Puhumalla paras | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

AikuisetTyöttömätSyrjäytyminenSosiaali- ja terveydenhuoltoElämänhallintaHyvinvointiSokra

1320 katselukertaa

Kokeilu on luotu 19.12.2019

Puhumalla paras

Kannustaa päihdeongelmaisia ottamaan ensimmäiset askeleet toipumiseen päivystysvastaanotolla kokemusasiantuntijan avulla

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Päivystyksissä asioi paljon ihmisiä joiden työllisyys ja muu elämänkulku on uhattuna, tai jotka ovat jo jääneet syrjään muusta yhteiskunnasta, ja joiden päihteiden käyttö on haitallisen runsasta. Kokeilun avulla on tavoitettu näitä ihmisiä koulutetun kokemusasiantuntijan toimesta, joka on toiminut yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa.Tavoitteena on ollut edistää kohderyhmään kuuluvien hyvinvointia ja toimintakykyä sekä ehkäistä työelämän ulkopuolelle joutumista. Kokeilussa on testattu toimintamallia, jonka tavoitteena on päihtyneiden potilaiden tukeminen ja ohjaus päivystysvastaanotolla kokemusasiantuntijuutta hyödyntäen. Toimintamallia on kehitetty Kuopion yliopistollisen sairaalan hätäensiavussa ja akuuttihoidon osastolla. Tämäntyyppinen toiminta on uutta Pohjois-Savossa ja koko maassa ja kokemukset kokeilusta ovat olleet positiivia. Päihdeongelmaisia on pystytty auttamaan ja myös hoitohenkilökunta on kokenut kokeilun auttavan myös heidän työtään.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilun aikana on ollut mahdollista tavata juttukaveri KYSin päivystyksessä ja ensiavussa. Juttukaveri on koulutettu kokemusasiantuntija, jolla on kokemus päihderiippuvuudesta toipumisesta ja kokemus muutoksen jälkeisestä terveestä, päihteettömästä elämäntavasta. Koulutettu kokemusasiantuntija pitää vastaanottoa, johon päihtynyt potilas voi tulla keskustelemaan päihteiden käytöstä ja elämäntilanteestaan. Kokemusasiantuntija myös ottaa yhteyden asiakkaaseen esimerkiksi tämän odottaessa hoitoon pääsyä tai ollessa tarkkailussa tai pidätysputkassa. Kokemusasiantuntija toimii kiinteässä yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa. Koulutetun kokemusasiantuntijan läsnäolo hoitokäynnin aikana mahdollistaa yhteyden saamisen hoidettavaan kokemuspohjaisen dialogin kautta. Tässä syntyy ainulaatuinen mahdollisuus puheeksi ottamiselle, varhaiselle puuttumiselle sekä toipumisprosessin käynnistämiselle. Arvion puhutettavista, siis kohderyhmästä tekivät hoitajat. Tavoitteena oli ottaa puheeksi mahdollinen päihdeongelma ja käynnistää suunnitelma kuntoutumisen aloittamiseksi. Kokemusasiantuntija perehtyi kaupungissa tarjolla oleviin mahdollisuuksiin saada tukea ja apua päihdeongelmiin, jotta hän voi ohjata (ja tarvittaessa saattaa) asiakkaitaan eteenpäin.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Toimintaa on organisoinut Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry. Koulutettu kokemusasiantuntija on toiminut KYSin hätäensiavussa ja akuuttihoidossa. Kokemusasiantuntija toimii yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa ja KYS on ollut mukana toiminnan suunnittelussa ja tukenut toimintaa tilojen kautta.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kyseessä on ollut 10 kuukauden kestävä kokeilu (1.11.2018-31.10.2019), joka on toteutettu hankerahoituksella 43375€. Henkilöstöresursseja on ollut 1 koulutettu kokemusasiantuntija.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Toimintaa on organisoinut Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry. Kokeilu on rahoitettu EU-osarahoituksella; Euroopan sosiaalirahasto (ESR) toimintalinja 5 ja Etelä-Savon ELY-keskus on toiminut kansallisena rahoittajana.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Hankkeen perusajatus oli käyttää koulutettua kokemusasiantuntijaa tukena potilaille, tukemassa hoitotyötä.Vuodepaikalla hoitotoimia tai päänsä selviämistä odottava päihdetaustainen potilas ei ole helposti tavoitettavissa luottamukselliseen avoimeen keskusteluun. Tässä kokemusasiantuntija potilaan sen hetkisen tilanteen, tunteen ja epävarmuuden yhdessä omiin kokemuksiin peilaten mahdollisti poikkeuksetta nopean yhteyden ja luottamuksen sekä ymmärryksen. Tämä antoi arvokasta tietoa hoitotyön kehittämiseen potilaan motivoinnin ja jatkohoitojen suunnitteluun. Luottamuksen syntymiseen auttoi kokemusten lisäksi puolueettomuus palveluohjauksessa sekä hoidon tavoitteiden arviointi yhdessä potilaan sen hetkisten näkemysten, arvojen ja elämäntilanteen pohjalta. Hankkeen aikana henkilöstö oppi kokemusasiantuntijan olemassaoloon ja saavutettavuuteen kohtuullisen hyvin. Aktiivisuutta asiantuntijan käyttöön voitaisi kuitenkin kehittää.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Tämäntyyppistä kokemusasiantuntija toimintaa on vielä vähän. Kokeilun tulokset ovat uutta ja mahdollistavat tämän jälkeisten toimintojen suunnittelun tämän kokeilun pohjalta.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kokeilun päättyessä siitä viestittiin seminaarissa. Sosiaalisen osallisuuden koordinaatio Sokra/Diak viestii kokeilusta verkostoille. Kokeilusta kirjoitettiin raportti.