Ruohonjuuritason muutoksen käynnistäminen | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

Kokeilun teemat

Kiertotalous

1159 katselukertaa

Kokeilu on luotu 31.08.2017

Artova ry / Kestävän Kehityksen toimintaryhmä (kuva: Mia Ahonen)

Ruohonjuuritason muutoksen käynnistäminen

Ideana on pyrkiä konkreettisesti edistämään kiertotaloudesta ammentavaa kestävää elämäntapaa kaupunginosatasolla. Kokeilun tavoitteena on osallistavilla menetelmillä edistää kiertotalouden ratkaisujen synnyttämistä, olemassa olevien ratkaisujen hyödyntämistä ja tietoisuuden lisäämistä aiheesta. Tuloksia seurataan ja opit pyritään tiivistämään helposti kopioitavaksi toimintamalliksi muille kaupunginosille. http://www.artova.fi http://www.artovamodel.fi

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Suomalaisten ylikulutuspäivä oli tänä vuonna jo 3.4. Kulutimme kolmessa kuukaudessa osuutemme maapallon luonnonvaroista. Elämäntapamme on täysin kestämätön. Asukkaat ja varallisuus keskittyvät kaupunkeihin, joissa elämäntavat ovat erityisen kestämättömiä. Intian, Kiinan ja muun kehittyvän maailman kasvavat taloudet ja hyvinvoinnin tavoittelu johtavat OECD:n arvioiden mukaan resurssisiirtymään, jossa länsimaat ovat häviävänä osapuolena. Koko ihmiskunta tarvitsee kestävän kaupunkielämän mallin, joka parhaassa tapauksessa ei vähennä hyvinvointiamme. Kiertotalouden ratkaisut tarjoavat tähän avaimia. Kuluttajille kohdennetut ratkaisut eivät kuitenkaan hyödytä ketään, jos käyttäjät eivät niihin sitoudu. Ilmeisesti syy Kiinan isolle kiertotaloussektorille on siinä, että siellä sille on aitoa tarvetta. Kun varallisuutta ei ole, joudutaan pakon edessä turvautumaan erilaisiin kierto- ja jakamistalouden ratkaisuihin. Suomessa ihmisten keskimääräinen varallisuus tuloerojen kasvusta huolimatta on yhä sen verran suuri, että ihmisillä on varaa ostaa vaikkapa se oma peräkärry (vaikkei se globaalisti olisi lainkaan kestävää). Muutos on kuitenkin väistämätöntä ja siihen valmistautuminen pehmeällä laskulla olisi hyvinkin suotavaa. Ongelmana siis on, etteivät ihmiset elä kestävästi. Ongelmana on myös, ettei kestävä elämäntapa ole tehty kovin helpoksi/lähestyttäväksi eikä ihmisillä ole riittävästi tietoa aiheesta. Ihmiset eivät tiedä olemassa olevista palveluista, osaa ei kiinnosta tai asia ei ole muista syistä heidän tietoisuudessaan. Ihmiset eivät myöskään koe osallisuutta ratkaisujen luomiseen. Tarvitaan asennemuutostyötä, viestintää ja ihmisten osallistumista kestävämmän elämäntavan rakentamiseen. Tarvitaan ruohonjuuritason muutosta. Kokeilun tavoitteena on kokeilla keinoja ruohonjuuritason muutoksen käynnistämiseen kaupunginosatasolla, jolloin oppeja voisi levittää myös muihin kaupunginosiin / kaupunginosatoimijoille. Kokonaisuudessaan kokeilusta odotetaan kiertotalouden ratkaisuja hyödyntävien asukkaiden määrän kasvua, kiertotalouden ratkaisuja kehittäviä ja olemassa olevia ratkaisuja alueellisesti edistäviä toimintaryhmiä, positiivista asennemuutosta ja ihmisten kasvanutta tietoisuutta ylipäätään kiertotaloudesta ja sen merkityksestä. Lisäksi onnistumiset ja haasteet kirjataan alustavaksi malliksi, joka pyritään muotoilemaan skaalautumispotentiaaliltaan hyväksi ja helposti jatkokehitettäväksi. Parhaimmillaan tässä on pohjaa alueellisesti käynnistyvälle ja laajalle leviävälle kulttuurinmuutokselle, kuluttajasektorin herättämiselle ja kiertotalouden todelliselle rantautumiselle ihmisten tietoisuuteen ja käytännön elämään.

Miten kokeilu toteutetaan?

Tavoitteena on kokeilla ruohonjuuritason muutoksen fasilitointia kaupunginosatasolla. Keskeisenä kokeilun menetelmänä on kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry:n pitkään kehitetyt osallistavat toimintamallit, joita nyt sovellettaisiin kiertotalouden mukaisen ja siten kestävää elämäntapaa edistävän ruohonjuuritason muutoksen käynnistämiseksi. Konkreettisesti kokeilu toteutetaan järjestämällä alueellisia osallistavia teemailtoja (3 kpl), tekemällä monikanavaista viestintää ja koostamalla helposti lähestyttäviä tietopaketteja aiheesta. Kiertotalouden mukaisten teemailtojen yhteydessä pyritään käynnistämään kutakin aihetta edistäviä toimintaryhmiä. Koska ruohonjuuritason muutoksen aikaan saamiseksi hyvin olennaista on ihmisten aktivoituminen, pyritään osallistujien sitoutuneisuus maksimoimaan kaikissa vaiheissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teemailtojen tarkemmat sisällöt määritetään osallistavasti ensimmäisessä kaikille avoimessa illassa ja että ihmiset pääsevät itse kehittämään ratkaisuja. Ohjaavana runkona pidetään kuitenkin haussa määritettyjä teemoja: asuminen, liikkuminen ja ruoka. Teemailtojen rakenne koostuu aisantuntija-alustuksista ja työpajaosiosta. Asiantuntija-alustukset videoidaan ja tallennetaan aihepiiriä koskevan tietopaketin mukana kokeilun aikana toteutettavalle internet-sivulle. Sivulla mainostetaan myös palveluntarjoajia. Työpajaosio fasilitoidaan ArtovaMallin mukaisesti ja kunkin teeman ympärille pyritään käynnistämään asiaa alueella edistäviä toimintaryhmiä. Teemailloissa (alustuksissa ja työpajaosiossa) hyödynnetään inspiraationa jo tehtyjä kokeiluja (Jyväskylä, Kalasatama...). Järjestetään 3 osallistavaa teemailtaa, käytetään Artova ry:n osallistavia menetelmiä (artovamalliTM), luodaan nettisivut, hyödynnetään monikanavaista viestintää (kotisivut, facebook, kaupunginosalehti). Pyritään osallistavia menetelmiä hyödyntämällä aktivoimaan alueen ihmiset kehittämään ja hyödyntämään uusia ja olemassa olevia kiertotalouden ratkaisuja heidän kiinnostuksensa mukaisesti. Kokeillaan eri viestintäkanavien tehokkuutta asukkaiden saavuttamisessa. Kokeillaan tämän menetelmäkokonaisuuden vaikuttavuutta. 10/2017-01/2018

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Kokeilun toteuttaa kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys Artova ry ja erityisesti Artovan kestävän kehityksen ryhmä. Kokeilun luonteen vuoksi myös mukaan tulevat asukkaat, alueen muut toimijat ja mahdolliset alueen ulkopuoliset kumppanit ovat toteuttavia osapuolia. Tilaisuudet järjestetään joko kumppaneidemme Arabianrannan kirjaston, Arabian Asukastalot ry:n tai Hyötykasviyhdistyksen tiloissa.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

YHT 5000 Henkilöstökulut 2400 (koordinaattori, tilaisuuksien järjestäminen, kyselyt, ryhmien sparraus, tulosten koostaminen, ta-kulut) Puhujapalkkiot 600e (3 tilaisuutta, laadukkaat asiantuntija-alustukset) Materiaalihankinnat 400 (videokamera ja jalusta alustusten kuvausta ja levittämistä varten) Ostopalvelut ja verkostointikulut 1250 (nettisivujen tekninen toteutus ja käytettävyys, viestintämateriaalin graafinen suunnittelu, tilaisuuksien tarjoilukulut, työpajan materiaalihankinnat) Muut kulut 350e (hallinnointikulut)

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Tiimillä on Artovamallin mukaista fasilitointiosaamista, projektinhallinnan osaamista ja laajaa kokemusta kaupunkiaktivismista, kestävästä kehityksestä ja asukastoiminnasta. Tiimillä on käytössään laaja viestintäverkosto ja mahdollisuus käyttää erilaisia tiloja alueella. Tiimillä on myös vapaaehtoista talkooapua erinäisiin tehtäviin.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti tavoitteet hyvin. Kokeilu toi sekä epäonnistumisia että onnistumisia. Tietoisuutta aiheesta levitettiin laajasti useiden asiantuntija-alustusten, työpajojen, kierrätysmateriaaleista askartelun, lehtijuttujen, monikanavaisen viestinnän, oman graafisen ilmeen, nettisivujen, facebook-ryhmän ja web-kyselyn kautta. Ydinryhmä kasvoi 8 jäsenellä, Kestävä Arabia -yhteisöön on liittynyt 165 jäsentä, sähköpostilistalla on n. 100 henkeä ja mikä hienointa, 124 henkilöä on ilmoittanut kiinnostuksensa 16 eri kestävää elämäntapaa / kiertotaloutta edistävään kehittämisalueeseen (esim. kierrätyksen kehittäminen alueella, taloyhtiökohtaisten ratkaisujen kehittäminen jne) ja n. 50 henkilöä erinäisiin tarkemmin määritettyihin tukitehtäviin (tilaisuuksien järjestely, nettisivujen ylläpito, face-ryhmän moderointi, rahoitushakemusten kirjoittaminen jne). Lisäksi ryhmämme saa yhteydenottoja ja yhteistyöehdotuksia sekä vaikuttaa kasvavan orgaanisesti. Kehitysprosessit vapaaehtoiskentällä ja kaupunginosakehittämisessä voivat kestää vuosia ja lopullisia vaikutuksia ei voi vielä nähdä. Näin hyvää potentiaalin luomista ja toiminnan käynnistämistä ei kuitenkaan tapahdu lähes koskaan. Kokeilukulttuuri on erittäin kannatettavaa ja mahdollisuus oppia myös mitkä asiat eivät toimi on äärimmäisen hyödyllistä. Kokeilukulttuurin tuoma vapaus mahdollistaa aidosti uusien asioiden kehittämisen, kunhan rohkeasti uskalletaan rahoittaa hyvinkin erilaisia kokeiluja. Tämänkin kokeilun seurauksena uskomme, että yhteiskunta hyötyisi startup-kulttuurista tutusta "fail fast" ajattelusta. Kokeilukulttuurin seuraava iso kehityksen paikka on onnistuneiden kokeilujen ja oppien integroiminen/skaalaaminen/jatkokehittäminen. Esim. miten yhteiskunta voisi parantaa rakenteellista vastaanottokykyään popup-henkisten kokeilujen hyödyntämiseen? Millainen tukirakenne edesauttaisi systeemistä muutosta?

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Selkein oppi on, että tämän kaltainen toiminta on mahdollista ja kannattavaa. Isolla joukolla ihmisiä vaikuttaa olevan halua ja tarvetta siirtyä kestävämpään elämäntapaan, johon kiertotalouden mukaiset ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia. Toinen oppi on, että ihmiset ovat eri tavoin valveutuneita ympäristöasioista. Olennaisesti, suurta massaa kiinnostaa helpot ratkaisut, mutta pientä vastuullisten joukkoa laajempi itse tekeminen. Tämä pieni joukko on kullan arvoista ja heidän toimintaa tulisi tukea ja mahdollistaa kaikin tavoin. Olennaista on myös suunnata tämän joukon tekeminen palvelemaan suurta massaa, mikäli systeeminen muutos halutaan saavuttaa. On myös mahdollista, että pienen joukon itseensä kohdistama aktiivisuus leviää naapuri- ja tuttavaverkostojen kautta koko alueelle, mutta tämä vaikutus jää pidemmän aikavälin sisällä nähtäväksi. Yhteisöllinen tapa tehdä on lupaava suunta. Saman kaltaista projektia tekeville suosittelemme monikanavaista viestintää, ajankohtaisiin uutisiin/teemoihin reagoimista ja sen ympärille mahdollisuuksien rakentamista/tarjoamista. Laajaa massaa kiinnostaa osallistua eniten heitä kulloinkin lähellä oleviin asioihin. Esim. joulun alla voi järjestää onnistuneesti kierrätysmateriaaleista joulukorttiaskartelua, muttei niin hyvin hävikkibanaaneista tehdyn jäätelön myyntiä. Ajoitus ja konteksti on tärkeitä. Yleisesti ottaen kokeilijoille vinkkinä: sinnikkyys palkitaan aina ja ilman idealismia emme ikinä tekisi merkittäviä kehitysaskeleita. Visiosta kiinnipitäminen on tärkeää ja tarvitaan soihdunkantajia.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

We have been able to grow a 170+ community of likeminded individuals, to plan various projects, to have a bigger voluntary core-team, and have over 120 people who have signed up to participate in given project-areas. The next big challenge is to find resources to coordinate this huge potential into action. It is too time consuming to be done on voluntary basis. But with resources the level of action in the area could be scaled ten-folds. It should also be fairly easy to start similar projects in other neighbourhoods, even though it might need some resources, communication platforms, systemacy in action, and a longer time period than 3 months - depending on many factors. Before scaling to other areas, it seems smarter to try to scale it up in the area, and see how well the potential can be actualized further.