Sähköpyörä, avain fiksuun työliikkumiseen ja asiointiin | Kokeilunpaikka.fi
3

Kokeilun oppi

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

IlmastoLiiketoimintamallitLiikenne

4226 katselukertaa

Kokeilu on luotu 04.05.2020

Sähköpyörä, avain fiksuun työliikkumiseen ja asiointiin

Kokeilun tavoitteena on selvittää miten hyvin sähköpyörillä voidaan korvata auton käyttöä kunnan omassa toiminnassa, työmatkaliikenteessä ja asukkaiden asiointimatkoilla.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Sähköpyöräily ja sähköpyörien käyttö työpäivän aikaisessa liikkumisessa on alueellisesti vielä uutta ja kokeilematta. Sähköpyöräily selvästi kiinnostaa asukkaita ja alueen yrityksiä, mutta vielä puuttuu toimintamallit esim. työantajan tarjoamiin työsuhdepyöriin ja työpaikkojen yhteiskäyttöisiin sähköpyöriin. Kokeilun avulla on tarkoitus selvittää mitä mahdollisuuksia sähköpyörillä olisi korvata autoa työpäivän aikaisessa liikkumisessa, työmatkaliikenteessä ja asukkaiden asiointiliikenteessä. Lisäksi tällä kokeilulla pyritään starttaamaan alueellisesti uusia palveluja ja tapoja lainata, vuokrata tai liisata sähköpyörä käyttöön. Pyöräilyn kulkumuoto-osuuden lisääminen on yksi tapa alentaa liikenteen aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Lappeenrannan tyyppisessä kaupungissa on tärkeää etsiä keinoja vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä, koska ne muodostavat alueellisesti jo lähes puolet kaikista taakanjakosektorin päästöistä.

Miten kokeilu toteutetaan?

Kokeilussa hankitaan palveluna tai vuokrataan käyttöön sähköpyöriä. Kokeilu koostuu kolmesta osasta: Osa 1: Sähköpyörien mahdollisuudet korvata auton käyttöä kunnan työpäivän aikaisessa toiminnassa. Kokeilussa vuokrataan sähköpyörä tai sähköpyöriä kolmeksi kuukaudeksi kunnan työntekijöiden käyttöön. Mahdollisia käyttäjiä olisivat esim. pysäköinnin valvonta, vihertyöntekijät, tukipalvelun työntekijät ja matkailuneuvonta. Kokeilussa selvitetään myös, mitkä Lappeenrannan kaupunkiorganisaation työtehtävistä ovat sellaisia, joissa automatkojen korvaamisella sähköpyörämatkoilla voidaan lisätä työn tehokkuutta. Aikataulu: heinäkuu 2020 - marraskuu 2020. Osa 2. Asukkaiden sähköpyöräkokeilu: neuvotellaan alueen pyöräyrittäjien kanssa malli, jossa asukkaat voivat käydä lainaamassa sähköpyörän käyttöönsä viikon ajaksi. Tavallisten sähköpyörien lisäksi tavoitteea saada tarjolle myös sähköavusteinen tavarapyörä. Tämä osa toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan Pyöräilijät ry:n kanssa. Aikataulu: heinäkuu 2020 - marraskuu 2020. Osa 3. Työmatkat sähköpyörillä. Suunnitellaan alueen pyöräyrittäjien kanssa malli pyörien liisauksesta työnantajille ja toteutetaan kokeilu, jossa työntekijät saavat sähköpyörän kuukaudeksi käyttöönsä työmatkoja varten. Kokeilun aluksi tutustutaan Valpastin oy:n ja kuntien jo tekemien kokeiluiden tuloksiin, jotta kokeilukulttuuria voidaan kehittää vielä paremmaksi. Aikataulu elokuu 2020 - joulukuu 2020.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Hankkeen toteuttavat Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenrannan Pyöräilijät ry. Kokeilun onnistumiseksi mukana on oltava myös alueen pyöräyrittäjiä ja alueen muita yrityksiä ja suuria työnantajia. Potentiaalisia sähköpyöriä myyviä yrityksiä on tunnistettu 3-5 kappaletta. Yrityksiä ja työnantajia tullaan lähestymään huomioiden yritysten henkilöstön ja toiminnan erityispiirteet.

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

Kokeilun kokonaisbudjetti on 11 000 - 13 000 euroa. Osa 1. 3000 euroa: Sähköpyörien mahdollisuudet korvata auton käyttöä kunnan työpäivän aikaisessa toiminnassa: Vuokrataan tai liisataan sähköpyöriä kunnan työntekijöiden käyttöön. Rahoituksesta osa katetaan kunnan omalla rahoituksella. Osa 2. 4000 euroa: Asukkaiden sähköpyöräkokeilu. Hankitaan alueen pyöräyrittäjiltä viikon vuokrauksia sähköpyörien käyttöön kuntalaisille. Osa 3. 4000 - 6000 euroa. Työmatka sähköpyörillä. Vuokrataan sähköpyöriä työntekijöiden kokeiltavaksi. Puolet budjetista katetaan mukaan lähtevien alueen työnantajien omarahoituksella.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Lappeenrannan kaupungilla on tehty jo pitkään työtä pyöräilyn kehittämiseksi asukaslähtöisessä pyöräilytyöryhmässä ja yhteistyössä Lappeenrannan Pyöräilijät ry:n kanssa. Lappeenrannan kaupungin osalta käytettävissä on osaamista ja työpanosta Greenreality palvelut -yksikön lisäksi Kadut ja ympäristö -yksiköstä. Kokeiluun on mahdollista käyttää kaupungin omaa rahoitusta ja lisäksi tarkoituksena on saada rahoitusta myös muilta mukaan lähteviltä työnantajilta, esim. LUT:lta.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Odotuksena on, että löydämme kunnan työntekijöiden työpäivän aikaisesta liikkumisesta kohtia, jotka voitaisiin auton sijaan suorittaa sähköpyörällä. Odotamme myös pystyvämme tunnistamaan sellaisia toimintoja, missä auton käyttö työtehtävään liittyvässä liikkumisessa voidaan mahdollisesti kokonaan korvata sähköpyörällä. Lisäksi kokeilun tavoitteena on saada aikaan alueellinen malli palvelun tarjoajien ja työnantajien välillä työsuhdepyörien tarjoamiseksi työmatkaliikenteeseen. Kokeilun tuloksia seurataan kyselyillä. Kysely suoritetaan kaikille kokeilussa sähköpyöriä käyttäneille työntekijöille ja kuntalaisille. Kokeilun onnistumista mitataan seuraavilla mittareilla: -mukana olleiden kaupungin työntekijöiden määrä ja sähköpyörillä ajetut kilometrit -tunnistettujen kaupungin työtehtävien määrä -mukana olleiden yksityishenkilöiden määrä ja sähköpyörillä ajetut kilometrit -kokeilussa sähköpyörillä ajettujen työmatkojen määrä ja kilometrit. Kokeilusta viestitään aktiivisesti Lappeenrannan kaupungin ja yhteistyötahojen kanssa sosiaalisessa mediassa. Kokeilun tuloksista kerrotaan lehdistötiedotteiden lisäksi yhteistyöverkostojen kautta.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa sekä koordinaattorina, että kokeilijan roolissa. Lappeenrannan kaupunki koordinoi pyöräyrittäjien ja työantajien välille laadittavan mallin toteutusta ja neuvotteluja. Lisäksi kaupunki yhdessä Lappeenrannan Pyöräilijät ry:n kanssa koordinoi kuntalaisten sähköpyörien vuokrauskokeilua. Lappeenrannan kaupungin yksiköt myös osallistuvat kokeiluun testaamalla sähköpyöriä omassa työpäivän aikaisessa liikkumisessa.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilussa on käytettävissä 2000 euroa kunnan omaa rahoitusta ja lisäksi tavoitteena on kerätä rahoitusta myös muilta kokeiluun mukaan lähteviltä alueen työnantajilta noin 2000 euroa. Kokeilua ei ole mahdollista toteuttaa suunnitellulla tavalla ilman avustusta.

Kokeilun oppi

Saavuttiko kokeilu tavoitteensa?

Kokeilu saavutti tuloksensa vain osittain. Kokeilussa pyrittiin löytämään kunnan omassa työpäivän liikkumisessa matkoja ja työtehtäviä, joita pystyttäisiin toteuttamaan auton sijaan sähköavusteisella polkupyörällä. Näitä työtehtäviä tunnistettiin jonkin verran, mutta laajasta etätyöhön siirtymisestä pyörien testaaminen tässä käytössä jäi suurelta osin toteutumatta. Yksi kokeilussa mukana ollut sähköpyörä varastettiin kesken työpäivän kaupungintalon polkupyöräparkista, mutta tämän tilalle saatiin hankittua korvaava pyörä nopeasti. Toisena osana kokeilussa oli asukkaiden kokeilu sähköpyörien viikkovuokrauksin. Tämä osio kokeilusta toteutui paremmin ja kokeiluja tuli yhteensä yli 50 viikkovuokrauksen verran. Sähköpyörän käytön kyselystä raportoidaan tulokset vielä myöhemmin.

Mitä uutta tietoa kokeilulla saatiin?

Kaupungin omassa työpäivän aikaisessa käytössä löytyy jonkin verran työtehtäviä, joiden hoitamisessa sähköplokupyörä voi hyvin korvata auton käyttöä. Monet harkituista työtehtävistä kuitenkin ovat sellaisia, että niiden hoitamisessa tarvittavien välineiden kuljettaminen asettaa rajoituksia pyörän käytölle. Osittain nämä voisivat olla ratkaistavissa tavarapyörän käytöllä. Lisäksi sähköpyörän käyttömahdollisuus ei useinkaan poista tarvetta auton satunnaiselle käytölle, esim. kelirajoituksista johtuen. Tarvetta voisikin olla myös autojen osalta joustavammalle järjestelmälle, jossa autoja hankitaan käyttöön tarpeen vaatiessa vaikka lyhytaikaisilla vuokrauksilla. Yksi sähköpyöristä varastettiin kesken työpäivän kaupungintalon edustan pyöräparkista. Polkupyörien lukkojen turvallisuuteen ja pyöräparkin valvontaan tulee kiinnittää enemmän huomiota. Asukkaiden kokeilun perusteella kiinnostusta sähköpyöräilyyn löytyy ja halukkuus hankkia sähköpyörä omaan käyttöön on suuri. Pyörien korkea hankintahinta on yhä suurin este pyörän hankkimiselle.

Miten aiot viedä kokeilua tai sen tuloksia eteenpäin?

Kuntien ja monien yritystenkin käytöstä löytyy monia työtehtäviä, joden hoitamisessa auton sijaan voitaisiin käyttää sähköpolkupyöriä. Näiden löytäminen ja onnistunut toteuttaminen vaatii kuitenkin työntekijöiden kuuntelemista. Hyvät esimerkit totetuksesta ja valmiit toteutusmallit esim. pyörien leasing-ratkaisuista helpottavat ratkaisuiden käyttöönottoa. Kokeilun tuloksista aiotaan kasata sähköinen artikkeli, jossa tarjotaan neuvoja sähköpyörien käytössä kunnan ja työntekijöiden yhteiskäytössä.

Mitä kokeilun matkalla on tapahtunut?

30.11.2020

Väliraportointi

Kokeilussa jouduttiin tekemään pyörien vuokrauspalvelun kilpailutuksesta kaksi kierrosta, sillä ensimmäisellä kilpailutuksella ei saatu yhtään tarjousta.


Kokeilu päästiinkin aloittamaan kunnolla vasta syyskuussa, mutta myöhästyneestä aloituksesta huolimatta käynnistys onnistui hyvin ja tarjolla olevat vuokraviikot varattiin melko nopeasti.Kaupungin oman henkilöstön käyttöön varattujen pyörien käyttöönotossa hankaluuksia aiheutti koronatilanne ja siirtyminen kaupunkiorganisaatiossa pääosin etätöihin ja asiakastapaamisten peruuntuminen. Etätöistä johtuen työpäivän aikaisen liikkumisen tarve väheni merkittävästi ja tämä vaikeuttaa testaamista siitä miten hyvin työpäivän aikaisessa liikkumisessa autoa olisi mahdollista korvata sähköpyörällä. Työntekijäkohtaista kuukauden kokeiluaikaa muutettiinkin loppukokeilun osalta siten, että mahdollistettiin pyörän ottaminen lyhyemmäksi ajaksi ja näin ollen useampi työntekijä pääsee tutustumaan ja kokeilemaan pyörää. Kokeilussa tulee vielä joulukuussa kysely asukkaille sähköpyöräilyyn liittyen ja lisäksi kokeilijoiden kokemusten kerääminen ja tulosten tulkitseminen.


Kommentit
Kirjaudu sisään kommentoidaksesi omalla nimelläsi
Piilota kommentit