’Osallistavaa pöhinää Meri-Lappiin’ | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Vapaaehtoistoiminta

775 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.11.2017

Meri-Lapin Vapaaehtoistoiminnan (VALIKKO) verkosto; Pohjoisen yhteisöjen tuki -Majakka ry, Tornion Asuntopalvelusäätiö sr (Meän Talo), Meri-Lapin Mielenterveysseura ry

’Osallistavaa pöhinää Meri-Lappiin’

Osallistavaa pöhinää Meri-Lappiin

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Meri-Lapin yhdistysten vapaaehtoistoiminta on monimuotoista ja hajallaan 6 kunnan (Simo, Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio) alueella. Alueella asuu noin 1/3 koko Lapin alueen väestöstä ja toimii noin 1400 yhdistystä, josta sosiaali- ja terveysyhdistyksien määrä on noin 140. Haasteena on yhdistysten ja kuntien taholta esiin noussut voimakas tarve yhdistysten vapaaehtoistoiminnan koordinaatiolle ja uudenlaiselle kehittämiselle niin alueellisesti kuin paikallisesti osan kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Haaste nousee mm. yhdistysten tarpeista uudistaa, kehittää ja tehdä näkyväksi omia vapaaehtoiminnan osallistumismuotoja. Tarvetta on myös tarjota kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua lyhytaikaiseen, pop up tyyppiseen, vapaaehtoistoimintaan. Myös vuoden 2018 alussa voimaan astuva ammatillisen koulutuksen reformi on nostanut tarpeita järjestöjen vapaaehtoistoiminnan osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä näkyväksi tekemiseen yhteistyössä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa (vrt. Sitra, sähköiset osaamismerkit)

Miten kokeilu toteutetaan?

Luodaan yhdistysten yhteinen alueellinen ’Vapaaehtoistoiminnan välityskeskuksen” rakenne ja matalan kynnykset ohjaus- ja neuvontamalli. Tätä kautta yhdistysten matalan kynnyksen tarjonta saadaan kuntalaisten, yhdistysten ja ammattilaisten käyttöön nopeasti ja helposti ”yhden luukun” periaatteella. Keskuksen toiminnassa yhdistyvät erilaiset kokeilut, digitaalisuus ja face to face tapahtuva ohjaus. Keskus kokoaa monenlaiseen vapaaehtoistoimintaan tarvittavaa osaajaresurssia, luo vapaaehtoistoiminnalle onnistumisen edellytyksiä verkottaen ja mahdollistaen sekä tarjoten yhteistyössä eri yhdistysten kanssa toiminnalle organisatorisen viitekehyksen. Keskus mahdollistaa ja tukee eri yhdistyksissä toimivien vastavuoroista yhteistyötä, jossa osaamista vaihdetaan esim. ”oravannahkoja” vaihtamalla. Se antaa yhdistyksille mahdollisuuden päivittää toimintansa sisältöjä mm. erilaisten keskuksen tuella toteutettavien kokeiluiden kautta (vrt. Yhteismaa ry:n kokemukset). Sen kautta yhdistykset saisivat uusia, eri-ikäisiä vapaaehtoisia myös pitempiaikaista sitoutumista ja osaamista vaativiin tehtäviinsä. Keskuksen kautta kuntalaiset löytävät helposti vapaaehtoistoiminnan tarjoamat mahdollisuudet osallistua pitempi tai lyhytkestoisesti vapaaehtoistoimintaan tai tulla autetuksi vauvasta vaariin. Keskus tarjoaa alueen kuntien hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyötä ja sotepalveluiden tuottajille asiakkaiden palvelutarjontaa täydentävää vapaaehtoistoimintaan perustuvaa matalan kynnyksen toimintaa.   ’Vapaaehtoistoiminnan välityskeskuksen’ digitaalisuus toteutuu kehitetyn Järjestötietopalvelu.fi verkkosivuston kautta, josta löytyvät yhdistysten tarjoamat matalan kynnyksen palvelut kohderyhmittäin ja kunnittain. Yhdistykset muotoilevat alustalle omat ’tuotekortit’ yhdistyksen kaikista vapaaehtoistoiminnan muodoista. Kokeilun toteutetaan Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) verkoston ja sen kolmen (3) toimijan, Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry:n , Tornion Asuntopalvelusäätiö sr:n (Meän Talo) ja Meri-Lapin Mielenterveysseura ry:n yhteistyönä tiiviisti yhdessä alueella toimivien yhdistysten kanssa. 2018-2020

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Pohjoisen yhteisöjen tuki -Majakka ry, Tornion Asuntopalvelusäätiö sr (Meän Talo), Meri-Lapin Mielenterveysseura ry yhteistyössä alueen yhdistysten ja kuntien kanssa

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

130 000,00 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Meri-Lapin vapaaehtoistoiminnan (Valikko) kehittäjäverkoston toimijat, alueen kuntien järjestöyhdyshenkilöt