Parhaat ilmastokasvatuksen ideat kasvattajien helposti hyödynnettäviksi | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

NuoretPäiväkotiVarhaiskasvatusKouluOsallisuusYhteistyöOsaaminenIlmastonmuutosOppiminenKasvatusLapsetHiilijalanjälki

1765 katselukertaa

Kokeilu on luotu 05.03.2019

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry

Parhaat ilmastokasvatuksen ideat kasvattajien helposti hyödynnettäviksi

Kokeilussa selvitettiin, miten paikallisesti kehitetyt ilmastokasvatuksen ideat saadaan helposti kaikkien kasvattajien ulottuville. Kokeilussa kehitettiin valtakunnalliseen Mappa.fi -palveluun lisäosa, jonka avulla kasvattajat voivat jakaa omia toimintaideoitaan ja hyviä käytäntöjään. http://www.mappa.fi http://www.luontokoulut.fi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kouluissa ja päiväkodeissa tehtävälle ilmastokasvatustyölle tarvitaan lisää tukea. Tämän hetken ja tulevaisuuden akuutit yhteiskunnalliset haasteet edellyttävät kasvattajilta jatkuvasti uutta osaamista, ja perinteisen ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatuksen rinnalle tarvitaan uudenlaisia valmiuksia toteuttaa ilmastokasvatusta. Perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa toteutettu ilmastokasvatus on merkittävä keino lasten ja nuorten kasvussa kestävään elämäntapaan, mikä on edellytys hiilijalanjäljen pienentämiseen. Opettajat ja kasvattajat ovat avainasemassa, sillä heidän kauttaan tavoitetaan kokonaisia ikäluokkia. Kouluissa ja päiväkodeissa työskentelee paljon ammattikasvattajia, jotka ovat työssään kehittäneet ja kokeilleet erilaisia toimintaideoita, menetelmiä ja hyviä käytäntöjä ilmastokasvatukseen. Nämä jäävät usein vain yhden ihmisen tai työyhteisön käyttöön. Haluamme ratkaista sen, miten ilmastokasvatuksen hyvät, paikallistasolla kehitetyt käytännöt ja ideat saadaan helposti valtakunnallisesti hyödynnettäviksi, valmiiksi monialaisiksi oppimiskokonaisuuksi. Mihin suuntaan kasvattajien ilmasto-ja ympäristökasvatustyön tueksi tarjottavia digitaalisia palveluja tulisi kehittää? Mappa.fi -palvelun kehittäminen: Kokeilun perusteella voidaan arvioida, missä muodossa ja miten teemareput kannattaa toteuttaa. Jatkossa palveluun kirjautuneet käyttäjät voivat koota repun ja jakaa omia toimintaideoitaan ja hyviä käytäntöjään. Yhteistyö: Millaisella yhteistyöllä kasvattajien kanssa saadaan paikallisen tason ideoita ja hyviä käytäntöjä jalkautettua yleisesti hyödynnettäväksi? Viestintä ja markkinointi: Miten teemareppujen kohderyhmät parhaiten tavoitetaan? Mitkä ovat toimivimmat kanavat, tarvitaanko uusia kanavia?

Miten kokeilu toteutetaan?

Mappa.fi on maksuton hakupalvelu, johon on koottu kattavasti eri toimijoiden ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen materiaaleja. Sillä on yli 30000 vuosittaista käyttäjää, yli 1000 materiaalia ja 200 tuottajatahoa. Materiaalit ovat pääsääntöisesti järjestöjen ja muiden asiantuntijatahojen laatimia. Mappa.fi:stä voi nykyisin hakea helposti yksittäisiä asiantuntijatahojen materiaaleja, mutta tarjolla ei ole käytännössä testattuja valmiita oppimiskokonaisuuksia. Kokeilussa tuotetaan Mappa.fi -palveluun lisäosa, jonka avulla opettajat ja kasvattajat voivat helposti jakaa parhaat ilmastokasvatuksen toimintaideansa ja käytäntönsä muiden hyödynnettäviksi. Lisäosan avulla voidaan luoda monialaisia teemareppuja, joista löytyy tiettyyn teemaan tai kohderyhmään liittyviä parhaita opetuksen käytäntöjä ja toimintaideoita. Uuden teemarepun luominen tapahtuu käytännössä siten, että opettaja lisää Mappa.fi -palveluun omia toimintaideoitaan ja yhdistelee niihin sopivia, palvelussa jo olemassa olevia asiantuntijatahojen materiaaleja. Näin myös eri asiantuntijatahojen materiaalit saadaan jalostettua käytännön kokeilujen kautta osaksi monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Teemareput kokoavat asiantuntijatahojen ja käytännön kasvatustyötä tekevien parhaat ideat toimiviksi oppimiskokonaisuuksiksi, jotka levitetään Mappa.fi palvelun kautta valtakunnallisesti kaikkien kasvattajien käyttöön. Toteutetaan repuista pilotit ilmastokasvatus-teemalla eri kohderyhmille. Kohderyhmät: varhaiskasvatus, esi- ja alkuopetus, alakoulujen monialainen, yläkoulujen monialainen, lukio. Ilmastokasvatusreppujen sisältö: kuinka käsitellä ilmastonmuutosta ko. kohderyhmän kanssa, miten toimia kestävästi arjessa hiilijalanjäljen puolittamiseksi, toimintaideoita eri oppiaineisiin ja monialaisiin kokonaisuuksiin. Kokeiluun kutsutaan mukaan testiryhmä, joka koostuu asian parissa pitkään työskennelleistä kehittäjäopettajista. He voivat olla esimerkiksi luonto- tai ympäristökoulujen opettajia, ilmastokasvatuksen, ulko-opetuksen tai koulun ympäristöohjelman toteuttamisen konkareita. Kutsuttavat tavoitetaan kokeilun toteuttajan laajojen verkostojen kautta. Kehittäjäopettajille järjestetään reppujen koostamisesta työpaja, jonka jälkeen he tekevät ehdotukset teemarepuista eri kohderyhmille. Mappa.fi -palveluun luodaan lisäosa, joka mahdollistaa teemareppujen luomisen. Testaus: Kokeilussa mukana olevan testiryhmän opettajat ja kasvattajat testaavat toistensa kokoamia reppuja. Käytännön työssä toimiviksi osoittautuneet reput julkaistaan Mappa.fi -palvelussa. Kokeilu toteutetaan kevään ja kesän 2019 aikana. Tuloksena syntyneiden teemareppujen markkinointia jatketaan syksyllä 2019.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry vastaa kokeilun toteuttamisesta. Mappa.fi- palvelun tekninen ylläpitäjä RecIT Solutions Oy vastaa lisäosan teknisestä toteutuksesta.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

-Työpanos (työpajan järjestäminen ja kokeilun koordinointi, Suomen luonto ja ympäristökoulujen liitto) 3000 € -Tekninen ja visuaalinen toteutus, markkinointimateriaalit 2000 €

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilun toteuttajalla on vahva ilmasto- ja ympäristökasvatuksen asiantuntemus, koulu- ja päiväkotimaailman tuntemus sekä hyvät verkostot alalla. Mappa.fi -palvelu on kokeilun toteuttajan ylläpitämä helppokäyttöinen ja tunnettu alusta. Palvelun teknisellä ylläpitäjällä on kokemusta kehittämisestä ja vankkaa teknistä osaamista.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti tärkeimmät tavoitteensa. Tavoitteena oli löytää ratkaisu sille, miten ilmastokasvatuksen hyvät, paikallistasolla kehitetyt käytännöt ja ideat saadaan helposti valtakunnallisesti hyödynnettäviksi, valmiiksi monialaisiksi oppimiskokonaisuuksi. Kokeilussa kehitettiin onnistuneesti valtakunnalliseen Mappa.fi -palveluun lisäosa (teemareppu), jonka avulla kasvattajat voivat jakaa omia ilmastokasvatuksen toimintaideoitaan ja hyviä käytäntöjään. Alkuperäinen idea jalostui kokeilun aikana vielä pidemmälle ja kokeilussa kehitettiin Mappa.fi -palveluun testiversio toisestakin lisäosasta, joka toimii konkreettisena työkaluna monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelemisessa ja jakamisessa. Kokeiluun osallistettiin ilmastokasvatuksesta kiinnostuneita opettajia ja varhaiskasvattajia, joiden määrä ja sitoutuneisuus oli positiivinen yllätys: Kokeilussa järjestettyyn kehittämistyöpajaan osallistui kesälomallaan 10 opettajaa ja kasvattajaa. Syksyllä tapahtuvaan ilmastokasvatusreppujen testaamiseen ja eteenpäin kehittämiseen ilmoittautui mukaan yhteensä 36 opettajaa ja kasvattajaa ympäri Suomen. Kokeilun aikana tuotettiin teemareppuja ilmastokasvatuksesta seuraaville kohderyhmille: varhaiskasvatus, esiopetus, alakoulu, yläkoulu. Ilmastokasvatusreppujen testaamista ja kehittämistä jatketaan sähköisellä alustalla Mappa.fi -palvelussa kokeilun jälkeen uuden kouluvuoden käynnistyttyä syksyllä 2019.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilun keskeinen tulos oli, että MAPPA.fi -palvelussa on nyt konkreettinen työkalu ilmastokasvatuksen monipuoliseen kehittämiseen yhteistyössä opettajien ja kasvattajien kanssa. Kokeilu vahvisti käsityksemme, että ilmastonmuutoksen käsittelyyn tarvitaan kouluissa ja päiväkodeissa työkaluja ja niitä voidaan kehittää yhdessä opettajien kanssa ideoita jakaen ja jalostaen. Kokeilun hyvät kokemukset rohkaisevat jatkamaan yhteistä kehittämistä opettajien kanssa tulevissakin projekteissa, ja osallistamaan heidät mukaan jo aiemmin, projektin suunnitteluvaiheessa. Kokeilun haasteena oli kokeilujakson ajoitus: kokeilu toteutettiin huhti-heinäkuussa, josta puolet oli koulujen kesälomakautta. Kokeilun alussa oli kiire löytää kehittämistyöhön osallistuvat opettajat ja järjestää kehittämistyöpaja. Työpaja kuitenkin onnistui tavoitteiden mukaisesti. Koulujen kesäloman vuoksi teemareppujen testaaminen kouluympäristössä ei ollut kokeilun aikana mahdollista. Reppujen testaaminen tullaan toteuttamaan syyslukukauden aikana. Kokeilun kaksi keskeistä oppia olivat: 1) MAPPA.fi -palvelun kehittämistä kannattaa tehdä rohkeasti yhteistyössä opettajien ja kasvattajien kanssa: uusia ominaisuuksia ja sisältöjä voidaan kehittää julkaisemalla niitä hieman keskeneräisinä testattavaksi ja kehittää sen jälkeen edelleen. 2) Kokeilussa voi syntyä uusia alkuja, joita kannattaa lähteä seuraamaan. Suunnitelmia kannattaa rohkeasti muuttaa. Tässä kokeilussa kesken kehittämistyön syntynyt uusi idea johti toisenkin ilmastokasvatuksen työkalun kehittämiseen, jolloin kokeilun tuloksena voidaan tukea ilmastokasvatusta alkuperäisiä suunnitelmia monipuolisemmin. Vinkki muille kokeilijoille: Yhteinen kehittäminen opettajien ja kasvattajien kanssa on ollut antoisaa, heiltä löytyy siihen paljon intoa ja osaamista. Suosittelemme muillekin!

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilussa tuotettujen ilmastokasvatuksen teemareppujen sisältöjen toimivuutta testataan syksyn aikana kouluympäristössä: kokeiluun mukaan ilmoittautuneet opettajat (36 kpl) testaavat reppujen menetelmiä ja sisältöjä omassa opetustyössään. He antavat palautetta ja ideoita teemareppujen parantamiseen kokeilussa MAPPA:an luodulla kommentointi-työkalulla, joka mahdollistaa yhteisen kehittämisen jatkossakin. Reppujen sisältöjä muokataan ja uusia reppuja kootaan palautteen perusteella. Kokeilussa mukana oleville opettajille viestitään testauksen tuloksista ja heitä kannustetaan mukaan yhteistyöhön tulevaisuudessakin. Kokeilussa luotiin mahdollisuus omien paikallistasolla kehitettyjen ideoiden jakamiseksi. Tämän konkretisoituminen ja skaalaus vaatii ensin kokeilussa tuotettujen pilottireppujen viimeistelyn ja testauksen (reppuihin tehdään vielä sekä sisällöllisiä että teknisiä parannuksia). Haemme jatkorahoitusta kokeilun toiseen vaiheeseen, jonka toimenpiteiden ansiosta saadaan 1) skaalattua kokeilun ensimmäisessä vaiheessa tuotetut ilmastokasvatuksen teemareput laajalle käyttäjäkunnalle sekä 2) tuotettua MAPPAan toinen uusi työkalu ilmastokasvatukseen. Skaalaus tarkoittaa, että suomalaiset opettajat ja kasvattajat löytävät teemareput ja ottavat ne käyttöönsä omassa opetustyössään, innostuvat jakamaan teemareppuihin omia paikallisesti kehitettyjä toimintaideoitaan ja materiaalejaan sekä alkavat kehittämään teemareppuja yhdessä muiden kanssa. Skaalaukseen tarvittavat toimenpiteet: a) Viestintä ja markkinointi opettajille ja kasvattajille. Viestitään laajasti maksullista markkinointia ja hakukoneoptimointia hyödyntäen mm. sosiaalisen median kanavissa. Esitellään teemareppuja työpajoissa ja esittelypisteillä kasvatusalan valtakunnallisissa tapahtumissa ja koulutuksissa. b) Yhteistyö. Etsitään uusia yhteistyökumppaneita teemareppujen jalkautukseen, esim. tahoja, joilla jo on ilmastokasvatuksen materiaaleja ja koulutuksia. Tehdään heidän kanssaan mm. koulutus- ja viestintäyhteistyötä. c) Uudet kohderyhmät. Laajemman kohderyhmän tavoittamiseksi laaditaan reppuja myös uusille kohderyhmille: toisen asteen koulutukseen ja aikuiskasvatukseen. Toisen asteen opettajille ja aikuiskasvattajille järjestetään teemareppujen kehittämistyöpaja kokeilun 1. vaiheessa hyväksi havaitulla konseptilla. Skaalauksen lisäksi toisessa vaiheessa tehdään myös kehittämistyötä. Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa syntyi bonuksena idea työkalusta monialaisten oppimiskokonaisuuksien (MOK) suunnitteluun. MOK-työkalulla voidaan suunnitella laajempia opetuskokonaisuuksia, joissa yhdistetään useita teemoja (teemareppuja) esimerkiksi usean eri oppiaineen opettajan yhteiseen käyttöön. Kokeilun aikana MOK-työkalusta tehtiin MAPPAaan alustava testiversio. Toisessa vaiheessa työkalu kehitetään valmiiksi yhteistyössä opettajien kanssa. Tätä varten järjestetään MOK-työpaja, jossa opettajat laativat työkalun avulla monialaisia ilmastonmuutos-teemaisia oppimiskokonaisuuksia. Opettajien työpajassa antaman palautteen perusteella tehdään teknisiä parannuksia ja viimeistellään työkalu. *** Päivitys 9/2019 Kokeilun toisessa vaiheessa testataan ensimmäisessä vaiheessa tuotettuja teemareppuja kouluympäristössä, tuotetaan uusia ilmastokasvatuksen teemareppuja, viimeistellään teemareppu-työkalu ja luodaan MOK-työkalu sekä markkinoidaan Mappa.fi -palvelun uudet työkalut ja ilmastokasvatuksen teemareput laajalle käyttäjäkunnalle. Mitä tehdään ja millä aikataululla Syyskuu: *Työpaja: Kehittämistyöpajan valmistelu ja ennakkotehtävät työpajaan osallistuville opettajille *Tekninen kehittäminen: suunnittelupalaveri, Mappa:fi:n ohjeiden laatiminen, teemareppujen ohjevideon tekeminen *Markkinointi: -Markkinointimateriaalien valmistelu -Teemareppujen mainokset kasvatusalan julkaisuihin -Somekampanjointia *Uudet yhteistyökumppanit: -YLE Luonto: teemareppu YLE:n joulukuussa toteutettavan kampanjan työkaluksi -Suomi ilmasto- ja kiertotalous­koulutuksen kärkimaaksi! -tapahtumaan osallistuminen -WWF Suomen kanssa tehdään yhteistyötä MOK-työkalun kehittämisessä ja jalkautuksessa -Verkostoituminen muiden ilmastokasvatustoimijoiden kanssa *Yhteinen kehittäminen, jakamiskulttuurin vahvistaminen: -kokeiluun mukaan ilmoittautuneet kehittäjäopettajat testaavat kokeilun 1. vaiheessa tuotettuja teemareppuja ja antavat niistä palautetta. Ohjeistusten laatiminen opettajille Lokakuu: *MOK-Kehittämistyöpaja Jalkarannan koulussa Lahdessa 5.10., työkalujen testaus ja yhteinen kehittäminen *Tekninen kehittäminen: työpajan palautteen perusteella viimeistellään teemareppu- ja MOK-työkalut *Markkinointi: -Markkinointimateriaalien valmistelu -Esittelypiste Varhaiskasvatus-messuilla Helsingissä 4.10. -Esittelypiste Ympäristökasvattajien koulutustapahtumassa Virroilla 2.10. -Ympäristökasvatus-teemapäivä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella 11.10. -Maksullinen somemainonta *Jalkautetaan Mappa.fi työkaluksi ympäristökasvattajan näyttötutkinnon koulutukseen yhteistyössä Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa. Laaditaan tätä varten materiaali (ohje + tehtävä) *Uudet yhteistyökumppanit: -Tapaaminen Opetushallituksessa ilmastokasvatuksesta vastaavan henkilön kanssa 25.10. -> yhteistyö teemareppujen jalkautuksessa -Suomen ympäristökeskus (tapaaminen 8.10): yhteistyö työkalujen kehittämisessä ja jalkautuksessa -verkostoituminen jatkuu *Yhteinen kehittäminen, jakamiskulttuurin vahvistaminen jatkuu: teemareppujen ja MOK-työkalujen käyttäjiltä kerätään palautetta ja kehittämistä jatketaan palautteen perusteella. Marraskuu: *Tekninen kehittäminen: teemareppu- ja MOK-työkalujen viimeistely *Markkinointi: -Mappa.fi:n uusien työkalujen käyttökoulutus luonto- ja ympäristökoulujen opettajien koulutustapahtumassa Lahdessa 14.-15.11. -> avainryhmän sitoutus työkalujen jalkautukseen -Esittelypiste Biologian ja maantieteen opettajien syyspäivillä Vantaalla 16.11. -Maksullinen somemainonta *Uudet yhteistyökumppanit: -Teemareppujen esittely Metsän oppimispolun tahoille 5.11. -> uusia yhteistyötahoja reppujen jalkautukseen *Yhteinen kehittäminen, jakamiskulttuurin vahvistaminen jatkuu Tarkennettu budjetti: Koordinoinnin ja toteutuksen palkkakulut sivukuluineen 6500 € Markkinointi 1500 € Tekninen kehittäminen 1500 € Matkat 500 € YHTEENSÄ 10 000 € Miten työ jatkuu kokeilurahoituksen päättymisen jälkeen: Kehittämistyö jatkuu vielä koko lukuvuoden 2019-2020 -Innostetaan opettajia ja kasvattajia laatimaan uusia teemareppuja -Kehittäjäopettajat testaavat reppuja ja MOK-työkalua -> reppujen sisältöjä kehitetään edelleen ja työkaluihin tehdään tarvittaessa parannuksia palautteen perusteella -Uudet kohderyhmät: a) Laajemman kohderyhmän tavoittamiseksi laaditaan reppuja myös uusille kohderyhmille: toisen asteen koulutukseen ja aikuiskasvatukseen b) Keväällä Mappa.fi -palvelu käännetään ruotsiksi -> mahdollistaa pohjoismaisen yhteistyön -Skaalaus jatkuu: työkalujen markkinointia mm. Educa-messuilla 24.-25.1.2020 ja Ulos-Ut-Out -suurtapahtumassa 9.-11.6.2020 sekä sosiaalisessa mediassa -Haetaan lisärahoitusta Mappa.fi -palvelun työkalujen kehittämiseen: esimerkiksi ilmasto- ja ympäristökasvatustoimijoiden tarjoamien palveluiden hakutoiminto (mm. koulutukset, kouluvierailut)

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

04.12.2019


JATKOHANKKEEN LOPPURAPORTTI:


Kokeilun toisessa vaiheessa tuotettiin uusia ilmastokasvatuksen teemareppuja, viimeisteltiin teemareppu-työkalu ja luotiin MOK-työkalu sekä markkinoitiin Mappa.fi -palvelun uudet työkalut ja ilmastokasvatuksen teemareput laajalle käyttäjäkunnalle.


Yhteinen kehittäminen:


Järjestettiin MOK-Kehittämistyöpaja Jalkarannan koulussa Lahdessa 5.10. Työpajassa laadittiin yhdessä koulun opettajakunnan kanssa monialainen oppimiskokonaisuus, joka toteutetaan kuluvan lukuvuoden aikana. Monialainen oppimiskokonaisuus koottiin MOK-työkalun avulla valmiita teemareppuja hyödyntäen sekä uusia rakentaen. Työpajasta saatua palautetta ja havaintoja käytettävyydestä hyödynnettiin työkalujen edelleen kehittämisessä.


Työpajan jälkeen viimeisteltiin teemareppu- ja MOK-työkalut, parannettiin käytettävyyttä, päivitettiin MAPPAn teemojen luokittelu sekä korjattiin materiaalien luokittelua ja linkityksiä. Laadittiin hakutoiminto teemarepuille. Laadittiin ohjevideo sekä kirjoitettiin uudet käyttöohjeet MAPPA.fi -materiaalipankille ja uusille työkaluille. Ohjevideo ja uudet ohjeet julkaistaan verkkosivuilla joulukuun aikana.


Teknisessä toteutuksessa hyödynnettiin ketterän kehittämisen mallia, jossa kehittämistä tehtiin lyhyissä jaksoissa hankkeen eri vaiheissa, välillä testattiin ja kehitettiin lisää. Näin tekninen kehittäminen pystyi reagoimaan helposti käyttäjien palautteeseen.


Viestintä ja markkinointi:


Tuotettiin markkinointimateriaaleja eli esitteitä ja kangasbanderolli sekä julkaistiiin lehtimainoksia ja somepostauksia. Tehtiin seuraavia markkinointitoimenpiteitä:

-Esittelypiste Varhaiskasvatus-messuilla Helsingissä 4.10

-Esittelypiste Ympäristökasvattajien koulutustapahtumassa Virroilla 2.10. 

-Esittely ja käyttökoulutus ympäristökasvatus-teemapäivässä Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksella 11.10.

-Käyttökoulutus luonto- ja ympäristökoulujen opettajien koulutustapahtumassa Lahdessa 14.-15.11. 

-Esittelypiste Biologian ja maantieteen opettajien syyspäivillä Vantaalla 16.11

-Esittely Metsän oppimispolun yhteistyötahoille 5.11.

-Esittely kansallisessa LUMA-neuvottelukunnassa 20.11.

-Esittelypiste Pro Rexi -tapahtumassa 21.-22.11.

-Mainos 11/2019 julkaistussa Ympäristökasvatus-lehdessä, jonka painosmäärä on 4000 kpl.

-Maininta 9/2019 ilmestyneessä Liikunnan ja terveystiedon opettajien LIITO-lehdessä, jonka painosmäärä on 2300 kpl

-Maininta 10/2019 julkaistussa Metsän oppimispolulla -uutiskirjeessä, jolla on 6500 tilaajaa.


Yhteistyö:


Hankkeessa etsittiin uusia yhteistyökumppaneita, verkostoiduttiin ja lujitettiin ilmastokasvatuksen yhteistyötä nykyisten yhteistyökumppaneiden kanssa.


-YLE Luonto teki MAPPAan oman teemarepun YLE:n joulukuussa toteutettavan kampanjan työkaluksi. 

-Osallistuttiin Sitran Suomi ilmasto- ja kiertotalous­koulutuksen kärkimaaksi! -tapahtumaan.

-Tehtiin WWF Suomen kanssa yhteistyötä MOK-työkalun kehittämisessä.

-Tavattiin 8.10. SYKEn merikeskuksen väkeä ja keskusteltiin Mappa-yhteistyöstä SYKEn tulevassa Itämeri-portaalissa.

-Tavattiin Opetushallituksessa ilmastokasvatuksesta vastaavan henkilön kanssa 25.10. 

-Esiteltiin uusia työkaluja Metsän oppimispolun yhteistyötahoille.

-Tehtiin hankesuunnittelua yhteistyössä Suomen ympäristöopisto Syklin kanssa tavoitteena jalkauttaa Mappa työkaluksi ympäristökasvattajan näyttötutkinnon koulutukseen.

-Ideoitiin tulevaa yhteistyötä yhdessä Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskuksen kanssa.

-Osallistuttiin 1.11. Opetus- ja kulttuuriministeriön & ympäristöministeriön järjestämään Nuoret ja ilmasto -pyöreään pöytään, jossa keskusteltiin siitä, miten ilmastonmuutosta pitäisi käsitellä koulussa. Jatkamme opetusministerin kanssa keskustelua “Kestävä koulu” -ohjelmasta, jossa edistettäisiin laajan valtakunnallisen ohjelman avulla ympäristö- ja ilmastokasvatusta.

-Jatkettiin yhteistyön lujittamista laajasti eri ilmastokasvatustoimijoiden kanssa.


Miten työ jatkuu kokeilurahoituksen päättymisen jälkeen: 


Kehittämistyö jatkuu vielä koko lukuvuoden 2019-2020 ajan seuraavasti:

-Innostetaan opettajia ja kasvattajia laatimaan uusia teemareppuja -Kehittäjäopettajat testaavat reppuja ja MOK-työkalua -> reppujen sisältöjä kehitetään edelleen ja työkaluihin tehdään tarvittaessa parannuksia palautteen perusteella

-Uudet kohderyhmät: 

a) Laajemman kohderyhmän tavoittamiseksi laaditaan reppuja myös uusille kohderyhmille: toisen asteen koulutukseen ja aikuiskasvatukseen b) Keväällä Mappa.fi -palvelu käännetään ruotsiksi -> mahdollistaa pohjoismaisen yhteistyön 

-Skaalaus jatkuu: työkalujen markkinointia mm. Educa-messuilla 24.-25.1.2020 ja Ulos-Ut-Out -suurtapahtumassa 9.-11.6.2020 sekä sosiaalisessa mediassa 

-Haetaan lisärahoitusta Mappa.fi -palvelun työkalujen kehittämiseen: esimerkiksi ilmasto- ja ympäristökasvatustoimijoiden tarjoamien palveluiden hakutoiminto (mm. koulutukset ja kouluvierailut)


Vaikuttavuus: 


MAPPAn materiaalien määrä kasvoi: uusia materiaaleja lisättiin yhteensä 93 kpl 19 eri tuottajalta (mukana mm. SYKE, FEE Suomi, WWF, Sitra, YLE ja BMOL), joukossa runsaasti uusia materiaaleja ilmastokasvatukseen.


Mappan teemareppujen määrä kasvoi hankekaudella 24:llä, joista 9:ssä on teemana ilmastokasvatus. (Muut käsittelevät ympäristökasvatusta yleisemmin.) Monialaisia oppimiskokonaisuuksia tuotettiin kaksi, joista toinen yhteistyössä Jalkarannan koulun opettajien kanssa ja toinen yhteistyössä WWF:n kanssa.


Mappa.fi palvelua käytti hankekaudella syys-marraskuussa 2019 keskimäärin 4531 kävijää / kk (+43% kasvu verrattuna vuoden 2019 keskiarvoon).


Koko vuoden kokonaiskäyntimäärä MAPPA.fi -palvelussa vuoden 2019 marraskuun loppuun mennessä on 48 369 ja yksittäisten kävijöiden määrä 34 882 (Noin 35% potentiaalisesta asiakaskunnasta).


Mappan Facebook-sivulla oli yhteensä 2004 seuraajaa (lisäystä hankekaudella +9%), julkaisujen kattavuus oli hankekaudella yhteensä ~35000 Facebook-käyttäjää ja julkaisuihin sitouduttiin 1656 kertaa (konversio 4,7%).


Hankkeen suoria ilmastovaikutuksia on vaikea arvioida, kun kyseessä on kasvatuksen vaikuttavuus, jota ei pystytä näin lyhyen hankkeen aikana mittaamaan. Voidaan kuitenkin tarkastella esim. sitä, montako opettajaa ja kasvattajaa uudet ilmastokasvatuksen työkalut potentiaalisesti tavoittivat. Hankekaudella Mappassa oli keskimäärin 4481 kävijää kuukaudessa. Jos esimerkiksi puolet kävijöistä hyödynsi Mappan uusia työkaluja 20 lapsen ja nuoren kanssa, tarkoittaisi se, että potentiaalisesti n. 44810 lasta ja nuorta on osallistunut hankkeen aikana kuukausittain ilmasto- tai ympäristökasvatukseen, jota on toteutettu hankkeessa tuotettujen uusien työkalujen tai Mappaan hankkeen aikana lisättyjen uusien materiaalien avulla.***

Näin kokeilumme etenee:


24.4.2019

MAPPA.fi -palvelun lisäosan kehittäminen on käynnistetty. Teemarepuista on julkaistu ensimmäiset pilotit uudistuneella etusivulla ja uusi lisäosa valmistuu kokonaisuudessaan toukokuun ensimmäisten viikkojen aikana. Tutustu MAPPA.fi -palveluun!


OIemme kutsuneet teemareppujen eli monialaisten oppimiskokonaisuuksien koostamiseen ja testaamiseen mukaan opettajia eri kohderyhmistä. Mukaan mahtuisi vielä erityisesti yläkoulun ja lukion opettajia. Lue kutsu.


Kokeilun etenemisestä kerrotaan myös somessa: Twitter, Facebook ja Instagram


30.5.2019

Teemareppujen tekninen toteutus on valmis ja reppujen sisällön kokoamiseen ja kehittämiseen on ilmoittautunut yhteensä 38 opettajaa ja kasvattajaa.


11.6.2019

MAPPA-työpajaan Tampereella osallistui kymmenkunta opettajaa ja kasvattajaa. Työpajassa perehdyttiin MAPPAn käyttöön sekä uusiin ominaisuuksiin sekä aloitettiin Ilmastokasvatusreppujen kokoaminen kolmessa työryhmässä: yläkoulun ja lukion opettajat, alakoulun opettajat sekä varhaiskasvattajat. MAPPAssa on nyt kolme ilmastokasvatusreppua, joiden työstöä jatketaan sekä työryhmissä, että yhteisesti kaikkien 38 opettajan ja kasvattajan kanssa MAPPAn kommentointityökalua apuna käyttäen.

Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit