Nuoret ilmastonmuuttajat | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

NuoretKouluKasvatusHiilijalanjälki

1228 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2019

Vihdin kunta

Nuoret ilmastonmuuttajat

Geomedian tutkimuksella ja työvälineitä hyödyntäen pyrimme tuottamaan tietoa toiminnan esteistä ja edistämään pyöräilyä arkiliikkumisen tapana, ja siten vähentämään lukio-opiskelijoiden ilmastoahdistusta.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Nuoret kokevat ilmastoahdistusta, jolla tarkoitetaan toivottomuutta, lamaannusta ja surua globaalin ilmiön edessä. Ilmastonmuutos on viheliäinen ongelma, joka on sekä yhteiskunnallinen että luonnontieteellinen. Yksilön valinnat eivät riitä ilmastoa pelastavaksi ratkaisuksi, mutta voivat helpottaa yksilöä ja tarjota konkreettisen tavan toimia. Toisaalta tiedetään, että vain harvat yksilöt pystyvät suuriin muutoksiin elämäntavoissaan. Nuorilla pitäisi siis olla mahdollisuus vaikuttaa myös toimintaympäristöön. Nuorten saattaa kuitenkin olla vaikeaa kokea yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kokeilussa halutaan oppia, miten ilmastoahdistusta voidaan vähentää päästötöntä liikkumista edistämällä ja antamalla nuorille tilaisuuden toimia itse ja toisaalta myös vaikuttaa päättäjiin, joilla on valtaa tehdä kuntalaisten toimintaympäristöä koskevia päätöksiä kunnassa. Parhaassa tapauksessa onnistunut kokeilu ja aktiivinen viestiminen siitä voisi johtaa lopputulokseen, jossa nuoret toimivat esimerkkinä muille koululaisille sekä kuntalaisille yleensä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Projektin idea on vähentää nuorten ilmastoahdistusta osoittamalla nuorille konkreettisia keinoja ja toimenpiteitä vaikuttaa ilmastonmuutokseen sitä vähentävästi tavoilla, jotka ovat käytettävissä nuorten omassa elämänpiirissä. Tavoitteena on tehdä paitsi nuorista itsestään myös kunnan työntekijöistä muutoksentekijöitä. Projektissa hyödynnettävä tausta-aineisto tuotetaan lukion toisen vuosikurssin maantieteen syventävällä Geomedia-kurssilla ja konkreettinen selvitystyö tehdään liittyen pyöräilyn edistämiseen ja sen esteiden poistamiseen tiiviin kuntakeskuksen taajamassa. Projektin tulokset voivat joiltakin osin olla hyödynnettävissä myös Vihtiä laajemmalla alueella ja muissa vastaavantyyppisissä taajamissa. Liikenteen päästöt ovat merkittävä ilmastoon vaikuttava tekijä koko kunnassa ja kurssin jälkeen lukiolaisilla on mahdollisuus esitellä projektityö päättäjille valtuuston kokouksen yhteydessä kesäkuussa. Nuoret esittävät omasta näkökulmastaan kuntapäättäjille ratkaisuja, joihin kaikkien olisi tärkeää sitoutua, ja jotka pitkällä tähtäimellä ja toteutuessaan johtavat nuorten ilmastoahdistuksen vähenemiseen. Kokeilu aloitetaan pyöräilyyn liittyvällä kyselyllä, joka samalla selvittää ilmastoahdistuksen laajuutta. Kysely selvittää, miten nuoret ja lukion sekä kunnantalon henkilökunta kulkevat kouluun ja harrastuksiin ja mitkä asiat lisäävät tai vähentävät heidän haluaan liikkua pyörällä. Kysely kartoittaa Nummelan pyöräparkkeja - niin koulussa kuin markettien pihoilla - ja pyöräteitä. Kaikki kerätty tieto, tilastot, graafit ja kartat yhdistetään ArcGisOnlinen tarinakartoiksi. Kokeilussa käytetään pohjana ilmastokouluttaja Pinja Siparin materiaaleja. Sipari on kehittänyt ilmastokasvatusmallin, jonka tarkoituksena on lisätä polkupyöräilyn määrää lasten ja nuorten keskuudessa. Lukiolaisille järjestetään kurssin aikana tilaisuus, johon pyydetään puhujaksi pyöräilyäkin edistävä ilmastotoimija. Tulokset ja nuorten terveiset – utopiat ja dystopiatkin - viedään kunnanvaltuuston kokoukseen 3.6.19. Kurssin päätyttyä ja seuraavan lukukauden alkaessa syksyllä 2019 tai viimeistään keväällä 2020 kysely toistetaan. Tuloksia verrataan alkutilanteeseen sen selvittämiseksi, miten pyöräilytottumukset kunnantalolla ja lukiossa ovat muuttuneet - ja onko lukiolaisten kokema ilmastoahdistus vähentynyt. Kokeilu toteutetaan kevätlukukauden 5. jaksossa, huhti-toukokuussa 2019. Tulokset esitellään valtuuston kokouksessa 3.6. Kysely toistetaan syyslukukauden 2019 alussa tai viimeistään keväällä 2020.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttavat Vihdin lukio ja kunta yhdessä. Sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä että ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa tarvitaan uutta yhteistyötä. Geomedia-kurssi toteutettiin onnistuneesti jo edellisenä keväänä (eri aihepiiristä) eli yhteistyön on osoitettu toimivan menestyksekkäästi.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilu toteutetaan pääosin omana työnä. Pyydetylle luennoitsijalle maksetaan mahdolliset matka- ja luentokorvaukset. Mikäli kokeiluun saadaan rahoitusta, olisi lisäksi mahdollista hankkia lukiolaisten käyttöön yhteiskäyttöpyöriä, ja kokeilla niiden toimivuutta lukiolaisten koulupäivän aikaisessa arkiliikkumisessa Nummelan taajamassa, missä lukio on hieman irrallaan taajaman ytimestä. Toinen mahdollinen yhteiskäyttöpyörien sijaintipaikka voisi olla kunnanvirasto, joka niin ikään on hieman muusta rakenteesta irrallaan. Rahoitusta käytettäisiin siten yhteiskäyttöpolkupyörien ja kypärien hankintaan, ja saataisiin projektille sitä kautta todennäköisesti lisää vaikuttavuutta. Pyörien hankinta voisi olla myös palkinto lukiolaisille toimintansa muuttamisesta projektin aikana.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Projektiin varatut resurssit ovat henkilöresursseja - rahoitusta kunnassa ei ole hankkeelle varattu. Tiimiin kuuluu lukiosta opetushenkilökuntaa ja kunnasta elinvoimajohtaja sekä kaavoituksen ja ympäristönsuojelun edustajat. Kunnan viestintäapua tarvitaan, kun kokeilusta kerrotaan kuntalaisille, kunnan päättäjille ja medialle. Tärkein resurssi ovat Geomedia-kurssin suorittavat noin 30 lukio-opiskelijaa. Mikäli kokeilulle saataisiin rahoitusta ja siten hankittua yhteiskäyttöpolkupyörät, tarkoittaisi se tiimin laajentumista kiinteistöjen ylläpidosta vastaaviin, joiden kanssa neuvoteltaisiin polkupyörien säilytyksestä; opettajiin, kansliatyöntekijöihin, opiskelijakuntaan ja kaikkiin potentiaalisiin lyhyitä matkoja liikkuviin lukiossa opiskeleviin nuoriin ja lukiossa tai kunnassa työskenteleviin aikuisiin.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

06.03.2019

Tämä parkkipaikka voisi näyttää myös toisenlaiselta (kuva: Vihdin kunta, kaavoitus).


Nuoret tiedostavat ilmastonmuutoksen globaalin merkityksen. Samaan aikaan he ymmärtävät, etteivät omat tai yhteiskunnan toimet ilmastonmuutoksen hillinnässä ole riittäviä.  

Vihdin lukio sijaitsee Nummelanharjulla Hanko-Hyvinkää-tien ja Nummelan keskustan välissä. Koulukeskuksessa on myös yläkoulu. Yhteensä lukiossa ja yläkoulussa on opiskelijoita ja henkilökuntaa n. 1000. Aamuruuhkat ovat valtavat: henkilöautorinki pyörii saattoliikenneväylällä reippaasti yli kymmenen minuuttia. Tilanne tulee vielä pahenemaan, kun Hiidenvedentien liittymä Hanko-Hyvinkää-tieltä suljetaan alustavasti kesällä 2019 sen vaarallisuuden vuoksi. Kaikki autoliikenne tulee sen jälkeen kulkemaan Nummelan keskustan kautta. Kuinka moni meistä voisi tulla kouluun/töihin muuten kuin autolla?

Vihdin kunnantalo sijaitsee Asemantiellä noin kilometrin etäisyydellä Nummelan keskusta. Monet työntekijät käyvät lounaalla tai hoitamassa asioita päivän mittaan keskustassa. Matka tehdään omalla henkilöautolla, jos sillä on pitänyt ajaa myös työmatka. Matka sujuisi näppärimmin, päästöttömästi ja melua aiheuttamatta pyörällä, jos sellainen olisi kunnantalolla käytettävissä tai lainattavissa.  

Vihdin lukion ja kunnan yhteistyötä on tehty aiemminkin menestyksekkäästi. Lukio-opiskelijat tekivät maantieteen Geomedia-kurssilla keväällä 2018 osallistumis- ja vaikuttamisprojektin yhdessä Vihdin kunnan kanssa. Tähän samaan saumaan osui Esrin ArcGisOnlinen pilotointiprojekti, johon opiskelijoita ohjannut lehtori tarttui, joten paikkatiedon visualisointi oli jotakin todella uutta. Lukiolaiset tekivät karttaesityksen joukkoliikenteen palvelupauksesta kunnanhallitukselle, uuden asuinalueen palveluiden esittelyn ja tutkivat Nummelan vaaranpaikkoja ja viihtyisyyttä. Tulosta arvostettiin laajasti. Samoja työkaluja käytetään myös kevään 2019 projektissa.

Lukio- ja kuntatiimi tapasivat tammikuussa 2019 aloittaakseen uuden projektin. Aiheeksi valikoitui nuorten ilmastoahdistuksen vähentäminen. Open ilmasto-opas tarjosi miltei valmiin konseptin pyöräilyvaikuttamisesta. Miksi nuoret pyöräilevät niin vähän? Voisimmeko lisätä pyöräilyä kouluun? Kuinka paljon päästöt vähenisivät, jos autoliikenne vähenisi? Mitä päättäjät tekisivät kuullessaan nuorten mielipiteet? Saisimmeko aikaan päätöksiä #fridaysforfuture-hengessä?

Vaikuttamisprojekti toteutetaan ja muutos saatetaan alulle Vihdin kunnassa keväällä 2019 joka tapauksessa. Mutta kuinka pitkälle pääsemme, ja kuinka vaikuttava projektistamme tulee? Siihen vaikuttaa mahdollinen rahoitus.

Meillä on aikuisina vastuu nuortemme hyvinvoinnista. Nuorten kanssa työskentelevä tiimimme jäsen kohtaa nuorten ilmastoahdistuksen työssään päivittäin. Meidän on pystyttävä auttamaan nuoriamme näkemään keinoja, joilla he itse voivat konkreettisesti vaikuttaa ilmastonmuutoksen hidastumiseen ja siten helpottaa ilmastoahdistuksesta aiheutuvaa pahaa oloaan.

 

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit