Pyhtään kyläkyyti - kylien kutsutaksi kakkosauton korvaajaksi | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

KyläMaaseutuKokeilutArjenhallintaAsuminenHarrastuksetLiikenneHiilijalanjälki

1604 katselukertaa

Kokeilu on luotu 30.04.2020

Pyhtään kyläkyyti - kylien kutsutaksi kakkosauton korvaajaksi

Kutsutaksipalvelulla parannetaan haja-asutusalueen kylien asiointi-, harrastus- ja työmatkaliikennettä siten, että yksityisautoilun tarve vähenee etenkin "kakkosautojen" osalta merkittävästi.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Haja-asutusalueiden liikenneyhteydet ovat heikentyneet vuosi vuodelta, kun ELY-keskusten maksama joukkoliikenne on vähentynyt. Kunta ei pysty tarjoamaan säännöllistä (aikataulutettua) reittiliikennettä haja-asutusalueiden kylille kustannussyistä mikä johtaa siihen, että haja-asutusalueiden perheiden pääasiallinen kulkuväline on yksityisauto. Usein autoja vieläpä tarvitaan kaksi esimerkiksi lasten ja nuorten harrastusten vuoksi. Toisaalta ajokortittomilta saattaa jäädä menoja toteutumatta sen vuoksi, että kotoa ei ole olemassa kulkuyhteyksiä (ja esimerkiksi vanhemmat eivät pysty aikataulullisesti sovittamaan kyytejä menoihin). Joukkoliikenneyhteyksien parantaminen on noussut jatkuvaksi puheenaiheeksi mm. haja-asutusalueen kylien kyläilloissa, joissa kunnanhallitus ja kunnan johtoryhmä jalkautuvat kuuntelemaan haja-asutusalueiden asukkaiden arkisia ongelmia. Kokeilun tarkoituksena on selvittää, voisiko hyvin organisoidulla kutsutaksijärjestelmällä pystyä korvaamaan yksityisautoilun tarvetta haja-asutusalueen liikkumistarpeissa ja osaltaan lisätä kylien elinvoimaa. Ajatuksena on tuottaa syöttöliikenteen kaltaista tiettyinä ajankohtina tarjottavaa liikennepalvelua joukkoliikenteen runkolinjoille sekä kuntakeskuksiin, jossa harrastus- yms. asiointikohteet tyypillisesti sijaitsevat. Kokeilu voidaan joko toteuttaa ennalta määrätyllä reitillä tai asiakkaiden sijannin mukaan muodostuvilla reiteillä. Monissa perheissä saattaisi olla mahdollista luopua toisesta autosta, mikäli julkinen palveluntarjonta kattaisi edes osan asiointiliikenteen tarpeista. Kutsupohjaisen liikenteen voidaan arvioida myös vähentävän liikenteen päästöjä käyttöasteen parantuessa ja yksityisautoilun vähentyessä. Mikäli tämän tyyppisellä liikenteellä voidaan jatkossa korvata aikataulutettua reittiliikennettä, tilanne paranee luultavasti entisestään vajaatäyttöisten/tyhjien bussilinjojen jäädessä pois. Pyhtää on osa Kotkan seudun joukkoliikenne-aluetta (Kotka, Hamina ja Pyhtää), jossa joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena on Kotkan kaupunki/Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö. Kyseisellä alueella ei ole vielä kokeiltu kutsuohjattua joukkoliikennepalvelua, ja tämä kokeilu voisi positiivisten kokemusten myötä näin tarjota mallia koko alueella toteuttavalle vastaavalle palvelulle.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilu toteutetaan alueellisesti rajattuna, 4-6 kuukauden mittaisena projektina (esim. koulujen syyslukukausi 2020). Projekti toteutetaan yhteistyössä seudun elinkeinoyhtiön, joukkoliikenneyksikön, liikennöitsijän sekä mahdollisen sovelluskehittäjän kanssa. Kokeilusta viestitään voimakkaasti paikallisessa mediassa, sekä kunnan, kehitysyhtiön ja joukkoliikenneyksikön sähköisissä kanavissa. Kokeilua voidaan mainostaa myös painetuilla julisteilla esimerkiksi kunnan palvelupisteissä (koulut, kirjastot jne), runkolinjojen linja-autoissa sekä paikallisissa liikkeissä. Kokeilu otetaan ykkösteemaksi syksyn kyläilloissa. Kokeilussa määritellään aluksi alueet/reitit joita ajetaan sekä ajankohdat jolloin palvelu on saatavilla. Liikennöitsijän kanssa määritellään palvelulle omavastuuhinta, määräytymisen perusteet (esim. matkan pituus tai kaikille sama hinta) sekä maksutapa (voidaanko käyttää esimerkiksi olemassa olevaa joukkoliikenteen matkakorttia). Määritellään kyydin tilaamisen prosessi ja hyödynnetään joko olemassa olevia menetelmiä/sovelluksia tai teetetään sovelluskehittäjällä tätä varten sopiva versio. Lisäksi sovitaan raportoinnin, tilastoinnin sekä maksutilitysten hoitamisesta toimijoiden välillä. Palvelu voidaan alustavien keskustelujen perusteella käynnistää nopealla aikataululla ja varsin kevyellä prosessilla, koska sopiva kalusto ja tekniikka ovat pääsääntöisesti olemassa.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilu toteutetaan yhteistyössä Pyhtään kunnan, Kotkan seudun joukkoliikenneyksikön (Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö), Kotkan-Haminan seudun kehitysyhtiön (Cursor), liikennöitsijän sekä mahdollisen sovelluskehittäjän kanssa yhteistyössä. Palvelun jatkokehityksen ja monistettavuuden (koko seutua palvelevaksi konseptiksi) kannalta liikennöitsijän ja sovelluskehittäjän mukanaolo heti projektin suunnitteluvaiheessa on tärkeää.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun budjetti koostuu työajasta (arvio n. 2 500 eur), liikennöintikustannuksista ja sovelluksen kehittämiskustannuksista (arvio yht n. 8000 eur) sekä hallinto- ja markkinointikustannuksista (arvio n. 2000 eur). Kokonaisbudjetti on n. 12 500 eur, josta tukena haettavaa kokeilurahaa 10 000 eur. Haettava kokeiluraha 10 000 eur on siis tarkoitus käyttää itse liikenteen ja hallinto-/markkinointikustannuksiin.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Projektitiimissä on jäsenet kunnalta, elinkeinoyhtiöstä, kuntien yhteisestä joukkoliikenneyksiköstä, liikennöitsijältä sekä mahdolliselta sovelluskehittäjältä. Tahot edustavat silloin kattavasti osaamista, jolla varmistetaan ratkaisun yhteensopivuus nykyisen joukkoliikennejärjestelmän kanssa, tekninen toimivuus, kehitysmahdollisuudet sekä jatkuvuus mikäli kokeilua halutaan jatkaa ja sille saadaan pysyvä rahoitus tulevaisuudessa. Projektiin sitoutetaan myös kunnan/joukkoliikenneyksikön viestintäväkeä, jotta saadaan varmistettua riittävä medianäkyvyys kokeilun alkaessa. Projektiin käytettävä työpanos on suunniteltu toteutettavan omarahoituksena. Kunnan/joukkoliikenneyksikön budjetista voidaan osoittaa määrärahaa projektille työkustannusten ja pienhankintojen osalta.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilulla pyritään keräämään kokemuksia uudentyyppisestä joukkoliikennevälineestä, joka sopisi haja-asutusalueen liikkumistarpeisiin ja olisi samalla ympäristöystävällinen vaihtoehto. Toivomme tunnistavamme tämän tyyppisen liikkumisen haasteet ja mahdollisuudet sekä löytävämme keinot tämän tyyppisen kokeilun jalostamiseksi ja ottamiseksi osaksi nykyistä joukkoliikennejärjestelmää. Tavoitteenamme on, että kutsutaksityyppinen liikenne voisi jatkossa olla osa haja-asutusalueiden joukkoliikennejärjestelmää koko seudulla. Kokeilun etenemistä seurataan sen aikana liikennöitsijältä ja sovelluksesta saatavilla raporteilla sekä mahdollisesti esim. käyttäjien ja kuljettajien haastatteluilla. Kokeilun jälkeen raporteista koostetaan yhteenveto ja tehdään mahdollinen laajempi käyttäjäkysely, jonka jälkeen tulokset analysoidaan ja tehdään niiden pohjalta päätöksiä kokeilun jatkamisesta, jatkokehittämisestä tai lopettamisesta.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Hanke on osa Pyhtään kunnan strategiaa, jossa elinvoimaiset kylät ovat avainasemassa. Kokeilulla on poliittinen tuki ja hankkeeseen on osoittaa kunnan henkilöstöresursseja. Kokeilussa on mukana myös seudun kuntien yhteinen joukkoliikenneyksikkö sekä seudun elinkeinoyhtiö, joiden kontakteja sekä osaamista joukkoliikenteen järjestämisessä voidaan hyödyntää kokeilussa.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilun työpanos on tarkoitus rahoittaa omakustanteisesti kuntien ja joukkoliikenneyksikön budjeteista. Kunnan joukkoliikennebudjetista voidaan kustantaa vähäisiä pienhankintoja esimerkiksi siinä tapauksessa että kokeilun kustannukset ylittävät arvioidun budjetin. Kokeilua ei olisi mahdollista toteuttaa ilman ulkopuolista rahoitusta. Kuntien joukkoliikennebudjetit ovat erittäin tiukoilla jo nykyään, eikä lisärahoitus ole nykyisessä taloudellisessa tilanteessa mahdollinen. Kokeilu tulisi rahoittaa tinkimällä esimerkiksi olemassa olevasta liikenteestä joka ei ilman tutkittua tietoa ole perusteltua.