Lukemisen valmiuksien yksilöllinen opetus esi- ja alkuopetuksessa. Hankkeen yhteyshenkilöt: Katja Helminen Mervi Huurinainen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

802 katselukertaa

Kokeilu on luotu 19.11.2017

Katja Helminen, laaja-alainen erityisopettaja, Vantaa Mervi Huurinainen, laaja-alainen erityisopettaja, Helsinki

Lukemisen valmiuksien yksilöllinen opetus esi- ja alkuopetuksessa. Hankkeen yhteyshenkilöt: Katja Helminen Mervi Huurinainen

Laaja-alaisen erityisopettajan antamalla yksilöllisellä tuella voidaan vahvistaa riskiryhmiin kuuluvien lasten lukemisen valmiuksien oppimista nykyistä tehokkaammin. Laaja-alaisille erityisopettajille lisäresurssia lukemisen valmiuksien yksilölliseen opettamiseen esi- ja alkuopetuksen aikana

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Koulunsa aloittavien lasten joukossa on paljon niitä, joiden kouluvalmiudet ovat puutteelliset. Syrjäytymisuhan alla olevien lasten koulunkäynnin tukeminen ja eriarvoistumisen vähentäminen lukemisen valmiuksia vahvistamalla. Kokeilusta halutaan oppia, kuinka paljon voidaan helpottaa syrjäytymisuhan alla olevia lapsia koulun aloittamisessa. Olettamuksena on myös, että kyseiset lapset kokisivat koulunkäynnin mielekkäämpänä saadessaan yksilöllistä tukea oppimiseensa ja riittävät valmiudet lukemaan oppimiselle.

Miten kokeilu toteutetaan?

Esiopetusvuoden tai alkuopetuksen aikana syrjäytymisuhan alla olevat lapset saisivat laaja-alaiselta erityisopettajalta yksilöllistä lukemisen valmiuksien opetusta kouluvalmiuksiensa vahvistamiseksi eskaripäivien tai koulupäiviensä aikana. Vrt. erikoissairaanhoidon piirissä olevat lapset, jotka saavat maksusitoumuksella neuropsykologin, puheterapeutin tai toimintaterapeutin yksilökuntoutusta. Luodaan malli, jossa laaja-alaiselle erityisopettajalle varattaisiin resurssia antaa yksilöllistä lukemisen valmiuksien opetusta 10 kerran jakso valikoiduille eskarissa tai alkuopetuksessa oleville lapsille. Lapset valikoituisivat kokeiluun mukaan kouluvalmiuksia mittaavan testin mukaan yhteistyössä huoltajien ja esikoulun opettajien kanssa. Myös viisivuotisneuvolan tietoja voisi hyödyntää. Lapset, joilla on jo kontakti erikoissairaanhoidossa ja kuntoutus meneillään, jäisivät kokeilun ulkopuolelle. Kokeilu alkaisi keväällä 2017 tai elokuussa 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Joukko laaja-alaisia erityisopettajia, joille hankerahan turvin luotaisiin lisäresurssia antaa oman työnsä ohessa yksilötukea.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilussa mukana oleville lapsille taataan 10 x 45 min jakso perustaitojen harjoitteluun. Tällöin laaja-alaisen erityisopettajan resurssia tarvitaan laskennallisesti 10 tuntia yhtä lasta kohden. Kokeilun vaatima budjetti vaihtelee tuettavien lasten määrän mukaan.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on ammattitaitoa, kokemusta ja intohimoa antaa yksilöllistä erityisopetusta lukemisen valmiuksien vahvistamiseksi. Laaja-alaisten erityisopettajien työnkuva on muuttunut viimeisten kymmenen vuoden aikana ryhmäopetuksen ja samanaikaisopetuksen suuntaan eikä yksilölliseen perustaitojen opetukseen ole kouluissa enää juurikaan resursseja. Laaja-alaisten erityisopettajien antamassa yksilöllisessä opetuksessa on mahtava voimavara, joka nykyisellään jää lähes kokonaan käyttämättä.