Pikselimetsä | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

Kokeilun teemat

Hiilijalanjälki

877 katselukertaa

Kokeilu on luotu 06.03.2019

Ilmastometsä ry

Pikselimetsä

Luomme kokeilussa luonnonsuojelukonseptin ja -käyttöliittymän, joka tekee metsien- ja ilmastonsuojelusta sosiaalista, halpaa ja hauskaa. Toteutus perustuu suojelualueen hankkimiseen ilmakuvapikseli kerrallaan.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Ihmiset tuntevat voimattomuutta ilmastonmuutoksen edessä ja väsyvät kun he kokevat olevansa yksin maailmanlaajuisen, ihmiskuntaa uhkaavan ongelman äärellä. Yksilöiden passivoituminen on vakava mutta hyvin ymmärrettävä reaktio. Ilmastonmuutos on liian järkälemäinen yksittäisten ihmisten ratkaistavaksi. Hiilijalanjäljen pienentämisen perusongelma on helppojen ja positiivisten toimintamallien puute suhteessa uutisoinnin tarjoamaan tulevaisuuskuvaan. Kuluttajat pitää saada toimimaan hiilijalanjäljen pienentämisen suuntaan helposti omaksuttavilla muutoksilla, jotka eivät tunnu uhrauksilta. Mitä helpompaa luonnonsuojelualueen perustaminen ja hiilikädenjäljen kasvattaminen on, sitä suositumpaa ja yleisempää siitä tulee. Kynnys pitää poistaa ja luonnonsuojelu valtavirtaistaa. Luomme kokeilussa täysin uudenlaisen luonnonsuojelukonseptin ja -käyttöliittymän kansalaisten ja yritysten hyödynnettäväksi. Yleisesti ottaen kokeilun aikana halutaan oppia, kuinka pienet mutta kaikkien hyödynnettävissä olevat ratkaisut mahdollistavat kokonaisuutena suurten muutosten tekemisen. Toinen yleinen oppi on, miten ilmastonmuutosta rajoittava toiminta käännetään matalan kynnyksen tekemiseksi, joka liittää yhteen kansalaisen ja luonnon. Kokeilussa nämä konkretisoituvat opeiksi “Pikselimetsä” -konseptin kriittisistä tekijöistä ja hyödynnettävyydestä jatkossa. Tarkemmat oppimistavoitteet on kuvattu alempana kohdassa “Mitä odotatte oppivanne kokeilusta?”

Miten kokeilu toteutetaan?

Ilmastometsä tarjoaa uudenlaisen ratkaisumallin siihen, mitä konkreettista yksittäinen ihminen voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kokeilussa luodaan avoimeen lähdekoodiin perustuva nettisivu, jossa suojeltavaksi valittu metsä on jaettu neliömetrin paloihin. Kiinnostunut metsän suojelija voi valita oman neliömetrin tai useamman ja suojella ne Ilmastometsä-yhdistyksen kautta esimerkiksi hintaan 3€/m². Konsepti on edelleenkehitetty www.milliondollarhomepage.com -sivuston mallista. Visualisoimme yksilöiden vaikutuksen kokonaisuudeksi, jotta ihmiset hahmottavat monen yksittäisen ihmisen antaman panoksen kokonaisarvon. Näin tuomme ihmiset yhteen, vaikuttavaksi joukoksi. Ilmastonmuutoksen edessä ei kenenkään kuulu olla yksin. Kokeilussa hiilijalanjäljen puolittamishaaste käännetään positiiviseksi: kansalaiset ja yhteisöt lisäävät hiilinieluja ja kasvattavat hiilikädenjälkeään suojelemalla metsää. Suojelu tapahtuu joukkoistamalla suojeltavan metsän hankinta pikseli/neliömetritasolle. Luomme nettisivun, jonka kautta kansalainen voi valita metsäpalstasta haluamansa määrän neliömetrejä ja suojella ne Ilmastometsä-yhdistyksen kautta. Metsänsuojelun lisäksi kokeilu tarjoaa yhteisön, joka jakaa ympäristötietoutta, ehdottaa uusia suojeltavia kohteita ja vaihtaa kokemuksia konkreettisen teeman äärellä. Yhdistyksen taustalla olevassa Luonnonsuojelualuee perustaminen kiinnostaa - Facebook -ryhmässä on yli tuhat luonnonsuojelusta kiinnostunutta kansalaista. Tahdomme tehdä metsien- ja ilmastonsuojelusta sosiaalista, halpaa ja hauskaa. Kokeiltava malli: -tarjoaa kanavan yksittäiselle kansalaiselle ohjata “taskurahoja” metsien suojeluun -vahvistaa suomalaisten luontosuhdetta mahdollistamalla jokaisen tulemisen metsänomistajaksi -visualisoi metsänsuojelua ja sen etenemistä konkreettisella tavalla -mahdollistaa kansalaiselle yksittäisen suojelupäätöksen tekemisen hauskalla ja yhteisöllisellä menetelmällä -mahdollistaa myös yritystoimijoiden osallistumisen suuremmalla panoksella ja näkyväksi visualisoituna -on globaalisti skaalautuva sekä konseptina (muut hyödyntävät samaa lähdekoodia ja menetelmää) että yksittäisenä toteutuksena (sama verkkosivusto hajautetun toiminnan alustana) -tuo uudenlaisen mallin omistajuuteen ja suojeluun nykyteknologian ja pelillistämisen kautta -perustuu avoimelle lähdekoodille Pikselimetsä -suojelukampanja toteutetaan seuraavasti: 1) Ilmastometsä ry valitsee sopivan suojeltavan kohteen pohjautuen metsäpalstan hintaan ja hiilinieluarvoihin (Button-Programin hiilinielutyökalu, asiantuntija-arviot). 2) Yhdistys tekee ehdollisen kauppasopimuksen myyjän kanssa. Siinä myyjä sitoutuu myymään suojeltavan palstan tiettyyn hintaan tiettyyn aikamäärään mennessä. 3) Yhdistys julkaisee kohteesta hankitun ilmakuvan, joka on jaettu neliömetrin kokoisiin pikseleihin. Neliömetrin myyntihinta määritellään jakamalla hankintahinta alueen neliömäärällä ja pyöristämällä se ylöspäin seuraavaan tasaeuroon. Periaatteena on, että suojeltavan neliömetrin voi ostaa ilman, että suojeluhankintaa tarvitsee ajatella vaihtoehtoisena jollekin muulle henkilökohtaiselle hankinnalle. Peukalosääntö on noin kolme euroa. 4) Yhdistys toteuttaa markkinointikampanjan, jonka aikana kansalaiset ja yksilöt varaavat itselleen kuvasta pikseleitä merkitsemällä ne ja maksavat ne yhdistyksen tilille tilisiirtona. 5) Koko kauppasumman ollessa kasassa yhdistys ja myyjä toteuttavat kaupan. Jos koko summaa ei saada kasaan ehdollisen kauppasopimuksen määrittelemässä aikarajassa, rahat palautetaan maksajille. 6) Yhdistys julkaisee kampanjan tulokset ja ylläpitää suojellun kohteen virtuaaliomistajuutta verkkosivuillaan sekä julkaisee tarvittaessa tietoja kohteen tilasta (esimerkiksi kohteelle haetun formaalin suojelustatuksen edistymisestä tai kohteen muusta tilasta). Koska ensimmäinen kokeilu halutaan pitää kevyenä, Pikselimetsä-nettisivu -kokeilu ei sisällä automaattista maksuliikennettä verkkosivulta, vaan maksu tapahtuu manuaalisesti tilisiirtona. Tavoitteena on toteuttaa yksi onnistunut hankinta. Kokeilun jälkeen oppien pohjalta tutkitaan mallin monistettavuutta muiden kohteiden hankintaan ja suojeluun sekä mallin monistettavuutta esimerkiksi muihin maihin. Ensimmäiset lahjoittajat tavoitetaan tekemällä markkinointikampanja oman Facebook-sivuston ja muiden ympäristöjärjestöjen viestikanavien kautta ympäristöalan aktiiveille. Alkuhankintojen ja niiden saaman huomion jälkeen markkinointia laajennetaan muihin medioihin. Teemme kokeilun seuraavassa vaiheessa askel askeleelta tarkentuvan kartoituksen palstojen hiilinielusta, eli vaikutuksesta suojelijan hiilijalanjälkeen. Kuluttajasta tulee näin suojelun mahdollistaja ja hiilinielun luoja. Jatkokehityksessä verkkosivustolle rakennetaan automatisoitu maksumekanismi. Edelleen kehittäen tutkitaan lohkoketjuteknologiaa ehdollisen kaupan ja maksuliikenteen automaattiseksi toteuttamiseksi. 22.3.2019 Tulosten julkistus ja avustuspäätökset hakijoille Ydintiimin (yhdistyksen hallitus) henkilöresurssien varaus Asian markkinointi sosiaalisessa verkostossa -> toteuttajatiimin kokoaminen Verkkosivuston tarkennettu vaatimusmäärittely 2.4.2019 Aloitustilaisuus valituille 2.4.-30.4. Suojeltavan metsän valinta 2.4.-15.5. Verkkosivuston koodaus ja testaus 1.5.-15.5. Suojeltavan metsän hankintaneuvottelut ja ehdollisen sopimuksen tekeminen 15.5.-31.5. Ilmakuvan hankinta ja sen siirtäminen verkkosivustolle 15.5.-31.5. Lahjoituskampanjan etukäteismarkkinointi 1.6. Verkkosivuston “Pikselimetsä” lanseeraus 1.6.-20.7. Pikseleiden/neliömetrien myyntivaihe 20.7. Hankinnan lopputulos 20.7.-24.7. Jälkikampanja tuloksista 24.7.-31.7. Kokeilun lopputulosten, yhteenveto ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu 31.7.2019 Kokeilut valmiiksi

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Hankkeen toteuttajana on Ilmastometsä ry. Yhdistys on seurausta yksittäisestä metsän joukkoistettua hankintaa koskeneesta Facebook-postauksesta, ja sitä seuranneesta Facebook-ryhmästä. Ilmastometsä ry:n tarkoituksena on neutralisoida jäsentensä hiilijalanjälkeä sekä kehittää kansalaistoimintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys hankkii sopivia maa-alueita ja suojelee ne ekosysteemejä ennallistaen. Ilmastometsän toimintaperiaatteisiin kuuluvat matala hierarkia, yhdessä rakennetut säännöt, kevyt toimintamalli sekä avoin, yhteisöllisesti tuotettu sisältö. Kokeilun toteuttajina toimivat Ilmastometsä ry:n jäsenet. Tavoitteena on yhdistyksen toimintaperiaatteiden mukaisesti joukkoistaa toteustyö mahdollisimman laajalle jäsenkunnalle. Kokeilun muut yhteistyötahot ovat: -Button-program, jonka Sustainability map-työkalua hyödyntämällä saamme kartoitettua metsäpalstojen ympäristöarvoja ja valittua hankittavan palstakandidaatin -tahot, joita kiinnostaa metsän myynti suojeltavaksi (ensimmäisessä vaiheessa yksittäinen myyjätaho) -metsäpalstoja myyvät muut maanomistajat ja myyntikanavat, joiden kautta potentiaalisia suojeltavia metsiä myydään -Paikallinen ELY-keskus tekee alueelle maastokartoituksen jonkin kohteen soveltumisesta METSO-ohjelman pysyväksi suojelualueeksi. -Viestintä- ja asiantuntijayhteistyötahoina ympäristönsuojelujärjestöt Kokeilun välillisiä yhteistyötahoja ovat toimijat, jotka opastavat ehdollisen kaupan, maksutransaktioiden optimoinnin, markkinoinnin ja viestinnän toteutuksissa. Kokeiluun voidaan hakea myös yksittäistä kuntatoimijaa pilotoimaan kuntatason suojelumallia.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetin kulut painottuvat verkkosivuston toiminnallisuuksien kehittämiseen. Kokeilun toteuttamiseen ei ole budjetoitu muita tuloja tai menoja. Budjettirakenne karkealla tasolla: Kokeiluun saatava avustus (Motiva) +5 000€ Web-kehittäjän palkkio (1,5 kk) -4 400€ -neliömetri-varaustyökalun kehittäminen ja testaus Kokeilujakson (4 kk) palvelin- ja ylläpitokustannukset -100€ Markkinointikustannukset -500€ -Facebook-markkinointi -markkinointi sidosryhmäjulkaisuissa Yhteensä 0€

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimi on rakentunut sosiaalisen median kautta. Tämän johdosta yhdistyksellä on aktiivinen verkosto Luonnonsuojelualueen perustaminen kiinnostaa -Facebook-ryhmässä, jossa on jäseninä yli 1000 luonnonsuojelualueen perustamisesta kiinnostunutta henkilöä. Lisäksi jäsenistöllä on vahvat kontaktit muihin luontojärjestöihin. Ilmastometsä -yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 150 jäsentä. Jäsenistöön kuuluu ihmisiä eri aloilta ja alustavan kartoituksen pohjalta mm. verkkosivuston koodaus voidaan tarvittaessa ainakin osittain toteuttaa yhdistyksen omin resurssein. Ilmastometsä -yhdistyksen hallitus on sitoutunut tekemään kokeilun organisoinnin vapaaehtoistyönä.