Osallisuutta ja hyvinvointia luontokohteita kunnostamalla ja ylläpitämällä | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

TerveydenhuoltoTyöTyöttömätKuntaVapaa-aikaKyläTyöllisyydenhoitoYhteisöToimintamalliOsallisuusYhteistyöLuontoHarrastuksetOppiminenSokra

1291 katselukertaa

Kokeilu on luotu 14.04.2020

Iin kunta, Työtä luonnosta Iissä, ESR-hanke, jota rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Iin kunta, Työtä luonnosta Iissä, ESR-hanke, jota rahoitti Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Osallisuutta ja hyvinvointia luontokohteita kunnostamalla ja ylläpitämällä

Kokeilulla haettiin ratkaisua kunnan pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun. Hanketoiminnan kautta haluttiin vaikutuksia ihmisten terveyteen, työkykyyn ja osallisuuteen. Kokeilulla tuotiin yhteen kunnan toimijat, yhteisöt ja asukkaat. Toiminta lisäsi kaikkien mukana olleiden osaamista ja osallisuutta. http://rekry.ii.fi/luonnosta https://www.innokyla.fi/web/malli6337859/toimintamalli

Miten kokeilu toteutetaan?

Ongelma ratkaistaan aktivoimalla pitkäaikaistyöttömiä, ikääntyneitä ja nuoria uudelle polulle kohti toimijuutta, osallisuutta ja työllistymistä. Tämä tapahtuu tarjoamalla mielekästä palkkatukityötä, toteuttamalla asiakaskohtaisia ja räätälöityjä koulutuksia, antamalla työnantajakoulutusta yhdistyksille sekä tekemällä yhteistyötä yhdistysten ja kunnan kanssa työkohteista. Hankekokeilu saavutti tavoitteet ja sen aikana opittiin yhdessä toimimisesta yli sektorirajojen, toimijaverkostoja kehittyi ja työttömät lisäsivät osallisuutta, työkykyä ja osaamista. Hankkeen aikana luotiin toimivat välityömarkkinat Iin kunnan kyläverkostoon sekä verkostolle uusia työtehtäviä kunnostustöihin eri puolille kuntaa. Pitkäaikaistyöttömät saivat työtä, aktivoituivat ja saivat sosiaalisia kanssakäymistä yhteisössä. Työn myötä ihmiset kokivat aktiivisuuden, terveyden ja sosiaalisten suhteiden edistymistä. Yhdistyksille ja järjestöille muodostuu mahdollisuuksia toimia työnantajina, tehtyjen ylläpitosopimusten kautta kylissä jatkuu aktiivinen toiminta ja työ. Nyt kunnossa olevat, houkuttelevat ja turvalliset luontokohteet toimivat myös kunnan vetonaulana. Lisäksi kunnan sisäinen yhteistyö työllistymisasioiden hoidossa vahvistuu. Ongelma ratkaistaan aktivoimalla pitkäaikaistyöttömiä, ikääntyneitä ja nuoria uudelle polulle kohti toimijuutta, osallisuutta ja työllistymistä. Tämä tapahtuu tarjoamalla mielekästä palkkatukityötä, toteuttamalla asiakaskohtaisia ja räätälöityjä koulutuksia, antamalla työnantajakoulutusta yhdistyksille sekä tekemällä yhteistyötä yhdistysten ja kunnan kanssa työkohteista.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Hankekokeilu saavutti tavoitteet: sen aikana opittiin sektorirajojen ylittämistä, syntyi toimijaverkostoja ja työttömien osallisuus, työkyky ja osaaminen vahvistui. Kunnan kyläverkostoon luotiin välityömarkkinat ja verkostolle löytyi uusia työtehtäviä eri puolille kuntaa. Pitkäaikaistyöttömät saivat työtä, aktivoituivat ja sosiaalinen kanssakäyminen yhteisön sisällä voimistui. Kylissä jatkuu aktiivinen toiminta yhdistysten kanssa tehtyjen ylläpitosopimusten kautta. Kunnostetut luontokohteet toimivat myös kunnan vetonaulana. Lisäksi kunnan sisäinen yhteistyö työllistymisasioiden hoidossa vahvistuu.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Hyödyt ovat olleet osoitettavissa seuraavasti: a) 30 työllistetystä yli 10 työllistyi hankkeen jälkeen, b) suullisten palautteiden mukaan hyöty näkyi muun muassa kunnon parantumisessa, toiveikkuuteena, itsetunnon kohoamisena, tarpeellisuuden kokemuksena sekä sosiaalisuuden että osallisuuden lisääntymisenä, c) Kunnan ja kylien hyödyt näkyvät viihtyvyyden ja helposti käytettävien luontokohteiden parantumisena ympäristössä: kunnostetut laavut ja uimapaikat, rakennetut pitkospuut ja luontopolut, raivatut puistometsät ja laaditut opastetaulut, d) yhdistykset saivat valmiuksia työllistää ja toimia työnsuunnittelijoina ja ohjaajina, e) yhdistykset saivat kunnalta kolme kunnossapitosopimusta ja nämä aktivoivat ja työllistävät kyläläisiä.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kaikissa kunnissa on tekemätöntä työtä, työtä vailla olevia ihmisiä ja kunnostusta vaativia kohteita. Osallisuutta voidaan lisätä yksilöiden, yhteiskehittämisen ja yhteisen hyvän näkökulmista. Toimintamallin levittäminen on mahdollista sovittamalla syntyneet opit kunnan ja järjestöjen yhteistyöstä ja järjestöjen osaamisen vahvistamisesta paikallisiin tarpeisiin.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

09.04.2019


Yllä olevassa taulukossa on kuvattu ongelma, ratkaisu ja toimintamallilla saatavissa olevat hyödyt kolmesta eri näkökulmasta: asiakkaan, palvelun tuottajan ja laajemmin yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta.  


Asiakkaan näkökulma: pitkään työttömänä olleet, 50+ miehet 

<em>Ongelma/tarve:</em> Pitkäaikaistyöttömyyden myötä koetaan epäonnistumisen ja tarpeettomuuden tunteita. Mielekkään ja merkityksellisen tekemisen puute vaikuttaa myös terveyteen ja motivaatioon heikentävästi. Koetaan keinottomuutta toimia merkityksellisenä osana omaa yhteisöä ja vaikutusmahdollisuudet tuntuvat vähäisiltä. 

<em>Ratkaisu (toimintamalli tiivistetysti):</em> Pitkäaikaistyötön kutsutaan mukaan mielekkääseen työporukkaan, jossa on mahdollisuus tehdä töitä omalla lähiseudulla luontokohteita kunnostaen. Samalla vahvistetaan omaa osaamista, ylläpidetään sosiaalisia taitoja ja parannetaan koulutusta ja oppimista.

<em>Tulokset, vaikutukset ja hyödyt:</em> Työtä tehdessä pitkään työttömänä olleen tunne omasta merkityksellisyydestä yhteisön jäsenenä vahvistuu, osallisuus lisääntyy, itsetunto kasvaa ja terveys paranee. Työtön aktivoituu työnhakijana ja kasvattaa mahdollisuuksiaan työllistyä. Positiivisten kokemusten myöstä pitkään työttömänä ollut voi alkaa nähdä myös erilaisia mahdollisuuksia työllistyä. 


Palvelun tuottajan näkökulma:

<em>Ongelma/tarve:</em> Pitkäaikaistyöttömien (erityisesti miesten) työllistymiseen tarvitaan uudenlaisia malleja. Pitkään työttömänä olleiden määrä kunnassa aiheuttaa kustannuksia. Tarpeen on tarkastella kunnan toimijoiden sektorirajoja ja yhdistysten osaamista työllistämiseen ja työnohjaukseen.  

<em>Ratkaisu (toimintamalli tiivistetysti):</em> Kunnat osaavat arvioida ja hyödyntää kunnassa olevien pitkäaikaistyöttömien osaamista. Pitkäaikaistyöttömille annetaan henkilökohtaista tukea osaamisen kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Kunnassa toimivat yhdistykset ja järjestöt tarjoavat työllistymistä ja työkohteita sekä osaavat ohjata työllistettäviä. Työtehtäviä kohdennetaan kunnan luontokohteisiin, joita korjataan ja parannetaan. Kunnan työntekijöistä löytyy osaajia, jotka hallitsevat oman substanssin lisäksi erilaisten kohderyhmien työnohjauksen. Kunnassa huomioidaan sektorirajat ylittävä toiminta ja viestintä työllistämisasioissa.

<em>Tulokset, vaikutukset ja hyödyt:</em> Kunnassa pitkäaikaistyöttömien määrä vähenee, josta syntyy säästöjä kunnalle. Hyvin toimiva prosessi vie asiakasta eteenpäin ja pitkään työttömänä olleiden työ tulee näkyväksi. Kunnassa syntyy uusia tapoja työllistää ihmisiä kun yhdistykset voivat toimia työnantajina tai yrittäjinä. Yli 30 % hankkeen asiakkaista työllistyi palkkatukijakson jälkeen.


Yleinen tai maakuntatason näkökulma: 

<em>Ongelma/tarve: </em>Pitkäikaistyöttömille (miehille) ei ole ollut työllistymiseen kannustavaa ja syrjäytymisen ehkäisevää mallia, joka samalla hyödyttäisi toimintaympäristön luonto- ja virkistyskohteita ja yhteiskuntaa. Kylätoiminnan hiipuminen ja luontokohteiden rapistuminen ja sen seurauksena luontoympäristön tuottamien hyötyjen alikäyttö. Kylillä ei ole resursseja eikä aktiivista toimintaa. 

<em>Ratkaisu (toimintamalli tiivistetysti):</em> Edistetään yhteiskunnallista osallisuutta kunnostamalla luonto- ja virkistyskohteita yhteistyössä työttömien, kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Kunnostussuunnitelmat ja ylläpitosopimukset paikallistoimijoiden kanssa kohteiden ylläpitämiseksi. 

<em>Tulokset, vaikutukset ja hyödyt: </em>Pitkäaikaistyöttömien osallisuus, työ- ja toimintakyky paranevat jolloin syrjäytymisestä aiheutuvat yhteiskunnalliset kustannukset pienenevät. Toiminnasta hyötyvät työttömät, kylät, yhdistykset sekä kuntalaiset tavoitteellisen yhteistyön vahvistuessa. Uusien virkistyskohteiden myötä oman ympäristön ja kunnan viihtyisyys kasvaa. Tämä vahvistaa esimerkiksi luontoyrittäjien elinkeinotoimintaa.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit