Mobiiliturva | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

518 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.02.2019

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO

Mobiiliturva

Hankkeessa tuotettiin rakennustyömaalle kokonaisvaltainen mobiili turvallisuusjärjestelmä. Hankkeessa testattiin lähestymistapaa työturvallisuuden parantamiseen linkittämällä työmaan tuotannonsuunnittelutiedot, tietomallit, tapaturmatiedot, paikannus ja työntekijän tehtävätiedot toisiinsa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Millaista tekniikkaa ja millaisia toimintatapoja tarvitaan, jotta onnettomuuksien analysoidut riskit saadaan jokaisen rakennustyömaalla työskentelevän tietoon digitaalisesti ja ennalta ehkäisemään uusia onnettomuuksia. Jatkossa on tavoitteena tunnistaa henkilöiden roolit työmaalla, sekä se onko heidät perehdytetty, jolloin varoitukset saadaan ohjattua roolin ja sijainnin perusteella mobiilisovellukseen tai muuhun komponenttiin, jolla saadaan työntekijän huomio.

Miten kokeilu toteutetaan?

Hankkeessa tutkittiin mahdollisuuksia keskitettyyn tiedottamiseen ajantasaisesti työmaan erityisistä vaaroista ja vaaratilanteista sekä niiden kestosta tiettynä ajankohtana. Jaettu tieto lisää turvallisuustietoa ja asenne turvallista työntekoa parantuu. Hankkeessa vakioitiin työmaiden turvallisuuden suurimpien riskien välttämisen keinoja helposti käsiteltävään muotoon. Hankkeen odotetaan pitkällä aikavälillä synnyttävän kustannussäästöjä, lisäävän osaamista, parantavan laatua, uudistavan alan yritysten toimintamalleja, synnyttävän uusia tuotteita ja kehittävän verkostoja. IoT (vaarat / sijainti) toteutettiin Congridin osalta API-päivityksellä, joka mahdollistaa vaaratietojen välittämisen ulkoisesta järjestelmästä Congrid-järjestelmään. Tämä mahdollistaa erilaisten vaarailmoitusten vastaanottamisen ja välittämisen sekä yleisesti että käyttäjille. Tammikuu 2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Jari Pulkkinen, Fira, Otto Alhava, Fira, Henri Hovi, Fira Sakari Pesonen, Fira, Timo Makkonen, Congrid

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

190 000

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Osaamista

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilutyyppisessä hankkeessa ei syntynyt suoraan hyödynnettävissä olevaa ratkaisua, vaan hyödyntäminen edellyttää vähintään jossain määrin jatkokehittämistä. Jatkossa tarvitaan teknologista ja kaupallista kehittämistä.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Congrid pyrkii jatkamaan työmaaperehdytyksen kehittämistä valmiiksi tuotteeksi kevään 2019 aikana. Lisäksi Congrid ja Fira ovat mukana VTT:n vetämässä ConIoT-hankkeessa, jossa tutkitaan tarkemmin IoT:n mahdollisuuksia työmaan turvallisuusjohtamisen apuvälineenä.