"MUN ELÄMÄ, MUN TARINA" - Nuoren kokemus läheisen mielenterveys- tai päihdeongelmasta | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

MielenterveysNuoretOmaishoitoVapaaehtoistoiminta

685 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.11.2017

Oili Huhtala Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry

"MUN ELÄMÄ, MUN TARINA" - Nuoren kokemus läheisen mielenterveys- tai päihdeongelmasta

Tavoitteena on jalkautuva hanketyö eli nuoria kohdataan ja koulutetaan siellä, missä he luontaisesti viettävät aikaansa (oppilaitokset, nuorten talot).

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Vähennetään mielenterveys- ja päihdeongelmien siirtymistä sukupolvelta toiselle. Mielenterveysongelmiin liittyvän stigman väheneminen. Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Halutaan kokeilla, miten nuoret omaiset saadaan mukaan kokemusasiantuntijatoimintaan. Kehitetään malli, jota voidaan hyödyntää laajasti nuorten kokemusasiantuntijoiden koulutuksessa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Innostetaan nuoria omaisia mukaan toimintaan kokemusasiantuntijoiksi. On hyvin pärjääviä ja heikommin pärjääviä nuoria. Nuorilla, joiden perheessä on mielenterveys- tai päihdeongelmia on riski sairastua, syrjäytyä ja kokea osattomuutta. Tällaisessa elämäntilanteessa elävillä nuorilla on oma Tarina, jonka on heidän omansa. Oman tarinan kertominen, kokemusasiantuntijana ja vertaisena toimiminen voimaannuttaa heitä itseään ja auttaa myös muita nuoria omaisia. Nuorten kokemusasiantuntijatoiminnasta hyötyvät myös alan ammattilaiset ja antistigmatyön kautta koko väestö. Järjestetään infotilaisuus nuorille omaisille suunnatusta kokemusasiantuntijakoulutuksesta. Kun koulutusryhmä saadaan kokoon, järjestetään pilottikoulutus. 2019-2021 (mahdollisesti jo 2018, jos erillishaku)

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

360000

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Pitkä omaistyön ammatillinen kokemus. Vahva osaaminen mielenterveysomaisten parissa tehtävästä työstä, vapaaehtoistoiminnasta, hanke- ja kehittämistyöstä. Hyvät yhteistyöverkostot.

Kokeilun oppi

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Nuorten omaisten kokemusasiantuntijakoulutuksesta.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

15.12.2017

Hankkeen tausta ja tarve: Yhteiskunnan muutokset näkyvät perheiden arjessa. Suomessa 25 % lapsista elää perheissä, joissa on mielenterveys- tai päihdeongelmia (Solantaus & Paavonen 2009). Mielenterveysongelmat siirtyvät usein sukupolvelta toiselle. Masentuneiden vanhempien lapsista 60 %:lla on alttius sairastumiseen alle 25-vuotiaana. Perheiden mielenterveys- ja päihdeongelmat näkyvät muun muassa lasten ja nuorten syrjäytymisenä. Suurimmassa syrjäytymisvaarassa ovat ne, joiden resurssit ja mahdollisuudet ovat jo alun perin heikommat (omat tai vanhempien sairaudet, heikko taloudellinen toimeentulo, keskittymisvaikeudet). Syrjäytymistä lisää myös mielenterveysongelmiin liittyvä stigma. Monesti nuorella ei ole ketään, kenelle voisi puhua juuri näistä asioista. Nuorilla on myös suuri kynnys tulla mukaan yhdistysten toimintaan. Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry:ssä on kehitetty Omaisen polku kokemusasiantuntijaksi koulutusmalli. Koulutusmalli koostuu Tarinaryhmästä, Kokemusasiantuntijakoulutuksesta, Vapaaehtoistoiminnan koulutuksesta ja Prospect ryhmästä. Koulutusmalli on saanut kiitosta ja innostunut uusia omaisia mukaan toimintaan. Ajankohtaisena haasteena on, miten saadaan nuoret osalliseksi omaistoimintaan ja kokemusasiantuntijoiksi. Ehdotuksena on hanke, jossa nuoria omaisia innostetaan ja koulutetaan kokemusasiantuntijoiksi. Hankkeen tavoite: 1. Syntyy uusi malli nuorten omaisten kokemusasiantuntijakoulutukseen 2. Nuorille omaisille muodostuu vertaisverkostoja, nuoret voimaantuvat ja heidän eristäytymiskierteensä katkeaa. 3. Nuorista kokemusasiantuntijoista tulee osa mielenterveys- ja päihdepalveluita (osallistuminen työryhmiin, kokemuskouluttajia, vertaisohjaajia ym.). Nuoret jakavat tietoa oppilaitoksissa ja toimivat vertaiskavereina. 4. Yhdistykseen saadaan nuoria kokemusasiantuntijoita ja vapaaehtoistoimijoita Hankkeen kohderyhmä: Nuoret (15+) ja nuoret aikuiset, joiden läheisellä on mielenterveys- tai päihdeongelmia Toiminnan sisältö ja toteutus: Hankkeessa kokeillaan nuorille suunnattua ”Mun elämä, Mun tarina koulutusmallia, jossa nuoria omaisia koulutetaan kokemusasiantuntijoiksi. Prosessi lähtee alulle tarinasta, jonka nuori omainen rakentaa osallistumalla Tarinaryhmään yhdessä muiden nuorten kanssa. Tarinaryhmän käytyään nuori voi tuntea, että minun kokemuksellani on merkitystä. Vaikka nuori tuntee itsensä huonoksi ja mitättömäksi, hänen tarinallaan on merkitystä. Oman tarinan auki kirjoittaminen voimaannuttaa. Nuori voi kokea, että hän osaa ja pystyy. Hänen tarinastaan hyötyvät niin ammattilaiset kuin muut nuoretkin. Tarinaryhmän jälkeen nuori osallistuu kokemusasiantuntijakoulutukseen, jossa tutustutaan kokemusasiantuntijan tehtäviin ja toimeksiantajiin. Tarinaa hiotaan ja muokataan sopivaksi erilaisiin tilanteisiin ja esiintymisiin. Koulutuksessa kohennetaan nuorten esiintymistaitoja ja –valmiuksia. Kolmannessa vaiheessa nuoret osallistuvat vapaaehtoiskoulutukseen, jossa tutustutaan erilaisiin vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin. Koulutuksessa kasvatetaan itsetuntemusta, pohditaan oman motivaation lähtökohtia ja käydään läpi ihmisen kohtaamiseen liittyviä asioita. Neljännessä vaiheessa nuoret käyvät läpi Prospect –ryhmän, jossa opetellaan tunnistamaan omia tunteita. Ryhmässä keskustellaan omasta jaksamisesta, rajoista ja voimavaroista. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä oppilaitosten ja muiden nuorten parissa toimivien järjestöjen kanssa. Tavoitteena on jalkautuva hanketyö eli nuoria kohdataan ja koulutetaan siellä, missä he luontaisesti viettävät aikaansa (oppilaitokset, nuorten talot).

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit