Non-profit hautomo Phoenix | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

653 katselukertaa

Kokeilu on luotu 15.11.2017

Non-profit hautomo Phoenix

Non-profit hautomo Phoenix kytkee suomalaiset yritykset ja muut toimijat mukaan vapaaehtoistyön yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi. Kokeilun tavoitteena on laajentaa Startup Refugees -verkostosta syntynyttä osallistuvan yhteiskuntavastuun ja joukkoistamisen mallia myös muuhun kuin turvapaikanhakijoiden parissa tapahtuvaan vapaaehtoistoimintaan ja mahdollistaa uudenlainen tehokas kansalaisaktivismi sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Perinteisen järjestötoiminta ja kansalaisaktivismi ovat muuttuneet vauhdilla viimeisen vuosikymmenen aikana. Erityisesti sosiaalinen media ja uudenlainen nopean osallistumisen ja vapaaehtoisuuden kulttuuri ovat vauhdittaneet tätä kehitystä. Ihmiset tarttuvat yhteiskunnallisiin ongelmiin omaehtoisesti ja syntyy erilaisia nopeita toimintoja, jotka vastaavat ajankohtaisiin tarpeisiin. Yksi tällainen esimerkki on lähes yhdessä yössä syntynyt Startup Refugees, joka perustettiin vastaamaan Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden tarpeisiin ja jonka toimintaa osallistuu tänä päivänä jo yli 500 yritystä, julkisen sektorin tahoa, yhteisöä ja yksilöä. Monet toimijat ja spontaanisti syntyneet vapaaehtoisverkostot vetävät hyvin vapaaehtoisia puoleensa mutta törmäävät usein hyvin pian rekisteröitymisen tarpeeseen ja hallinnollisen työn osuuden haastavuuteen, joka osaltaan supistaa toiminnan operatiivisia resursseja. Monet hyödylliset aloitteet kuolevat vähitellen, koska eivät ehdi hakea tai saa rahoitusta riittämättömästi hoidetun hallinnon takia. Samalla Startup -henkinen innostus haasteiden ratkaisemiseen laskee, kun aikaa kuluu heti toiminnan alussa hallinnon opetteluun ja varainhankintakanavien selvittämiseen. Samaan aikaan Suomessa on kuitenkin kasvava määrä yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä, joilla olisi valtavasti intoa antaa aikaansa ja osaamistaan yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Haluamme löytää keinon, jolla joukkovoimaa hyödyntävät yhteiskunnan eriarvoisuutta vähentävät hankkeet voivat kehittyä ja kasvaa itsenäisinä brändeinä omien tavoitteidensa mukaan siten, että non-profit hautomo tarjoaa tärkeää taustatukea erityisesti hallinnossa ja mahdollistaa toimijoille operatiiviseen toimintaan keskittymisen sekä tätä kautta laajemman vaikuttavuuden. Phoenix ry haluaa myös oppia eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä ja siitä, voidaanko samoja resursseja hyödyntää järkevämmin eri päämäärien ja kohderyhmien hyväksi.

Miten kokeilu toteutetaan?

Phoenix ry:n hallinnoiman Startup Refugeesin kokemus on osoittanut, että yrityksillä ja niiden henkilökunnalla on valtavasti intoa hyödyntää toimialan osaamista vapaaehtoistoiminnan ja muun yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta. Startup Refugeesin toiminnan ytimessä on alusta saakka ollut verkoston vapaaehtoisten tarjoama panostus turvapaikanhakijoiden työllistymiseen ja yrittäjyyteen. Tulokset ovat kahden toimintavuoden aikana olleet erinomaisia ja Phoenix ry haluaa laajentaa syntynyttä osallistavan yhteiskuntavastuun mallia myös muiden toimijoiden ja kohderyhmien vapaaehtoistoiminnan vahvistamiseen. Non-profit hautomo Phoenixin idea on syntynyt keskusteluissa Phoenix ry:n ja erilaisten vapaaehtoisverkostojen välillä. Non-profit hautomo tarjoaa kodin jo toiminnassa olleille vaikuttaville ja tulosta tehneille pieniä yhdistyksille sekä vielä järjestäytymättömille ideoille, jotka ovat jo tavoittaneet vaikuttavan määrän vapaaehtoisia mutta eivät vielä löytäneet rahoitusta tai muuta hallinnollista resurssia toimintansa vakiinnuttamisen tueksi. Yhdistäviä tekijöitä toimijoiden välillä ovat se, että ne hyödyntävät osallistuvan yhteiskuntavastuun ja joukkoistamisen mallia. Mukaan tulon kriteereitä ovat myös se, että toiminta on voittoa tavoittelematonta ja tukee heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevaa kohderyhmää. Non-profit hautomoon valitaan vuosittain mukaan 3-4 uutta toimijaa (tosin määrän voi vaihdella näiden koon mukaan.) Toimijat tulevat mukaan osaksi Non-profit hautomoa tasavertaisina toimijoina tekevät päätökset uusista jäsentä yhdessä osana Phoenix ry:n hallintoa. Toimijat hyötyvät Phoenix ry:n verkostosta, henkilökunnan osaamisesta ja muista resursseista ja pääsevät osana jo toimivaa yhdistystä keskittymään enemmän operatiiviseen toimintaan ja tuloksiin. Samalla malli myös vahvistaa yhteistyötä eri vapaaehtoistoimijoiden välillä ja auttaa tavoittamaan yhä uusia vapaaehtoisia. Non-profit hautomolle kootaan ohjausryhmä, johon kuuluu sekä yhteiskunnallisia vaikuttajia että yritysten edustajia. Sen tehtävänä on avata hautomolle uusia kontakteja ja auttaa ratkaisemaan ajankohtaisia haasteita. Phoenix ry on vuoden 2017 aikana paikantanut kaksi rekisteröityä yhdistystä sekä yhden vapaaehtoisverkoston, jotka ovat jollain aikavälillä kiinnostuneita liittymään yhdistykseen. Ideaa vapaaehtoistoimintaa vauhdittavasta Non-profit hautomosta markkinoidaan myös erilaisiin yhteiskunnallisia haasteita ratkaisevien ideakilpailujen osallistujille, joilla on jo valmis ja mahdollisesti testattukin malli, mutta ei vielä organisoitua toimintaa ympärillään. Ennen varsinaista hanketta kerätään myös tietoa tarpeista ja haastatellaan sopivia toimijoita sekä muodostetaan kokonaiskuva Non-profit hautomon tarpeista. Vastaavista hautomoista on myös kokemusta startup yritysten puolelta, joten hankkeen suunnittelussa hyödynnetään tätä näkemystä. Ennen varsinaisen hankkeen alkua tehdään myös tarvittavat sääntömuutokset ja kootaan ohjausryhmä. Hankkeen aikana jokaiselle mukaan tulevalle toimijalle tehdään oma toimintasuunnitelma sen lähtökohdista ja samalla haetaan mahdollisimman suurta synergiaetua Phoenix ry:n olemassa olevasta laajasta verkostosta. Käytännössä kokeillaan siis Non-profit hautomon toimintaa ja samalla kerätään tietoa siitä, vastaako tämä toimijoiden tarpeisiin. Olemme valmiit aloittamaan kokeilun heti mutta laajempi hanke voisi alkaa vuonna 2018.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Phonix ry & Non-profit hautomo Phoenix:in mukaan tulevat toimijat.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Phoenix ry:llä on toimitila ja yli 500 yrityksen, julkisen sektorin toimijan, oppilaitoksen, seurakunnan, järjestön, yhteisön ja yksilön verkosto sekä tietoa siitä, millaista tukea esimerkiksi vapaaehtoistoiminnan tai muun resurssin muodossa nämä toimijat ovat halukkaita tarjoamaan. Phoenix ry:n osallistavan yhteiskuntavastuun malli on kehittynyt ja kasvanut vauhdilla ja yhdistykseen on koko ajan yhteydessä uusia yrityksiä ja toimijoita, jotka haluavat hyödyntää osaamistaan. Näemme, että verkosto voisi tarjota paljon, myös muiden yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen ja valjastamaan verkoston joukkovoiman tukea tarvitsevien ihmisten hyväksi myös tulevaisuudessa. Verkostolla on myös vahva hallinnollinen ja viestinnällinen osaaminen, vankkaa kokemusta vapaaehtoistoiminnan johtamisesta sekä tietotaitoa erilaisten rahoittajien hankehallinnon parissa toimimisesta ja vaikuttamisen arvioinnista. Nämä kaikki hyödyttävät mukaan tulevia toimijoita.