Motivointi on A ja O | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

KokeilutYhteisöllisyysLiikenneHyvinvointiHiilijalanjälki

1673 katselukertaa

Kokeilu on luotu 05.03.2019

Lahden kaupunki

Motivointi on A ja O

Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki. Kaupungin työntekijöillä on merkittävä rooli esimerkin näyttäjinä ja ympäristökaupungin strategian toteuttajina. Nyt haluamme kokeilla erilaisia tapoja työntekijöiden viisaan liikkumisen edistämiseksi. Mikä motivoi? Siihen haemme vastauksia. https://www.lahti.fi/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kaupungin 3500 työntekijän työmatkaliikkumisen tavat on selvitetty. Selvityksen mukaan puolet työmatkoista tehdään tällä hetkellä autolla. Kaupungin strategisena tavoitteena on lisätä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen osuutta liikkumisessa. Nyt haluamme löytää kaupungin työntekijöiden avulla sellaisia motivoinnin tapoja, joilla saadaan yhä useampi vaihtamaan oma auto ainakin osittain kävelyyn, pyöräilyyn tai joukkoliikenteeseen. Tavoitteena on hiilijalanjäljen pienentäminen sekä henkilöstön motivoiminen ja innostaminen toteuttamaan ympäristökaupunki Lahden arvoja ja tavoitteita. Potentiaalia muutokseen on, se tuli selvityksessä esille. Viisaan liikkumisen esteet tiedetään. Lahdessa on Salpausselkien ansiosta mäkiset maastot - pyöräily saatetaan kokea liian raskaaksi. Joukkoliikenne saatetaan mieltää hankalaksi, vaikkei siitä olisi juuri kokemusta. Esteiden poistamiseksi tehdään Lahdessa paljon töitä, esimerkiksi liikenneinfraa parantamalla, mutta puitteiden parantaminen ei pelkästään riitä. Tarvitaan muutakin motivointia. Mikä motivoisi henkilöstöä kokeilemaan uusia liikkumisen tapoja? Siihen haemme ratkaisuja kokeilujen avulla. Kokeiluilla halutaan oppia, mikä motivoisi autoilevaa työntekijää kokeilemaan muita liikkumisen tapoja ja miten työnantaja voi lisätä innostusta ja motivaatiota. Kokeilun tuloksia hyödyntämällä tiedämme, mitä motivointitapaa kannattaa laajentaa ja kehittää edelleen ja miten viisaaseen liikkumiseen liittyvä palkitseminen olisi mahdollisimman kannustavaa. Saatuja kokemuksia hyödynnetään myös henkilöstön palkitsemiskäyntäntöjen kehittämisessä. Kokeiluun osallistuvilta halutaan kuulla myös, onko kokeilulla ollut vaikutusta heidän omaan hyvinvointiinsa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Omakohtainen kokemus uudella tavalla liikkumisesta on tärkeä. Henkilökohtaisten kokeilujen kautta voitetaan omia ennakkoluuloja. Lahden suhteellisen kompakti kaupunkirakenne ja toimiva pyörätieverkosto suosivat pyöräilyä ja bussilla matkustamista, joten on hyvät lähtökohdat sille, että kokeiluun osallistuvat saavat positiivisia onnistumisen kokemuksia. On merkittävää, että työnantaja tarjoaa vaihtoehtoja ja tukee työntekijöitä kokeiluissa. Lahdessa tehtävät kokeilut ovat avoimia, ja kaikki työntekijät voivat ilmoittautua niihin mukaan. Kiinnostuneiden määrä toimii mittarina ja näyttää suuntaa, motivoivatko nyt kokeiltavat keinot. Työntekijät otetaan mukaan kehittämään ideoita siihen, mitkä asiat motivoivat kokeilemaan uusia liikkumisen tapoja ja miten kokeilusta tulisi pysyvä toimintatapa. Kokeilemme kahta motivointikeinoa. Hankimme henkilöstön käyttöön laadukkaan sähköavusteisen polkupyörän. Tätä pyörää voivat autoilevat työntekijät hakea testattavaksi viikon ajaksi. Mikäli halukkaita testaajia on paljon, pyörän käyttövuorot arvotaan. Kokeilijoilta kerätään palaute ja kommentit testauksesta. Toinen kokeilu liittyy joukkoliikenteen käyttöön. Tällä haemme autoilijoita kokeilemaan kuukauden ajan ilmaiseksi Lahden seudun liikenteen busseja. Kokeilijat valitaan hakemuksen perusteella ja myös heiltä kerätään kokemukset kokeilun jälkeen. Molemmilta ryhmiltä kysytään myös ajatuksia liikkumistavoista - aikovatko he jatkaa pyöräilyä tai bussin käyttöä myös kokeilujakson jälkeen. Kokeilu käynnistyy heti avustuspäätöksen tultua ja jatkuu kesäkuun loppuun, jolloin on koottu palautteet kokeiluihin osallistuneilta.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa Lahden kaupungin eri yksiköiden työntekijöistä koostuva, ympäristöasioiden edistämiseen organisaation sisällä erikoistunut työryhmä. Mukana on koulujen, kirjastojen, kulttuuripalveluiden, viestinnän, Lahden seudun liikenteen, kaupunkiympäristön sekä konsernihallinnon edustajia.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Haemme kokeiluun 5000 euroa. Tämä käytetään laadukkaan sähköavusteisen polkupyörän ja lisävarusteiden sekä Lahden seudun joukkoliikennelippujen hankintaan. Sähköavusteinen polkupyörä ja lisävarusteet 3000 €, paikallisliikenteen 30-päivän joukkoliikenneliput 2000 €, hinnat n. 60 - 100 euroa kappale vyöhykkeen mukaan.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimi voi käyttää työaikaa motivointiin, innostamiseen ja viestintään. Hankintoihin tiimillä ei toistaiseksi ole resursseja. Tämän kokeilun myötä saamme eväitä ja perusteluja esittää kaupungin rahoitusta hyvien kokeilujen laajentamiseen.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kyllä saavutti. Kokeilu kannattaa ja houkuttaa myös osallistumaan! Osallistujien määrä yllätti positiivisesti. Osallistujat olivat hyvillä mielin mukana kokeilussa ja kokeilu itsessään sai hyvää palautetta. Kokeilussa oli matala kynnys osallistua. Positiivista palautetta tuli myös siitä, että työnantaja huomio työntekijöitään. Kokeiluihin ilmoittautui hetkessä kymmeniä kiinnostuneita: bussikorttikokeiluun 66 työntekijää ja sähköpyöräkokeiluun 29 työyksikköä. Bussikorttikokeiluun liittyviä kommentteja osallistuneilta: Minusta on todella hienoa, että tällainen kokeilu järjestetään! Mielenkiintoista, hauskaa ja järkevää - siinä päällimmäiset tuntemukset kokeiluun lähtemisestä. Kiva kokeilu! Kun tuli tämä mahdollisuus – tartuin tilaisuuteen. Myös sähköpyöräkokeilua pidettiin onnistuneena.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Keskeisenä tuloksena saatiin uusia bussimatkustajia, jotka jatkavat bussin käyttöä myös kokeilun jälkeen sekä lisättiin kiinnostusta sähköavusteiseen pyöräilyyn. Kokeilun ajankohtaan kannattaa kiinnittää huomiota, meillä se karsi tärkeän kohderyhmän kokeilun ulkopuolelle. Kaksi keskeistä oppia: ketterä kokeilu kannattaa ja ilmainen kokeilumahdollisuus houkuttaa. Tässä opittiin, mikä työntekijöitä motivoi erityisesti bussikorttikokeilussa. Heitä motivoi ekologisuus, raha, joukkoliikenteen kannattaminen ja oma hyvinvointi. Jotkut mainitsivat erityisesti uuden tavan kokeilemisen motivoivan, kun työnantaja tarjoaa siihen helpon mahdollisuuden. Työnantajan tuki joukkoliikenteen matkoihin koettiin erityisen merkittäväksi motivoivaksi tekijäksi. Sähköpyörän kokeilumahdollisuus sai sellaisiakin pyöräilemään, jotka eivät yleensä pyöräile. Sähköpyörä sai myös hyvää palautetta pyöräilijöiltä – sähköavusteisuus oli monelle uusi, positiivinen kokemus. Sähköpyöriä haluttaisiin joka työpaikalle lainattavaksi. Myös oman sähköpyörän hankinta jäi osalle kokeilijoista harkintaan. Jatkoa varten opittavaa ja parannettavaa on turvallisen pyöräpysäköinnin järjestämisessä. Sähköpyörän turvallinen säilyttäminen oli haaste osallistuneille – osallistujia pyydettiin irrottamaan akku ja ottamaan se sisätiloihin mukaan pyörän säilytyksen ajaksi. Se koettiin hankalana lyhyiden siirtymisten matkoilla, näissä tavallinen pyörä olisi näppärämpi. Lisäksi opimme, että kokeilun aikataulu oli tiukka ja karsi osallistujia. Kokeilussa työyksikkö sai lainata sähköpyörää viikon ajaksi. Kovin moni työtekijä ei ehtinyt pyörää viikon aikana kokeilla. Bussikorttikokeilussa haettiin kokeilijoita kuukauden ajanjaksolle. Koska kokeilu käynnistyi toukokuun alussa, eivät opettajat ehtineet ottaa osaa kokeiluun. Heille tarvittaisiin uusi kokeilujakso. Mitä haasteita Lahden joukkoliikenteessä nostettiin esiin? Mukavuudenhalu motivoi käyttämään omaa autoa. Lahdessa bussivuorojen vähäisyys tai bussien reititys koettiin suureksi esteeksi joukkoliikenteen käytölle: joillakin työmatkaan kulunut aika kasvoi merkittävästi siirryttäessä omasta autosta bussiin. Töihin piti lähteä paljon aikaisemmin, jos bussivuoroja sattui olemaan vähän. Myös lasten kuljettaminen tai kauppamatkojen yhdistäminen bussimatkustamiseen koettiin hankalaksi. Kokeilussa käytettiin kimppakyytejä siirtymisiin päivän aikana, mutta lainattavaa autoa ja sähköpolkupyörää kaivattiin vaihtoehdoiksi.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Ilmaisen matkakortin tai sähköpyörän kokeilun voi toteuttaa kunkin kunnan mittakaavaan sopivalla tavalla. Sähköpyöriä on mahdollista joillakin paikkakunnilla myös vuokrata. Lahden tuloksien jatkohyödyntämisestä tekstin lopussa. Lahden kaupunki haluaisi vielä jatkaa bussikorttikokeilua tärkeän kohderyhmän eli opettajien kanssa. He jäivät tämän kokeilun ulkopuolelle aikataulusyistä – kuukauden kokeilujakson pystyi aloittamaan vasta toukokuun alkupuolella, eikä opettajilla olisi ehtinyt kuukauden matkustusaika toteutua. Opettajat ovat kunnassa avainasemassa viisaan liikkumisen edistämisessä – mutta sitä ennen heillä itsellä täytyy olla kokemusta esimerkiksi bussin käytöstä. Kaikilla sitä ei todellakaan ole. Koulujen pihoilla on usein tarjolla subventoituja pysäköintipaikkoja omille autoille, siksi muutos autoilusta pois edellyttää positiivisia kannustimia työnantajalta ja hyvää viestintää. Tässä saadun kokemuksen perusteella työnantajan tarjoama ilmainen kokeilumahdollisuus voi olla erittäin tärkeä sysäys uudelle liikkumistavalle. Haluaisimme motivoida opettajia joukkoliikenteen käyttäjiksi myös sen vuoksi, että 12.8.2019 lähtien varhaiskasvatus- ja perusopetusryhmät voivat päiväaikaan matkustaa maksutta Lahden seudun liikenteen vuoroilla. Jatkohakemus: Haemme jatkorahoitusta 15 000 € euroa. Rahoitus käytetään seuraavasti: 1) tarjotaan ilmaisia 30-päivän matkakortteja Lahden opettajille, noin 7 000 € (100 matkakorttia, hinta keskimäärin 70 €/kpl) 2) Hankitaan kolmelle pilottikoululle sähköavusteinen yhteiskäyttöpolkupyörä lisävarusteineen henkilöstön käytettäväksi, 7 500 €, (3 x 2 500 €), 3) Tarjotaan kolmelle pilottikoululle bussin käytön opetustunteja oppilasryhmille, Lahden seudun liikenteen bussi koulun pihalle, ympäristökasvattajan ja joukkoliikennesuunnittelijan ohjaama tuntikokonaisuus, bussin kustannus 540 € (180 €/koulu). Toteutuneessa kokeilussa saatuja oppeja hyödynnetään Lahdessa työsuhdematkalipun käyttöönoton valmistelussa. Lahti tarjoaa henkilöstölleen tukea joukkoliikenteellä matkustamiseen ensi vuoden alusta alkaen. Oletuksena toteutuneen kokeilun perusteella on, että ilmainen bussin kokeilujakso kannustaa uusia työntekijöitä hankkimaan tuetun joukkoliikennelipun. Toteutunut kokeilu toi esiin lainattavien pyörien tarpeen ja se nopeuttaa uudenlaisten leasing-hankintasopimusten valmistelua. Yhteiskäyttöautojen lisäksi tarvitaan myös yhteiskäyttöpolkupyöriä. Sähköavusteisina ne houkuttavat liikkumaan mäkisessäkin kaupungissa.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

16.08.2019

Lahti on Suomen johtava ympäristökaupunki. Lahti osallistui Euroopan vihreä pääkaupunki 2019 ja 2020 -kilpailuihin ja eteni molemmilla kerroilla kilpailun finaaliin. Lahti valittiin lopulta tiukassa kisassa vuoden 2021 Euroopan vihreäksi pääkaupungiksi! Lahteen kohdistuu jo nyt suuri kansainvälinen mielenkiinto. Kaupungin ympäristöratkaisuista halutaan myös kertoa entistä laajemmin. Lahden ympäristövahvuuksia ovat kiertotalous, kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen, vähäpäästöinen joukkoliikenne ja vesiensuojelu.


Silti edelleen riittää tehtävää. Lahti on sotien jälkeen rakentunut autokaupunkina. Kasvihuonekaasupäästöistä liikenteellä on merkittävä osuus. Lähitulevaisuudessa liikenteen suhteellinen osuus päästöistä kasvaa edelleen, kun energiantuotannossa päästöt vähenevät merkittävästi luovuttaessa kivihiilen käytöstä.


Viisaan liikkumisen edistämiseksi on Lahdessa meneillään monia prosesseja ja kiinnostavia hankkeita (mm. SUMP-työ, CitiCAP-hanke). Kaupungin oman henkilöstön sitouttaminen, innostaminen ja motivointi viisaaseen liikkumiseen on erittäin tärkeää. Tässä kuvattu kokeilu on osa laajempaa kaupungin henkilöstön ympäristövastuullisuustyötä.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit