Potilasohjauksen pelillistäminen 360-teknologian avulla | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

AmmattikorkeakouluTerveydenhuoltoKorkeakouluTeknologiaKokeilutSisällöntuotantoAugmented realityOppiminenDigisotetaidot

1869 katselukertaa

Kokeilu on luotu 03.10.2018

Mari Virtanen

Potilasohjauksen pelillistäminen 360-teknologian avulla

Kokeilun tarkoituksena on kehittää audiovisuaaliseen potilasohjaukseen soveltuva, 360-teknologiaan perustuva peli, jonka avulla voidaan tukea potilaan valmistautumista diagnostisiin tutkimuksiin. Tavoitteena on tuottaa tietoa pellisten sovellusten kehittämisestä ja niiden soveltuvuudesta käytäntöön. http://visumo.fi/360/bioanalytiikka/ https://uasjournal.fi/koulutus-oppiminen/virtuaaliset-oppimisymparistot-osana-opetuksen-digitalisaatiota/

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilun avulla pyritään selvittämään uusien menetelmien soveltuvuutta potilasohjaukseen. Audiovisuaalista ohjausta ja ohjauksen pelillistämistä on tutkittu vähän, kuitenkin mahdollisuuksien koko ajan lisääntyessä ympäröivässä yhteiskunnassa. Kokeilun avulla selvitetään pelillisen sovelluksen kehittämisen vaiheita ja niiden toteuttamista käytännössä. Pelillisten sovellusten toivotaan monipuolistavan potilasohjauksen mahdollisuuksia tulevaisuudessa, muuttaen myös näitä toimintoja ajasta ja paikasta riippumattomaksi ja mahdollistaen tiedon rajattoman saavutettavuuden. Kokeilun halutaan tuottavan uutta tietoa pelillisten sovellusten hyödyntämisestä osana potilasohjausta, esimerkiksi tutkimuksiin valmistauduttaessa. Oppia toivotaan 360-teknologian käytettävyydestä. Lisäksi halutaan oppia serious gaming-käsitteen alle menevien pelien kehittämisestä ja niiden sovellettavuudesta sosiaali- ja terveysalalle. Kokeilun toivotaan tuottavan oppia asiakkaan omahoidon ja mobiilipalveluiden kehittämiselle. Mikäli kokeilun tulokset ovat positiivisia, voidaan kehittämistyötä edelleen laajentaa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilu tuottaa pelillisen 360-demoversion, jota voidaan testata potilasohjauksessa, esim. diagnostisiin tutkimuksiin valmistauduttaessa. Potilas saa pelin pelattavakseen ennen tutkimukseen tuloa, jolloin toimenpiteisiin liittyvää epätietoisuutta ja mahdollisia pelkoja voidaan hälventää. Demoversio toteutetaan yhteen tapaukseen, joskin se on helposti monistettavissa eri tarpeisiin. Tässä kokeilussa kehitetään "potilasohjauspeli", joka perustuu 360-teknologiaan. Kehitettävään demoversioon luodaan ohjauksen sisällöt, kokonaisuuden testaamista varten luodaan käytettävyystutkimussuunnitelma. Peli kehitetään teknisesti valmiiksi demoversioksi. 11/2018-12/2019

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Yliopettaja Mari Virtanen & Metropolia ammattikorkeakoulun YAMK-opiskelijat (opinnäytetöitä kl. asiantuntija digitaalisissa toimintaympäristöissä- tutkinnossa). 360-pelin demoversion tekninen toteutus ulkopuolisen toimittajan kanssa. Sisällön tuottaminen yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun kokonaisbudjetti on 10 000 € , sisältäen taustaselvitykset ja sisällöntuottaminen potilasohjaukseen (yksi tapaus), 360-pelin demoversion kehittäminen ja käytettävyystestaussuunnitelman laatiminen. Kokeilun kansallinen ja kansainvälinen raportointi.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

-

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilun tavoitteena oli tuottaa tietoa pelillisten sovellusten kehittämisestä ja niiden soveltuvuudesta käytäntöön, erityisesti sovellettaessa 360-tekniikkaa. Tavoitteena oli laajentaa audiovisuaaliseen potilasohjaukseen soveltuvia menetelmiä. Nämä tavoitteet saavutettiin tämän kokeilun aikana, lisäksi on saatu runsaasti tietoa jatkokehittämisen tueksi. Tulevaisuuden tavoitteena on lisätä tutkimuksiin tai toimenpiteisiin tulevien tietoja ja vähentää tutkimuksiin liittyviä pelkoja ja ahdistuneisuutta.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kokeilun konkreettisena tarkoituksena oli kehittää audiovisuaaliseen potilasohjaukseen soveltuva, 360-teknologiaan perustuva pelillinen ohjaussovellus, jonka avulla voidaan tukea potilaan valmistautumista diagnostisiin tutkimuksiin tai toimenpiteisiin. Kokeilu tuotti kaksi potilaan laadukkaassa ohjauksessa hyödynnettävää kokonaisuutta. Kokeilun aikana kehitettiin 360-panoraamakuviin perustuvat audiovisuaaliset esitykset, joita tutkimukseen tulevat ja heidän läheisensä voivat oman aikataulunsa ja tarpeidensa mukaan hyödyntää. Keskeiset opit: 1) 360-tekniikka soveltuu hyvin laadukkaan potilasohjauksen yhdeksi menetelmäksi. Sovelluksen avulla tutkimuksiin tai toimenpiteisiin liittyvä tieto lisääntyy ja vähentää näihin liittyvää epätietoisuutta. 2) Kokeilun välineistö (Insta360One) ja sovellukset (ThingLink) soveltuivat suunniteltuun ja testattuun käyttöön todella hyvin. Tekniikka oli kevyttä, helppokäyttöistä eikä sen haltuunottoon tarvittu erityistä erityisosaamista.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun tulosten perusteella aktiivista kehittämistyötä jatketaan edelleen ja sitä tullaan soveltamaan laajasti kliinisen hoidon eri osa-alueilla. Yhteistyöhön mukaan on otettu Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö, jonka kanssa tutkimusta jatketaan valtakunnallisesti. Hankitulla välineistöllä ja lisensseillä sovelluksen kehittämistä ja käyttöä voidaan helposti laajentaa.