Ohjaustyökalu ikäihmisen sähköiseen asiointiin | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

IkäihmisetTeknologiaSisällöntuotantoOsallisuusSaavutettavuusOppiminenDigisotetaidotHyvinvointi

1501 katselukertaa

Kokeilu on luotu 10.10.2018

Mirva Saarinen, Sataedu

Ohjaustyökalu ikäihmisen sähköiseen asiointiin

Ideana on luoda ohjaustyökalu, jonka avulla opitaan ohjaamaan ikääntynyttä ihmistä sähköisten palveluiden ja etuuksien hakemisessa.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Miten helpottaa ikäihmisten sähköistä asiointia? Miten lisätä digisotetaitoja sähköiseen asiointiin? Pystytäänkö lisäämään ikääntyneitä ihmisiä hoitavien tai kohtaavien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, omaishoitajien ja muiden ikääntyneiden sähköisten palveluiden tai etuuksien hakemiseen apua tarvitsevien digitaitoja ja osaamista sähköisten palveluiden ja etuuksien hakemisesta.

Miten kokeilu toteutetaan?

Sähköisiä palveluita on saatavilla yhä enemmän, mutta mikäli niitä ei osata käyttää, eikä niiden käyttöä osata ohjata, digitaalinen kehitys ei etene. Ohjaustyökalun avulla opitaan ohjaamaan ikääntynyttä ihmistä sähköisten palveluiden ja etuuksien hakemisessa. Tehdään koulutussisältö, joka kohdentuu ikääntyneiden kansalaisten palvelujärjestelmään liittyvään perustietoon. Se ei kata kaikkia valtakunnallisia tai alueellisia sähköisiä palveluita ja käytäntöjä, vaan tarkoitus on varmistaa, että perussosiaaliturvaan liittyvät asiat saisi haltuun. Koulutussisältö tehdään sekä verkossa opiskeltavaksi että kirjallisen koulutusoppaaseen. Marras-Helmikuu 2018-2019, rahoituksen järjestyttyä.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Sataedun oppilaitos, Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

10 000 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Verkkosisällön tuottamisen resursseja, pedagogiset taidot, ikääntyneiden palvelukokonaisuuden ja palveluohjauksen tuntemus.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilussa tavoitteena oli helpottaa ikäihmisten sähköistä asiointia ja lisätä digisotetaitoja sähköiseen asiointiin. Tavoitteena oli lisätä ikääntyneitä ihmisiä hoitavien tai kohtaavien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön, omaishoitajien ja muiden ikääntyneiden sähköisten palveluiden tai etuuksien hakemiseen apua tarvitsevien digitaitoja ja osaamista sähköisten palveluiden ja etuuksien hakemisesta. Sähköisiä palveluita on saatavilla yhä enemmän, mutta mikäli niitä ei osata käyttää, eikä niiden käyttöä osata ohjata, digitaalinen kehitys ei etene. Sähköisen asioinnin ohjausta varten tehtiin koulutussisältö, joka kohdentuu ikääntyneiden kansalaisten palvelujärjestelmään liittyvään perustietoon. Se ei kattanut kaikkia valtakunnallisia tai alueellisia sähköisiä palveluita ja käytäntöjä, vaan tarkoitus oli varmistaa, että perussosiaaliturvaan liittyvät asiat saisi haltuun. Koulutussisältö toteutettiin verkkotyökaluna, jossa oli materiaali ja materiaaliin linkitetty puheohjaus. Asetetut tavoitteet täytettiin ja ohjaustyökalun avulla pystyttiin oppimaan ja helpottamaan ikääntyneen ihmisen sähköisten palveluiden ja etuuksien hakemisen ohjausta ja myös lisättiin tietoa sähköisistä palveluista.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilun jälkeen osallistujille toteutettiin palautekysely. Kaikki vastaajista olivat sitä mieltä, että sähköinen ohjaustyökalu auttoi sähköisen tunnistautumisen haltuunotossa ja sen avulla pystyttiin todistamaan henkilöllisyys sähköisesti. Ohjaustyökalun avulla onnistuttiin myös kirjautumaan ja harjoittelemaan täyttämistä/täyttämään eläkkeensaajan hoitotukihakemuksen KELAn palvelussa. Suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että ohjaustyökalu auttoi tutustumaan suomi.fi –palveluun ja auttoi kirjautumaan, löytämään tarvittavat palvelut, tarkistamaan omat tiedot sekä asioimaan Omavero-palveluissa? Sähköiseen ohjaustyökaluun oli linkitetty puheohjaus, joka suurimman osan mukaan vastaajista koettiin tarpeellisena ja selkeänä. Myös ohjaustyökalun ulkoasu koettiin selkeänä. Ohjaustyökalua toivottiin myös kehitettävän siten, että esimerkiksi tekstiä ja ohjeita voisi vielä pilkkoa osiin. Otettiin kantaa myös siihen, että toisen puolesta asiointi edellyttää valtakirjan ja toivottiin erillistä tunnusta esimerkiksi toisen ihmisen puolesta sähköistä asiointia varten.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Koska ohjaustyökalu toteutettiin nopealla aikataululla, kaikkia kokeilijoita ei saatu mukaan. Jatkossa tähän täytyisi saada enemmän aikaa, sillä tärkeitä yhteistyökumppaneita jäi pois kireän aikataulun ja vuodenvaihteen loma-ajan takia. Jotta saataisiin sähköinen ohjaustyökalu laajempaan käyttöön, se edellyttäisi mahdollisuutta ohjaustyökalun henkilökohtaiseen opastamiseen esimerkiksi erilaisissa tapahtumissa, eri yhteisöissä. Asiakkaiden tavoitettavuuteen pitäisi kiinnittää huomioita, sillä kaikki apua tarvitsevat eivät asioi esimerkiksi terveydenhuollon yksiköissä, mutta esimerkiksi kaupoissa käydään jne. Sähköistä ohjaustyökalua tulisi markkinoida erilaisiin yhteisöihin. Sähköinen ohjaustyökalu edellyttää myös päätelaitteen, kuten mobiilin, tabletin tai PC-koneen. Sähköinen ohjaustyökalu edellyttää myös henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai varmennekortin, jotta tunnistautuminen on mahdollista. Sähköisen asioinnin ohjauksessa nousi esiin tarve koulutukseen, sillä esimerkiksi kaikki ammattilaisetkaan eivät osaa ohjata Kela:n hoitotukihakemusten täytössä tai tiedä OmaVeron tai OmaKannan mahdollisuuksista. Jatkossa sähköistä ohjaustyökalua voikin käyttää työpaikoille tarjottavana lisä-ja täydennyskoulutuksena sekä alaa opiskeleville osana opintojen toteutussuunnitelman menetelmiä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

07.03.2019

Tulevaisuudessa sähköiset palvelut muodostavat osan sekä laajempaa julkisten palvelujen kokonaisuutta että sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisoinnin viitekehystä ja kehityskulkua.Sähköisiä palveluita on saatavilla yhä enemmän, mutta mikäli niitä ei osata käyttää, eikä niiden käyttöä osata ohjata, digitaalinen kehitys ei etene. Ikääntyneellä ihmisellä tai hänen omaisellaan ei ole useinkaan osaamista, aikaa ja resursseja sähköiseen asiointiin, kuten hankkia erilaisia kirjallisia hakudokumentteja. Harvaan asutuilla alueilla, joissa lähipalvelutoiminnan mahdollisuudet ovat rajalliset, teknologian avulla voidaan varmistaa ainakin osa palveluista.


Toisaalta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta puuttuu myös tarvittava osaaminen ja tieto sähköisestä asioinnista. Kun tieto apukeinoista ja sisällöistä kasvaa, sähköiseen asiointiin on helpompi kannustaa ikääntynyttä ihmistä ja hänen omaistaan. Lisäksi pystytään lisäämään ikääntyneen ihmisen verkkoasioinnin turvallisuutta ja tietosuojaa. 


Ohjaustyökalun avulla opitaan ohjaamaan ikääntynyttä ihmistä sähköisten palveluiden ja etuuksien hakemisessa. Koulutuspaketti antaa ikääntyneitä ihmisiä hoitaville tai kohtaaville sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, omaishoitajille ja muille ikääntyneiden sähköisten palveluiden tai etuuksien hakemiseen apua tarvitseville tietoa palveluiden ja etuuksien hakemisesta. Verkkokoulutusta voidaan myös kohdentaa täydennyskoulutuksena alueelliseen ja paikalliseen osaamisen kohdistamiseen. Lisäksi tehdään jaettava opaskirjanen.Sähköisessä asioinnissa ohjaamisen opas. Opaskirjanen voidaan antaa mukaan esimerkiksi julkisissa asiakaspalvelupisteistä, terveyskeskuksien ajanvarausvastaanotoilta, kolmansien ja yksityisten sektorien toimipisteissä ja erilaisissa ikääntyneille ihmisille suunnatuisssa tilaisuuksissa.  


Koulutusmallin tarkoituksena on edistää ikääntyneen ihmisen kotona asumisen mahdollisuuksia varmistamalla palveluiden ja etuuksien riittävän aikaisen saannin ja tarkoitustenmukaisten ja ajantasaisten palveluiden ja etuuksien saannin. Näin voidaan myöhentää palveluasumiseen siirtymistä sekä toisaalta lisätä asiakkaan kohtaamisen laatua vanhustyössä. Koulutus kohdentuu sähköisen asioinnin perussovelluksien hallintaan.  

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit