kuin mitä aiemmissa kokeiluissa on käytetty. Kokeilussa tehdään aiemmista kokeilusta poiketen simulointi ja arvioidaan ensin huolellisesti erilaisten operointimallien vaikuttavuutta ja toimivuutta. Kokeilusta opitaan, millainen kutsuliikenteen operointimalli toimii, tai sitten tuloksena voi myös olla, että kutsuliikennettä on vaikea saada kustannustehokkaaksi. Simulointi itsessään tuottaa seurantamittarit ja viikon kokeilussa arvioidaan, miten nämä vertautuvat simulointituloksiin.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kokeilu tehdään Espoon kaupungin liityntäliikenteen haasteeseen.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilu ei saa muuta avustusta.