Seinäjoen Ideaparkin asiakkaiden kannustaminen kestävämpään liikkumiseen | Kokeilunpaikka.fi
1

Kokeilun idea

-

  • Rahoitusta

Kokeilun teemat

IlmastoKaupunkiLiikenneAsennevaikuttaminenHiilijalanjälki

1728 katselukertaa

Kokeilu on luotu 29.04.2020

Seinäjoen Ideaparkin asiakkaiden kannustaminen kestävämpään liikkumiseen

Haluamme testata voiko kauppakeskuskävijöiden päästötietoisuutta lisäämällä vaikuttaa heidän liikkumis- ja kuluttajakäyttäytymiseensä. Rakennamme kauppakeskusasiakkaille sovelluksen, jonka avulla he voivat analysoida omaa liikkumis- ja asiointikäyttäytymistään. Käyttäjä voi laskea henkilökohtaisen asiointinsa hiilijalanjäljen Ideapark-käyntinsä aikana kosketusvapaasti toimivalla päätelaitteella. Sovellus on vuorovaikutteinen ja pyytää käyttäjältä lähtötietoja esim. tämän asiointimatkasta ja liikkumistavasta. Käyttäjä saa havainnollisen analyysin oman asiointikäyttäytymisen päästöistä ja mm. kannustavan vertailun erilaisten liikkumis- ja asiointivaihtoehtojen osalta. Sovellus on käytettävissä Seinäjoen Ideapark- ostoskeskuksessa olevilla kosketusvapailla laitteilla sekä verkkosivustolla, jonne voi ohjautua mm. ostoskeskuksessa olevien QR-koodien avulla.

Miksi tämä kokeilu on tarpeellinen?

Kokeilulla tavoitetaan vuorovaikutteisten sovellusten ja laitteiden avulla uusia kohderyhmiä ja saadaan heidät tietoiseksi hiilijalanjäljestään sekä mahdollisuuksista erilaisista nykyisistä ja/tai suunnitteilla olevista liikkumistavoista kuten kaupunkipyörät, paikallisliikenne ja DUO-junat. Oletuksena on, että vaihtoehtoisten ilmastoystävällisten liikkumistapojen mahdollisuudet ja ilmastohyödyt eivät ole kaikkien tiedossa.

Miten kokeilu toteutetaan?

Päästö- ja kuluttajakäyttäytymisaineisto sekä sovelluksen rakentaminen toteutetaan kesän 2020 aikana ja käyttöpäätelaitteet sovelluksineen ovat kokeilussa elokuusta joulukuuhun 2020.

Kuka tai ketkä kokeilun toteuttavat?

Seinäjoen kaupunki, Proxion, Ideapark ja Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys

Mikä on kokeilun kokonaisbudjetti ja miten se jakautuu maksajatahoittain?

10 000 €, jonka sisältää hankittavat vuorovaikutukselliset kosketusvapaat päätelaitteet (2 kpl) asennuksineen, sovelluksen kehittämisen, verkkosivun laatimisen, käyttäjädatan analyysin sekä sovellusta varten kerättävän ja analysoitavan tiedon kuten matkaketjut analyysit ja vaihtoehdot, haastattelut ja muut analyysit, laskentamallin logiikan rakentamisen ja lähtödatan keräämisen, käyttäjätiedon analyysin ja kehitysseurannan.

Millaista osaamista ja rahoitusta kokeilulla on käytettävissään?

Kokeilun toteuttavat Seinäjoen kaupunki, Proxion, Ideapark Seinäjoki, Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistys ja Roidu. Seinäjoen kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta 2035 ja on mm. palkannut 6 kuukaudeksi kestävän kehityksen projektityöntekijät. Ideaparkissa käy suuri määrä asiakkaita vuosittain ja kokeilun avulla on tavoittaa tämä kohderyhmä. Etelä-Pohjanmaan rautatieyhdistyksen tavoitteena on kehittää raideliikennettä ja sen mahdollisuuksia Suupohjan radalla, jonka varrella Ideapark on. Yhdistyksen jäseninä on alueen mm. kuntapäättäjiä. Proxion Oy on raideliikenteen yksityinen kehittäjä ja kestävien matkaketjujen asiantuntija ja tuottaa tähän hankkeeseen mm. matkaketjuanalyysit, laskentamallin, datan keräämisen ja CO2-laskennat sekä toimii kokemusten ja palautteen kerääjänä ja taltioijana.

Mitä odotatte oppivanne kokeilusta? Miten kokeilun tuloksia seurataan ja mitataan?

Kokeilussa on mukana uudentyyppinen toimijaverkosto, joka voi yhdessä kehittää kestävämpää liikkumista ja matkaketjuja. Kävijämäärää ja heidän hiilijalanjälkeään seurataan sovelluksen avulla (mm. polkupyörät, bussi, henkilöautot suhteessa kävijämäärään) ja kaikki vastaukset analysoidaan. Kokeilussa saadaan käyttäjä- ja päästötietoa, jota tullaan hyödyntämään jatkossa. Myös sovelluksen käyttäjäkokemuksia kerätään käyttäjämäärien ja heidän päästömuutosten ohella. Kokeilun aikana toimijoista koostuva koordinointiryhmä kokoontuu neljä kertaa kokeilun aikana, sekä kerää ja jakaa palautetta kokeilusta. Toimintamalli on kopioitavissa mm. työpaikoille, joukkoliikennevälineisiin, muihin ostoskeskuksiin, tapahtumiin jne. Seinäjoella on suuria yksittäisiä työnantajia (esim. Atria, Valio, PrimaPower, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri jne.), joiden henkilöstön työmatkaliikenteen hiilijalanjäljen vähentämiseen tarjotaan tätä sovellusta, jos kokeilu onnistuu.

Miten kuntaorganisaatio on mukana kokeilussa?

Seinäjoen kaupunki tavoittelee ilmastoneutraaliutta ja on mm. palkannut 6 kuukaudeksi kestävän kehityksen projektityöntekijän, joka on mm. mukana kokeilussa. Kaupunki hyödyntää kokeilun tuloksia toiminnassaan ja ottaa mahdollisesti käyttöön sovelluksen omien työntekijöiden käyttöön ja muihin kaupungin työpaikkoihin. Seinäjoen kaupunki on myös Etelä- Pohjanmaan rautatieyhdistyksen jäsen.

Saako kokeilu jotain muuta rahoitusta? Toteutuuko kokeilu ilman ympäristöministeriön rahoitusta?

Kokeilulla ei ole muuta rahoitusta ja ilman hanketta kokeilu ei toteudu.