Nuorten ääni kuuluville | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

604 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.11.2017

MLL Tampereen osasto ry

Nuorten ääni kuuluville

Ideana on saada nuoria mukaan toimintaan, sen suunnitteluun, kehittämiseen ja toteutukseen. Nuorten tuottamaa tietoa tarvitaan nuorille suunnattujen toimintojen ja palvelujen kehittämiseen niin, että nuoret kokevat tulevansa kuulluksi.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Tavoitteena on saada nuorten tuottama tieto ja osaaminen yhdistystoiminnan ja palvelujen kehittämisen ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen työvälineeksi. Tavoitteena on saada nuorten ääni kuuluville. Uunituore valtakunnallinen Kouluterveyskysely 2017 osoittaa, että vaikka suuri osa nuorista voi entistä paremmin, on edelleen huolestuttavan suuri joukko nuoria, jotka kokevat itsensä yksinäi-siksi eivätkä he koe kuuluvansa oikein mihinkään joukkoon. Keskusteluyhteys vanhempien kanssa korostui erityisesti nuorilla, joilla oli ulkomaalainen syntyperä tai joilla oli joki toimintarajoite. Samoin edellä mainittujen ryhmien osalle kohdistui selvityksen mukaan eniten kiusaamista. Nuoret kertovat, että aikuiset eivät tartu heidän esille nostamiin huoliin tai ongelmiin, nuoret eivät tule kuulluksi. Alakoululaisista peräti 20 % niistä, jotka olivat kertoneet aikuiselle kiusaamisesta, kokivat, että kiusaaminen oli jatkunut, jopa pahentunut. Enää 26 % yläkoulun kiusatuksi tulleista kertoi siitä aikuiselle! Kouluterveyskyselyn mukaan monet ongelmat kohdistuvat mm. ulkomaalaistaustaisiin nuoriin ja/tai nuoriin, joiden elämänpiirissä on tapahtunut merkittäviä muutoksia (Paikkakunnan, koulun vaihtuminen, vanhempien ero, läheisen kuolema tms.) Kahden kulttuurin ristipaineessa kasvaminen saattaa aiheuttaa omanlaisiaan ongelmia maahanmuuttajataustaisten perheiden lasten ja nuorten arkeen. Kodin ja koulun kulttuuriset tavat voivat poiketa toisistaan aiheuttaen ristiriitaisia tilanteita nuorten arkeen ja tehden oman äänen kuuluvaksi tekemisestä entistä hankalampaa. On välttämätöntä tarttua nuorten viesteihin varhaisessa vaiheessa, jotta suuremmilta ongelmilta voidaan välttyä. Toimintaa ja palveluja voidaan kehittää hyödyntämällä nuorten itsensä tuottamaa tietoa ja kokemusta. Nuorten kokemusten sanoittaminen myös nuorten omassa vertaisryhmässä on tärkeää.

Miten kokeilu toteutetaan?

• Nuoret tarvitsevat kuulevia korvia ja läsnä olevaa aikuista, joka on kiinnostunut nuorten ajatuksista, kokemuksista ja kuulumisista. Järjestämme nuorille erilaisia tilaisuuksia ja mahdollisuuksia kertoa nuorille itselleen tärkeistä asioista. Ne voivat liittyä esimerkiksi terveyteen, elintapoihin, ihmissuhteisiin kouluun, vapaa-aikaan, perheeseen tai mihin tahansa nuorten itse esille nostamiin aiheisiin. • Tavoitamme nuoret koulujen ja nuorisotyön kautta. Lisäksi hyödynnämme MLL Tampereen osaston tukioppilas- ja tutorkoulutuksia, joiden puitteissa kohtaamme vuosittain noin 300 nuorta. • Nuorten kohtaaminen ja keskustelu heidän kanssaan on jo itsessään nuoren elämää tukevaa, mutta usein ongelma on se, että vaikka nuoret kertovat jostain ongelmista tai epäkohdista, he kokevat, että se ei johda mihinkään. Tästä syystä näissä kohtaamisissa tuotettua tietoa hyödynnetään eri tavoilla. Nuorten tuottamasta tiedosta, kokemuksista tuotetaan materiaalia, jonka suunnittelussa ja toteutuksessa nuoret ovat itse mukana. Materiaali voi olla kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Se voi hyödyntää valokuvauksen tai elokuvan keinoja. Tärkeää on, että nuoret ovat vahvasti osallisena sen tuottamisessa. • Materiaalin ja viestien kohteena voivat olla esimerkiksi vertaiset muut nuoret, nuorten vanhemmat, muuta aikuiset ja päättäjät. • Lisäksi nuoria aktivoidaan mukaan ns. kokemusasiantuntijan rooliin erilaisiin tilaisuuksiin ja ryhmiin, joissa nuorille suunnattuja palveluja suunnitellaan ja kehitetään tai joiden tavoit-teena on kertoa vertaisille, vanhemmille ja muille aikuisille nuorten ajatuksista, tunteita, kokemuksista. On tärkeää, että nuorten näkökulma sanoitetaan aikuisille ja siten tehdään lapsi näkyväksi erilaisissa tilanteissa. MLL Tampereen osaston 11 vuoden ajan toteuttanut yhteistyössä koulun kanssa mediahanketta, joka toteutetaan osana koulun äidinkielenopetusta. Tätä toimivaa malli voidaan laajentaa muuhunkin toimintaan ja jalostaa sitä nuorten osallistamisen menetelmänä.Toiminta voidaan liittää osaksi monia muita koulun oppiaineita ja olla siten tukemassa uuden opetussuunnitelman mukaista yhteistyötä koulujen ja kolmannen sektorin välillä. Tämän jo hyväksi koetun menetelmän mallintaminen ja kuvaaminen hyödyntää myös muita toimijoita. Nuorten kokemusasiantuntijoiden kanssa on tehty jonkin verran yhteistyötä. On tärkeää voida mallintaa tehtävää varten soveltuva koulutus ja aikuisten antama tuki. Nuorten kokemusasiantuntijuutta on aikaisemmin hyödynnetty lähinnä päihde- ja mielenterveysasioissa, mutta nuorten tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää jo paljon aikaisemmin, jolloin vastaavia ongelmia voidaan ennaltaehkäistä. Tästä hyvänä esimerkkinä on MLL Tampereen osaston tuottama ”nuorten ero-opas vanhemmille”. Vastaavaa menetelmää voidaan hyödyntää monessa muussakin aiheessa. Monikulttuurisen perhetyön kautta olemme havainneet, miten paljon erilaiset perhedynamiikat vaikuttavat tapaan kommunikoida. Ideana on oppia ja kouluttautua ymmärtämään erilaisuutta ja vahvistaa siten vapaaehtoisten ja ammattilaisten kohtaamistaitoja. Mitä kokeilusta halutaan oppia? Kokeilusta halutaan oppia • kohtaamaan nuoria tasavertaisesti ja avoimesti • olemaan läsnä oleva aikuinen • miten tukea nuoren kasvua ja kehitystä nuorta koskettavalla tavalla • sanoittamaan asioita myös niiden nuorten kanssa, joilla on kielellisiä ja ilmaisullisia ongelmia esimerkiksi heikon suomenkielen vuoksi (maahanmuuttajanuoret) • tehdä erilaiset nuoret näkyväksi